نامها و معانی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با د + معنی نامهای اصیل ترکی

3/5 - (2 امتیاز)

اسمهای پسرانه ترکی با حرف د + معنای نامهای ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با د + معنی
زیباترین اسم های پسرانه ترکی با د + معنی

 

اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف د

اسم/نام ریشه نام معنی اسم
دابار ترکی (Dabar) حوضچه.
دابارا ترکی (Dabara) جشن. شکوه.
دابال ترکی (Dabal) کوتاه قد. کوتوله.
دابان ترکی (Daban) پاشنه. اساس. بُن. سینه. برگهای نزدیک به ریشه در توتون. فاحشه. آهن نیکو برای شمشیر سازی. مزرعه بدون سنگ و حاصلخیز.
داباندا ترکی (Dabanda) فوراً. در حال.
داپاندی ترکی (Dapandı) جشن پاییزی چوپانها.
داخال ترکی (Daxal) کلبهای از نی و جگن. اتاق میهمان.
دادال ترکی (Dadal) فهیم. حساس. با ذوق. احمق.
دادان ترکی (Dadan) معتاد. خو گرفته.
دادای ترکی (Daday) گودال در الک دولک.
دادلی ترکی (Dadlı) خوشمزه. لذیذ.
دادیم ترکی (Dadım) ذائقه. ادویه. غذا. ذوق.
دارابا ترکی (Daraba) پاراوان. تیغه دیوار چوبی. ظروف چوبی. هیکل. قوطی بزرگ برای نگهداری غله.
دارات ترکی (Darat) تصمیم. دسته. بسته.
دارار ترکی (Darar) قپان.
داراش ترکی (Daraş) فاصله. خیره سری. منازعه.
داراشیل ترکی (Daraşıl) گوشه گیر.
دارال ترکی (Daral) تنبل.
دارام ترکی (Daram) خیلی تنگ. سفت کشیده شدن. یک شانه گیسو. بشکه. قسمت. جزء. نوعی آلاچیق.
داراما ترکی (Darama) شانه زنی. راه راه.بشکه پر، بزرگ و گنده. جدول. چهارخانه. ویرایش.
دارامات ترکی (Daramat) خوراکی منزل.
دارامان ترکی (Daraman) کشاورز.
داران ترکی (Daran) لانه. گروه ماهیها. پهناور.
دارانا ترکی (Darana) رشوه.
دارای ترکی (Daray) ابریشم ظریف.فلاحت.
داربان ترکی (Darban) مغرور. متکبر.
دارتا ترکی (Darta) بی حیاء. بی صاحب. معده. پسوند.
دارتار ترکی (Dartar) پستچی. قاصد.
دارتاش ترکی (Dartaş) جدال. نبرد.
دارتالا ترکی (Dartala) فراوان. سرشار.
دارتان ترکی (Dartan) ترازو. ناقل.
دارتای ترکی (Dartay) وسیله کشیدن نفت از چاه.
دارتیش ترکی (Dartış) تشنج. کشش. زمان. مدت. مباحثه.
دارتیم ترکی (Dartım) میزان کشش. تنش. ریتم. آهنگ.
دارتین ترکی (جان)(Dartın) کرم. سوغات. تحفه. پوشش.
داردار ترکی (Dardar) پرحرف. لافزن.
داردای ترکی (Darday)سالخورده. گُنده.
دارقات ترکی (Darqat) ناظر.
دارقان ترکی (Darqan) آخرین روز زمستان. بچه ای که از شیر مادر سیر نشده. زندگی آرام. آهنگر. چاودار.
دارقیش ترکی (Darqış) تیرکش. تیردان.
دارقین ترکی (Darqın) رنجور. خشمگین. پریشان. خجالتی.
دارلین ترکی (Darlın) منفعل.
دارمال ترکی (Darmal) مچاله شده.
دارمیش ترکی (Darmış) عروس.
دارناو ترکی (Darnav) جدول. آبراهه. ناودان.
داروا ترکی (Darva) خوراکیهای منزل.
داریل ترکی (Darıl) تحت فشار.
دارین ترکی (Darın) قابلیت. به زور.
دازان ترکی (Dazan) تپه بادگیر.
داش دمیر ترکی (Daşdəmir) محکم.
داشار ترکی (Daşar) جوشان. متلاطم.
داشال ترکی (Daşal) بسیار. فراوان.
داشان ترکی (Daşan) سرریز. عطا. بخشش. جوشان. لبریز.
داشدی ترکی (Daşdı) جوشان.
داشقام ترکی (Daşqam) خاک خشک وکلوخدار.
داشقان ترکی (Daşqan) جوشان. آتشین. چشمه.
داشقیر ترکی (Daşqır) غربال چشم درشت. سنگریزه داخل غله. خانه سنگی.
داشقیل ترکی (Daşqıl) زگیل. قلّه. کوه بلند. رشته کوه. کوه جنگلی.
داشقین ترکی (Daşqın) لبریز. پر. سرریز. طغیان کرده. پرهیجان. متلاطم. سیل.
داشلی ترکی (Daşlı) سنگلاخ. محکم.
داشما ترکی (Daşma) کته. دم پخت. طغیان. سرریز. لبریز. بثور. آشی که حلیم آن گرفته نشده است.
داشنات ترکی (Daşnat) قصد. خواسته.
داشیت ترکی (Daşıt) وسیله حمل و نقل.
داشیتان ترکی (Daşıtan) حمّال. ناقل.
داشیر ترکی (Daşır) خیک.صدای پای اسب.
داشیل ترکی (Daşıl) فسیل. مرصّع.
داشیم ترکی (Daşım) سرریز. حمل. بسیار.
داشین ترکی (Daşın) هدف.
داشینار ترکی (Daşınar) منقول.
داغار ترکی (Dağar) جنگ. کیسه چرمی. طغار. لاوک. گونی. جوال. کیسه بوکس. شکم گنده. ظرف سفالی دراز که در آن ماست ریزند. ظرف گلین که در آن آرد گندم و جو خمیر کنند. انبار آرد. شکم.
داغازا ترکی (Dağaza) بلند. تنومند.
داغاشار ترکی (Dağaşar) مقاوم. پاینده.
داغال ترکی (Dağal) متقلب. خسی که در چشم رفته باشد. لاف زن. خشن.
داغام ترکی (Dağam) ریزه نان یا طعام.
داغان ترکی (جان)(Dağan) نام نوعی پرنده است که دولاشا نیز گویند. سه پایه. متلاشی شده. درهم ریخته. ضعیف. ناتوان. باز شده. غارت.
داغانا ترکی (Dağana) پراکنده. مختلف.
داغدان ترکی (Dağdan) چوب تراشیده به شکل مستطیل با سه ضلع که برای رفع چشم زخم از آستانه درب آویزند.
دالاب ترکی (Dalap) سرخاب.
دالابان ترکی (Dalaban) گَزیده شده. زیبا.
دالات ترکی (Dalat) استخر. برکه.
دالار ترکی (Dalar) گزنده. مطلق. کامل.
دالاز ترکی (Dalaz) باد شدید. شعله. قلب. اندوه.
دالاس ترکی (Dalas)شاخه نازک. مفتول.
دالاش ترکی (Dalaş) نزاع. برخورد.
دالاشا ترکی (Dalaşa) تراشه.
دالاشمان ترکی (Dalaşman) دلیر. دلاور.
دالاغا ترکی (Dalağa) گرز. چوب. دگنک.
دالاغان ترکی (گیا)(Dalağan) گزنه. خارشتر. غارتگر.
دالاما ترکی (گیا)(Dalama) گزنه.
دالای ترکی (Dalay) دریا. اقیانوس. قول بزرگ. بخت. مباحثه.قسمت. نصیب.
دالایان ترکی (Dalayan) گزنده.
دالبار ترکی (Dalbar) طناب رخت.
دالباسا ترکی (Dalbasa) لغو. آنکه نداند چه باید بکند و بیهوده تلاش کند.
دالباسار ترکی (Dalbasar) سرمه پنجره. پشتیبان.
دالتا ترکی (Dalta) قلم درودگران.
دالدار ترکی (Daldar) الیاف.
دالداش ترکی (Daldaş) گزینش.
دالدالا ترکی (Daldala) عقب عقب.
دالدالان ترکی (Daldalan) پشت سرهم.
دالدام ترکی (Daldam) خلوتکده.
دالدای ترکی (Dalday) پشت. حامی.
دالغا ترکی (Dalğa) موج. ارتعاش. اهتزاز. نوسان. خیزآب. صفحه دفتر.
دالغان ترکی (Dalğan) وامانده. سست. درمانده. پیچنده.
دالغین ترکی (Dalğın) مواج. متلاطم. متفکر. در فکر فرو رفته. حواس پرت. پریشان خاطر. آدم بیتفاوت.
دالقان ترکی (Dalqan) خمیر. آرد. جو کوبیده شده. محل ورود و خروج. صرع. غش. خسته. کوشا. کوفته.
دالماز ترکی (Dalmaz) خستگی ناپذیر.
دالمان ترکی (Dalman) پالتو. ضربه.
دالوا ترکی (Dalva) دیوانه. مفتون.
دالیار ترکی (Dalyar) ظرف سفالی گود.
دالیش ترکی (Dalış) غوطه وری. خلسه. تلاش.
دالیمان ترکی (Dalıman) برگزیده.
دام داش ترکی (Dam daş)دخمه و کوخ.
دامادا ترکی (Damada) رهبر. پیشوا.
دامار ترکی (Damar) رگ. زردپی و رگ و ریشه گوشت. ریشه. اصل. منبع. نهاد. نبض. رگه. خلق و خوی. غیرت. قسمت خام مانده پوست. مجمع. محفل. نوع.
داماس ترکی (Damas) امید.
دامان ترکی (Daman) ضلع. پاشنه. کرایه.
داماندا ترکی (Damanda) محتاج.
دامبا ترکی (Damba) بند. سدّ.
دامجی ترکی (Damcı) قطره. چکه.
دامغا ترکی (Damğa) مُهر. نشانه. علامت. آلت داغ زدن. تهمت. افتراء. داغ یا مهری که بر ران اسب یا چهارپایان دیگر میزدند. سنگ و کلوخ.
دامقان ترکی (Damqan) همواره چکنده.
دامقیل ترکی (Damqıl) خال. لکه. خالدار.
داملا ترکی (Damla) قطره. چکه. بیماری نقرس. چکیده.
دامو ترکی (Damu) جهنم.
دامیر ترکی (Damır) ریشه. پستان. عیب. رذالت. رگ. اصل. بن.
دامیز ترکی (Damız) قطره. مایه. برکت. چکیده. آخور گاو.
دامیش ترکی (Damış)تراوش.
دامیل ترکی (Damıl) استراحت. تنفس.
دامیم ترکی (Damım) قطره.
دامین ترکی (Damın) قطره. زیرین. دامن.
دان ترکی (Dan) سپیده. صبح. سپیده سحر. با ارزش. فوق العاده. زمان یا مکان دوشیده شدن حیوانات شیرده.
داناپا ترکی (Danapa) قاپ بزرگ.
دانادا ترکی (Danada) تله. دام.
دانار ترکی (Danar) دانه توأم با ساقه و برگ خشک گیاهان دانه دار. انکار کننده.
داناس ترکی (Danas) پشته خرمن.
داناش ترکی (Danaş) زن. دختر.
داناوار ترکی (Danavar) بر باد رفته.
دانچا ترکی (Dança) سپیده. سحر.
داندا ترکی (Danda) فردا.
داندای ترکی (Danday) لب. پهنه آسمان. کام.
داندی ترکی (Dandı) شیک. طناز.
دانسارا ترکی (Dansara) سرخی شفق.
دانلا ترکی (Danla) سپیده دم. فردا.
داوان ترکی (Davan) راه تنگ.
داوانا ترکی (Davana) آستانه.
دایات ترکی (Dayat) ریشه. سند.
دایار ترکی (Dayar) آماده.
دایاق ترکی (Dayaq) پشتیبان. شمع. تیر. پایه (درساختمان). پایگاه. اتکا. حائل. پشتگرم. پشتوانه. عصا.
دایالی ترکی (Dayalı) دایه دار. همیشه. مستند.
دایالیش ترکی (Dayalış) توقف. تعطیل.
دایام ترکی (Dayam) دوام.
دایاما ترکی (Dayama) تکیه دهی. سنگ برجسته کنار تنور. آغل گوسفند یا بز.
دایانبا ترکی (Dayanba) تکیه گاه.
دایانتی ترکی (Dayantı) توقف. صبر.
دایاندار ترکی (Dayandar) صبور. پایدار.
دایانما ترکی (Dayanma) توقف.
دایانیش ترکی (Dayanış) طرز ایستادن. یا قرار گرفتن. ایستادگی.
دایانیم ترکی (Dayanım) پایداری.
دایسو ترکی (Daysu) شاهزاده.
دایقین ترکی (Dayqın) عظمت. شوکت.
دایلان ترکی (Daylan) نیرومند. مشکل پسند. ساقه بلند و بدون شاخه.
دایماز ترکی (Daymaz) مقاوم. محکم.
دایمای ترکی (Daymay) همواره. همیشه.
داینا ترکی (Dayna) برادر. علامت تأکید. امین. مادر.
دایناب ترکی (Daynab) استناداً.
درگل ترکی (Dərgəl) در باغی که از ترکه بافته شده باشد.
درگم ترکی (Dərgəm) تصور. فرض.
درگن ترکی (Dərgən) انبوهه. مجموعه. آنکه همه به دور او جمع میشوند و از وی اطاعت میکنند. ارابه اسبی.
درگیش ترکی (Dərgiş) شرکت. سبد. کاروان.
درگیل ترکی (Dərgil) گلچین.
درلم / درلن ترکی (Dərləm)مجموعه.
درمت ترکی (Dərmət) کوچه.
درمن ترکی (Dərmən)معالجه.
درنک ترکی (Dərnək) انجمن. محفل.
دریان ترکی (Dəryan) سبد بزرگی که از ترکه درخت بافند.
دریش ترکی (Dəriş) بیرونی. چینش.
دریل ترکی (Dəril) بافته پراکنده و غیر فشرده.
دریم ترکی (Dərim) خوشهای که بعد از درو، در مزرعه بماند. برداشت. درو. جماعت.
درین ترکی (Dərin) گروه. گود. عمیق. همه جانبه. پیچیده.
دمرن ترکی (Dəmrən) آهن نوک تیز.
دمیر ترکی (Dəmir) آهن. سخت. استوار.
دمیر گوجو ترکی (Dəmir gücü) نیروی آهن.
دمیرای ترکی (Dəmiray) سالم چون آهن و زیبا چون ماه.
دمیرتاش/دمیرداش ترکی (Dəmirtaş) محکم.
دمیرتای ترکی (Dəmir tay) مانند آهن.
دمیرل ترکی (Dəmirəl) آهن پنجه.
دنکتاش ترکی (Dənktaş) همتا.
دوْغا ترکی (Doğa) طبیعت.
دوْغار ترکی (Doğar) زاینده. بچه زا. صبح. سحر. گوسفند یا بز.
دوْغالان ترکی (Doğalan) مدوّر.
دوْغان ترکی (Doğan) باز. قوش. شاهین. (Falco) زاینده. آفریننده. سدّ. مانع. برادر. شجاع خصم افکن. خویشاوند. برادر یا خواهر.
دوْغای ترکی (Doğay) پیچ و خم رودخانه.
دوْغرول ترکی (Doğrul) راستی. درستی.
دوْلات ترکی (Dolat) تابه. ظرفی برای برگرداندن و پختن.
دوْلاتار ترکی (Dolatar) حجیم. درشت.
دوْلادای ترکی (Doladay) تپه. بلندی.
دوْلار ترکی (Dolar) تابستان. جنگ.
دوْلاشان ترکی (Dolaşan) پیچنده.
دوْلام ترکی (Dolam) به اندازه یکبار پیچیدن. حلقه. پیچ. تاب. محیط. اندازه طول در بافندگی برابر با ۸ متر.
دوْلاما ترکی (Dolama) پر پیچ و خم. مارپیچ. شرایط. پیچ در پیچ. پیچ. عقربک انگشتان. پیشبند کار. بند قنداق. شال یا تسمهای که دور کمر پیچند. نوعی دامن زنانه. نوعی غذا که برگ تاک و مانند آنها را بر گوشت قیمه پیچند. آماس انگشت. پیچ خوردگی (پا). مانور.
دوْلامان ترکی (Dolaman) نوعی قارچ خوراکی شبیه به سیب زمینی. بی انتها. بی سرو ته. کودن. فربه. لاله.
دوْلان ترکی (Dolan) بی همتا. جنگل انبوه. گرداب. دایره. هیزم. جهان. گیتی. پُر. کامل. جای نگهداری سگهای نگهبان. متین. چرخان.
دوْلانا ترکی (Dolana) آلوچه جنگلی.
دوْلانات ترکی (Dolanat) ابزار شکار ماهی.
دوْلای ترکی (Dolay) گروه. راه باریکه. راه پرپیچ و خم. غیر مستقیم. اطراف. حوزه. ناشنوا. سرشار. همه. شمول. عمومیت. دنیا. مردم. خرگوش. جهانگیر. قضا (نماز و روزه). مشورت. فتنه. فاسد. مَشک.
دوْلبار ترکی (Dolbar) تخمین. برآورد.
دوْلدا ترکی (Dolda) حصار. پناهگاه. جایی که آفتاب نبیند. حمایت. منقار. لبه کلاه. برآمده. باد کرده.
دوْلدان ترکی (Doldan) محلّی که آب از آنجا به روی پروانه آسیاب میریزد و پروانه را میگرداند.
دوْلقا ترکی (Dolqa) کلاهخود. آهن گردی که محور ارابه در آن باشد. فایده. مفهوم.
دوْلقام ترکی (Dolqam) توانایی حل مسئله.
دوْلقان ترکی (Dolqan) پر. سرشار.
دوْلقای ترکی (Dolqay) اطراف. محیط. درد. رنج. زیگزاگی.
دوْلقوم ترکی (Dolqum) تلاطم. تموّج. سلاح. تجهیزات.
دوْلقون ترکی (Dolqun) غنی. سرشار. پرمضمون. همه جانبه. بلوغ. کمال. چاق. پر باد کرده. متأثر. گرفته. قهرآلود. اشک آلود (چشم). موج.
دوْلمان ترکی (Dolman) سرگشته. چاق.
دوْلمای ترکی (Dolmay) گرز. تخماق.
دوْلوش ترکی (Doluş) انباشتگی. آکندگی. شتر ماده سه ساله.
دوْلون ترکی (Dolun) ماه شب چهارده. بدر تمام. تمام. بینقص.
دوْمال ترکی (Domal) تپه. تل.
دوْناتا ترکی (Donata) پارچه منقش.
دوْنار ترکی (Donar) فصل زمستان. منجمد شونده.
دوْنان ترکی (جان)(Donan) کرّه اسب چهار ساله. لباس تازه. لباس پوشیده.
دوْندار ترکی (Dondar) جای سرپوشیده. جای ساکت. فعل امر به معنای «منجمدکن».
دوْندورا ترکی (Dondura) صحرای یخ زده. پیمانی. مقاطعه.
دوْندورما ترکی (Dondurma) بستنی. یخ زده. یخی. منجمد. هوای صاف و بسیار سرد. بتون. ماست گوسفند.
دوْنقار ترکی (Donqar) گوژ. برآمدگی پشت یا سینه. غوز. قوز. انحراف و کجی. حدبه. سرپایین.
دوْنقال ترکی (Donqal) لجوج. سمج. یخچال طبیعی. دارا. بسیار سالخورده. ثروتمند. ترکه باریک چوب.
دوْنقور ترکی (Donqur) کلاف. بهم چسبیده. بی شاخ. بی دم. کله شق. نفهم. دیرفهم. توله سگ. پشم زمخت.
دوْنقون ترکی (Donqun) سرشار. منجمد. خسوف. گرفته.
دوْنمار ترکی (Donmar) تیر شکار.
دوْنول ترکی (Donul) بلند. مرتفع.
دوْیلان ترکی (Doylan) زیبا. کامل.
دوْیلون ترکی (Doylun) ارزشمند. شیک.
دوْیول ترکی (Doyul) کمک خرج. مدد معاش. تیول.
دوْیون ترکی (Doyun) راهب. کافی. معتمد. سیری. خدا.
دوبان ترکی (Duban) منطقه. حوضه.
دورا ترکی (Dura) نقطه. دیوار. استقامت. پایداری. دارو. شهر. خانه. مسکن. آشکار. طرف زیرین ناخن اسب. سپر.
دوراب ترکی (Durab) معاون. دستیار.ته مانده. عصاره. دُرد.
دورات ترکی (Durat) تصمیم. ایستگاه.
دوراس ترکی (Duras) بلند. مرتفع.
دوراسان ترکی (Durasan) جاوید باشی.
دوراش ترکی (Duraş) استقرار. آرام.
دورال ترکی (Dural) زندگی. عمر.
دورام ترکی (Duram) مکث. توقف. پشتیبان. حامی. هدف.
دورامان ترکی (Duraman)نوجوان تنومند.
دوران ترکی (Duran) استوار. جاوید.
دوراناق ترکی (Duranaq) پشتیبان. حامی.
دورای ترکی (Duray) گوشه در طرح یا رسم.
دوربا ترکی (Durba) لوله بخاری. دودکش کوره آجرپزی.
دوربات ترکی (Durbat) شکل. هیکل.
دورباش ترکی (Durbaş) قانون. قاعده. ثابت. متین. همین.
دورباشان ترکی (Durbaşan) مأمور.
دورسات ترکی (Dursat) ستون. تیرک.
دورسون ترکی (Dursun) جاوید باد.
دورشاق ترکی (Durşaq) جوانه. سبزه نو.
دورقا ترکی (Durqa) پرهیز. اخطار. منزل.
دورقاب ترکی (Durqab) قالب.
دورقال ترکی (Durqal) محیط. آسایش. قالب.
دورقان ترکی (Durqan) سالم. مقیم.
دورقای ترکی (Durqay) سالم. مقیم.
دورقوت ترکی (Durqut) سالم. مانا. مسکن. منزل. ابله.
دورقون ترکی (Durqun) راکد. ساکن. متوقف. انتهای روده بزرگ. انتهای مخرج چهارپایان.
دورما ترکی (Durma) توقف. ایستایی.
دورمان ترکی (Durman) زمانی. وقتی. آویزهای زینتی زین. قهرمان.
دورموش ترکی (Durmuş) پایدار. برخاسته.
دوروت ترکی (Durut) مسکن. زندگی.
دوروش ترکی (Duruş) طرز ایستادن. حالت. ژست. استواری. مقاومت. توقفگاه. ایستگاه. کردار. درگیری.
دورول ترکی (Durul) دولت. حضور. خویشاوند. بقاء. شفاف. عصاره. دُرد.
دورولان ترکی (Durulan) زلال شونده. زیستگاه.
دوروم ترکی (Durum) ایستادگی. وضع. وضعیت. حالت. پایداری. شرایط. غلظت در مایعات. دوام. ثبات. تاب تحمل. منزلگاه. استراحتگاه. ریگ. پاشنه در.
دوزن ترکی (Düzən) زمین صاف. دشت. سیستم. ترتیب. آکورد. حیله. کلک. نظم. بی ضرر.
دومان ترکی (Duman) مه غلیظ. بخار. ابر. دود. گرد و غبار. غم و اندوه. غصه. کدر. مبهم. مه آلود.
دومرول ترکی (Dümrül) تیزی نوک تیر. پیکان. اندیشمند. آفریننده. آغازگر زندگی. گرداب. گردباد.
دووال ترکی (Duval) خط دار. خراشیده.
دویار ترکی (Duyar) احساس.
دویانا ترکی (Duyana) علنی. آشکار.
دویغون ترکی (Duyğun) حساس. متأثر.
دویوم ترکی (Duyum) احساس. مکاشفه. ادراک. الهام. غنیمت.
دؤنر ترکی (Dönər) چرخان. دوره. روزگار. برگشت خورنده. چرخنده. غسالخانه. سیلندر. توپ پارچه.
دؤنمز ترکی (Dönməz) استوار.
دیبین ترکی (Dibin) تماماً. کلاً. کاملاً.
دیپچین ترکی (Dipçin) کامروا. سالم.
دیدیش ترکی (Didiş) جدایی. کوشش. تحریک. نزاع.
دیدیم ترکی (Didim) تاج عروس. خراشیده. جسارت.
دیدین ترکی (جان)(Didin) زنبور وحشی. سعی.
دیرمان ترکی (Dırman) رنگ آبی تند. جن. دیو. مرز مزرعه.
دیریت ترکی (Dirit) بخش. قسمت. گندمی که سبوس آن گرفته شده.
دیریش ترکی (Diriş) غیرت.
دیریل ترکی (Dırıl) کنار درّه.
دیریم ترکی (Dirim) خون. زندگی. چوبهای دور آلاچیق.
دیزیل ترکی (Dizil) درجه.
دیزیم / دیزین ترکی (Dizim) رشته. ردیف. بسته. لیست. سیاهه.
دیکش ترکی (Dikəş)شاخه. بازو.
دیکمن ترکی (Dikmən) قله. ستیغ. دارای شاخ عمودی.
دیلبان ترکی (Dilban) مترجم.
دیلداش ترکی (Dildaş) همزبان.
دیلمار ترکی (Dilmar) خطیب. سخنگو.
دیلمان / دیلمانج ترکی (Dilman) مترجم. سخنگو. رابطه. میانجی. زبان آور. گستاخ در سخن گفتن.
دیلن ترکی (Dilən) خواستار. محبوب.
دیلیز ترکی (Diliz) جوانه.
دیلیش ترکی (Diliş) ایجاد شیار.
دیلیم ترکی (Dilim) قاچ. برش. قطاع در دایره. دندانه. مزغل.
دیلین ترکی (Dilin) قاچ. دندانه. خطوط و شِعبهایی بود که از اثر پای اسب و انسان در جادهی زمین به هم رسد.
دینلر ترکی (Dinlər) مونس. همدم.
دینلش ترکی (Dinləş) سازش. استماع.
دینیش ترکی (Diniş) تخته کلفت. آسوده.
دینیل ترکی (Dinil) قاپی که بریده ونصف شده تا راحتتر بیفتد.
دینیم ترکی (Dinim) آرامش. توقف.

 

فهرست اسامی دخترانه ترکی را از دست ندهید

توجه داشته باشید این فهرست همواره در حال ویرایش و تکمیل است بنابراین در پایین هر یک از صفحات مربوط به نامها در صورتی که نام پسرانه ترکی مدنظر شما هست که در لیست آورده نشده است لطفا در بخش نظرات آن را بنویسید تا در اسرع وقت نام مورد نظر همراه با معنا و توضیحات آن به لیست اسامی پسرانه ترکی اضافه گردد و ما را در تکمیل کاملترین فهرست نامهای اقوام ایرانی یاری نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا