معنی اسم عرشیا – معنی عرشیا – نام زیبای پسرانه فارسی

معنی اسم عرشیا – معنی عرشیا – نام زیبای پسرانه فارسی

معنی اسم عرشیا یکی از نام های اصیل و زیبای پسرانه فارسی عرشیا است. معنی اسم عرشیا، در زبان فارسی، ملکوتی آسمانی – مرکب از عرش + الف نسبت. اسم ایرانی، نیز گفته شده است.     ریشه اسم عرشیا نوع: پسرانه ریشه اسم: فارسی معنی …

ادامه مطلب

معنی اسم سیاوش – معنی سیاوش – نام اصیل پسرانه فارسی

معنی اسم سیاوش – معنی سیاوش  – نام اصیل پسرانه فارسی

معنی اسم سیاوش یکی از نام های اصیل و زیبای پسرانه فارسی سیاوش است. معنی اسم سیاوش در زبان فارسی دارنده اسب سیاه، نام یکی از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کیکاووس پادشاه ایران و پدر کیخسرو پادشاه کیانی نیز گفته شده است. معنی اسم سیاوش …

ادامه مطلب

معنی اسم فرامرز – معنی فرامرز – نام زیبای پسرانه فارسی

معنی اسم فرامرز – معنی فرامرز – نام زیبای پسرانه فارسی

  معنی اسم فرامرز یکی از نام های اصیل و زیبای پسرانه فارسی فرامرز است. معنی اسم فرامرز در زبان فارسی، آمرزنده دشمن، بسیار بزرگوار، از شخصیت های شاهنامه فردوسی، اسم پسر رستم دستان پسر زال، نیز گفته شده است. معنی اسم فرامرز در دهخدا …

ادامه مطلب

معنی اسم فربد – معنی فربد – نام پسرانه فارسی

معنی اسم فربد – معنی فربد – نام پسرانه فارسی

  معنی اسم فربد یکی از نام های اصیل و زیبای پسرانه فارسی فربد است. معنی اسم فرامرز در زبان فارسی، دارای شکوه و جلال، باشکوه، شکوهمند، مناعت، بزرگی، نیز گفته شده است. فربُد، نام  یکی از شخصیت های دوران ایران باستان است، که بعنوان …

ادامه مطلب

معنی اسم فرخزاد – معنی فرخزاد – نام پسرانه فارسی

معنی اسم فرخزاد – معنی فرخزاد – نام پسرانه فارسی

معنی اسم فرخزاد یکی از نام های اصیل و زیبای پسرانه فارسی فرخزاد است. معنی اسم فرخزاد در زبان فارسی، نام فرشته موکل بر زمین، از شخصیتهای شاهنامه، اسم پسر هرمزد برادر رستم هرمزان از سرداران سپاه یزگرد پادشاه ساسانی و نیز یکی از شاهان …

ادامه مطلب

معنی اسم فردین – معنی فردین – نام زیبای پسرانه فارسی

معنی اسم فردین – معنی فردین – نام زیبای پسرانه فارسی

معنی اسم فردین یکی از نام های اصیل و زیبای پسرانه فارسی فردین است. معنی اسم فردین در زبان فارسی، یگانه، تنها،  مخفف فروردین نام ماه اول از سال شمسی و اسم نوزدهمین روز از هر ماه شمسی در ایران قدیم گفته شده است. معنی …

ادامه مطلب

معنی اسم فرسام – معنی فرسام – نام پسرانه فارسی

معنی اسم فرسام – معنی فرسام – نام پسرانه فارسی

معنی اسم فرسام یکی از نام های اصیل و زیبای پسرانه فارسی فرسام است. معنی اسم فرسام در زبان فارسی، دارای شکوه و عظمتی چون سام، آتش شکوهمند و آتش زبانه دار گفته شده است.     ریشه اسم فرسام نوع: پسرانه ریشه اسم: فارسی، معنی …

ادامه مطلب

معنی اسم فرمند – معنی فرمند – نام پسرانه فارسی

معنی اسم فرمند – معنی فرمند – نام پسرانه فارسی

معنی اسم فرمند یکی از نام های اصیل و زیبای پسرانه فارسی فرمنداست. معنی اسم فرمند، در زبان فارسی،  دارای شکوه و وقار، فرهمند گفته شده است. معنی اسم فرمند در دهخدا و فارسی این اسم از فرهنگ دساتیرگرفته شده است.     ریشه اسم …

ادامه مطلب

معنی اسم فرهاد – معنی فرهاد – نام پسرانه فارسی

معنی اسم فرهاد – معنی فرهاد – نام پسرانه فارسی

  معنی اسم فرهاد یکی از نام های اصیل و زیبای پسرانه فارسی فرمنداست. معنی اسم فرهاد در زبان فارسی، نام یکی از شخصیت های شاهنامه و از پهلوانان ایرانی جزو سپاه کیکاووس پادشاه کیانی، عاشق افسانهای شیرین و برخی فرهاد را ترکیب فر + …

ادامه مطلب