آرشیوهای نویسنده : سمیه قانعیان

معنی اسم آیام – معنی آیام – نام پسرانه ترکی

معنی اسم آیام – معنی آیام – نام پسرانه ترکی

یکی از نام های اصیل و پسرانه ترکی آیام است. معنی اسم آیام در زبان ترکی، آرام و هوا بیان شده است. در ادامه می توانید با دیگر معانی و نام های مشابه این نام ترکی آشنا  شوید معنی اسم آیام معنی اسم آیام یکی دیگر از اسم های زیبا و اصیل ترکی آیام  می باشد. آیام در زبان ترکی آرام و هوا بیان شده است.    کاربرد نام آیام  آیام نام روستایی است، که در استان ریفت والی، کنیا می باشد. معنی نام آیام در انگلیسی    کلمه آیام در انگلیسی time است ...

ادامه مطلب

معنی اسم آیاش – معنی آیاش – نام پسرانه ترکی

معنی اسم آیاش – معنی آیاش – نام پسرانه ترکی

یکی از نام های اصیل و پسرانه ترکی آیاش است. معنی اسم آیاش در زبان ترکی، استثناء، مهوش، خوش رو، نکته سنج و پر محصول بیان شده است. در ادامه می توانید با دیگر معانی و نام های مشابه این نام ترکی آشنا  شوید معنی اسم آیاش معنی اسم آیاش یکی دیگر از اسم های زیبا و اصیل ترکی آیاش  می باشد. آیاش در زبان ترکی استثناء، مهوش، خوش رو، نکته سنج و پر محصول بیان شده است.   بیشتر بخوانید; مجموعه از نام های پسرانه ترکی که با آ شروع می شود  زیبا...

ادامه مطلب

معنی اسم آیار – معنی آیار – نام پسرانه ترکی

معنی اسم آیار – معنی آیار – نام پسرانه ترکی

یکی از نام های اصیل و پسرانه ترکی آیار است. معنی اسم آیار در زبان ترکی، استثناء، مهوش، خوش رو، نکته سنج و پر محصول بیان شده است. در ادامه می توانید با دیگر معانی و نام های مشابه این نام ترکی آشنا  شوید معنی اسم آیار معنی اسم آیار یکی دیگر از اسم های زیبا و اصیل ترکی آیار می باشد. آیار در زبان ترکی استثناء، مهوش، خوش رو، نکته سنج و پر محصول بیان شده است.   بیشتر بخوانید; مجموعه از نام های پسرانه ترکی که با آ شروع می شود  زیبا ...

ادامه مطلب

معنی اسم آیاتا – معنی آیاتا – نام پسرانه ترکی

معنی اسم آیاتا – معنی آیاتا – نام پسرانه ترکی

یکی از نام های اصیل و پسرانه ترکی آیاتا است. معنی اسم آیاتا در زبان ترکی، خدای آسمان در میان ترکان قدیم بیان شده است. در ادامه می توانید با دیگر معانی و نام های مشابه این نام ترکی آشنا  شوید معنی اسم آیاتا معنی اسم آیاتا یکی دیگر از اسم های زیبا و اصیل ترکی آیاتا می باشد. آیاتا در زبان ترکی خدای آسمان در میان ترکان قدیم بیان شده است.   بیشتر بخوانید; مجموعه از نامهای پسرانه ترکی که با آ شروع می شود  زیبا همراه با معنی کامل  ...

ادامه مطلب

معنی اسم آویت – معنی آویت – نام پسرانه ترکی

معنی اسم آویت – معنی آویت – نام پسرانه ترکی

یکی از نام های اصیل و پسرانه ترکی آویت است. معنی اسم آویت در زبان ترکی، مهربان بیان شده است. در ادامه می توانید با دیگر معانی و نام های مشابه این نام ترکی آشنا  شوید معنی اسم آویت معنی اسم آویت یکی دیگر از اسم های زیبا و اصیل ترکی آویت می باشد. آویت در زبان ترکی مهربان بیان شده است. بیشتر بخوانید; مجموعه از اسم های پسرانه ترکی که با آ شروع می شود  زیبا همراه با معنی کامل   ریشه اسم آویت نوع: پسرانه َ ریشه اسم: ترکی معنی: مهربان ...

ادامه مطلب

معنی اسم آومان – معنی آومان – نام پسرانه ترکی

معنی اسم آومان – معنی آومان – نام پسرانه ترکی

یکی از نام های اصیل و پسرانه ترکی آومان است. معنی اسم آومان در زبان ترکی، لایق و سزاوار بیان شده است. در ادامه می توانید با دیگر معانی و نام های مشابه این نام ترکی آشنا  شوید معنی اسم آومان معنی اسم آومان یکی دیگر از اسم های زیبا و اصیل ترکی آوای می باشد. آوای در زبان ترکی  لایق و سزاوار بیان شده است. بیشتر بخوانید; مجموعه از اسم های پسرانه ترکی که با آ شروع می شود  زیبا همراه با معنی کامل   ریشه اسم آومان نوع: پسرانه َ ریشه...

ادامه مطلب

معنی اسم آوان – معنی آوان – نام پسرانه ترکی

معنی اسم آوان – معنی آوان – نام پسرانه ترکی

یکی از نام های اصیل و پسرانه ترکی آوان است. معنی اسم آوان در زبان ترکی، وضعیت، دشمن، بدخواه و عالی بیان شده است. در ادامه می توانید با دیگر معانی و نام های مشابه این نام ترکی آشنا  شوید معنی اسم آوان معنی اسم آوان یکی دیگر از اسم های زیبا و اصیل ترکی آوان می باشد. آوان در زبان ترکی وضعیت. دشمن. بدخواه. عالی. بلند. زمینی که به سختی شخم بزنند. مأمور دولت. پرخور. درشت. بیان شده است. بیشتر بخوانید; مجموعه از نام های پسرانه ترکی که ب...

ادامه مطلب

معنی اسم آنیم – معنی آنیم – نام پسرانه ترکی

معنی اسم آنیم – معنی آنیم – نام پسرانه ترکی

یکی از نام های اصیل و پسرانه ترکی آنیم است. معنی اسم آنیم در زبان ترکی، ادراک و یادواره بیان شده است. در ادامه می توانید با دیگر معانی و نام های مشابه این نام ترکی آشنا  شوید معنی اسم آنیم معنی اسم آنیم یکی دیگر از اسم های زیبا و اصیل ترکی آنیم می باشد. آنیم در زبان ترکی ادراک و یادواره  بیان شده است بیشتر بخوانید; مجموعه از نام های پسرانه ترکی که با آ شروع می شود  زیبا همراه با معنی کامل   ریشه اسم آنیم نوع: پسرانه و دخ...

ادامه مطلب