معنی اسم ستاره – معنی ستاره – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم ستاره – معنی ستاره – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم ستاره یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد ستاره می باشد. معنی این نام فارسی هر یک از اجسام نورانی آسمان که شبها از زمین به صورت نقطه های نورانی دیده می شوند ، بخت، اقبال ، نام مادر ابوعلی …

ادامه مطلب

معنی اسم ستایش – معنی ستایش – نام دخترانه فارسی

معنی اسم ستایش – معنی ستایش – نام دخترانه فارسی

معنی اسم ستایش یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد ستایش می باشد. معنی این نام فارسی سپاس حمد خداوند، ستودن، تعریف، تمجید شدن، گفته شده است. معنی اسم ستایش در لغت نامه دهخدا و فارسی دعا و ثنا و شکر نعمت …

ادامه مطلب

معنی اسم سوگند – معنی سوگند – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم سوگند – معنی سوگند – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم سوگند یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد سوگند می باشد. معنی این نام فارسی قسم، استواری بر پیوند، استواری بر گفتن و راست گفتن، گفته شده است. معنی اسم سوگند در لغت نامه دهخدا و فارسی اقرار و اعترافی …

ادامه مطلب

معنی اسم سیمین – معنی سیمین – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم سیمین – معنی سیمین – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم سیمین یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد سیمین می باشد. معنی این نام فارسی ساخته شده از نقره، نقره ای، نقره گون، سپید گفته شده است. معنی اسم سیمین در لغت نامه دهخدا و فارسی  نقره گین. منسوب به …

ادامه مطلب

معنی اسم شکوفه – معنی شکوفه – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم شکوفه – معنی شکوفه – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم شکوفه یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد شکوفهمی باشد. معنی این نام فارسی گل‌های رنگارنگ میوه، گل درخشان میوه دار، جوانه گل  گفته شده است. معنی اسم شکوفهدر لغت نامه دهخدا گل درختان میوه دار. شیرینه. سعفه. زهره. زهر. …

ادامه مطلب

معنی اسم شیدا – معنی شیدا – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم شیدا – معنی شیدا – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم شیدا یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد شیدا می باشد. معنی این نام فارسی آشفته، شیفته، آشفتگی، شیفتگی، شیدایی  گفته شده است. معنی اسم شیدا در لغت نامه دهخدا دیوانه و بی عقل و بی هوش، مجنون،آشفته.سرگردان، سخت شیفته معنی …

ادامه مطلب

معنی اسم شیوا – معنی شیوا – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم شیوا – معنی شیوا – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم شیوا یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد شیدا می باشد. معنی این نام فارسی آشفته، شیفته، آشفتگی، شیفتگی، شیدایی  گفته شده است. معنی اسم شیوا در لغت نامه دهخدا فصیح. ظریف. بلیغ معنی اسم شیوا در زبان فارسی سومین …

ادامه مطلب

معنی اسم شیده – معنی شیده – نام دخترانه زیبای فارسی

معنی اسم شیده – معنی شیده – نام دخترانه زیبای فارسی

معنی اسم شیده یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد شیده می باشد. معنی این نام فارسی روشنایی، خورشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر افراسیاب تورانی  گفته شده است. معنی اسم شیده در لغت نامه دهخدا محلوج. ندیف. فلخیده. فلخمیده. حلیج. مندوف. …

ادامه مطلب

معنی اسم کتایون – معنی کتایون – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم کتایون – معنی کتایون  – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم کتایون یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد کتایون می باشد. معنی این نام فارسی از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سه دختر قیصر روم و همسر گشتاسپ پادشاه کیانی، جهان بانو، زنی که خود پادشاه باشد، گفته شده است. …

ادامه مطلب

معنی اسم کیانا – معنی کیانا – نام دخترانه زیبای فارسی

معنی اسم کیانا – معنی کیانا – نام دخترانه زیبای فارسی

معنی اسم کیانا یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد کیانا می باشد. معنی این نام فارسی منسوب به کیان، کیان، در قدیم به معنی منسوب به کیان، کیان، در قدیم به معنی طبیعت بوده است، طبایع و عناصر چهارگانه دخیل در …

ادامه مطلب

معنی اسم کرشمه – معنی کرشمه – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم کرشمه – معنی کرشمه – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم کرشمه یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد کرشمه می باشد. معنی این نام فارسی ناز، عشوه، غمزه، نام نوایی در موسیقی، گفته شده است. معنی اسم کرشمه در لغت نامه دهخدا و فارسی ناز و غمزه،عشوه. شکنه. برزم، غَنج. …

ادامه مطلب