خانه » فرهنگ و هنر » نامها و معانی » زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ی + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ی + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف ی + معنای نامهای ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ی + معنی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ی + معنی

 

اسم/نامریشه ناممعنی اسم
یابالترکی(Yabal) کرخت. سست.
یابانایترکی(Yabanay) خدای دشتها در باور ترکان.
یابینترکی(Yabın) قرمز. سرخ.
یاپارترکی(Yapar) رند. لوطی. سازنده. ماهر. استاد.
یاپاشترکی(Yapaş) کومه. کلبه.
یاپالترکی(Yapal) زره. جوشن. بد هیکل. برگ درخت قطران.
یاپایترکی(Yapay) جعلی. مصنوعی. سازنده.مجری.
یاپپاترکی(Yappa) تپاله گوسفند که با دست صاف کرده وبه دیوار بزنند تا خشک شود سپس آن را از دیوار کنده و به مصرف سوخت برسانند.
یاپتالترکی(Yaptal) چارچوب. ساختار. فعال. قهرمان. مجذوب. سرناچی. نوازنده سرنا.
یاپچیلترکی(Yapçıl) اساسی. بنیادین. نانوا. شاطر.
یاپچینترکی(Yapçın) میمون. آماده. فراهم. حاضر.
یاپدایترکی(Yapday) شرایط. وضعیت.
یاپراقترکی(Yapraq) برگ. پوشش. صفحه. بند (شعر).
یاپریترکی(Yaprı) ورقه. صفحه. شرف. آبرو.
یاپسارترکی(Yapsar) پوشش.
یاپسامترکی(Yapsam) پوشیده.
یاپشاترکی(Yapşa) محصول. تولید.
یاپشارترکی(Yapşar) جوانمرد.
یاپشینترکی(Yapşın) مناسب. برازنده.
یاپقینترکی(Yapqın) مست. باردار. آماده. مرفه.
یاپلاترکی(Yapla) طناب مخصوص باز کردن بادبان کشتی.
یاپمانترکی(Yapman) مؤثر. مؤسس.
یاپیرترکی(Yapır) صاف. هموار.
یاپیشترکی(Yapış) احداث. ساخت.
یاپیشانترکی(Yapışan) چسبنده. چسبناک. دلپذیر.
یاپیمترکی(Yapım) تولید. آفرینش. ساخت. مؤسسه. بنا.
یاپینترکی(Yapın) پناهگاه.
یاتاترکی(Yata) مسطح. صاف. دلنشین. ساکن. راکد.
یاتاپترکی(Yatap) تبعید. تحت نظر.
یاتارترکی(Yatar) سمت و جهت خواب (خواب پرزهای فرش و مو و غیره). حالتی که مو به طرفی مال است. موقع خواب شبانه. خواب آلود. مقاومت. ثروت. دارایی.
یاتاغانترکی(Yatağan) خواب آلود. پرخواب. اسلحه سرد برنده شبیه چاقو و دشنه و خنجر که نوک برنده آن همطراز اسلحه است. خوابنده. تکیه گاه دو تکّه محورهای گردنده به شکل دو نیم استوانه از جنس فلز نرم مخصوص که بین محور بدنه دستگاه قرار میگیرد.
یاتاقترکی(Yataq) محل خواب. رختخواب. تختخواب. بستر. لانه. آشیانه. استراحتگاه رمه گوسفند و دام. آغل. طویله. اتاق خواب. محلی در روستاهای ییلاقی که شبها. گله را آنجا میخوابانند. تختخواب. پاس. چاقوی بزرگ. نگهبانی. بستر رود.
یاتالیترکی(Yatalı) هماهنگ. مناسب.
یاتانترکی(Yatan) خوابیده. بستری (بیمار). ماهر. چربدست.
یاتاوترکی(Yatav) خاطره. منفعل. تسلیم. معتدل.
یاتباترکی(Yatba) طبقه. ردیف. با اشتهاء. متمایل.
یاتقانترکی(Yatqan) شمشیر قوس دار که بر پهلوی جنگاور خوابیده است. مطابق.
یاتقینترکی(Yatqın) خوابیده. به سمتی مایل شده (مو). هماهنگ. معتاد.
یاتمانترکی(Yatman) فرمانبردار.
یاتیرترکی(Yatır) اشیاء قیمتی. گنجینه. پس انداز. آرامگاه. مرد خدا. ولی الله. تنبل. درخت هیزمی. رحِم.
یاتیشترکی(Yatış) خواب. طرز خواب و دراز کشیدن. پاسبانی. شحنه. پاسبان. آتش نشانی.
یاتیمترکی(Yatım) قلق کار. خواب (فرش و غیره). روند. رسوب. ساختار رگه معدن. عادت.
یاتینترکی(Yatın) زهدان. رحِم. جنین. خوابگاه.
یاخارترکی(Yaxar) سوزاننده. مالنده.
یاخالترکی(Yaxal) سنگ فسان. دف روحانی شمنی.
یاخالانترکی(Yaxalan) سرسام.
یاخانترکی(Yaxan) جانگداز. آبشار. سوزان.
یاختاترکی(Yaxta) منگله ای که بر نوک کلاه دوزند.
یاخداشترکی(Yaxdaş) هم ولایتی.
یاخشانترکی(Yaxşan) رخشان.
یاخشیترکی(Yaxşı) خوب. نیکو. زیبا. مرغوب. اعلاء. سرحال. سالم. به اندازه کافی. به قدر لزوم.
یاخمالترکی(Yaxmal) خوشبخت. خوش شانس.
یاخمایترکی(Yaxmay) بی تأثیر.
یاخیشترکی(Yaxış)هوس. آرزو.
یاخیمترکی(Yaxım) مالش. سوزش. جاذبه. کشش. شفا. مدنیت. تربیت.
یاخیمتایترکی(Yaxımtay) جذاب.گیرا.
یاخینترکی(Yaxın) نزدیک. خویش. همسایه. آنا. نظیر. شبیه.
یاداترکی(Yada) جادو. سحر. ترانه مربوط به شکایت از کم آبی یا درخواست باران که در اولین چهارشنبه اسفند خوانده شود.
یاراتترکی(Yarat) تولید. اعمال. کناره.
یاراچیترکی(Yaraçı) ناجی.
یارادانترکی(Yaradan) آفریننده. خداوند. خالق. سازنده. ایجاد کننده. به وجود آورنده.
یارادیمترکی(Yaradım) اختراع. خلق.
یارادینترکی(Yaradın) مرتب. منظم.
یارارترکی(Yarar) بهره. لایق. برازنده. کارآمد. به درد بخور. شایسته. انتفاع. سحر. سپیده. لازم. نتیجه. قهرمان.
یاراسترکی(Yaras) زیبا. خوش ترکیب. مطابقت.
یاراساترکی(Yarasa) ترسو. خفاش. نادانی. گمراهی. دلپسند. شایسته.
یاراشترکی(Yaraş) برازندگی. حریف. رقیب. مصالحه. زیبا. خوش ترکیب. طبیعت.
یاراشاترکی(Yaraşa) برازنده. تطبیقاً.
یاراشیترکی(Yaraşı) تولید. محصول. طبیعت. زینت.
یاراقترکی(Yaraq) فرصت. امکان. ملزومات. اسلحه و ساز و برگ. اسباب و آلات. نوارهایی که از مفتول مویین سفید و زرد بافته میشود و صاحب منصبان نظامی کشوری آن را بر روی شانه یا سردست خود میدوزند.
یارامترکی(Yaram) کمک. یاری.
یاراماترکی(Yarama) برازندگی. تناسب.
یارامانترکی(Yaraman) بی اثر. بی فایده.
یارامایترکی(Yaramay) ناممکن.
یاراناترکی(Yarana) تیرک چوبی زیر درخت تاک.
یارانانترکی(Yaranan) آفریده شده.
یارانیشترکی(Yaranış) آفرینش.
یارایترکی(Yaray) استاد. ماهر.
یارپانترکی(Yapran) ثابت.
یارتاترکی(Yarta) پرگار.
یارتامالترکی(Yartamal)توضیح. تفسیر.
یارچاترکی(Yarça) بخش. تکه. قسمت. چادر بهاری.
یارچالترکی(Yarçal) لهجه. گویش.
یارچاناترکی(Yarçana) برگشته. تغییر یافته.
یارداترکی(Yard) خاک نرم.
یارداشترکی(Yardaş) دوست. یاور.
یاردامترکی(Yardam) یاری. کمک.
یاردیمترکی(Yardım) کمک. یاری.
یارسانترکی(Yarsan) انتفاع. استفاده.
یارشاترکی(Yarşa) معنویت.
یارقالترکی(Yarqal) قابل اشتعال.
یارقامترکی(Yarqam) پرتگاه. خندق.
یارقانترکی(Yarqan) سودمند. نگهبان. محکمه. دادگاه. پرتگاه کنار درّهها و رودها که به خاطر آب بردگی و ریزش در آب حاصل شده است. بریدگی که سیل در کوه و تپه ایجاد میکند. لورکند. دادگاه عالی کشوری. جلاّد.
یارقیشترکی(Yarqış) رحم. لطف.
یارقیلترکی(Yarqıl) فرمان. استثنایی. درخشش.
یارقینترکی(Yarqın) آذرخش. اشعه خورشید. دوست. جانان. گشاده رو. جنگلی که با تیر بریده شود. مزرعه ای که با دست کاشته شده باشد. خرس دو ساله.
یارلانترکی(Yarlan) شیاری که آب بر زمین ایجاد کند.
یارلیقترکی(Yarlıq) فرمان. برچسب. پروانه. داغ. نشان. همدمی. دوستی.
یارماترکی(گیا)(Yarma) چند شیار موازی که برای جمع کردن آب مزرعه کنده شده. قطعات بریده بزرگ هیزم. بلغور. دانه خوراکی که درشت آسیاب شده. شکافت.
یارماشترکی(Yarmaş) ظریف. ریز. نرم. بلغور درشت. تناسب. هماهنگی.
یارمانترکی(Yarman) کمک. یاری. پرتگاه. شکاف.
یارناترکی(Yarna) دوست. رفیق. مرز کشتزار. عایدات. جزء.
یاریشترکی(Yarış) مسابقه.
یاریلترکی(Yarıl) قسمت. تکه. بخش.
یارینترکی(Yarın) فردا. پشت. گُرده.
یازترکی(Yaz) بهار. نوبهار. بیکار.
یازاترکی(Yaza) نوشته. جزا. طالع.
یازارترکی(Yazar) نویسنده. بزرگ خاندان. اتیکت.
یازالترکی(Yazal) زینت.
یازامترکی(Yazam) پشم بهاره گوسفند.
یازانترکی(Yazan) نویسنده. تنبل.
یازباترکی(Yazba) پرگار.
یازلاترکی(Yazla) خانه ییلاقی. بهارخواب. بالکن.
یازلیقترکی(Yazlıq) بهاره. بهارخواب. اتاق رو به آفتاب. ویلا. دوغ.
یازمانترکی(Yazman) منشی. دبیر. بدون فرزند.
یازمایترکی(Yazmay) روسری. سربند.
یازیرترکی(Yazır) حاکم قلمرو پهناور. کاتب. نویسنده.
یازیشترکی(Yazış) نوشته. دستخط. طرز نگارش.
یازیلترکی(Yazıl) ادبیات. سبز.
یازیمترکی(Yazım) تقدیر. سرنوشت. دیکته. املاء. تصادفاً.
یاساترکی(Yasa) قاعده. قانون. قانون و مقرّراتی که چنگیز برای مغولان وضع کرده بود. فرمان حکم. مجازات.
یاساتترکی(Yasat) محصول. تولید.
یاساتانترکی(Yasatan) قانونی.
یاساتورترکی(Yasatur) قانونمند.
یاسارترکی(Yasar) نالایق. دست و پا چلفتی. بیشعور. بیکاره. زشت. قانونی. گوساله یک ساله. گشوده. باز. عاجز. ناتوان.
یاساشترکی(Yasaş) محصول. تولید. اشتقاق.
یاساقترکی(Yasaq) قدغن.
یاسالترکی(Yasal) ترتیب. حلقه. صف. نظام. لشکر. قانونی. حقوقی. نظامی.
یاسامترکی(Yasam) قاعده. قانون. سازه.
یاساماترکی(Yasama) مالیاتی غیر از مالیات معروف به قلان و قبچور که از عشایر و کشاورزان وصول میشد. قانونگذاری. تنظیم. مصنوعی.
یاسامالترکی(Yasamal) زمین مسطح بر بالای کوه. کوهپایه. دامنه. کوتاه. کم ارتفاع. غیرطبیعی.
یاسانترکی(Yasan) نظم. هنجار. الگو. سوء استفاده. رشوه. اشاره. توطئه. راحت. لایق. فعال. پرکار. حمله ناگهانی. پیش بینی. علامت.
یاساوترکی(Yasav) صف. ردیف. قانونی. حقوقی. آمادگی. آماده. جهیزیه.
یاساوایترکی(Yasavay) پلیس. مأمور قانون.
یاسایترکی(Yasay) نظم. قاعده. ترتیب.
یاسبالترکی(Yasbal) لطف. عنایت.
یاسپانترکی(Yaspan) اراضی مسطح. زمینهای صاف.
یاستاترکی(Yasta) کنایه. پشتوانه.
یاستارترکی(Yastar) میفولوژی. خرافات. عاجز. ناتوان.
یاستالترکی(Yastal) زینت. زیور.
یاستانترکی(Yastan) زمین هموار و مسطح بر بالای کوه و تپه و سنگلاخ. تکیه گاه.
یاسقامترکی(Yasqam) جای کج. دامنه. کوهپایه.
یاسلامترکی(Yaslam) جای کج. دامنه. هموار.
یاسماترکی(Yasma) بانوی آراسته و زیبا.
یاسیمترکی(Yasım) قاعده. ساختار.
یاشاترکی(Yaşa) زنده باد.
یاشاتترکی(Yaşat) احیاء.
یاشارترکی(Yaşar) زنده. جاوید. مانا. ساله(مثلاً ۵ ساله). مکّار. حیله گر. پنهانکار. اسب یکساله. بشقاب کوچک.
یاشالترکی(Yaşal) سالخورده.
یاشانترکی(Yaşan) زنده. قدیمی.
یاشقانترکی(Yaşqan) خجالتی.
یاشقایترکی(Yaşqay) نوجوان.
یاشمارترکی(Yaşmar) دروغ. پوشیده. مخفی.
یاشماقترکی(Yaşmaq) پارچهای که زنان برای پوشاندن گردن و چانه و دهان به کار میبرند. چارقد. روبند. نقاب. تخته نازکی که به قسمت زیرین چارچوبه در نصب میکنند. پرهای قسمت پای مرغ. آتشدان. پنهان کردن.
یاشمالترکی(Yaşmal) مرفه. ثروتمند.
یاشمانترکی(Yaşman) سقف. نقاب.
یاشیتترکی(Yaşıt) همسن. همسال. پنهان. جاسوس.
یاشیلترکی(Yaşıl) سبزچمنی. سبز. کبود. کال. نارس.
یاشیمترکی(Yaşım) راز. پنهان. یشمی. سبز تیره. اردک.
یاغارترکی(Yağar) بارش. زخم زین. تخته گوشت. بارنده.
یاغالترکی(Yağal) سیاهِ روشن. کج. خمیده. قرمز روشن.
یاغلاترکی(Yağla) تاراج. تخته گوشت.
یاغلامانترکی(Yağlaman) بالکن.
یاغماترکی(Yağma) بارش. بارندگی. چپاول. غارت. شیره روی برگ درخت فندق. کشمش پیر.
یاغمورترکی(Yağmur) بارش. بارندگی. میهمانی. ضیافت.
یاغنالترکی(Yağnal) مُهر. تمغا.
یاغیشترکی(Yağış) باران. انحراف. قربانی.
یاغینترکی(Yağın) بارش. نیرومند.
یالارترکی(Yalar) آتش. لیسنده.
یالامترکی(Yalam) مقداری از یک چیز که با نوک انگشت بگرند و بلیسند. اشعه. پرتو.
یالامانترکی(Yalaman) گشوده. فراخ.
یالاوترکی(Yalav) حریر سرخ که برکلاه خود پیچند. شقه نیزه و علم. پرچم. رشوه. نیاز. شعله. پرتو. فضای خالی میان دیوار و چارچوب در.
یالباترکی(Yalba) زه (کمان).
یالبانترکی(Yalban) خمیده. مایل.
یالپانترکی(Yalpan) پرتگاه. جای صعب العبور.
یالتاترکی(Yalta) راحت طلب. تنبل. آب راکد. بلند.
یالتانترکی(Yaltan) ترسو. تنبل.
یالتایترکی(Yaltay) ایوان. سایبان. بالکن.
یالچینترکی(Yalçın) صخره بلند. تخته سنگ بزرگ. زمین ناهموار. پرتگاه.
یالخایترکی(Yalxay) نازک. سبُک.
یالدیرترکی(Yaldır) درخشان. افیون دیر کاشته شده. هشیار.
یالدیزترکی(Yaldız) آب طلا یا نقره داده شده. مطلا. درخشان. برّاق. آرایش ظاهری. جلاء.
یالقاترکی(Yalqa) میان دو شانه اسب. غیرمسلح.
یالقاتترکی(Yalqat) کارگر. مزدور.
یالقانترکی(Yalqan) مصنوعی. جعلی.
یالقیرترکی(Yalqır) درخشش. روشنایی. جلوه آنی. تابش.
یالقیزترکی(Yalqız) آدم تنها و مجرد و بیزن و بچه. بیبند و بار. بیقید.
یالقیشترکی(Yalqış) بخشش.
یالماترکی(Yalma) بارانی. خفتان. زره.
یالمانترکی(Yalman) اهل و عیال. دهنه. افسار. لبه تیز اسلحه و آلات برنده. تیغه سلاح سرد. لبه (شمشیر). یال اسب. تکه چوب. برجسته. سخت. سنگ صاف و درخشان. نوعی رقص جمعی که رقاصان به صف شده و دست در دست هم میرقصند. دوپا. (Dipodidae)
یالواترکی(جان)(Yalva) بیلدیرچین. سحر. جادو.
یالوانترکی(Yalvan) تیزرو.
یالیمترکی(Yalım) طرف برنده شمشیر. صخرهزار بلند. شعله. خط. شیار. درجه. مارمولک. برهنه. بدون پوشش گیاهی. خوی. اخلاق طبیعی انسان.
یالیمانترکی(Yalıman) پراکنده. مجموعه نامرتب.
یالینترکی(Yalın) برهنه. نوعی تفنگ تک لول شکاری. شعله آتش. رخشان. خوک نر. آیین مقدس ترکان برای الهه زمین.
یامترکی(Yam) اسب چاپاری. صحرا. اسب ایستگاه پیکها. چاپارخانه. ایستگاههایی که مغولها در بین راه به فاصله ۳ تا فرسنگ برای استراحت و تعویض اسب سفرا و مأمورین مالیات و غیره میساختهاند. جای بلند. برآمده. خس و خاشاکی که داخل چشم شود. چاه ذغال.
یاماترکی(Yama) وصله. پینه.
یاماتترکی(Yamat) خویشاوند. آماده.
یاماتاترکی(Yamata) خمیری که روی مرغ کشند تا از پاشیدن روغن به بیرون هنگام تفت، جلوگیری شود.
یاماجترکی(Yamac) نشیب. سراشیبی. پرتگاه. کوهپایه. دامنه.
یاماقترکی(Yamaq) وصله. پینه. وصله پینه. حشو(در شعر). مشربهای که از پوست دوزند. فرقهای از یئنی چریها که نگهبان دژ بودند. خدمتکاران جزء که در کارخانهها خدمت میکنند.
یامالترکی(Yamal) ماله. وسیله مالیدن.
یامایترکی(Yamay) پستخانه.
یامتارترکی(Yamtar) نیرومند. با اشتهاء.
یامچیترکی(Yamçı) متصدی ایستگاه پیکها. مسئول چاپارخانه. مهتر اسبان چاپارخانه. نوعی تن پوش از پوست برّه. عطّار.
یاملانترکی(جان)(Yamlan) نوعی موش صحرایی. پناهگاه.
یامیلترکی(Yamıl) آرام.
یامینترکی(Yamın) پوشش.
یاناتترکی(Yanat) پشتیبان. یاور.
یانارترکی(Yanar) سوزان. آتش فشان. کبریت. شاکی.
یاناشترکی(Yanaş) خویشاوند. همسو.
یاناشاترکی(Yanaşa) به ترتیب. نزدیک.
یاناشانترکی(Yanaşan) مماس.
یاناقترکی(Yanaq) لپ. گونه. صورت. شکایت. شقیقه. دوست. همسر. حاشیه. یادداشت. پیش نیاز. پرورش. تربیت. دبستان. دوره کارآموزی. دانا. زیبا.
یانالترکی(Yanal) سردار. رئیس. غلام. برده. سرخ رنگ. سیبی که یک طرف آن سرخ باشد. تابش نورخورشید بر سنگها. رگه رگه. جنبی. فرعی. بستر نهر.
یاناماترکی(Yanama) نوعی نان کلفت که در هنگام خوردن، روی آن روغن بمالند. علاوه. افزونه.
یانانترکی(Yanan) سوخته. فروزان. دلسوخته. کلاغ سر سفید.
یانایترکی(Yanay) پروفیل. نیمرخ. سومین ردیف گاوهای ارابه. حاشیه درب.
یانبارترکی(Yanbar) اجاق. آتشدان.
یانتایترکی(Yantay) سایبان. محلی برای نگهداری ارابه. گاوآهن در زمستان. سبد.
یانداشترکی(Yandaş) همراه. محافظ. هوادار.
یاندامترکی(Yandam) خلوتخانه.
یانقالترکی(Yanqal) سوختنی. قهوهای سوخته. آفتاب زده و سرخ شده. بُز یا بزغالهای که گوشهایش سرخ یا زرد باشد. نیم کره. بسیار گرم.
یانقامترکی(Yanqam) ضمیمه. پیوست.
یانقینترکی(Yanqın) آتش سوزی. تکرار. بازگشت. مفتون. شیفته.
یانیرترکی(Yanır) سوزان. صمغ کاج.
یانیلترکی(Yanıl) وصف. راز. ملکه. گناه.
یاوارترکی(Yavar)خارجی. خاکی که جلوی جوی بریزند. خالی.
یاواشترکی(Yavaş) آهسته. به تدریج. کم کم. به آرامی. نرم. ملایم.
یاواماترکی(Yavama) سستی. آرامش.
یاوانترکی(Yavan) خالی. غذای بدون قانق. نان خالی. غذای بدون خورشت. بینمک و بیمزه. بیمعنا.
یایترکی(Yay) نوعی سنگ که به باور مغولان دارای خواص خارق العاده بوده و از اصطکاک آنها باران و برف میباریده است. جادوگری با این سنگ. زه کمان. تابستان. فنر (چرخ، ساعت). نوبهار.
یایاترکی(Yaya) پیاده. کج. ران. کفل. گوشت ران اسب که لذیذترین گوشت آن است.
یایانترکی(Yayan) سفر. حرکت. پیاده. دست خالی. کره اسب شیرخواره. پشم نرم. چوپان. گستراننده. هموار کننده. انتشار دهنده.
یایخانترکی(Yayxan) کمان. تابستان.
یایخینترکی(Yayxın) پنهان. مخفی.
یایقانترکی(Yayqan) گسترده. وسیع. غسل. شستشو.سخن چین. شایعه پراکن. چراگاه.
یایقینترکی(Yayqın) گسترده. گسترش یافته. سراب. شایعه. نافذ. عمومی. ضعیف. پخش. شایع. پراکنده. آبکی. رقیق. سیال. غیردقیق. غیرصریح.
یایلاترکی(Yayla) فلات. جلگه مرتفع. ییلاق. کناری. هموار.
یایلاقترکی(Yaylaq) تابستانگاه.
یایلامترکی(Yaylam) آگهی بازرگانی. تبلیغات.
یایلانترکی(Yaylan) سرگردان. وسیع.
یایماترکی(Yayma) انتشار. پخش. توزیع. نوعی نان نازک که از خمیر ترش نشده تهیه میکنند. کشش فلز. بالشچه زین. برگ (کباب). جوال دو طرفه. کره گیری. شیربرنج.
یایناترکی(Yayna) خواهش. جستجو.
یایوانترکی(Yayvan) هموار. پخش شده. بیگانه.
یوْتاترکی(Yota) زمام اسب. لگام.
یوْخلاشترکی(Yoxlaş) معاینه. بازبینی. عیادت. ویزیت. سؤال.
یوْراترکی(Yora) تصور. خیال. عادت. ظرافت. آموزش. تربیت. آردی که سنگ رویی آسیاب به اطراف بریزد.
یوْرانترکی(Yoran) خسته کننده. تفسیر کننده. معنی.
یوْرتاترکی(Yorta) مخصوص. ویژه.
یوْرتارترکی(Yortar) سریع. تند.
یوْرتانترکی(Yortan) شتابان. تیز رو.
یوْرداترکی(Yorda) قاعده. رسم.
یوْردامترکی(Yordam) مهارت. تکنیک.
یوْرقوتترکی(Yorqut) تفسیر. تعبیر. تعبیر خواب. نگهبان باران و حافظ اراضی و دامها در برابر خشکسالی.
یوْرقونترکی(Yorqun) خسته. ناتوان.
یوْرومترکی(Yorum) شرح. اجمال. تفسیر. حیوان فرسوده.
یوْرونترکی(Yorun) پایان. دفعه. بار.
یوْزقونترکی(Yozqun) ناگیرا (نهال یا جوانه).
یوْزومترکی(Yozum) تعبیر. تأویل.
یوْساترکی(Yosa) ارّه.
یوْسارترکی(Yosar) سربراه. نرمخو. حیوانی که پشم یا مویش کنده شده. لخت و عور. فقیر و بیچاره. حمله.
یوْسالترکی(Yosal) مشروع. متوسط قد.
یوْسانترکی(Yosan) آنکه پشم، مو، علف و… را بکند. اخّاذی کننده.
یوْسونترکی(Yosun) جلبک. خزه. (Alg) آداب و رسوم. سنت. آیین. طبیعت. نما. ظاهر. نظام. قاعده.
یوْغارترکی(Yoğar)ماتم. نرم. ظریف.
یوْغالترکی(Yoğal)لکّه. دمل. باتوم.
یوْغانترکی(Yoğan)متین. پر. بیات.
یوْغورترکی(Yoğur) ستبر. چاق. شجاع. درشت اندام و بدترکیب. حلال. مرکّب. پیچیده. کیفیت. خمیر. مایه.
یوْغورتترکی(Yoğurt) ماست.
یوْغومترکی(Yoğum) اختلاط. ادغام.
یوْغونترکی(Yoğun) کلفت. ستبر. فربه. چاق. تنومند. گنده. خشن. بم (صدا).
یوْلامترکی(Yolam) سفر.
یوْلایترکی(Yolay) مرد خوشقدم.
یوْلبانترکی(Yolban) جهانگرد.
یوْلداشترکی(Yoldaş) دوست. یار.
یوْلونترکی(Yolun) مغز حرام. مغز استخوان. فرهنگ.
یوْلوناترکی(Yoluna) مناسب.
یوْناتترکی(Yonat) کامل. پرداخته. تصمیم.
یوْنارترکی(Yonar) رنده کننده.
یوْنتارترکی(Yontar) رنده.
یوْنقاترکی(Yonqa) تراشه. براده. رنده.
یوْنقارترکی(Yonqar) تراشه. براده. سه تار ترکی. نوعی ساز که زه آن را از روده میساختند.
یوْنقالترکی(Yonqal) تراشیدنی.
یوْنقورترکی(Yonqur) عمیق. ژرف.
یوْنوشترکی(Yonuş) تراش.
یوباترکی(Yuba) عزم. قصد. پایان.
یوبارترکی(Yubar) تمیز. سفید.
یوبانترکی(Yuban) دختر جوان. دلبر.
یوتاترکی(Yuta) حریص. طمعکار.
یوخالترکی(Yuxal) هموار.
یوراترکی(Yura) جای بسیار بلند. بلند.
یورتترکی(Yurt) چراگاه ایلات و عشایر. محل خیمه و خرگاه. مسکن و منزل. وطن. سرزمین. چادر. آلاچیق. خانه. کشور. وطن. قشلاق و ییلاق. منسوب به خانواده کوچنده یا قبیله معینی باشد. ارابه های نمدی که با گاوهای نر کشیده و به راحتی برچیده شود.
یورت اوْغلوترکی(Yurt oğlu) فرزند وطن.
یوروشترکی(Yürüş) تاخت و تاز. هجوم. حرکت. پیشروی. مسابقه راهپیمایی.
یوروکترکی(Yürük) چادرنشین. صحرانشین. بادپا. تیزرو. سریع السیر. روان. سلیس. منسجم. نقشه.
یوشانترکی(Yuşan) صاف. هموار. کم کارکرده.
یوغارترکی(Yuğar)آسمانخراش. بلند.
یوکسلترکی(Yüksəl) بلندی. مرد بلند قد.
یوکسولترکی(Yüksül) دارا. ثروتمند.
یوکنترکی(Yükən) مسئول. عابد.
یوکوشترکی(Yüküş) حواله.
یوکومترکی(Yüküm) وظیفه. تکلیف.
یوکونترکی(Yükün) یون (شیمی). نماز. عبادت. تعظیم. بنده. مسئولیت.
یولارترکی(Yular) افسار. مهار. لگام.
یومارترکی(Yumar) کمر.
یوماراترکی(Yumara) چاق. خپله.
یوماقترکی(Yumaq) شستن. از بین بردن. غسل دادن. گناه کسی را شستن. کلاف. کلاف گرد. داستان.
یومالانترکی(Yumalan) تنبل.
یومتارترکی(Yumtar) قلنبه. متمرکز.
یومشاترکی(Yumşa) نرم. رقیق.
یومقالترکی(Yumqal) غلتک.
یومورترکی(Yumur) روده کوچک حیوانات. معده سوم حیوانات علفخوار. محصولی که صاحب زمین کشاورزی از مستأجر بگیرد.
یومورتاترکی(Yumurta) تخم مرغ. تخم(پرنده). تخمک. بیضه.
یوموشترکی(Yumuş) وظیفه. خدمت. وساطت میان چندنفر. نصیحت. فرمان. سخن. بشارت.
یوموشاقترکی(Yumuşaq) نرم. لطیف.
یونقاترکی(Yunqa) پشمینه.
یونگولترکی(Yüngül) سبک. خفیف. آسان. غیرجدی. سطحی. چابک.
یوواترکی(Yuva) لانه. مسکن. منبع. منشأ.
یووارترکی(Yuvar) گرد. گویچه. گلبول خون.
یووالترکی(Yuval) قابلمه کوچک.
یؤندمترکی(Yöndəm) منظره. قیافه. قاعده. نظم. شیوه. قلق. لم. آب سگ خور.
ییرتالترکی(Yırtal) قیطانی که زنان از زیر چانه گذرانند.
ییرتانترکی(Yırtan) اسلحه. درّنده.
ییرغاترکی(Yırğa) ریتم. ترانه. سعادتمند.
ییغاتترکی(Yığat) محدودیت. فشار.
ییغارترکی(Yığar) غیور. با غیرت.
ییغالترکی(Yığal) نمدار. مرطوب.
ییغامترکی(Yığam) انبار. مخزن. ذخیره.
ییغجامترکی(Yığcam)منسجم. جمع بندی.
ییغدینترکی(Yığdın) متراکم.
ییغلاترکی(Yığla) مجموعه علف درو شده.
ییغماترکی(Yığma) جمع آوری. مونتاژ. تاراج. برچیده. پیش ساخته. دیوار چوبی. کلیات. کتاب. غنیمت. اعانه.
ییغواترکی(Yığva) جمعیت. گردهمایی. مجلس جشن.
ییغیتترکی(Yığıt) مجموعه. تراکم. ذخیره. انبار.
ییغیمترکی(Yığım) برداشت (محصول). مقدار محصول. جمع آوری حاصل. پس انداز. انباشت. توده. کپه.
ییغینترکی(Yığın) کپه. انبوه جمعیت.
ییلقینترکی(Yılqın) درخت گز. (Təməriskə) ترسیده.
ییلمازترکی(Yılmaz) بیباک. دلاور.
یئترترکی(Yetər) کافی. بس. به اندازه. بس است.
یئتمنترکی(Yetmən) کامل و رسیده.
یئتنترکی(Yetən) زه کمان. کمان حلّاجی. هرکس. واصل.
یئتیرترکی(Yetir) قابل. با کفایت.
یئتیشترکی(Yetiş) توان. نیرو. وصول.
یئتیلترکی(Yetil) کامل. ملحق. هفته.
یئتینترکی(Yetin) دسترس. کمال. وصول.
یئرسیترکی(Yersi) همکف.
یئرلترکی(Yerəl) محلی. موضعی.
یئریشترکی(Yeriş) طرز راه رفتن. رفتار. راه پیمایی. قدم رو. یورش. هجوم.
یئشیکترکی(Yeşik) جعبه. صندوق.
یئکونترکی(Yekun) جمع بندی. نتیجه.
یئلبیرترکی(Yelbir) بادپا. تیز رو.
یئلتکترکی(Yeltək) هرجایی. بادصفت. درهم برهم.
یئلکنترکی(Yelkən) بادبان. چادرشب. بادبادک. خیمه کشتی. منجنیق. جای انداختن شیشه در چراغ. بادبزن.
یئلمانترکی(Yelman) تیز. نوک.
یئلنترکی(Yelən) حاشیه. حاشیه تزئینی به شکل هندسی و گل و بوته در قالیچه و پارچه و روسری و غیره. لتف. چادر بادگیر. تخته چادری که در اطراف چادر اصلی قرار میگیرد تا از نفوذ باد در درون چادر جلو گیری کند. توفان. باد شدید.
یئلینترکی(Yelin) پستان حیوان سُم دار. ماه مارس. ماه پر شدن پستان. بادگیر.
یئمسلترکی(Yemsəl) لذیذ. چیزی که خوردنش سخت باشد.
یئمیشترکی(Yemiş) خربزه. میوه. خشکبار. کشمش. مویز. قاشق.
یئمیشانترکی(گیا)(Yemişan) کویج. زالزالک. (Grataegus)
یئنگرترکی(Yengər) تازه.
یئنگیترکی(Yengi) کاهش. نزول. جدید. تازه. فتح. ظفر. سال آینده. موکول.
یئنگیشترکی(Yengiş) پیروز.
یئنلمزترکی(Yenliməz) شکست ناپذیر.
یئنیشترکی(Yeniş) جزر. سرازیری. پیروزی.
یئنیلترکی(Yenil) فروتن. خفیف. آرام.
یئنیمترکی(Yenim) پیروزی.

 

فهرست اسامی دخترانه ترکی را از دست ندهید

توجه داشته باشید این فهرست همواره در حال ویرایش و تکمیل است بنابراین در پایین هر یک از صفحات مربوط به نامها در صورتی که نام پسرانه ترکی مدنظر شما هست که در لیست آورده نشده است لطفا در بخش نظرات آن را بنویسید تا در اسرع وقت نام مورد نظر همراه با معنا و توضیحات آن به لیست اسامی پسرانه ترکی اضافه گردد و ما را در تکمیل کاملترین فهرست نامهای اقوام ایرانی یاری نمایید.

 

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ی + معنی نامهای اصیل ترکی
لطفا نظر خود در مورد این مطلب را با ستاره ها از یک تا ۵ مشخص کنید!!

مطالب متنوع دیگر

انتشار برای دوستان

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای پورتال نماگرد محفوظ است