اسم های پسرانه ایرانی که با حرف ز شروع می شوند

اسم های پسرانه ایرانی که با حرف ز شروع می شوند

آینده نگری در انتخاب نام فرزندان در هر جامعه ای و فرهنگی یک سری از نامها بیشترین محبوبیت و استفاده را دارند. برای مثال در ایران در بخش نامهای مذهبی محمد، علی، فاطمه، زهرا، حسین بیشترین کاربرد را دارند. بسیاری از فرزندانی که از نام …

ادامه مطلب

اسم های پسرانه ایرانی که با حرف ک شروع می شوند

اسم های پسرانه ایرانی که با حرف ک شروع می شوند

زنده نگه داشتن نام عزیزان متوفی برای هر خانواده ای وقتی عزیزی از دست میرود زنده نگه داشتن نام او امریست طبیعی. بسیاری از افراد برای انتخاب نام فرزند خود از نامهای عزیزان فوت شده خود استفاده می کنند تا بدین سان نام آن عزیز …

ادامه مطلب

معنی اسم هوتن – معنی هوتن – نام پسرانه فارسی

معنی اسم هوتن – معنی هوتن – نام پسرانه فارسی

معنی اسم هوتن یکی از نام های اصیل و زیبای پسرانه فارسی هوتن است. معنی اسم هوتن نیرومند، خوش اندام، تندرست و خوش قد و بالا نام پسر ویشتاسب پادشاه هخامنشیی و یکی از هم پیمانان داریوش بزرگ هخامنشی هنگام حمله به مغان گفته شده …

ادامه مطلب