نامها و معانی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ت + معنی نامهای اصیل ترکی

اولین نفری باشید که امتیاز میدهد.

اسمهای پسرانه ترکی با حرف ت + معنای نامهای ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ت + معنی
زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ت + معنی

 

اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف ت

اسم/نام ریشه نام معنی اسم
تابالتای ترکی (Tabaltay) ابدیت.
تابداش ترکی (Tabdaş) برابر. همتا.
تابلا ترکی (Tabla) پنجه کفش.
تابلاش ترکی (Tablaş) تاب. تحمل.
تابون ترکی (Tabun) روستا.
تاپات ترکی (Tapat) هوس. کشف.
تاپارا ترکی (Tapara) شکوه. عظمت.
تاپاش ترکی (Tapaş) بلغور گلوله شده.
تاپال ترکی (Tapal) چین و شکن و ناهمواری سطح چیزی مانند ناهمواری سطح بادام.
تاپان ترکی (Tapan) یکی از وسائل آسیاب آبی. چوب بلندی که رویش را با رویهای از فلز برنج پوشاندهاند. یابنده. غلتک دستی. عابد. حصار بافته شده از نوی نی که برای حفاظت گوسفندان کاربرد دارد. ماله. خاک سفت شده.
تاپاناق ترکی (Tapanaq) کشف. یافت.
تاپتا ترکی (Tapta) معجون.
تاپتان ترکی (جان)(Taptan) خرگوش. نوعی نان کلفت.
تاپتی ترکی (Taptı) نیرو. توان. قدرت.
تاپدا ترکی (Tapda) منفعت. کتیبه. اعلان. معجون. فعل امر به معنای «بکوب».
تاپدی ترکی (Tapdı) نیرو. توان.
تاپدیر ترکی (Tapdır) دوستدار.
تاپرات ترکی (Taprat) منبع. جوشان.
تاپران ترکی (Tapran) فقیر. بی چیز.
تاپسا ترکی (Tapsa) در. دروازه. بیرون. خادم.
تاپشا ترکی (Tapşa) قسمت بالای در و پنجره.
تاپقا ترکی (Tapqa) رف. سکّو.
تاپقان ترکی (Tapqan) عزیز.
تاپقین ترکی (Tapqın) عبادت. ورد. مؤظف.
تاپلان ترکی (Taplan) فساد معده.
تاپیر ترکی (Tapır) مجموعه. یکجا. جای ناهموار. گود و سنگلاخ. جای هموار روی تپه. صدای ضربه. پُشت.
تاپیش ترکی (Tapış) سپردن کار به دیگری و در عین حال بر عهده گرفتن کار او. کشف. اکتشاف. استفاده. سود.
تاپیل ترکی (Tapıl) پشته کوچک علف. آشغال شانه پشم.
تاپیم ترکی (Tapım) زیرکی. مهارت.
تاپین ترکی (Tapın) پرستش. شهید. یافته. معبود. سود.
تاتار ترکی (Tatar) نان ضخیم. مُشک. دورمانده. بیگانه شده. آنکه در بیرون روستا زندگی کند. پستچی. غنچه نشکفته. غیرقابل توجه. خارزار.
تاتاش ترکی (Tataş) دور افتاده.
تاتای ترکی (Tatay) لعنتی. حکمران طوفان و آذرخش.
تاخار ترکی (Taxar) نصب کننده. فرو برنده. سرچشمه. خُمچه.
تاخاز ترکی (Taxaz) چنگال چوبی. درخت کج در صخره زار.
تاخال ترکی (Taxal) امکان. چاره. غلّه.
تاخان ترکی (Taxan) ماهی تابه دسته دار. دشت. دولاب بدون کلید. پیشنهاد.
تاخانا ترکی (Taxana) آشپزخانه.
تاخلا ترکی (Taxla) کله معلق. پشتک وارو.
تاخلان ترکی (Taxlan) محل مسطح در تپه زار.
تاخما ترکی (Taxma) منصوب. غیراصیل. مستعار. مصراع.
تاخمان ترکی (Taxman) نصّاب. بخشهای کوچک مزرعه.
تاخیل ترکی (Taxıl) غله. گیاهانی هستند که دانههای آنها را آرد کرده یا آرد نکرده، به مصرف میرسانند مانند گندم، جو، برنج، ارزن و ذرت و .. مربوط. دارای ربط. جهیزیه. بقچه.
تاخیم ترکی (Taxım) پوشش. تجهیزات. تیم. گروه. ران. قسمت داخل زانو. چوب سیگاری. مرز.
تاراش ترکی (Taraş) غارت. تاراج.
تاراشا ترکی (Taraşa) براده. تراشه.
تارال ترکی (Taral) تنبل.
تارالا ترکی (Tarala) خرسندی.
تاراما ترکی (Tarama) استخوانِ گونه. غارت. شانه زنی. سایبانی از شاخهای درخت که در باغ و مزرعه بسازند.
تارامان ترکی (Taraman) کشاورز.
تاران ترکی (Taran) جای هموار و پهناور. گستره. منجنیق. ارزن.
تارانا ترکی (Tarana) رشوه.
تارباس ترکی (Tarbas) انگشت. پنجه.
تارپان ترکی (جان)(Tarpan) اسب وحشی آسیای غربی.
تارتار ترکی (جان)(Tartar) نوعی پرنده شبیه قمری. قاصد. (crex Pratensis).
تارتال ترکی (جان)(Tartal) بلدرچین.
تارتالا ترکی (Tartala) یغما. چپاول.
تارخام ترکی (Tarxam) بی تربیت.
تارخان ترکی (Tarxan) ← ترخان.
تارقان / تارکان ترکی (Tarqan) موانعی که از چوب و ساقه درختان برای جلوگیری از هجوم دشمن سازند. پراکنده.
تارلان ترکی (Tarlan) پیشانی سفید.
تارمات ترکی (Tarmat) انشعاب.
تارمال ترکی (Tarmal) پریشان. مچاله.
تاری وئردی ترکی (Tarıverdi) خداداد.
تاسار ترکی (Tasar) طرح. نقشه. پروژه.
تاسال ترکی (Tasal) خط در بازی چوگان.
تاسام ترکی (Tasam) سناریو.
تاسلام ترکی (Taslam) مدل. نمونه.
تاسمال ترکی (Tasmal) چاق. بدترکیب.
تاسیم ترکی (Tasım) قیاس. تخمین.
تالابا ترکی (Talaba) هیجان.
تالابان ترکی (Talaban) غارت کرده.
تالاس ترکی (Talas) طنابی که در بازی چوگان یا اسب سواری برای مشخص کردن محدوده بازی بکشند. توفان. توفان شن. گرد و غبار. گوشه. کنج. هیزم.
تالای ترکی (Talay) دریا. اقیانوس. آینده. بیکرانی. برگزیده. نام خدای نگهبان دریاها در آیین شمنی. فراوان. پیشانی.
تالبا ترکی (Talba) دیوانه. مجنون.
تالباس ترکی (Talbas) خواسته. مطلوب.
تالبین ترکی (Talbın) کوشا. پرتلاش.
تالماز ترکی (Talmaz) خستگی ناپذیر.
تالیم ترکی (Talım) درنده. غارتگر. دزد. حمله. غارت.
تامادا ترکی (Tamada) ساقی. بزرگ. رهبر. صاحب نفوذ. انجمن آرا. بزم آفرین.
تامارا ترکی (Tamara) نوعی رقص آذربایجانی. درخت خرما.
تاماسا ترکی (Tamasa) (تاماقسا. داماقسا) چوب بست سقف. توفال. تخته باریک.
تامسا ترکی (Tamsa) سجده.
تامو ترکی (Tamu) جهنم.
تامیر ترکی (Tamır) حرص. طمع. ریشه گیاه. شعله. پرتو.
تامیرلان ترکی (Tamırlan)نورانی.نیرومند.
تانا ترکی (Tana) قطعات به شکل حلقه یا نیم حلقه. قفل. نرمه گوش. آغل سرپوشیده گوسفند.
تانبا ترکی (Tanba) مُهر.
تانتا ترکی (Tanta) الک مخصوص جدا کردن آرد از سبوس.
تانتاق ترکی (Tantaq) گوشت زمخت.
تانتان ترکی (Tantan) پرحرف. لافزن.
تاندای ترکی (Tanday) کام. خط یا شیار روی چیزی.
تانسو ترکی (Tansu) معجزه. عجیب.
تانما ترکی (Tanma) مُهر. نشان.
تانیت ترکی (Tanıt) آشنا. تعریف. دلیل.
تانیر ترکی (Tanır) نامدار. آگاه.
تانیش ترکی (Tanış) آشنا. خودی. فامیل.
تانیشمان ترکی (Tanışman) مشاور. معرف. استاد.حاذق.
تانیل ترکی (Tanıl) نامدار.
تانیم ترکی (Tanım) تعریف. شناخت.
تانیما ترکی (Tanıma) شناخت. شناسایی.
تانیمال ترکی (Tanımal) عارف. اعلامیه. فراخوان. دعوت.
تاوات ترکی (Tavat) شاهزاده گرجی. کنیاز. مستقل.
تاوار ترکی (Tavar) شاهین جوان. کوشنده. کارآمد. مال. جنس. بزرگ. درشت.
تاوارا ترکی (Tavara) کج. خمیده.
تاواسار ترکی (Tavasar) تابه با دسته بلند.
تاواشا ترکی (Tavaşa) اخته شده.
تاوان ترکی (Tavan) خسارت. غرامت. جریمه. هدیه زنان به مراسم عروسی از پارچه و یا غیره. گذرگاه سخت. سقف.
تاوانا ترکی (Tavana) یاور. شخص نزدیک. طاقت. آشپزخانه.
تاوای ترکی (Tavay)شکارچی خرس.
تاوسار ترکی (Tavsar) شتابان.
تایات ترکی (Tayat) پاسخ. جواب.
تایار ترکی (Tayar) مرفه. ثروتمند.
تایپا ترکی (Taypa) گونی بزرگ.
تایداش ترکی (Taydaş) اقران. همانند.
تایسین ترکی (Taysın) همسان پندار.
تایفور ترکی (جان)(Tayfur) نوعی پرنده تیز پرواز. شخص تیز پر و تیزپای.
تایقال ترکی (Tayqal) قلّه. نوک کوه.
تایقام ترکی (Tayqam) فتیش یا روحی که در شکار حیوان پشمدار بکارآید.
تایقان ترکی (Tayqan) جنگل از درختان مختلف. تکیه گاه. تندرو.
تایلاش ترکی (Taylaş) همتا.
تایلی ترکی (Taylı) دارای کرّه اسب.
تایماز ترکی (Taymaz) بیهمتا. بی وجدان.
تایمان ترکی (Tayman) لغزان. ضعیف. لنگ.
ترخان ترکی (Tərxan) عالیجناب. والامقام.
ترسن ترکی (Tərsən) بداخلاق. رموک. فراری. لجوج. تخته مخصوص باز کردن خمیر.
ترسین ترکی (Tərsin) بداخلاق. فراری.
تکیل ترکی (Təkil) مفرد. یگانه.
تکیم ترکی (Təkim) حمله. یورش.
تکین ترکی (Təkin) شاهزاده. همچون. پشتیبان. جای مهم. از کار افتاده. بیکار شده. هوشیار. مخفی.
توْپار ترکی (Topar) کُره. کُروی. سالم. پشته. انبوهه. خانواده. جمع. تپه.
توْپال ترکی (گیا)(Topal) نوعی گیاه، آن را سوزانده و از شیرهاش سنگ قلیا درست میکنند. لنگ. آدم لنگی که پای او به زمین نرسد و با سرپنجه راه برود. براده نقره و مس و امثال آن.
توْپان ترکی (Topan) توفان. چاق. آرد حبوبات.آلت هموار کردن زمین. خس و خاشاک زایدی که پس از غربال کردن غلات جدا میشود. ذراتی که از چکش کاری فلز داغ جدا شود. گرد و خاک.
توْپای ترکی (گیا)(Topay) نوعی گیاه صحرایی علفی. استخوان قاپ حیواناتی مانند اسب و..
توْپتان ترکی (Toptan) مجموعه. دسته. توده.
توْپلا ترکی (Topla) چنگک. مقدار زیاد. خیلی. فعل امر به معنای «جمع کن».
توْپلار ترکی (Toplar) گردآورنده.
توْپلام ترکی (Toplam) مجموعه.
توْپلان ترکی (Toplan) مفهوم. چاق. تنومند.
توْپور ترکی (Topur) گِرد و قلنبه. درشت. آلت وجین. کُند.
توْخار ترکی (Toxar) چنگال چوبی.
توْخبا ترکی (Toxba) هاون. دام. تله.
توْختار ترکی (Toxtar) دیرپا. دیرزی.
توْختاش ترکی (Toxtaş) استراحت. میهمان. صلح. ثابت.
توْختام ترکی (Toxtam) قرار. قرارداد.
توْختان ترکی (Toxtan) خیک. مَشک.
توْختای ترکی (Toxtay) کنفرانس. استراحت.
توْخسای ترکی (Tox söz) سخن بی توجه به احساس.
توْخمار ترکی (Toxmar) تیری که به جای پیکان، گرهی دارد.
توْخمان ترکی (Toxman) سبد.
توْرتان ترکی (Tortan) سنگدان.
توْزان ترکی (Tozan) گرد. ذرّه. طوفان برف.
توْمال ترکی (Tomal) گِرد. جمع.
توْنار ترکی (Tonar) هیمه فراوان که بر هم چیده شعله ور سازند.
توْنام ترکی (Tonam) چاق. فربه.
توْیان ترکی (Toyan) صاحب جشن.
توْیقان ترکی (Toyqan) عضو کنگره. مهمانان عروسی. جوان. تازه.
توْیمار ترکی (Toymar) چوبی که به بلندی یک متر بریده باشند.
توْیمان ترکی (Toyman) بدون شاخ.
توتا ترکی (Tuta) خطر. پارچه ای از پنبه که برای ریسیدن آن را به شکل فتیله درآورند. قطعه. پارچه. هوس. خواسته. رگ. جمع.
توتاب ترکی (Tutab) دوشاب. چسب.
توتار ترکی (Tutar) توان. نیرو. تاب. گنجایش. ظرفیت. استوار. محکم. حکمران. حاکم.
توتاش ترکی (Tutaş) پرپشت. انبوده. به هم پیوسته. بانوی کوچک خانه. خانم کوچک. مشغول. توافق. هماهنگی.
توتام ترکی (Tutam) ظرفیت. گنجایش. سهم. حصه. بسته.
توتان ترکی (Tutan) گیرنده. چیره. غالب. تب نوبه. مالاریا.
توتای ترکی (Tutay) خاشاک دودناک باشد که بدان آتش افروزند. خسوف. ماه گرفتگی. دختر جوان.
توتباس ترکی (Tutbas) تکه خمیر.
توتقا ترکی (Tutqa) قبضه. دسته. حجم. ظرفیت کف دست.
توتقان ترکی (Tutqan) فناتیک. دلباخته. انبوه. شورا. عهد.
توتماز ترکی (Tutmaz) فلج. ناگیرا. لال. بیگانه. بی ثبات. بی ارتباط. نامربوط.
توتور ترکی (Tutur) بند. بست. رهن.
توتوش ترکی (Tutuş) تطبیق. مصادف. شکار. رفتار.
توتول ترکی (Tutul) شرایط. محیط. فرصت.
توتوم ترکی (Tutum) اندازه یک جیره. دسته. گنجایش. حجم. انبار. اقتصاد. روش. قاعده. وضعیت. آلوچه و زردآلو خشک.
تور قوش ترکی (جان)(Turquş) باز بیابانی.
توراج ترکی (جان) (Turac) درّاج. قاعده. تکیه گاه چیزی.
تورال ترکی (Tural) جاوید.
تورامان ترکی (Turaman) بچه چاق و تپل. افتخاری. خشن. زمخت. سرشار. سالم. قوی. سرمست.
تورجان ترکی (Turcan) تُرک جان.
تورخان ترکی (Turxan) عالیجناب. والامقام.
تورغان ترکی (Turğan) خوش ترکیب.
تورگوت ترکی (Turqut) جاوید. سالم.
توشار ترکی (Tuşar) مواجه. مبتلا. پابند. طرف زیرین پاهای جلوی اسب.
تولان ترکی (Tulan) هیزم. جنگل انبوه.
توماج ترکی (Tumac) چرم دباغی شده.
تومای ترکی (Tumay) ساکت. آرام.
تومر ترکی (Tümər) دلاور مرد.
تومرول ترکی (Tumrul) پیکان. مه آلود.
توندار ترکی (Tundar) عقبدار سپاه.
تیرپان ترکی (Tırpan) نوعی داس دسته بلند. فنی در کُشتی.
تیرکیش ترکی (Tirkiş) کاروان. قافله.
تیرمان ترکی (Tırman) مرز مزرعه.
تیکیت ترکی (Tikit) چکنده.
تیکیش ترکی (Tikiş) دوخت. احداث. جای دوخت. درز. بخیه.
تیکیم ترکی (Tikim) دوخت. ساختمان. لقمه. معماری.
تیکین ترکی (Tikin) شاهزاده.
تیلیم ترکی (Tilim) تیغه آلات برنده.
تیمور ترکی (Teymur) آهن.
تیناتا ترکی (Tinata) اجداد. نیاکان.
تینار ترکی (Tinar) امید. پشتیبان.
تئزآل ترکی (Tezal) چابک.
تئزآی ترکی (Tezay) ماه شتابان.
تئلمار / تئلمان ترکی (Telmar) مترجم. شیرین زبان.

 

فهرست اسامی دخترانه ترکی را از دست ندهید

توجه داشته باشید این فهرست همواره در حال ویرایش و تکمیل است بنابراین در پایین هر یک از صفحات مربوط به نامها در صورتی که نام پسرانه ترکی مدنظر شما هست که در لیست آورده نشده است لطفا در بخش نظرات آن را بنویسید تا در اسرع وقت نام مورد نظر همراه با معنا و توضیحات آن به لیست اسامی پسرانه ترکی اضافه گردد و ما را در تکمیل کاملترین فهرست نامهای اقوام ایرانی یاری نمایید.

 

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا