نامها و معانی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با س + معنی نامهای اصیل ترکی

3.8/5 - (40 امتیاز)

اسمهای پسرانه ترکی با حرف س + معنای نامهای ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با س + معنی
زیباترین اسم های پسرانه ترکی با س + معنی

 

اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف س

اسم/نام ریشه نام معنی اسم
ساباتای ترکی (Sabatay) کیسه مخصوص نگهداری نقره. درجه. حدّ.
سابار ترکی (Sabar) انگشت. کوبنده.
سابان ترکی (Saban) خیش.
سابای ترکی (Sabay) فالبین.
ساپات ترکی (Sapat) رفو.
ساپار ترکی (Sapar) بیراهه. کجراهه. جای گریز. راه فرار. تفاوق. فرق. کناره شهر. آزاد. تغییر دهنده راه.
ساپال ترکی (Sapal) نخ لباس. نخ. قیطان.
ساپالان ترکی (Sapalan) برجسته.
ساپان ترکی (Sapan) فلاخن. پلخم. گاوآهن. فهم. درک.
ساپانتا ترکی (Sapanta) خشن. زمخت.
ساپتال ترکی (Saptal) یک رشته نخ.
ساپدار ترکی (Sapdar)رنگ خاکستری.
ساپدال ترکی (Sapdal)مویی که بیرون از حلقه گیسو بماند.
ساپقا ترکی (Sapqa) سنگلاخ. صخره زار.
ساپقان ترکی (Sapqan) فلاخن.
ساپلام ترکی (Saplam) نصب. نخی که در سوزن کنند.
ساپلیم ترکی (Saplım) علاوه. ضمیمه.
ساتار ترکی (Satar) فروشنده. جای پشته کردن هیزم در جنگل.
ساتاش ترکی (Sataş) تعرض. تصادف. برخورد.
ساتاشان ترکی (Sataşan) باران خورده.
ساتای ترکی (Satay) دلاورمرد. دلیرمرد.
ساتقان ترکی (Satqan) بسیار فروشنده.
ساتقین ترکی (Satqın) خودفروخته.
ساتیت ترکی (Satıt) محبوب. دلدار.
ساتیر ترکی (Satır) نمد بزرگ دور چادر.
ساتیش ترکی (Satış) فروش. فروشی.
ساتیم ترکی (Satım) فروش.
ساتین ترکی (Satın) قیمت. بهاء. نذر.
ساچا ترکی (Saça) گشوده. پهن. فایده. بهره. اسراف.
ساچارا ترکی (Saçara)غذایی که بین دو ساج پوشیده از خاکستر پخته شود.
ساچاران ترکی (Saçaran)پرحرف.
ساچان ترکی (Saçan) افشاننده. جوانمرد. بخشنده. نیکو. خطیب.
ساچمار ترکی (Saçmar) کاه درشت.
ساچیر ترکی (Saçır) افشان.
ساچیش ترکی (Saçış) تابش. حل. تحلیل.
ساچیل ترکی (Saçıl) پخش شده. رها شده. قربانی بی خون.
ساچیم ترکی (Saçım) نوعی گلیم بسیار لطیف تر و ظریف تر از جاجیم و از پشم بهاری گوسفندان که لطیف ترین و درخشنده ترین پشم است، بافته میشود. نوکر. تابع. تقسیم. پراکنش. تراوش.
ساچین ترکی (Saçın) پراکنده. افشانده.
ساچینا ترکی (Saçına) تا صبحدم.
ساخات ترکی (Saxat) چلاق. لنگ. توقف.
ساخان ترکی (Saxan) ظرف مسی گود با ظرفیت نیم لیتر.
ساخاو ترکی (Saxav) نگهبان.
ساخلام ترکی (Saxlam)پرونده.
ساخلانا ترکی (Saxlana) راز. سرّ.
ساخلوْو ترکی (Saxlov) پادگان. محل استقرار گروهی نیروی نظامی.
ساخلیم ترکی (Saxlım) مانند هم ساخته شده. کارآمدی.
ساخمان ترکی (Saxman) پاپوش.
ساخنا ترکی (Saxna) تخم دانه دار. سبوس.
سادار ترکی (Sadar) ستون. پشتیبان.
سادانا ترکی (Sadana)احمق. بسیار بلندقد.
سادای ترکی (Saday) مرد محترم.
ساراب ترکی (Sarab) آبراه یا کانال سر پوشیده.
سارات ترکی (Sarat) غربال بزرگ.
سارار ترکی (Sarar) بافنده. تابنده.
ساراسان ترکی (جان)(Sarasan) نوعی آهو با پوست قیمتی. خدای زمستان.
ساراقا ترکی (Saraqa) تجهیزات. صف. ردیف. تفریح. مجلس. استهزاء. تحکّم.
سارام ترکی (Saram) کبریت. آتشگیره.
ساران ترکی (Saran) ضعیف. خسیس. صمیمی. بافنده. تابنده.
سارانا ترکی (Sarana) چماق.
سارای ترکی (Saray) سرا. کاخ. ساخته شده. ماه درخشان.
سارپان ترکی (Sarpan)رومیزی.پشته بزرگ کاه.
سارپین ترکی (Sarpın)صندوق. چمدان.انبار.انبار بزرگ غله.
ساردام ترکی (Sardam) نوعی پارچه ظریف.
سارسار ترکی (Sarsar) گردباد.
سارقان ترکی (جان)(Sarqan) نوعی ماهی. خدای اژدها. جاری شونده چون آب. نوعی غذا از شیر آغوز. لنگان. فنر.
سارقیم ترکی (Sarqım) برف ریزه.
سارقین ترکی (Sarqın) قطره. محبوب.
سارماش ترکی (Sarmaş) آویختگی یا وابستگی چیزی به دیگری. پُرس (واحد غذا). سرویس. جنگ.
سارماشان ترکی (Sarmaşan) پیچنده.
سارماشیق ترکی (گیا)(Sarmaşıq) نیلوفر وحشی. عشقه. پاپیتال. پیچنده.
سارمال ترکی (Sarmal)حلزونی.مارپیچ. دشوار.بغرنج.
سارمای ترکی (Sarmay) خانه. روغن نباتی.
سارناشا ترکی (Sarnaşa) کاسه. جام.
ساریشین ترکی (Sarışın) زردفام. بلوند.
ساریل ترکی (Sarıl) مغفر. کلاهخود اسب.گرامی.محبوب. آواره. پیچنده.
ساریلان ترکی (Sarılan) ساری. مسری.
ساریمان ترکی (Sarıman) زرد فام.
سارین ترکی (Sarın) ترانه. کدر. غصه. متصل. سلسله. وضعیت. روند. روش.
سازان ترکی (جان)(Sazan) ماهی کپور. باد سرد. باران کوتاه، شدید و ریز دانه. جوش جوانی.
ساغال ترکی (Sağal) دست راست. معاون. دوست نزدیک. امکان. تمکن. دوشش. دورنگ. چرکین.
ساغام ترکی (Sağam) اکنون. هم اینک.
ساغان ترکی (Sağan) دوشنده. شیردوش. نوعی پرنده شکاری. بشقاب بزرگ و گود. پیکان. دکتر. پزشک.
ساغانا ترکی (Sağana) دخمه. گور. سردابه.
ساغانار ترکی (Sağanar) هریک از قسمتهای انبار غله.
ساغای ترکی (Sağay) روغن نباتی. اندیشمند.
ساغایان ترکی (Sağayan) مردّد. دودل.
ساغدای ترکی (Sağday) تماماً. کلاً.
ساغرات ترکی (Sağrat) چنبره. کلاف. سرحد.
ساغلام ترکی (Sağlam) سالم. تندرست. زنده. سرحال. درست. درسته. دست نخورده. کامل. امین درستکار. پولی که به راحتی در بازار خرج شود.
ساغلای ترکی (Sağlay) تمام. همگی. زنده. بیمارستان. سالم.
ساغلیم ترکی (Sağlım) نجات. سالم.
ساغین ترکی (Sağın) شیرده. مقداریک بار شیردوشی. درستکار.سالم.ظرف شیردوش. زیبا. گورخر. شراره. آذرخش.
ساقالای ترکی (Saqalay) حیوانی که چوپان بنوبت برای تغذیه ذبح کنند.
ساقان ترکی (Saqan) ظرف بزرگ برای نگهداری ارزاق.
ساقانا ترکی (Saqana) هاون.
ساقانار ترکی (Saqanar) هرقسمت از انبارهای روستایی.
سالاب ترکی (Salab) شیاری که سیل گشوده.
سالار ترکی (Salar) دلاور. مردافکن.
سالاغات ترکی (Salağat) نشان. راهنمایی.
سالاغان ترکی (Salağan) حمله کننده.
سالاقای ترکی (Salaqay) منگوله حلقه گیسو.
سالاما ترکی (Salama) پُشته. انبوهه. قطران. زفت. آلاچیق.
سالامان ترکی (Salaman) آزاده. برازنده.
سالاوان ترکی (Salavan) گودالی که بر اثر ریختن آب درست شده باشد. آبراهه.
سالای ترکی (Salay) دوخت لحاف.
سالبا ترکی (Salba) لکّه بزرگ. گاوآهن. فلاخن.
سالبات ترکی (Salbat) تکبر. غرور.
سالبار ترکی (Salbar) کفش برف نوردی. زنی که به مهر و محبت شوهرش اعتماد ندارد.
سالباش ترکی (Salbaş) سربهوا.
سالبان ترکی (Salban) پیچک. پیچیده.
سالتا ترکی (Salta) نوعی ژاکت.
سالتار ترکی (Saltar) تأثیر. ترس. واریزه.
سالتان ترکی (Saltan) پاکیزه. تنها. فقط.
سالتین ترکی (Saltın)مطلقاً.
سالچا ترکی (Salça)تکه بزرگ.
سالخاج ترکی (Salxac)نوسانگر.
سالخیم ترکی (گیا)(Salxım) خوشۀ انگور. باشنگ. خوشه. نوعی گیاه با گلهای بنفش آویزان. (Bunch)
سالدات ترکی (Saldat) سرباز. سپاهی.
سالدار ترکی (Saldar) نتیجه. سبب. پایان ناخوشایند.
سالدام ترکی (Saldam) جلوه. جدّی. سرسنگینی. وزن. ردیف. زمینه.
سالدان ترکی (Saldan) چوب بلند دو شاخه برای ارتباط دادن محور ارابه به یوغ.
سالدی ترکی (Saldı) فرق درآمد و مصرف در زمان معین. روح بد.
سالسال ترکی (Sal sal) سمسمی. شخص شل و سست. آنکه کارها را به کندی و تأنی انجام دهد. ابله.
سالسامان ترکی (Salsaman) لایعقل. سرخوش.
سالقا ترکی (Salqa) لباس. چموش و سرکش (اسب). شُل. آویخته. سرنوشت.
سالقادا ترکی (Salqada) صاحب ثروت زیاد. میراث. ماترک. مالی که فروش نرفته و باقی بماند.
سالقار ترکی (Salqar) فرمانده. آرام. قدیمی.
سالقارا ترکی (Salqara) بیهوده. افتراء. آزاد.
سالقاش ترکی (Salqaş) سرکش.
سالقام ترکی (Salqam) حمام. کهنه.
سالقان ترکی (Salqan) شلغم. ساختمان. بعثت. خنک. سالار. سریع. راه خمیده. لنگر. متانت.
سالقور ترکی (Salqur) حمله ور.
سالقین ترکی (Salqın) حمله. هجوم. یورش. اپیدمی. نسیم خنکی که در روزهای گرم بوزد. مسری. سرایت کننده. تند. شدید. سریع. بیهوده. یکباره. ناگهانی. آزاد. سراب. خیال. سایه. سرد. مزاحم. شلغم.
سالما ترکی (Salma)پرتاب. قربانگاه. کنایه. مالیات. آزاد. کمند. آبگوشت خمیری گوشت دار. روسری بزرگ. آبی که از جویباری به جویبار دیگر بیاورند. سربهوا. آغل سرپوشیده. چای شیرین.
سالماتا ترکی (Salmata) سربهوا.
سالماش ترکی (Salmaş) جنگ. درگیری.
سالمان ترکی (Salman) واریزه. خرد و ریز. سربهوا. آهنگر.
سالوا ترکی (Salva) چوب بلند برای زدن میوه از شاخه های بلند.
سالیان / سالیانا ترکی (Salyan) مالیات.
سالیش ترکی (Salış) قیاس. تطبیق. دامن.
سالیم ترکی (Salım) کم. کافی برای یکبار مصرف. جایزه. نیرو. توان. آزادی. شمشیر. عادت. قانون. آیین. منطقه. سَمت. سن. بادخشک پاییزی.
سالین ترکی (Salın) جَست. ادا. آزاد. آویخته. تشک. انبار. خزانه.
سالینا ترکی (Salına) به سلامتی. به نیکی.
سامارا ترکی (Samara) نامه. مکتوب.
سامال ترکی (Samal) نسیم. باد خفیف.
سامالا ترکی (Samala) زفت. قطران. نوعی میوه شبیه به هندوانه. بوستان گؤزلی نیز گویند.
سامای ترکی (Samay) قسمتی از سر میان گوش تا پیشانی.
سامپال ترکی (Sampal) ضامن. پراکنده.
سامتار ترکی (Samtar) لباس کهنه.
ساملا ترکی (Samla) زفت. قطران.
سانات ترکی (Sanat) عیار. حساب.
ساناتا ترکی (Sanata) مفتون. شیفته.
سانار ترکی (Sanar) همتا. معادل.
سانال ترکی (Sanal) مجازی. موهوم. غیرواقعی. نامدار.
سانالپ ترکی (Sanalp) دلاورمرد.
سانام ترکی (Sanam) ستایش. شمار. حساب کتاب. رؤیا.
ساناما ترکی (Sanama) شمارش. تخمین.
سانامال ترکی (Sanamal) بی شمار.
سانجار ترکی (Sancar) شمشیر کوچک. فرو کننده. الصاق کننده. نوعی پرنده شکاری. کسی که سلاح خوبی دارد یا از آن به خوبی استفاده میکند.
ساندا ترکی (Sanda) توخالی. سبک سر.
سانداش ترکی (Sandaş) هم شمار.
سانقان ترکی (Sanqan) دارای مزه نامناسب و غیرخوشایند.
سانلی ترکی (Sanlı) نامدار. معتبر. معیّن.
سانمال ترکی (Sanmal) نوعی نوشیدنی حاصل از تخمیر شیر.
سانیر ترکی (Sanır) خیال. قله کوه. برگه مخصوص تقسیم آب.
سانیم ترکی (Sanım) احتمال.
ساوات ترکی (Savat) نقش روی اشیاء طلایی و نقره ای. شلغم. صورت. رخ. گوشه یا چارچوب در و پنجره.
ساوار ترکی (Savar) گندم دیرکاشته شده. جنگجو. جوشن. دفع کننده.
ساواش ترکی (Savaş) جنگ. پنبه زنی.
ساوالا ترکی (Savala) سیاق. هماهنگی.
ساوالان ترکی (Savalan) جذب کننده صدا. وحی گیر. گیرنده هدیه. باجگیر. کوه نوک تیز. نام بلندترین کوه آذربایجان.
ساوام ترکی (Savam) مقدار پنبه یا پشمی که برای هر نوبت حلاجی بکار رود.
ساوان ترکی (Savan) نوعی گلیم ضخیم که از نخ ابریشم بافته میشود. جُل. پوشش.دفع کننده. سفیر. فرستاده.
ساوای ترکی (Savay) سوا. دیگری.
ساورین ترکی (Savrın) تحفه. عهد.
ساوقان ترکی (Savqan) حافظ. سایبان.
ساولا ترکی (Savla) راه. روند. مصلحت. انعکاس. رفلکس. داستان. حکایت. نوعی ابزار ماهیگیری.
ساوما ترکی (Savma) دفع.
ساوین ترکی (Savın) شهرت. آوازه.
سایا ترکی (Saya) نوعی شعر. صاف. هموار. ساده. یکدست. یکنواخت. یکرنگ (پارچه). آدم ساده. قطعات شعر فولکوریک. نغمههای ایام نوروز و اعیاد ملی. پستایی کفش. رویه کفش. بیریا. دراز. بلند. سبُک. جای کم عمق در آب. بدون آهنگ. آغل روباز. آخور. چاقوی ظریف. لقب. از مراسم پیش از نوروز در آذربایجان.
سایات ترکی (Sayat) نامدار. جای خشک کردن میوه. حصار.
سایار ترکی (Sayar) مؤدب.کوشا. شمارنده.
سایام ترکی (Sayam) حساب. شماره.
سایان ترکی (Sayan) ارجمند. مؤدب. شمارنده. توجه کننده. کنتور.
سایبا ترکی (Sayba) علامت. مشهور.
سایپای ترکی (Saypay) مدارا. رعایت.
سایتا ترکی (Sayta) کمان. سیم.
سایتاش ترکی (Saytaş) زیبا.
سایتال ترکی (Saytal) بزرگ. چهارشانه. تنومند. تناور. عالی. سالم. برگزیده.
سایخاش ترکی (Sayxaş) ساکت. بیحرکت (هوا). خلوت.
سایخان ترکی (Sayxan) دلاور مؤدب.
سایداش ترکی (Saydaş) هم شمار.
سایرا ترکی (جان)(Sayra) سهره.
سایرام ترکی (Sayram) کم عمق. کم مایه. جلوه گر. گِل.
سایران ترکی (Sayran) تفریح. سخنور.
سایسانا ترکی (Saysana) نانی که به عنوان ارمغان به جشن برند.
سایقات ترکی (Sayqat) سیاحت.
سایقار ترکی (Sayqar) دقت. توجه.
سایقال ترکی (Sayqal) شفاف. درست. صحیح. ساییده. غذای چربدار. قهوه شکردار. پایه ای که زیر شاخه درخت بزنند. جویبار فرعی. خوش ترکیب. ریاکار. زن آهسته رو. تعمیر و نگهداری اسلحه.
سایقان ترکی (Sayqan) زیبا.
سایقین ترکی (Sayqın) محترم. گرامی.
سایلار ترکی (Saylar) اعداد.
سایلام ترکی (Saylam)لوله. گلوله پشم. کلاف پشم. انتخاب.
سایلان ترکی (Saylan) گرامی. پرتگاه.
سایما ترکی (Sayma) شمارش. ارزش گذاری. دوخت و زینت روی لباس.
سایمان ترکی (Sayman) محاسب. حسابدار. دلاور گرامی. ادوات. سلاح و یراق.
سپیل ترکی (Səpil) افشان. قلعه.
سپین ترکی (Səpin) کاشت. بذرافشانی. تخم پاشی. جهیزیه.
سرگن ترکی (Sərgən) ویترین. رف. طاقچه. ارتفاع از زمین. میوه ای که برای خشکاندن پهن کرده باشند. جاهای هموار در تپه ها. خسته. پریشان. کلاه لبه پهن. خسته. پریشان.
سرین ترکی (Sərin) خنک. بیعلاقه.
سلین ترکی (Səlin) خبر. اطلاع.
سمیر ترکی (Səmir) صدا. نوا. غلیظ. سنگین. بزرگ. رشته کوه. دامنه. کوهپایه.
سهند ترکی (Səhənd)(ساواند) نام کوهی در آذربایجان که دارای سه قله بزرگ «جام»، «سلطان» و «کمال» میباشد و در قدیم نامش «اوچ قایا» یا «اوشقایا» بوده و به مرور زمان، واژه «سهند» جایگزین آن شده است.
سوْخار ترکی (Soxar) بدون شاخ. بدون مو.
سوْخام ترکی (Soxam) انگشت.
سوْخان ترکی (جان/گیا)(Soxan) عقرب. پیاز.
سوْخمان ترکی (Soxman) چکمه. جنتلمن. مرد.
سوْرام ترکی (Soram) عیادت.
سوْران ترکی (Soran) پرسنده. پرسش کننده. غریو و آوازی که لشکریان به جمعیت و ازدحام بکشند. راه جنگلی.
سوْرقال ترکی (Sorqal) خبر.
سوْرقان ترکی (Sorqan) محقق. پژوهشگر. جوینده. رفت و آمد در دریا. مسافرت دریایی.
سوْرقون ترکی (Sorqun) گیسوی بلند. پشته بلند کوهستان.
سوْرمات ترکی (Sormat) واکاوی.
سوْنار ترکی (Sonar) در آینده. نخستین برف.
سوْیدام ترکی (Soydam) اصیل.
سوْیقا ترکی (Soyqa) لباس. بالاپوش. لباسی که از تن مرده یا اسیر بیرون آورند. نوعی کلاغ نوک دراز. میراث. هویت. لایه داخلی پوست درخت. مُرده. بی صاحب. طرز لباس پوشی.
سوْیقان ترکی (Soyqan) مسئله. حادثه.
سوْیلو ترکی (Soylu) اصیل. ریشهدار.
سوْیما ترکی (Soyma) پوست کنی. غارت. چپاول. آردی که از گندم پوست کنده بسازند.
سوْیوت ترکی (Soyut) مجرّد. حیوانی که برای ذبح کردن هدیه داده شود.
سوْیوق ترکی (Soyuq) سرد. سرما. بیمهری. سهل انگاری. درخی که خودبخود خشک شده باشد. خیار تازه. توت تازه. مزرعه یا باغی که در جنگل احداث کنند. پوست کنده.
سوْیول ترکی (Soyul) چماق. اشراف. نجیب زاده.
سوبار ترکی (Subar) سدّ آب.
سوبای ترکی (Subay) سواری که مایحتاج خود را بسته و مسلح و مکمل یراق میراند. سابی سوار. زبده سوار. افسر. آجودان. تنها و بیهمسر. نازا. بیکار. عزب. ظریف. ارتشبد. ریاکار.
سوتال ترکی (Sutal) سربهوا. بیکار.
سوتای ترکی (Sutay) دلاور.
سورخان ترکی (جان)(Surxan) اسب خاکستری رنگ با خالهای سرخ.
سورقای ترکی (Surqay) ابری. پوشیده.
سورگون ترکی (Sürgün) تبعیدی. نفی بلد. گیاه سلمه. جوانه گیاه. اسهال. حیوان تخمی. قوچ یا پازن گله.
سوسات ترکی (Susat) سکوت.
سوسار ترکی (Susar) تشنه.
سوسال ترکی (Susal) آبزی.
سوسقال ترکی (گیا)(Susqal) سوسن. زنبق.
سوسون ترکی (Susun) آبدوغ و آب مایعی که در ته ظرف شیر شتر جمع شده باشد.
سولات ترکی (Sulat) با معرفت. دانا.
سولان ترکی (Sulan) آخور. باتلاق.
سولدوز ترکی (Sulduz) دشت پرآب. یکی از ۴ اولوس بزرگ ترک.
سوما ترکی (جان)(Suma) اردک. روحانی شمنی.
سومار ترکی (Sumar) مشک آب. واحد زمین زراعی در ماکو معادل هشت «چاناق» تقریباً چهار هزار متر مربع. پیمانه ۱۶ کیلوگرمی غلّه. ناقص. نارس. میوه دیررس.
سونام ترکی (Sunam) قربانی. شهید. لقمه نان.
سوناما ترکی (Sunama) تقدیم. اهداء.
سوندور ترکی (Sundur) دبدبه. شکوه. صاف. راست.
سونقا ترکی (جان)(Sunqa) اردک نر. دُرنا.
سونگول ترکی (Süngül) سرنیزه. مارمولک زرد.
سونگون ترکی (Sünqün) استعداد. تیزی.
سونوم ترکی (Sunum) تقدیمی. عرضه شده. عرض. طلب. لقمه.
سویلا ترکی (Suyla) روح حامی انسان در دین باستانی ترکان.
سیپای ترکی (Sıpay) محبت. مالش. ماساژ. همسایه.
سیتار ترکی (Sıtar) نیرو. توان.
سیجاق ترکی (Sıcaq) داغ. با حرارت. گرما. هُرم. صفت رنگهای زرد و قرمز و نارنجی.
سیخاری ترکی (Sıxarı) لبریز. سرشار.
سیخبال ترکی (Sıxbal) نافشردنی. غیرقابل فشردن.
سیخلام ترکی (Sıxlam) سینه. دل. فشرده.
سیخمار ترکی (Sıxmar) شلخته.
سیراش ترکی (Sıraş) صف. ردیف.
سیرام ترکی (Sıram) ردیف. صف.
سیران ترکی (Sıran) پاروی کوچک اجاق.
سیرای ترکی (Sıray) چهره. رخ.
سیرتام ترکی (Sırtam) بلند. دراز. برجسته.
سیرداش ترکی (Sirdaş) همراز.
سیردام ترکی (Sırdam) شکل. قیافه.
سیرقان ترکی (Sırqan) فانوس. گنبد. علامت. لحاف.
سیرقای ترکی (Sırqay) خشک. لوچ. چپ.
سیرلان ترکی (Sırlan) صاف. صحیح.
سیرما ترکی (Sırma) نوار. یراق. سرمه دوزی. رشته. رشته طلایی. گلابتون. ملیله. سردوشی.
سیرمال ترکی (Sırmal) حلقه گیسوی کوچک.
سیروان ترکی (Sirvan) ایوان. بالکن.
سیریل ترکی (Sırıl) ردیف. صف.
سیرین ترکی (Sırın) ایپدمی. واگیر.
سیغار ترکی (Sığar) پیشانی سفید. سیگار. دوست.
سیغال ترکی (Sığal) مالش. پرداخت.
سیغانا ترکی (Sığana) خانه زیرزمینی. سرداب.
سیغرا ترکی (Sığra) درّه میان دو کوه. اثر زخم.
سیغلام ترکی (Sığlam) سینه. دل. جوانه یا نهال ظریف و بلند.
سیغمال ترکی (Sığmal) گنجایش.
سیغمان ترکی (Sığman) دایره.
سیغنار ترکی (Sığnar) خویشاوندان.
سیلار ترکی (Silar) زردآلوی وحشی.
سیلای ترکی (Sılay) کم اشتهاء.
سیلکی ترکی (Silki) شفاف.
سیلکیر ترکی (Silkir) افشان.
سیلیب ترکی (Silib) دُرد. عصاره.
سیلیم ترکی (Silim) نظافت. پاکیزگی. نردبان. بیحال. احمق.
سیمار ترکی (Sımar) مه آلود. گرفته.
سینار ترکی (Sınar) شکننده. مادّه. همتا. پنج انگشتی. نصف. اقرباء. تجربه.
سیناش ترکی (Sınaş) آزمایش. سنجش.
سیناشتا ترکی (Sınaşta) آزموده شده. آشنا. تجربه شده.
سینان ترکی (Sınan) شکننده. شکستنی.
سینای ترکی (Sınay) روند. روش. شیوه.
سیندا ترکی (Sında) ابزار درآوردن دملی که در پا درآمده باشد.
سینر ترکی (Sinər) نوش. راحت. دلگشا.
سینلی ترکی (Sınlı) زیبا.
سیوا ترکی (Sıva) آب کم عمق.
سئزر ترکی (Sezər) حساس.
سئلان ترکی (Selan) هوای سرد زمستان.
سئلن ترکی (Selən) جای نزدیک. ثروت. دارایی. مسیل.
سئور ترکی (Sevər) دوستدار. طرفدار. پرستنده. عاشق. نقطه ضعف.
سئیوان ترکی (Seyvan) ایوان. چادر.

 

فهرست اسامی دخترانه ترکی را از دست ندهید

توجه داشته باشید این فهرست همواره در حال ویرایش و تکمیل است بنابراین در پایین هر یک از صفحات مربوط به نامها در صورتی که نام پسرانه ترکی مدنظر شما هست که در لیست آورده نشده است لطفا در بخش نظرات آن را بنویسید تا در اسرع وقت نام مورد نظر همراه با معنا و توضیحات آن به لیست اسامی پسرانه ترکی اضافه گردد و ما را در تکمیل کاملترین فهرست نامهای اقوام ایرانی یاری نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا