نامها و معانی

بیشتر بخوانید

معنی اسم ارمین – معنی آرمین – نام پسرانه فارسی

معنی اسم ارمین – معنی آرمین – نام پسرانه فارسی

یکی از نام  های اصیل و زیبای پسرانه فارسی ارمین، آرمین است. این نام در زبان فارسی به معنی  آرمین بیان شده است. شما عزیزان همراه در ادامه می توانید با دیگر معانی و فراوانی و اسم های مشابه این نام پسرانه فارسی آشنا شوید پس تا پایان همراه ما باشید. معنی اسم ارمین معنی اسم ارمین یکی از نام های اصیل پسرانه فارسی ارمین است. معنی اسم ارمین در زبان فارسی آرمین گفته شده است. معنی ارمین در لغت نامه دهخدا و فارسی  نام پسر چهارم کیقباد و برادر کو...

ادامه مطلب

معنی اسم ارمان – معنی آرمان – نام پسرانه فارسی

معنی اسم ارمان – معنی آرمان – نام پسرانه فارسی

یکی از نام  های اصیل و زیبای پسرانه فارسی ارمان، آرمان است. این نام در زبان فارسی به معنی  آرمان ، آرزو بیان شده است. شما عزیزان همراه در ادامه می توانید با دیگر معانی و فراوانی و اسم های مشابه این نام پسرانه فارسی آشنا شوید پس تا پایان همراه ما باشید. معنی اسم ارمان معنی اسم ارمان یکی از نام های اصیل پسرانه فارسی ارمان است معنی اسم ارمان در زبان فارسی آرمان ، آرزو، از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار خسروپرویز پادشاه ساسانی گفته شده است...

ادامه مطلب

معنی اسم ارشن – معنی آرشن – نام پسرانه زیبای فارسی

معنی اسم ارشن – معنی آرشن – نام پسرانه زیبای فارسی

یکی از نام  های اصیل و زیبای پسرانه فارسی ارشن یا آرشن است. این نام در زبان فارسی به معنی اسب نر بیان شده است. شما عزیزان همراه در ادامه می توانید با دیگر معانی و فراوانی و اسم های مشابه این نام پسرانه فارسی آشنا شوید پس تا پایان همراه ما باشید. معنی اسم ارشن معنی اسم ارشن یکی از نام های اصیل پسرانه فارسی ارشن است معنی اسم ارشن در زبان فارسی اسب نر  گفته شده است. معنی اسم ارشن در دهخدا و فارسی  اسب نر ، این لغت در زبان پهلوی گوشن و وشن ب...

ادامه مطلب

معنی اسم ارشان – معنی آرشان – نام پسرانه فارسی

معنی اسم ارشان – معنی آرشان – نام پسرانه فارسی

یکی از نام  های اصیل و زیبای پسرانه فارسی ارشان یا آرشان است. این نام در زبان فارسی نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی بیان شده است. شما عزیزان همراه در ادامه می توانید با دیگر معانی و فراوانی و اسم های مشابه این نام پسرانه فارسی آشنا شوید پس تا پایان همراه ما باشید.   معنی اسم ارشان معنی اسم ارشان یکی از نام های اصیل پسرانه فارسی ارشان است معنی اسم ارشان در زبان فارسی مرکب از ارش به معنای عاقل و دانا + ان پسوند کثرت یا مداومت ...

ادامه مطلب

معنی اسم اریا – معنی آریا – نام پسرانه فارسی

معنی اسم اریا – معنی آریا – نام پسرانه فارسی

یکی از نام  های اصیل و زیبای پسرانه فارسی اریا -آریا است. این نام در زبان فارسی به معنی اصیل.نجیب. بزرگ زاده بیان شده است. شما عزیزان همراه در ادامه می توانید با دیگر معانی و فراوانی و اسم های مشابه این نام پسرانه فارسی آشنا شوید پس تا پایان همراه ما باشید. معنی اسم اریا معنی اسم اریا یکی از نام های اصیل پسرانه فارسی اریا است. معنی اسم اریا در زبان فارسی اصیل.نجیب. بزرگ زاده گفته شده است. بیشتر بخوانید; اسم های  زیبای پسرانه...

ادامه مطلب

معنی اسم آیسو – نام آیسو – زیباترین اسم های دخترانه ترکی

معنی اسم آیسو – نام آیسو – زیباترین اسم های دخترانه ترکی

آیسو یکی از نام های زیبای دخترانه ی ترکی است که به معنای “آبی زلال و شفاف همچون ماه” می باشد. برای مشاهده معنی کامل نام آیسو و کلمات مشابه این اسم، ادامه این مطلب را مطالعه نمایید. معنی اسم آیسو – نام آیسو – زیباترین اسم های دخترانه ترکی معنی اسم آیسو اسم آیسو یکی از نام های زیبا و اصیل دخترانه ترکی است که به معنی “آب زلال همچون ماه درخشان” می باشد. آی (ماه) + سو (آب) = آیسو؛ زیبارو و با طراوت، ماه و آب، درخشند...

ادامه مطلب

معنی اسم آیلر – نام آیلر – زیباترین اسم های دخترانه ترکی

معنی اسم آیلر – نام آیلر – زیباترین اسم های دخترانه ترکی

آیلر یکی از نام های زیبای دخترانه ی ترکی است که به معنای “جمع ماه، زیبارو” می باشد. برای مشاهده معنی کامل نام آیلر و کلمات مشابه این اسم، ادامه این مطلب را مطالعه نمایید. معنی اسم آیلر – نام آیلر – زیباترین اسم های دخترانه ترکی معنی اسم آیلر اسم آیلر یکی از نام های زیبا و اصیل دخترانه ترکی است که به معنی “آیلار، جمع ماه، زیبارو” می باشد. بیشتر بخوانید; اسم های دخترانه ترکی که با حرف آ شروع می...

ادامه مطلب

معنی اسم آیشین – نام آیشین – زیباترین اسم های دخترانه ترکی

معنی اسم آیشین – نام آیشین – زیباترین اسم های دخترانه ترکی

آیشین یکی از نام های زیبای دخترانه ی ترکی است که به معنای “نظیر ماه, ماهوار” می باشد. برای مشاهده معنی کامل نام آیشین و کلمات مشابه این اسم، ادامه این مطلب را مطالعه نمایید. معنی اسم آیشین – نام آیشین – زیباترین اسم های دخترانه ترکی معنی اسم آیشین اسم آیشین یکی از نام های زیبا و اصیل دخترانه ترکی است که به معنی “همانند ماه، زیبارو و ماهوار” می باشد. آی (ماه) + شین (پسوند شباهت) = آیشین؛ شبیه به ماه، مجا...

ادامه مطلب