نامها و معانی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ب

5/5 - (1 امتیاز)

اسمهای پسرانه ترکی با حرف ب + معنای نامهای ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ب + معنی
زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ب + معنی

 

کاملترین فهرست نامهای پسرانه ترکی زیبا همراه با معنی، برای شما عزیزان فهرست کاملی از نامهای پسرانه ترکی را به ترتیب حروف الفبا آماده کرده ایم که امیدواریم برای شما عزیزان راهنمای خوبی جهت انتخاب نام برای فرزندانتان باشد.

 

اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف ب

اسم/نام ریشه نام معنی اسم
باباخان ترکی (Babaxan) پدرسالار.
باباش ترکی (Babaş) شبیه پدر.
بابال ترکی (Babal) مربی. قوی. درست.
بابان ترکی (Baban) پدر تو.
بابای ترکی (Babay) پیرمرد. اجداد.
بابک ترکی (Babək) ← بای بک.
بابور ترکی (جان)(Babur) ببر. ← بارس.
باتار ترکی (Batar) فرو رونده. خانه. وطن. خانه کرایهای. نیرومند. شامگاه. خار. ذات الریه.
باتاریش ترکی (Batarış) خار.
باتال ترکی (Batal)متمایل. عظیم. خراب.
باتالاش ترکی (Batalaş) همفکر. همیار.
باتاو ترکی (Batav) دلیل. برهان.
باتای ترکی (Batay) قربانی.
باتقا ترکی (Batqa) آهستگی. سنگینی. زگیل. بلند. گِل. نیکوتین.
باتقار ترکی (Batqar) کلوخ کوب.
باتقال ترکی (Batqal) دسیسه. توطئه. خندق. چاه. کور.
باتقان ترکی (Batqan) سنگین. حاکم.
باتلان ترکی (Batlan) قهرمان. سلحشور.
باتماز ترکی (Batmaz) زنده. مبارز.
باتی بنیز ترکی (Batı bəniz) کسی که صورتی به رنگ سرخی شفق دارد.
باتیر ترکی (Batır) دلاور. کوبنده. نفوذ کننده.
باتیش ترکی (Batış) غروب. تأثیر و نفوذ. غوطه وری. غرق.
باتیشا ترکی (Batışa) برتری. سخت گیر.
باتیل ترکی (Batıl) جسارت. نیرومند. دلاور. پریشان. ساکن. خالی. واهی.
باتیم ترکی (Batım) پیکان. غروب. ژرفا. عمق. جسارت.
باتین ترکی (Batın) سرعت. جَلدی. باطن. درون. شکم.
باتینا ترکی (Batına) آخور حیوان.
باجار ترکی (Bacar) تدبیر.
باجارات ترکی (Bacarat) توانایی.
باجاران ترکی (Bacaran) کارآزموده.
باچان ترکی (Baçan) روزه دار.
باخار ترکی (Baxar) جای وسیع. ناظر.
باخارا ترکی (Baxara) غار. حفره.
باخال ترکی (Baxal) کاه.
باخالاش ترکی (Baxalaş) ارزیابی. مراقبت. تقویم.
باخان ترکی (Baxan) بیننده. ناظر. مدیر. مُشرِف. وزیر.
باخای ترکی (Baxay) حشری.
باخشی ترکی (Baxşı) خنیاگر. نوازنده.
باخلان ترکی (Baxlan) نورسیده.
باخمان ترکی (Baxman) ناظر. بازرس.
باخیم ترکی (Baxım) دیدگاه. نقطه نظر. پرستاری. نگرش.
بادار ترکی (Badar) مزرعه کوچک. پراکنده. متفرق. صدای بلند. مکرّر.
بادال ترکی (Badal) خارزار. پایه نردبان. هرچیز گرد و قلنبه. خطر. زندان. بند. دام. تله. شاخه. پا. مربوط. همتا. کاملاً گشوده. دروغگو. رد پایی که در برف یا باران یخ زده و یا خشک شده باشد. خندق یا فرورفتگی در راه یا مزرعه. نخستین شاخه که از تنه درخت جدا شود. یک چهارم داخل گردو. زشت. درهم برهم.
بادالا ترکی (Badala) هرس شده.
بادالان ترکی (Badalan) برجسته. پهن.
بادان ترکی (گیا)(Badan) نوعی گیاه دیرپا که دارای ریشه گوشتی و ساقه کوتاه و گلهای سفید یا سرخ است. مَجمع.
باراتان ترکی (Baratan) مسبب. باعث.
باراخسان ترکی (Barxsan) عزیز.
بارام ترکی (Baram) گشوده. چاره. آچار.
باراما ترکی (Barama) پیله ابریشم. پیله. تار. پیله بن دندان. ورم لثه. خیار کوچکی که گلش افتاده باشد.
بارانا ترکی (Barana) گروه. دسته. چنگال آهنی. قسمت جلو عقب خاموت شتر. تیشه یا کلنگ مخصوص چاهکنان.
بارانتای ترکی (Barantay) همسال. همقد. عاجز.
بارخال ترکی (Barxal) جنوب. باد جنوب.
بارخان ترکی (Barxan) تپهای بشکل نعل اسب.
باردا ترکی (Barda) برآمده. کوچک.
بارس ترکی (جان)(Bars) ببر. پلنگ.
بارلاس ترکی (Barlas) قهرمان. دلاور.
باریش ترکی (Barış) سازش. صلح.
باریشار / باریشان ترکی (Barışar) صلح کننده.
باریشماز ترکی (Barışmaz) سازش ناپذیر.
باریشمان ترکی (Barışman) سازشکار.
باریق ترکی (Barıq) مسکن. بنیان. پرتگاه میان تپه های بلند .
باریم ترکی (Barım) سرمایه. نیرو. جدول.
بارین ترکی (Barın) سینه. تعلیف گاوهای نر.
باریناق ترکی (Barınaq) پناهگاه. محل تغذیه.
بازدا ترکی (Bazda) زیبا. نیکو.
باسات ترکی ا.(Basat) مغلوب کننده یا رام کننده اسب. مهر. تمغا. همیشه یاور. مدد و تعاون. مهربان و شفیق. تک چشم.
باسار ترکی (Basar)سیرکوهی(گیا). زیرگیرنده و غالب. فلانی. فلان.
باسارای ترکی (Basaray) جای حصار شده مخصوص اسبها.
باسال ترکی (Basal) گُوه(چوبک مخصوص که لای هیزم گذارند و چون بکوبند هیزم بشکافد). جوانمرد. میخ طویله.
باسالات ترکی (Basalat) قهرمانی.
باساما ترکی (Basama)پلکان. درجه. ارابه کودک.
باسان ترکی (Basan) غذایی که پس از دفن مرده، خورده شود. غالب. پیروز. ستمگر. کوبنده. پخش کننده.
باسانا ترکی (Basana) خیش گاوآهن.
باستا ترکی (Basta) نانی که از آرد مصری یا برنج پخته شده باشد. مُهر. کُتک.
باستار ترکی (Bastar) آستر لباس.
باسقا ترکی (Basqa) وزن. سنگینی. درب. کلبهای که از شاخه و ترکه درست کنند. سبد بزرگ.
باسقال ترکی (Basqal) فشار دادنی.
باسلام ترکی (Baslam) تکه. قسمت.
باسمار ترکی (Basmar) فشار دهنده.
باسمال ترکی (Basmal) آمیخته. کوبیده شده.
باسمان ترکی (Basman) پیروز. ترازو. ناشر.
باسمیر ترکی (گیا)(Basmır) شاهدانه. متجاوز.
باسنا ترکی (Basna) ابریشم نامرغوب. محل فشار.
باسیل ترکی (Basıl) رفتار. شیوه. مستملکه.
باسینا ترکی (Basına) کمی بعد.
باسینار ترکی (Basınar) آسیاب سنگ.
باشات ترکی (Başat) منبع. برتر. حاکم.
باشاجا ترکی (Başaca) تا آخر. آخر خوشبختی.
باشال ترکی (Başal) پیشرو. کلاسیک. آزاد.
باشاما ترکی (Başama) روسری. سربند. رئیس.
باشتار ترکی (Baştar) داس.
باشتان ترکی (Baştan) پیشرو. رهبر.
باشدا ترکی (Başda) در رأس. نخست.
باشدان ترکی (Başdan) از نو. از سر.
باشقات ترکی (Başqat) حاکم. آغازگر.
باشقار ترکی (Başqar) اداره. اقتصاد.
باشقال ترکی (Başqal) فرمان. فرمانده.
باشقان ترکی (Başqan) فرمانده. مدیر.
باشقایا ترکی (Başqaya) صخره اصلی.
باشلات ترکی (Başlat) افتتاح. گشایش.
باشلام ترکی (Başlam) سرآغاز. ابتدا.
باشلاما ترکی (Başlama) آغاز. افتتاح.
باشما ترکی (Başma) اثر انگشت. مُهر.
باشمان ترکی (Başman) رهبر. پرکلاه. سراسقف.
باشیل ترکی (Başıl) گوسفندی که سرش سفید باشد. رهبر. پیشوا. ماه ژانویه. عاقل. برتر.
باغاتور ترکی (Bağatur) دلاور. باتور.
باغار ترکی (Bağar) چراگاه. کسی که شکمش از فرط بیماری باد کرده.
باغلاش ترکی (Bağlaş) مجتمع.
باغلام ترکی (Bağlam) علاقه. پیوند. اتصال. انسجام. نوعی تنبور کوچک. بُن.
باغلان ترکی (Bağlan) دسته. قبضه. دسته گل. نوعی قاز وحشی قرمز رنگ شبیه به آنقوت. (Otis tarda). دین. شریعت. بره چاقی که پیش از موعد دنیا آمده است.
باغیش ترکی (Bağış) بخشش. هدیه. عفو. آمرزش. فرمان. سرگین. فضله. آستانه چادر. وصل. لحاف ضخیم.
باغیل ترکی (Bağıl) نسبی. تقریبی. بسته. محدود. خسیس. چمدان. محل بستن گوسفند.
بالات ترکی (Balat) ریخت. وضع. فرم. بریده. مراسم. افق.
بالاتا ترکی (Balata) خمیرمایه. محلولی مرکب از خاکستر، کپک و نمک که برای دباغی پوست بکار رود.
بالار ترکی (Balar) چوبی که به سقف خانه و عمارت پوشند. ستون. باتلاق. تخته ظریف.
بالاز ترکی (Balaz) شعله آتش که به باو رود. سوختن. سوزش. کرز. اسب تندرو و چابک.
بالاس ترکی (Balas) پله. مرحله. درجه.
بالاش ترکی (Balaş) فرزند یا مرد کوچک. عسلی. زخمی. پله. مرحله. پاداش.
بالاما ترکی (Balama) شبیه. معادل. نوعی سنگ صاف.
بالامان ترکی (Balaman) تنومند.
بالان ترکی (Balan) بلند.
بالای ترکی (Balay) اگر خدا بخواهد. انشاءالله. شاید. فرزند.
بالبا ترکی (Balba) نوعی غذا که از سبزیجاتی چون قازایاغی و گشنیز تهیه میشود. نوعی گیاه صحرایی خوراکی.
بالبال ترکی (Balbal) بسیارشیرین. سنگهای نوک تیز یا پیکرهای سنگی نمایانگر دشمن شکست خورده. یادبود. مجسمه. جنجالی.
بالبان ترکی (Balban) پهلوان. نیرومند.
بالخان ترکی (Balxan) سرور محبوب.
بالقاش ترکی (Balqaş) گِل.
بالقان ترکی (Balqan) شهردار. جنگل.
بالقای ترکی (Balqay) دانا.
بامبان ترکی (Bamban) تخم مرغ عسلی.
بانار ترکی (Banar) دسته. قبضه.
بانلا ترکی (Banla) بانگ خروس.
باهادور / باهادیر ترکی (Bahadur) دلاور.
باویر ترکی (Bavır) طناب. برادر.
بای بک ترکی (Bay bək) شخص عالیمقام. بابک خرمدین. بیگ بزرگ. سرور عالیمقام.
بایات ترکی (Bayat) نام بزرگ. کنایه از خدا. ثروتمند. کهنه. مانده.
بایار ترکی (Bayar) کهن. عظیم. نامدار. جنتلمن. یکی از صفات خداوند در باور ترکان.
بایاز ترکی (Bayaz) نیاب قلیان که سر قلیان بر روی آن قرار میگیرد. خشک. گوشت خشک. گوشتی که آویزان کنند تا خون و آب آن خشک شود.
بایاس ترکی (Bayas) سست. ناتوان.
بایام ترکی (Bayam) جدی. درست.
بایان ترکی (Bayan) قدرتمند. بانو. باشکوه. از صفاتی که ترکان به خداوند نسبت میدادند. لقب فرمانروای قبیله آوار.
بایانا ترکی (Bayana) خداوند. خدای معاش در باور ترکان. قربانی مخصوص برای خدا.
بایاندیر ترکی (Bayandır) دارنده نعمت فراوان. آباد. آبادان.
بایبان ترکی (Bayban) لاابالی. گستاخ.
بایبوْرا ترکی (Bay bora) توفان بزرگ.
بایبورا ترکی (Bay bura) سرزمین پهناور.
بایتاش ترکی (Baytaş) مانند سرور.
بایتاق ترکی (Baytaq) راه تنگ. گذرگاه تنگ. فراوانی. خداوند. بزرگ. آستانه. درگاه. پایتخت. گشوده.
بایتام ترکی (Baytam) نشئه. خوشی.
بایخان ترکی (Bayxan) سرور باشکوه.
بایدار ترکی (Baydar) مقتدر. دارا.
بایرام ترکی (Bayram) جشن. عید. خوشحالی. خوشبختی. زیبایی.
بایراو ترکی (Bayrav) سریع. تند. جَلد.
بایسار ترکی (Baysar) آسوده. مرفه.
بایسان ترکی (Baysan) بسیار گرامی. برازنده.
بایسو ترکی (Bayso) پر برکت. فراوان.
بایسین ترکی (Baysın) قدرت. شکوه.
بایقات ترکی (Bayqat) بزرگان. اعیان. دختر بزرگ.
بایقال ترکی (Bayral) مادیان وحشی. دریا. پناهگاه. بی اثر.
بایقام ترکی (Bayqam) پزشک. حکیم.
بایقان ترکی (Bayqan) رسیده. تکامل یافته. سروری یافته. بزرگ شده. چادر. پرده. پوشش. دُم.
بایقرا ترکی (Bayqra) دلاورمرد. شیرمرد.
بایقوت ترکی (Bayqut) مرد خوشبخت.
بایلام ترکی (Baylam) ثبات. قرار.
بایمان ترکی (Bayman) مانند سرور. مرد پر افتخار.
بایندر ترکی (Bayəndor) آبادان. برخوردار.
برکیش ترکی (Bərkiş) استواری.
برکین ترکی (Bərkin) استوار.
بسلی ترکی (Bəsli) محکم. مؤثر. مقوی.
بسیر ترکی (Bəsir) کافی. مکفی.
بسیل ترکی (Bəsil) محکم. مؤثر. مقوی.
بسیم ترکی (Bəsim) آتش بس. قابلیت. مه خفیف.
بسین ترکی (Bəsin) کالری. ویتامین. غذا.
بکتاش ترکی (Bəktaş) فرمانده. امیر.
بکتای ترکی (Bəktay) همراه استوار.
بکیر ترکی (Bəkir) صبور. سالم.
بکیل ترکی (Bəkil) ناظر. منتظر.
بکیم ترکی (Bəkim) بزرگ. عظیم.
بلیک ترکی (Bəlik) نشان. سند. ارمغان.
بلیم ترکی (Bəlim) پوشال.
بندش ترکی (Bəndəş) مشابه. همتا.
بنیز ترکی (Bəniz) چهره. صورت. ظاهر.
بهادر ترکی (Bəhador) دلاور.
بوْربای ترکی (Borbay)امکان. دو طرف ران. ماهیچه ساق و ساعد. تحمل. نیرو. نیرومندی. سروری. رگ پا.
بوْرلان ترکی (جان)(Borlan) برّه ای که در بهار متولد شده.
بوْزال ترکی (جان)(Bozal) بز خاکستری.
بوْزان ترکی (Bozan) گیاه غیر سبز. خاکستری. تاکستان.
بوْکا ترکی (Boka) پهلوان. کُشتی گیر پیروز.
بوْلام ترکی (Bolam) فراوان.
بوْلای ترکی (Bolay) فراوانی.
بوْیار ترکی (Boyar) رنگرز. نجیب زاده.
بوْیاش ترکی (Boyaş) همرنگ.
بوْیداش ترکی (Boydaş) همقد. هم قبیله.
بوْیسال ترکی (Boysal) راست قامت.
بوْیسان ترکی (Boysan) مهیب. گردنکش.
بوْیشان ترکی (Boyşan) قد بلند.
بوْیلام ترکی (Boylam) درازا. طول. گفتنی. گویا. سپس. نهایت.
بوخال ترکی (Buxal) آویز چوبی که چوپان وسایل خود را از آن بیاویزد.
بودال ترکی (Budal) جا و مکان. دلیر.
بوداما ترکی (Budama) سهم. چوبدستی. چماق. ترکه. هرس. شاخه های درخت که برای سوزاندن بریده باشند. بزرگ.
بودان ترکی (Budan) دقیق. چربدست.
بودای ترکی (Buday) دلربا.
بودون ترکی (Budun Bodun) اندام. کشور. ایل. قوم. همه. تبعه.
بورار ترکی (Burar) دسته منگنه.
بوراز ترکی (Buraz) طناب کلفت.
بورال ترکی (Bural) دیگ بزرگ.
بورام ترکی (Buram) قطره ظریف(عرق). شیر آب.
بوراما ترکی (Burama) پاکت. پیچ.
بوران ترکی (Buran) باد سرد همراه با طوفان شدید. کولاک. کج. پیچاننده. سختی.
بورانا ترکی (Burana) تیرک.
بوربا ترکی (Burba) النگوی پیچی.
بورباش ترکی (Burbaş) محاط. کمر.
بورتا ترکی (Burta) براده طلا. اسب بارکش. خیک.
بورتاش ترکی (Burtaş) سنگ بزرگ و صاف زیر درب.
بورتال ترکی (Burtal) خم و چم.
بورتان ترکی (Burtan) زودرنج. عصبی.
بورتون ترکی (Burtun) بی اقتدار. مجهول. کشتی باری.
بورچوم ترکی (Burçum) خال گوشتی.
بورخاش ترکی (Burxaş) پیچ راه.
بورخال ترکی (Burxal) بت. صنم.
بورخان ترکی (Burxan) روحانی اویغورهای بودایی. بودا. خدای راستین (تووا). ارواح نیکو (مغولی).
بوردا ترکی (Burda) در اینجا.
بوردال ترکی (Burdal) چم و خم.
بوردوم ترکی (Burdum) توفان برف.
بورسا ترکی (Bursa)پارچهابریشم دستباف.
بورسار ترکی (Bursar) شراب.
بورسو ترکی (گیا)(Bursu) گیاهی که در تابستان به هم پیچیده و خشک کنند و در زمستان به دواب دهند.
بورشا ترکی (Burşa) فلاکت.
بورشان ترکی (Burşan) پریشان.
بورشو ترکی (Burşu) پریشان.
بورقا ترکی (Burqa) لحاف. پرده. حجاب. مته. لوله. صدای ظریف و مؤثر کبک. صدای مشوّش.
بورقات ترکی (Burqat) اثر تاریخی. آبیده. ایمان. باور. آتلیه. نگارخانه.
بورقام ترکی (Burqam) قلعه. دژ. پیچ.
بورلات ترکی (Burlat) قماش.
بورماس ترکی (Burmas) پرچین و شکن.
بورمول ترکی (Burmul) آیین نامه.
بورنا ترکی (Burna) اول. ابتدا. مَقدم.
بورناش ترکی (Burnaş) سبقت.
بورول ترکی (Burul) صمیمی. مرحله. سفید شده. رنگ آهنی (اسب). منجوق رنگی که به گردن بندند.
بورولان ترکی (Burulan) پیچان. متهم شونده.
بورولدای ترکی (جان)(Burulday) پرنده کوچک.
بوروم ترکی (Burum) توده حلقهای شکل (ابر، بخار و دود). غل (جوشیدن). کاسبرگ. مدت. مرحله. کاکل. زلف.
بورونا ترکی (Buruna) پیشرو.
بوری ترکی (Buri) شاهزاده.
بوزلا ترکی (Buzla) یخچال طبیعی.
بوسا ترکی (Busa) خیال. تصور.
بوسان ترکی (Busan) مساوی. برابر.
بولات ترکی (Bulat) نیکو. خوب.
بولاتای ترکی (Bulatay) نرم. لطیف.
بولار ترکی (Bular) کاشف. یابنده.
بولاما ترکی (Bulama) اولین شیر گوسفند یا گاو پس از زایمان. کاچی. اختلاط.
بولای ترکی (Bulay) فساد. حادثه. رویداد. چنین. این چنین.
بولجار ترکی (Bulcar) میدان جنگ. میعادگاه. کاه.کوبیده شده. آرد شده.
بولدور ترکی (Buldur) قطره. قطره درشت. ناهموار. مبهم.
بولوت ترکی (Bulut) دیس. بشقاب بزرگ.
بولوتای ترکی (Bulutay) ابر و ماه.
بولود ترکی (Bulud) ابر.
بولور ترکی (Bulur) مشهور. نامدار.
بولون ترکی (Bulun) مرز. گوشه. زاویه. اسیر. زندانی. آماده. موجود. پشته کوچک علوفه. طرف. سمت.
بونات ترکی (Bunat) منبع. منشأ.
بونار ترکی (Bunar) چشمه.
بویان ترکی (Buyan) ثواب. خیر. خوشبختی. بخت. مقاومت.
بویرا ترکی (Buyra) پیچیده. مچاله.
بویرات ترکی (Buyrat) فرماندار. انگل.
بویران ترکی (Buyran) سخنور. سخندان.
بوینات ترکی (Buynat) اساس. پدیده.
بویوم ترکی (Buyum) املاک. اشیاء. آلت.
بؤیوک آغا ترکی (Böyük ağa) آقا بزرگ.
بیتر ترکی (Bitər) روییدنی. رستنی.
بیتمز ترکی (Bitməz) پایان ناپذیر. تمام نشدنی. بینهایت. انجام نشدنی.
بیتیش ترکی (Bitiş) اتمام. نهایت. سرشت.
بیتیک ترکی (Bitik) قبض. قباله. نامه. مرسوله. کاغذ. به انتها رسیده. کفن.
بیتین ترکی (Bitin) کامل. تمام. همه.
بیچل ترکی (Biçəl) اندوه. حرفه ای.
بیچم ترکی (Biçəm) طرز. شیوه. تناسب.
بیچیش ترکی (Biçiş) برش. هدیه. وضعیت.
بیچیل ترکی (Biçil) سربه هوا. لاابالی.
بیچیم ترکی (Biçim) دوخت. بافت. شکل و ریخت و قیافه. قد و قامت. اندازه. حالت. درو. فرمت.
بیچین ترکی (Biçin) درو. میمون. مبارک. بی جان. دیوار.
بیربادا ترکی (Bir bada) یکباره.
بیرباش ترکی (Bir baş) یکسره. مستقیم.
بیرچیت ترکی (Birçit) سالم. نیرومند.
بیرچین ترکی (Birçin) متجانس. همجنس.
بیردای ترکی (Bırday) چاق. فربه.
بیرکیت ترکی (Birkit) انبار.
بیرکیم ترکی (Birkim) تراکم. ذخیره.
بیرگل ترکی (Birgəl) حلقه گیسو.
بیرگیل ترکی (Birgil) همسان.
بیریک ترکی (Birik) تار عنکبوت.
بیریم ترکی (Birim) واحد. مرکز. شخص.
بیرین ترکی (Birin) یکی. تک. اول. ابتدا.
بیگ اوْغلو ترکی (Bəy oğlu) بزرگزاده.
بیگسان ترکی (Bəysan) همانند سروران.
بیلتان ترکی (Biltan) دانا. آگاه.
بیلده ترکی (Bildə) علامت. کلافپنبه.
بیلدیر ترکی (Bildir) رسم. زینت. زینت روی دف شمن. پارسال. اشاره.
بیلرگی / بیلرمن ترکی (Bilərgi) دانا.
بیلگر/ بیلگز / بیلگن ترکی (Bilgər) دانا.
بیلگی ترکی (Bilgi) دانش.
بیلگیت ترکی (Bilgit) آگاهی. آگاه. دانا.
بیلگیر ترکی (Bilgir) باخبر. آگاه.
بیلگین ترکی (Bilgin) آشکار. دانا.
بیلیر ترکی (Bilir) داننده. فهیم. آگاه.
بیلیش ترکی (Biliş) آشنا. معرفت.
بیلیم ترکی (Bilim) فهم. دانش. آگاهی.
بیلین ترکی (Bilin) علم. دانش.
بئشیک ترکی (Beşik) گهواره.

 

فهرست اسامی دخترانه ترکی را از دست ندهید

توجه داشته باشید این فهرست همواره در حال ویرایش و تکمیل است بنابراین در پایین هر یک از صفحات مربوط به نامها در صورتی که نام پسرانه ترکی مدنظر شما هست که در لیست آورده نشده است لطفا در بخش نظرات آن را بنویسید تا در اسرع وقت نام مورد نظر همراه با معنا و توضیحات آن به لیست اسامی پسرانه ترکی اضافه گردد و ما را در تکمیل کاملترین فهرست نامهای اقوام ایرانی یاری نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا