خانه » اخبار » زیباترین اسم های پسرانه ترکی با چ + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با چ + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف چ + معنای نامهای ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با چ + معنی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با چ + معنی

 

اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف چ

اسم/نامریشه ناممعنی اسم
چاپارترکی(Çapar) نامه رسان. قاصد. خبررسان. پیک. سوار. سواره. مرد زردفام. انسان خالدار با چشمهای سبز.
چاپاشاترکی(Çapaşa) کوشش. تقلا.
چاپالترکی(Çapal) جایی که برای درست کردن اجاق، کَنده باشند. ارمغان. پراکنده. مخلوط. زباله. ناخالص. ویرانه. ضعیف. ناعلاج.
چاپالاترکی(Çapala) چارق.
چاپانترکی(Çapan) سواری که چهارنعل میتازد. غارتگر. چپاولگر. لباس ژنده و پاره. پیک. قاصد. نامه. مکتوب. پرانرژی. کوشا. لباس کار. استاد. ماهر. پالتو. نخ قلاب ماهیگیر. مهاجم. جوان. فرز. چوپان. کف (زدن دست برای تشویق).
چاپایترکی(Çapay) ماه نامدار.
چاپدارترکی(Çapdar) اسبی که چهارنعل تازد.
چاپراترکی(Çapra) ابزار برش چرم در کفاشی.
چاپرابترکی(Çaprab) تند. سریع.
چاپرازترکی(Çapraz) حالتی در کُشتی که از زیر بغل طرف را بگیرند. خط متقاطع. غلط انداز. مبهوت. انگل. مخلوط گندم و جو. ناسازگار. برف آبدار.
چاپراشترکی(Çapraş) درهم فرو رفته. پریشان. خالدار.
چاپسالترکی(Çapsal) تند. تیز. کوشا.
چاپلاترکی(Çapla) قلم دیوار کنی.
چاپلانترکی(جان)(Çaplan) نوعی شاهین.
چاپمانترکی(Çapman) باران. بارانی.
چاپیلترکی(Çapıl) یغما. غصب. کفش.
چاپینترکی(Çapın) تاراج. نوعی بیلچه کوچک. نوعی پاپوش چرمی که بر روی کفش پوشند. ستم. تاراج.
چاتاترکی(Çata) ارتباط. دو رگه. کفش مخصوص به شکل راکت تنیس مناسب برای برف نوردی.
چاتارترکی(Çatar) تقاطع. کافی.
چاتاراترکی(Çatara) لاپایی. میان پاها.
چاتاشترکی(Çataş) جنگ. وصول. تصادف.
چاتالترکی(Çatal) چنگال دو شاخه. چوب دو شاخه. محل انشعاب رود یا راه و غیره. گاوآهن. خیش. لب چاک دار. چانه چاک دار. پیچیده. ابزار پنبه ریسی. رنگارنگ. دو رنگ. کلنگ دو سر. بست. میخ. دشوار. اندام. قواره. هیکل. دو رنگ. مقعد. شدید.
چاتالاترکی(Çatala) چوب خط. حفر شده. بریده. چوب دو سر بهم آمده.
چاتامترکی(Çatam) هِرَم.
چاتانترکی(Çatan) سبد. سقف.
چاتاناترکی(Çatana) قایق موتوری کوچک. مزاحم.
چاتلاترکی(Çatla) چوبدستی.
چاتمازترکی(Çatmaz) غیرکافی. نارسا.
چاتیشترکی(Çatış) وصول. گلدوزی سرسری و نامرتب. رابطه خویشی دور. پیوستگی.
چاچارترکی(Çaçar) مبارز. جنگاور.
چاچالترکی(Çaçal) برهنه.
چاخمانترکی(Çaxman) آبی شیری.
چاخینترکی(Çaxın) آذرخش.آتش. آبی چشم. خدای آتش در باور ترکان.
چاراشترکی(Çaraş) کاربرد. استفاده. جای مخصوص جوشاندن بکمز.
چارالترکی(Çaral) کم بازده.
چارانترکی(Çaran) پیشنهاد. راهکار. راه حل. خاک نمدار.
چارایترکی(Çaray) غذا. آذوقه. یدک.
چارپانترکی(Çarpan) سبد کوچک کاه. ضرب شونده. جالب. گیرا.
چارتانترکی(Çartan) قعر پرتگاه.
چارلانترکی(Çarlan) آب روان شدید.
چارمانترکی(Çarman) انسان خنده رو.
چاشارترکی(Çaşar) مبهوت. سرگردان.
چاشالترکی(Çaşal) استخوان چانه. مبهوت.
چاشقارترکی(Çaşqar) سنگلاخی.
چاشمازترکی(Çaşmaz) قطعی.
چاشمایترکی(Çaşmay) عیناً. مطابق.
چالابترکی(Çalab) خداوند. آبدوغ خیار. نمود. جلوه.
چالاپترکی(Çalap) آتش.
چالاپاترکی(Çalapa) باران پراکنده.
چالاتترکی(Çalat) بال. شاخه. قیمت. بهاء. عصاء. چاپلوس.
چالاتاترکی(Çalata) کسی که لباس را زود کهنه و پاره کند.
چالارترکی(Çalar) متمایل به رنگ .. شباهت نزدیک. اختلاف جزیی (بین دو رنگ). زنگدار. شماطهدار. لهجه. تُن (صدا). نوع. جنس. جارو.
چالاسینترکی(Çalasın) دلاور. برنده. قاطع.
چالاشترکی(Çalaş) مزد. اجرت. برهنه. بدون زین. اتاق یا بنایی که با چوب درخت و کاه پوشانده شود. تلاش.
چالاماترکی(Çalama) طناب یا زیور قیطانی روحانی شمن.
چالامانترکی(Çalaman) تاب (بازی)
چالانترکی(Çalan) زمینی سیاه که در آن علف نروید گویا که آنجا را سوزانده اند. زننده. نوازنده. خسته. برهنه. بدون زین.
چالانتاترکی(Çalanta) بسیار نوازنده.
چالباترکی(Çalba) حلوا. مبارز. برعکس. محدود. همیار. صلیب. کودتا. ضربه. خدا.
چالباتترکی(Çalbat) درگیری. جنگ.
چالپاترکی(Çalpa) گِل آلود. پُشت. صلیب. آبدار. موضعی که آب افتاده، گل و خلاب شده باشد. کفش. شاخه. بی دست و پا.
چالپاشترکی(Çalpaş) دعوا. چسبنده.
چالپانترکی(Çalpan) گیرا. جالب.
چالپاناترکی(Çalpana) همزن. کمربند قدیمی زنان.
چالپاوترکی(Çalpav) گودال. اسب رمنده.
چالپیرترکی(Çalpır) رنگارنگ.
چالتاترکی(Çalta) دستار. قیمت. ارزش.
چالتاشترکی(Çaltaş) جَلد. تیز. گلوله.
چالچاترکی(Çalça) جوال. جای صخره زار در کوهها.
چالچاتترکی(Çalçat) قد. قامت. شکل.
چالچارترکی(Çalçar) کسی که کج راه برود یا پاهایش به هم بگیرد.
چالچالترکی(Çalçal) دوبهم زن.
چالخارترکی(Çalxar) الک لرزان دستگاه بوجاری و هر چیز شبیه به آن. همزن. الک گندم پاک کنی در سیلو. مُسهل. مخلوط کن. مَشک.
چالخامترکی(Çalxam) به اندازه یک بار به هم زدن (مَشک یا خیک). هیجان.
چالخانترکی(Çalxan) جای خروشان رود. غیور. هیجانی.
چالدابانترکی(Çaldaban) لافزن.
چالدارترکی(Çaldar) درهم برهم (رنگ).
چالقاترکی(Çalqa) ناودان. میدان جنگ. دیگ بو دادن ذرت.
چالقابترکی(Çalqab) موج. یکباره. نیمه.
چالقاتترکی(Çalqat) وجود. بدنه. دارای رنگ درهم برهم.
چالقارترکی(Çalqar) گزنده. بزرگ. وسیع. پیر. قدیمی.
چالقانترکی(Çalqan) ترب (گیاه). پیشرفت و یا حرکت زخم از جایی به جای دیگر. پریشان. بی دقت. پراکنده. غیور. کشتی جنگی. بستر سنگی و متمایل رود.
چالقایترکی(Çalqay) انتهای بالهای پرنده. دور. بعید. هر چیزی که نه در کنار راه بلکه در جای بیراهه پیدا شود. غربال ذرت.
چالمارترکی(Çalmar) چپر رو باز.
چالمانترکی(Çalman) دیوار. برجسته. بسیار. زننده. گزنده. چپر از ترکه های ظریف.
چالیبترکی(Çalıb) بت. صنم.
چالیتترکی(Çalıt) سنجاب. سریع. کوشا.
چالیرترکی(Çalır) کج. خمیده.
چالیشترکی(Çalış) زد و خورد. جنگ و جدال. کوشش. غیرت. مبارزه.
چالیمترکی(Çalım) مخلوط. خودنمایی. دریبل (در فوتبال و ..). سرقت. قابلیت. توانایی. هوای سنگین. زمان. فرصت. اخلاق. رفتار. شباهت. ژست. ادا. لبه شمشیر. لبه تیغ. تقلید.
چالیمانترکی(Çalıman) شیک.
چالینترکی(Çalın) علف چین. درو. آتش زنه. آذرخش. ژاله. گرد و غبار. نیمه رسیده. رها.
چاماترکی(Çama) تخمیناً. شعر. سروده. سیر وحشی (گیاه). پوست. تفاله چای مانده در فنجان. قدرت. درجه.
چامارترکی(Çamar) انسان یا حیوان کوتوله.
چامالترکی(Çamal) سمت سرما. شمال.
چامانترکی(Çaman) کباب. تنبل. شفق. سرخی غروب. جادوگر.گوشت خرد شده.
چامایترکی(Çamay) حلقوم. سیب آدم.
چامپاترکی(Çampa) عصبی.
چامچیلترکی(Çamçıl)مشفق.زودجوش.
چاناشترکی(Çanaş)خیک از پوست بُز.
چانتاترکی(Çanta) کیف. ساک. کوله پشتی. رفیق سرباز.
چانتالترکی(Çantal) جلّاد. لباس زنانه. سه دامن.
چانتایترکی(Çantat) کیسه بزرگ کتانی.
چانچاقترکی(Çançaq) مفصل. بند. مرفق. خراب. ویران شده. سوراخ.
چانچانترکی(Çançan) فضول. مراقب.
چانقارترکی(Çanqar) مدوّر.
چانقاراترکی(Çanqara) غوغا. جنجال.
چانقالترکی(Çanqal) ناخن حیوانات وحشی. چنگکی که وقتی پنجره را باز میکنند آن را گیر میدهند تا جلوی بسته شدن آن را بگیرد و هرگاه که پنجره را ببندند، با آن چنگک بسته میشود. میخهای کوچکی که به دیوار کوبند و لباس و غیره را به آن آویزان کنند.
چانقایترکی(Çanqay) تمیز. صاف. بدون ابر.
چانقیرترکی(Çanqır) پرجنب و جوش.
چانقیلترکی(Çanqıl) ← چاقیل.
چاوارترکی(Çavar) هرچیزی که برای آتش روشن کردن مناسب باشد. هیزم. کبریت.
چاواشترکی(Çavaş) خورشید. نامدار. بالغ.
چاوانترکی(جان)(Çavan) آلت مادگی حیواناتی مانند گاو یا گاومیش. اسب سرکش. اسب بی لگام.
چاولانترکی(Çavlan) آبشار. نامدار.
چاووشترکی(Çavuş) منادی.
چایانترکی(جان)(Çayan) صدپایه. عقرب. (Scorpion). آهن خام. چشم آبی. خوشه جو. سورتمه.
چایباتترکی(Çaybat) سیل. آب باقیمانده از سیل. آب مانده در ته ظرف. ته مانده.
چایپانترکی(Çaypan) جای بلند.
چایقونترکی(Çayqun) جنبش آب و هوا.
چایمانترکی(Çayman) سرماخوردگی.
چرکسترکی(Çərkəs) پیکان. نوک تیز. لباس بلند زنان. قانع. عقاب. (ناپ)
چکیرترکی(Çəkir) سرباز. مرز. لکه چشم.
چکیلترکی(Çəkil) درخت توت. برگ توت. ارمغان. سازه.
چکیمترکی(Çəkim) جاذبه. ظرفیت. توان. کشش. اندازه. تسبیح. نیرو. برتری. الاغ درشت هیکل تخمی.
چنگیزترکی(Çəngiz) دریا. دوست. پشتیبان. فرستاده آسمان.
چنگیلترکی(Çəngil) ظرف مسی.
چنگینترکی(Çəngin) باشکوه.چشمگیر.
چوْتانترکی(Çotan) میوه ای که همراه با شاخه کنده شده.
چوْخانترکی(Çoxan) معمولی. عادی.
چوْخسونترکی(Çoxsun) اغلب. غالباً.
چوْخمارترکی(Çoxmar) گرز. خسیس.
چوْلپانترکی(Çulpan) ستاره زهره. آنکه چشمش دوربین است. آشنا. تپه زار. کوهک. خدای سیارات.
چوْنقازترکی(Çonqaz)پرشاخ وبرگ(درخت).
چوْنقالترکی(Çonqal) نعره. سنگ رودخانه که به کنار آمده.
چوبالترکی(Çubal) سلسله. ردیف.
چوچاترکی(Çuça) پالتو بچه.
چوخالترکی(Çuxal) لباس زیر زره.
چوراترکی(Çura) خدای زمین. جن. پری. روح. پرنده شکاری.
چورامترکی(Çuram) نوعی پرتاب تیر در مسافت دورتر.
چورانترکی(Çuran) روحانی. معنوی. بوقلمون.
چورایترکی(Çuray) طرف خوب هر چیزی. شرمگاه.
چولانترکی(Çulan) آغل. آشپزخانه.
چوماشترکی(Çumaş) گردوی خام کوبیده که اگر در آب ریزند، ماهیها را بیهوش کند. موش کوهی.
چوواشترکی(Çuvaş) دیندار. آرام.
چیبارترکی(جان)(Çibar) اسبی که گلهایی به رنگ دیگر در اعضای بدن داشته باشد. دُمل.
چیپاترکی(Çıpa) سُرمه درب. وسط.
چیپارترکی(Çıpar) خال. ابلق. ترکیب.
چیتاترکی(Çıta) ابزاری که یک طرف آن شن کش و طرف دیگری تبر باشد. کوچک.
چیتارترکی(Çıtar) نوعی پارچه. تاج خروس.
چیتامترکی(Çıtam) استواری. صبر. سبدی از ترکه چوب.
چیتانترکی(Çıtan) محل نگهداری شیر.
چیچانترکی(Çıçan) دانا. عاقل.
چیخارترکی(Çıxar) لیاقت. شایستگی. پشتکار. درآمد. سود. دررفت. مصرف. خروج. نجات. منتهی. دختر. چاره.
چیخایترکی(Çıxay) جلای وطن کرده.
چیدارترکی(Çıdar) قید و بند. شرط و شروط. لنگ (اسب).
چیدالترکی(Çıdal) صبر. تحمل.
چیدامترکی(Çıdam) صبر. شکیبایی.
چیرانترکی(Çıran) یخچال طبیعی.
چیرایترکی(Çıray) رخسار. زیبایی.
چیرپانترکی(Çırpan) چوب حلاجی. چماق ظریف. ضارب.
چیرتانترکی(Çırtan) ظرف آب چوبی.
چیرقاترکی(Çırqa) طعمه. سالاد گوجه فرنگی.
چیرقاوترکی(Çırqav) بلند قد. حساس.
چیرلانترکی(Çırlan) تنگنا.
چیرمارترکی(Çırmar) بخشهای مزرعه که بوسیله رد خیش تقسیم شوند. جویی که برای آبیاری مزرعه گشایند.
چیرماشترکی(Çırmaş) پیچ و خم.
چیرناترکی(Çırna) زمین نامناسب برای کشت. خس و خاشاک. بوته.
چیسانترکی(Çısan) پیچک.
چیلاپترکی(Çılap) مانند. همانند. شبیه.
چیلایترکی(Çılay) همچون. مانند.
چیلدامترکی(Çıldam) تند. چابک.
چیلدیرترکی(Çildir) خالدار.
چیلقانترکی(Çılqan) تاج عروس. زنگدار.
چیلقینترکی(Çılqın) دیوانه. شیدا. واله. بیپرده. ناآرام.
چیلکترکی(گیا)(Çilək) توت فرنگی. دوش حمام. نسل. تبار.
چیلنترکی(گیا)(Çilən) بهمن. ژاله. عضو. نوعی گل کوهی. جای کم عمق آب.
چیناترکی(Çına) زانو. جوان (حیوان).
چینارترکی(Çinar) پنجه دار. درخت دارای برگهای شکافته. ابدیت.
چینگیتترکی(Çingit) دوره گرد.
چینگیرترکی(Çingir) فاحشه. بُز با گوش کوچک. خشک.
چینیکترکی(Çinik) حقیقی. محقق شده. اصل. نمد ظریف. طبق.
چینیلترکی(Çinil) سنگریزه.

 

فهرست اسامی دخترانه ترکی را از دست ندهید

توجه داشته باشید این فهرست همواره در حال ویرایش و تکمیل است بنابراین در پایین هر یک از صفحات مربوط به نامها در صورتی که نام پسرانه ترکی مدنظر شما هست که در لیست آورده نشده است لطفا در بخش نظرات آن را بنویسید تا در اسرع وقت نام مورد نظر همراه با معنا و توضیحات آن به لیست اسامی پسرانه ترکی اضافه گردد و ما را در تکمیل کاملترین فهرست نامهای اقوام ایرانی یاری نمایید.

 

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با چ + معنی نامهای اصیل ترکی
لطفا نظر خود در مورد این مطلب را با ستاره ها از یک تا ۵ مشخص کنید!!

مطالب متنوع دیگر

انتشار برای دوستان

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای پورتال نماگرد محفوظ است