نامها و معانی

بیشتر بخوانید

معنی اسم آلبار – معنی آلبار – نام پسرانه ترکی

معنی اسم آلبار – معنی آلبار – نام پسرانه ترکی

یکی از نام های اصیل و پسرانه ترکی آلبار است. معنی اسم آلبار در زبان ترکی، اتاق خدمتکاران و سالمند گفته شده است، در ادامه با دیگر معانی و اسم های مشابه این نام ترکی آشنا شوید. معنی اسم آلبار معنی اسم آلبار یکی دیگر از اسم های زیبا و اصیل ترکی، آلبار می باشد. مفهوم این نام ترکی، آخوری که از سه جهت با نی و شاخه بسته شده باشد. اتاق خدمتکاران و سالمند بیان شده است .   بیشتر بخوانید; مجموعه اسم های پسرانه ترکی که با حرف آ شروع می شود  زی...

ادامه مطلب

معنی اسم آلایلا – معنی آلایلا – نام پسرانه ترکی

معنی اسم آلایلا – معنی آلایلا – نام پسرانه ترکی

یکی از نام های اصیل و پسرانه ترکی آلایلا است. معنی اسم آلایلا در زبان ترکی، دقیق. مو بمو گفته شده است، در ادامه با دیگر معانی و اسم های مشابه این نام ترکی آشنا شوید. معنی اسم آلایلا معنی اسم آلایلا یکی دیگر از اسم های زیبا و اصیل ترکی، آلایلا می باشد. مفهوم این نام ترکی، دقیق. مو بمو بیان شده است .   بیشتر بخوانید; مجموعه اسم های پسرانه ترکی که با حرف آ شروع می شود  زیبا همراه با معنی کامل   ریشه اسم آلایلا نوع:پسرانه ...

ادامه مطلب

معنی اسم آلایسا – معنی آلایسا – نام پسرانه ترکی

معنی اسم آلایسا – معنی آلایسا – نام پسرانه ترکی

یکی از نام های اصیل و پسرانه ترکی آلایسا است. معنی اسم آلایسا در زبان ترکی، محل جمع شدن آب در وسط قایق گفته شده است، در ادامه با دیگر معانی و اسم های مشابه این نام ترکی آشنا شوید. معنی اسم آلایسا معنی اسم آلایسا یکی دیگر از اسم های زیبا و اصیل ترکی، آلایدا می باشد. مفهوم این نام ترکی، محل جمع شدن آب در وسط قایق بیان شده است .   بیشتر بخوانید; مجموعه اسم های پسرانه ترکی که با حرف آ شروع می شود  زیبا همراه با معنی کامل   ریشه ا...

ادامه مطلب

معنی اسم آلایدا – معنی آلایدا – نام پسرانه ترکی

معنی اسم آلایدا – معنی آلایدا – نام پسرانه ترکی

یکی از نام های اصیل و پسرانه ترکی آلایدا است. معنی اسم آلایدا در زبان ترکی، حال آنکه و در حالی که گفته شده است، در ادامه با دیگر معانی و اسم های مشابه این نام ترکی آشنا شوید. معنی اسم آلایدا معنی اسم آلایدا یکی دیگر از اسم های زیبا و اصیل ترکی، آلایدا می باشد. مفهوم این نام ترکی، حال آنکه و در حالی که  بیان شده است .   بیشتر بخوانید; مجموعه اسم های پسرانه ترکی که با حرف آ شروع می شود  زیبا همراه با معنی کامل   ریشه ا...

ادامه مطلب

معنی اسم آلایات – معنی آلایات – نام پسرانه ترکی

معنی اسم آلایات – معنی آلایات – نام پسرانه ترکی

یکی از نام های اصیل و پسرانه ترکی آلایات است. معنی اسم آلایات در زبان ترکی،زیبایی گفته شده است، در ادامه با دیگر معانی و اسم های مشابه این نام ترکی آشنا شوید.   معنی اسم آلایات معنی اسم آلایات یکی دیگر از اسم های زیبا و اصیل ترکی، آلایات می باشد. مفهوم این نام ترکی، زیبایی بیان شده است .   بیشتر بخوانید; مجموعه اسم های پسرانه ترکی که با حرف آ شروع می شود  زیبا همراه با معنی کامل   ریشه اسم آلایات نوع:پسرانه ریشه اسم: ترک...

ادامه مطلب

معنی اسم ایلقار – نام ایلقار – زیباترین نام های دخترانه ترکی

معنی اسم ایلقار – نام ایلقار – زیباترین نام های دخترانه ترکی

ایلقار یکی از نام های زیبای دخترانه ی ترکی است که به معنای “عهد و پیمان” می باشد. برای مشاهده معنی کامل نام ایلقار و کلمات مشابه این اسم، ادامه این مطلب را مطالعه نمایید. معنی اسم ایلقار – نام ایلقار – زیباترین نام های دخترانه ترکی معنی اسم ایلقار این نام زیبا و اصیل دخترانه ترکی به معنی قسم، عهد و پیمان است که معادل دیگر آن کلمه «آند» می باشد. در برخی منابع حمله و هجوم معنا شده است و ایلقار را نامی پسرانه اعلام کر...

ادامه مطلب

معنی اسم السانا – نام السانا – زیباترین نام های دخترانه ترکی

معنی اسم السانا – نام السانا – زیباترین نام های دخترانه ترکی

السانا یکی از نام های زیبای دخترانه ی ترکی است که به معنای “همانند مردم و ایل و ولایت” می باشد. برای مشاهده معنی کامل نام السانا و کلمات مشابه این اسم، ادامه این مطلب را مطالعه نمایید. معنی اسم السانا – نام السانا – زیباترین نام های دخترانه ترکی معنی اسم السانا این نام زیبا و اصیل دخترانه دارای دو مدل ترکیب می باشد: 1- السا (شاد) + آنا (بخشنده) = الهه پاک و مقدس به معنای الهه پاک و مقدس یا بانوی پاک و مقدس...

ادامه مطلب

معنی اسم الیاد – نام الیاد – زیباترین نام های دخترانه ترکی

معنی اسم الیاد – نام الیاد – زیباترین نام های دخترانه ترکی

الیاد یکی از نام های زیبای دخترانه ی ترکی است که به معنای “یاد و خاطره ی ایل” می باشد. برای مشاهده معنی کامل نام الیاد و کلمات مشابه این اسم، ادامه این مطلب را مطالعه نمایید. معنی اسم الیاد – نام الیاد – زیباترین نام های دخترانه ترکی معنی اسم الیاد این نام زیبا و اصیل دخترانه ترکی به معنای یاد و خاطره ی ایل است؛ در حقیقت دختری که ایل و خاندانش به یاد او هستند و موجب یاد ایل می باشد. ال (ایل، طایفه) + یاد (خاطره و یاد...

ادامه مطلب