نامها و معانی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با چ + معنی نامهای اصیل ترکی

اولین نفری باشید که امتیاز میدهد.

اسمهای پسرانه ترکی با حرف چ + معنای نامهای ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با چ + معنی
زیباترین اسم های پسرانه ترکی با چ + معنی

 

اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف چ

اسم/نام ریشه نام معنی اسم
چاپار ترکی (Çapar) نامه رسان. قاصد. خبررسان. پیک. سوار. سواره. مرد زردفام. انسان خالدار با چشمهای سبز.
چاپاشا ترکی (Çapaşa) کوشش. تقلا.
چاپال ترکی (Çapal) جایی که برای درست کردن اجاق، کَنده باشند. ارمغان. پراکنده. مخلوط. زباله. ناخالص. ویرانه. ضعیف. ناعلاج.
چاپالا ترکی (Çapala) چارق.
چاپان ترکی (Çapan) سواری که چهارنعل میتازد. غارتگر. چپاولگر. لباس ژنده و پاره. پیک. قاصد. نامه. مکتوب. پرانرژی. کوشا. لباس کار. استاد. ماهر. پالتو. نخ قلاب ماهیگیر. مهاجم. جوان. فرز. چوپان. کف (زدن دست برای تشویق).
چاپای ترکی (Çapay) ماه نامدار.
چاپدار ترکی (Çapdar) اسبی که چهارنعل تازد.
چاپرا ترکی (Çapra) ابزار برش چرم در کفاشی.
چاپراب ترکی (Çaprab) تند. سریع.
چاپراز ترکی (Çapraz) حالتی در کُشتی که از زیر بغل طرف را بگیرند. خط متقاطع. غلط انداز. مبهوت. انگل. مخلوط گندم و جو. ناسازگار. برف آبدار.
چاپراش ترکی (Çapraş) درهم فرو رفته. پریشان. خالدار.
چاپسال ترکی (Çapsal) تند. تیز. کوشا.
چاپلا ترکی (Çapla) قلم دیوار کنی.
چاپلان ترکی (جان)(Çaplan) نوعی شاهین.
چاپمان ترکی (Çapman) باران. بارانی.
چاپیل ترکی (Çapıl) یغما. غصب. کفش.
چاپین ترکی (Çapın) تاراج. نوعی بیلچه کوچک. نوعی پاپوش چرمی که بر روی کفش پوشند. ستم. تاراج.
چاتا ترکی (Çata) ارتباط. دو رگه. کفش مخصوص به شکل راکت تنیس مناسب برای برف نوردی.
چاتار ترکی (Çatar) تقاطع. کافی.
چاتارا ترکی (Çatara) لاپایی. میان پاها.
چاتاش ترکی (Çataş) جنگ. وصول. تصادف.
چاتال ترکی (Çatal) چنگال دو شاخه. چوب دو شاخه. محل انشعاب رود یا راه و غیره. گاوآهن. خیش. لب چاک دار. چانه چاک دار. پیچیده. ابزار پنبه ریسی. رنگارنگ. دو رنگ. کلنگ دو سر. بست. میخ. دشوار. اندام. قواره. هیکل. دو رنگ. مقعد. شدید.
چاتالا ترکی (Çatala) چوب خط. حفر شده. بریده. چوب دو سر بهم آمده.
چاتام ترکی (Çatam) هِرَم.
چاتان ترکی (Çatan) سبد. سقف.
چاتانا ترکی (Çatana) قایق موتوری کوچک. مزاحم.
چاتلا ترکی (Çatla) چوبدستی.
چاتماز ترکی (Çatmaz) غیرکافی. نارسا.
چاتیش ترکی (Çatış) وصول. گلدوزی سرسری و نامرتب. رابطه خویشی دور. پیوستگی.
چاچار ترکی (Çaçar) مبارز. جنگاور.
چاچال ترکی (Çaçal) برهنه.
چاخمان ترکی (Çaxman) آبی شیری.
چاخین ترکی (Çaxın) آذرخش.آتش. آبی چشم. خدای آتش در باور ترکان.
چاراش ترکی (Çaraş) کاربرد. استفاده. جای مخصوص جوشاندن بکمز.
چارال ترکی (Çaral) کم بازده.
چاران ترکی (Çaran) پیشنهاد. راهکار. راه حل. خاک نمدار.
چارای ترکی (Çaray) غذا. آذوقه. یدک.
چارپان ترکی (Çarpan) سبد کوچک کاه. ضرب شونده. جالب. گیرا.
چارتان ترکی (Çartan) قعر پرتگاه.
چارلان ترکی (Çarlan) آب روان شدید.
چارمان ترکی (Çarman) انسان خنده رو.
چاشار ترکی (Çaşar) مبهوت. سرگردان.
چاشال ترکی (Çaşal) استخوان چانه. مبهوت.
چاشقار ترکی (Çaşqar) سنگلاخی.
چاشماز ترکی (Çaşmaz) قطعی.
چاشمای ترکی (Çaşmay) عیناً. مطابق.
چالاب ترکی (Çalab) خداوند. آبدوغ خیار. نمود. جلوه.
چالاپ ترکی (Çalap) آتش.
چالاپا ترکی (Çalapa) باران پراکنده.
چالات ترکی (Çalat) بال. شاخه. قیمت. بهاء. عصاء. چاپلوس.
چالاتا ترکی (Çalata) کسی که لباس را زود کهنه و پاره کند.
چالار ترکی (Çalar) متمایل به رنگ .. شباهت نزدیک. اختلاف جزیی (بین دو رنگ). زنگدار. شماطهدار. لهجه. تُن (صدا). نوع. جنس. جارو.
چالاسین ترکی (Çalasın) دلاور. برنده. قاطع.
چالاش ترکی (Çalaş) مزد. اجرت. برهنه. بدون زین. اتاق یا بنایی که با چوب درخت و کاه پوشانده شود. تلاش.
چالاما ترکی (Çalama) طناب یا زیور قیطانی روحانی شمن.
چالامان ترکی (Çalaman) تاب (بازی)
چالان ترکی (Çalan) زمینی سیاه که در آن علف نروید گویا که آنجا را سوزانده اند. زننده. نوازنده. خسته. برهنه. بدون زین.
چالانتا ترکی (Çalanta) بسیار نوازنده.
چالبا ترکی (Çalba) حلوا. مبارز. برعکس. محدود. همیار. صلیب. کودتا. ضربه. خدا.
چالبات ترکی (Çalbat) درگیری. جنگ.
چالپا ترکی (Çalpa) گِل آلود. پُشت. صلیب. آبدار. موضعی که آب افتاده، گل و خلاب شده باشد. کفش. شاخه. بی دست و پا.
چالپاش ترکی (Çalpaş) دعوا. چسبنده.
چالپان ترکی (Çalpan) گیرا. جالب.
چالپانا ترکی (Çalpana) همزن. کمربند قدیمی زنان.
چالپاو ترکی (Çalpav) گودال. اسب رمنده.
چالپیر ترکی (Çalpır) رنگارنگ.
چالتا ترکی (Çalta) دستار. قیمت. ارزش.
چالتاش ترکی (Çaltaş) جَلد. تیز. گلوله.
چالچا ترکی (Çalça) جوال. جای صخره زار در کوهها.
چالچات ترکی (Çalçat) قد. قامت. شکل.
چالچار ترکی (Çalçar) کسی که کج راه برود یا پاهایش به هم بگیرد.
چالچال ترکی (Çalçal) دوبهم زن.
چالخار ترکی (Çalxar) الک لرزان دستگاه بوجاری و هر چیز شبیه به آن. همزن. الک گندم پاک کنی در سیلو. مُسهل. مخلوط کن. مَشک.
چالخام ترکی (Çalxam) به اندازه یک بار به هم زدن (مَشک یا خیک). هیجان.
چالخان ترکی (Çalxan) جای خروشان رود. غیور. هیجانی.
چالدابان ترکی (Çaldaban) لافزن.
چالدار ترکی (Çaldar) درهم برهم (رنگ).
چالقا ترکی (Çalqa) ناودان. میدان جنگ. دیگ بو دادن ذرت.
چالقاب ترکی (Çalqab) موج. یکباره. نیمه.
چالقات ترکی (Çalqat) وجود. بدنه. دارای رنگ درهم برهم.
چالقار ترکی (Çalqar) گزنده. بزرگ. وسیع. پیر. قدیمی.
چالقان ترکی (Çalqan) ترب (گیاه). پیشرفت و یا حرکت زخم از جایی به جای دیگر. پریشان. بی دقت. پراکنده. غیور. کشتی جنگی. بستر سنگی و متمایل رود.
چالقای ترکی (Çalqay) انتهای بالهای پرنده. دور. بعید. هر چیزی که نه در کنار راه بلکه در جای بیراهه پیدا شود. غربال ذرت.
چالمار ترکی (Çalmar) چپر رو باز.
چالمان ترکی (Çalman) دیوار. برجسته. بسیار. زننده. گزنده. چپر از ترکه های ظریف.
چالیب ترکی (Çalıb) بت. صنم.
چالیت ترکی (Çalıt) سنجاب. سریع. کوشا.
چالیر ترکی (Çalır) کج. خمیده.
چالیش ترکی (Çalış) زد و خورد. جنگ و جدال. کوشش. غیرت. مبارزه.
چالیم ترکی (Çalım) مخلوط. خودنمایی. دریبل (در فوتبال و ..). سرقت. قابلیت. توانایی. هوای سنگین. زمان. فرصت. اخلاق. رفتار. شباهت. ژست. ادا. لبه شمشیر. لبه تیغ. تقلید.
چالیمان ترکی (Çalıman) شیک.
چالین ترکی (Çalın) علف چین. درو. آتش زنه. آذرخش. ژاله. گرد و غبار. نیمه رسیده. رها.
چاما ترکی (Çama) تخمیناً. شعر. سروده. سیر وحشی (گیاه). پوست. تفاله چای مانده در فنجان. قدرت. درجه.
چامار ترکی (Çamar) انسان یا حیوان کوتوله.
چامال ترکی (Çamal) سمت سرما. شمال.
چامان ترکی (Çaman) کباب. تنبل. شفق. سرخی غروب. جادوگر.گوشت خرد شده.
چامای ترکی (Çamay) حلقوم. سیب آدم.
چامپا ترکی (Çampa) عصبی.
چامچیل ترکی (Çamçıl)مشفق.زودجوش.
چاناش ترکی (Çanaş)خیک از پوست بُز.
چانتا ترکی (Çanta) کیف. ساک. کوله پشتی. رفیق سرباز.
چانتال ترکی (Çantal) جلّاد. لباس زنانه. سه دامن.
چانتای ترکی (Çantat) کیسه بزرگ کتانی.
چانچاق ترکی (Çançaq) مفصل. بند. مرفق. خراب. ویران شده. سوراخ.
چانچان ترکی (Çançan) فضول. مراقب.
چانقار ترکی (Çanqar) مدوّر.
چانقارا ترکی (Çanqara) غوغا. جنجال.
چانقال ترکی (Çanqal) ناخن حیوانات وحشی. چنگکی که وقتی پنجره را باز میکنند آن را گیر میدهند تا جلوی بسته شدن آن را بگیرد و هرگاه که پنجره را ببندند، با آن چنگک بسته میشود. میخهای کوچکی که به دیوار کوبند و لباس و غیره را به آن آویزان کنند.
چانقای ترکی (Çanqay) تمیز. صاف. بدون ابر.
چانقیر ترکی (Çanqır) پرجنب و جوش.
چانقیل ترکی (Çanqıl) ← چاقیل.
چاوار ترکی (Çavar) هرچیزی که برای آتش روشن کردن مناسب باشد. هیزم. کبریت.
چاواش ترکی (Çavaş) خورشید. نامدار. بالغ.
چاوان ترکی (جان)(Çavan) آلت مادگی حیواناتی مانند گاو یا گاومیش. اسب سرکش. اسب بی لگام.
چاولان ترکی (Çavlan) آبشار. نامدار.
چاووش ترکی (Çavuş) منادی.
چایان ترکی (جان)(Çayan) صدپایه. عقرب. (Scorpion). آهن خام. چشم آبی. خوشه جو. سورتمه.
چایبات ترکی (Çaybat) سیل. آب باقیمانده از سیل. آب مانده در ته ظرف. ته مانده.
چایپان ترکی (Çaypan) جای بلند.
چایقون ترکی (Çayqun) جنبش آب و هوا.
چایمان ترکی (Çayman) سرماخوردگی.
چرکس ترکی (Çərkəs) پیکان. نوک تیز. لباس بلند زنان. قانع. عقاب. (ناپ)
چکیر ترکی (Çəkir) سرباز. مرز. لکه چشم.
چکیل ترکی (Çəkil) درخت توت. برگ توت. ارمغان. سازه.
چکیم ترکی (Çəkim) جاذبه. ظرفیت. توان. کشش. اندازه. تسبیح. نیرو. برتری. الاغ درشت هیکل تخمی.
چنگیز ترکی (Çəngiz) دریا. دوست. پشتیبان. فرستاده آسمان.
چنگیل ترکی (Çəngil) ظرف مسی.
چنگین ترکی (Çəngin) باشکوه.چشمگیر.
چوْتان ترکی (Çotan) میوه ای که همراه با شاخه کنده شده.
چوْخان ترکی (Çoxan) معمولی. عادی.
چوْخسون ترکی (Çoxsun) اغلب. غالباً.
چوْخمار ترکی (Çoxmar) گرز. خسیس.
چوْلپان ترکی (Çulpan) ستاره زهره. آنکه چشمش دوربین است. آشنا. تپه زار. کوهک. خدای سیارات.
چوْنقاز ترکی (Çonqaz)پرشاخ وبرگ(درخت).
چوْنقال ترکی (Çonqal) نعره. سنگ رودخانه که به کنار آمده.
چوبال ترکی (Çubal) سلسله. ردیف.
چوچا ترکی (Çuça) پالتو بچه.
چوخال ترکی (Çuxal) لباس زیر زره.
چورا ترکی (Çura) خدای زمین. جن. پری. روح. پرنده شکاری.
چورام ترکی (Çuram) نوعی پرتاب تیر در مسافت دورتر.
چوران ترکی (Çuran) روحانی. معنوی. بوقلمون.
چورای ترکی (Çuray) طرف خوب هر چیزی. شرمگاه.
چولان ترکی (Çulan) آغل. آشپزخانه.
چوماش ترکی (Çumaş) گردوی خام کوبیده که اگر در آب ریزند، ماهیها را بیهوش کند. موش کوهی.
چوواش ترکی (Çuvaş) دیندار. آرام.
چیبار ترکی (جان)(Çibar) اسبی که گلهایی به رنگ دیگر در اعضای بدن داشته باشد. دُمل.
چیپا ترکی (Çıpa) سُرمه درب. وسط.
چیپار ترکی (Çıpar) خال. ابلق. ترکیب.
چیتا ترکی (Çıta) ابزاری که یک طرف آن شن کش و طرف دیگری تبر باشد. کوچک.
چیتار ترکی (Çıtar) نوعی پارچه. تاج خروس.
چیتام ترکی (Çıtam) استواری. صبر. سبدی از ترکه چوب.
چیتان ترکی (Çıtan) محل نگهداری شیر.
چیچان ترکی (Çıçan) دانا. عاقل.
چیخار ترکی (Çıxar) لیاقت. شایستگی. پشتکار. درآمد. سود. دررفت. مصرف. خروج. نجات. منتهی. دختر. چاره.
چیخای ترکی (Çıxay) جلای وطن کرده.
چیدار ترکی (Çıdar) قید و بند. شرط و شروط. لنگ (اسب).
چیدال ترکی (Çıdal) صبر. تحمل.
چیدام ترکی (Çıdam) صبر. شکیبایی.
چیران ترکی (Çıran) یخچال طبیعی.
چیرای ترکی (Çıray) رخسار. زیبایی.
چیرپان ترکی (Çırpan) چوب حلاجی. چماق ظریف. ضارب.
چیرتان ترکی (Çırtan) ظرف آب چوبی.
چیرقا ترکی (Çırqa) طعمه. سالاد گوجه فرنگی.
چیرقاو ترکی (Çırqav) بلند قد. حساس.
چیرلان ترکی (Çırlan) تنگنا.
چیرمار ترکی (Çırmar) بخشهای مزرعه که بوسیله رد خیش تقسیم شوند. جویی که برای آبیاری مزرعه گشایند.
چیرماش ترکی (Çırmaş) پیچ و خم.
چیرنا ترکی (Çırna) زمین نامناسب برای کشت. خس و خاشاک. بوته.
چیسان ترکی (Çısan) پیچک.
چیلاپ ترکی (Çılap) مانند. همانند. شبیه.
چیلای ترکی (Çılay) همچون. مانند.
چیلدام ترکی (Çıldam) تند. چابک.
چیلدیر ترکی (Çildir) خالدار.
چیلقان ترکی (Çılqan) تاج عروس. زنگدار.
چیلقین ترکی (Çılqın) دیوانه. شیدا. واله. بیپرده. ناآرام.
چیلک ترکی (گیا)(Çilək) توت فرنگی. دوش حمام. نسل. تبار.
چیلن ترکی (گیا)(Çilən) بهمن. ژاله. عضو. نوعی گل کوهی. جای کم عمق آب.
چینا ترکی (Çına) زانو. جوان (حیوان).
چینار ترکی (Çinar) پنجه دار. درخت دارای برگهای شکافته. ابدیت.
چینگیت ترکی (Çingit) دوره گرد.
چینگیر ترکی (Çingir) فاحشه. بُز با گوش کوچک. خشک.
چینیک ترکی (Çinik) حقیقی. محقق شده. اصل. نمد ظریف. طبق.
چینیل ترکی (Çinil) سنگریزه.

 

فهرست اسامی دخترانه ترکی را از دست ندهید

توجه داشته باشید این فهرست همواره در حال ویرایش و تکمیل است بنابراین در پایین هر یک از صفحات مربوط به نامها در صورتی که نام پسرانه ترکی مدنظر شما هست که در لیست آورده نشده است لطفا در بخش نظرات آن را بنویسید تا در اسرع وقت نام مورد نظر همراه با معنا و توضیحات آن به لیست اسامی پسرانه ترکی اضافه گردد و ما را در تکمیل کاملترین فهرست نامهای اقوام ایرانی یاری نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا