نامها و معانی

بیشتر بخوانید

معنی اسم مهرسام – معنی مهرسام – نام پسرانه فارسی

معنی اسم مهرسام – معنی مهرسام – نام پسرانه فارسی

یکی از نام  های اصیل و زیبای پسرانه فارسی مهرسام است. این نام در زبان فارسی به معنی پسر خونگرم و مهربان بیان شده است. شما عزیزان همراه در ادامه می توانید با دیگر معانی و فراوانی و اسم های مشابه این نام پسرانه فارسی آشنا شوید پس تا پایان همراه ما باشید. معنی اسم مهرسام معنی اسم مهرسام یکی از نام های اصیل و زیبای پسرانه فارسی مهرساماست. معنی اسم مهرسام،  پسر خونگرم و مهربان،اسم ترکیبی پسرانه به معنای خورشید و آتش دو نماد مقدس در ایران ...

ادامه مطلب

معنی اسم مهرداد – معنی مهرداد – نام پسرانه فارسی

معنی اسم مهرداد – معنی مهرداد – نام پسرانه فارسی

یکی از نام  های اصیل و زیبای پسرانه فارسی مهرداد است. این نام در زبان فارسی به معنی داده‌ی مهر، نام چند تن از پادشاهان اشکانی بیان شده است. شما عزیزان همراه در ادامه می توانید با دیگر معانی و فراوانی و اسم های مشابه این نام پسرانه فارسی آشنا شوید پس تا پایان همراه ما باشید. معنی اسم مهرداد معنی اسم مهرداد یکی از نام های اصیل و زیبای پسرانه فارسی مهرداد است. معنی اسم مهرداد داده‌ی مهر، آفریده شده‌ی مهر، نام چهار تن از شاهان اشکانی. مهردا...

ادامه مطلب

معنی اسم مهران – معنی مهران – نام پسرانه فارسی

معنی اسم مهران – معنی مهران – نام پسرانه فارسی

یکی از نام  های اصیل و زیبای پسرانه فارسی مهران است. این نام در زبان فارسی به معنی دارنده‌ی مهر، نام یکی از خاندان‌های هفتگانه‌ی عصر ساسانی بیان شده است. شما عزیزان همراه در ادامه می توانید با دیگر معانی و فراوانی و اسم های مشابه این نام پسرانه فارسی آشنا شوید پس تا پایان همراه ما باشید. معنی اسم مهران معنی اسم مهران یکی از نام های اصیل و زیبای پسرانه فارسی مهران است. معنی اسم مهران، مرکب از مهر (محبت یا خورشید) + ان (پسوند نسبت)، از ش...

ادامه مطلب

معنی اسم مهراد – معنی مهراد – نام پسرانه فارسی

معنی اسم مهراد – معنی مهراد – نام پسرانه فارسی

یکی از نام  های اصیل و زیبای پسرانه فارسی مهراد است. این نام در زبان فارسی به معنی بخشنده بزرگ، جوانمرد مِهتر و بزرگتر بیان شده است. شما عزیزان همراه در ادامه می توانید با دیگر معانی و فراوانی و اسم های مشابه این نام پسرانه فارسی آشنا شوید پس تا پایان همراه ما باشید. معنی اسم مهراد یکی از نام های اصیل و زیبای پسرانه فارسی مهراد است. معنی اسم مهراد در زبان فارسی، بخشنده بزرگ، جوانمرد مِهتر و بزرگتر ویکی از نویسندگان دوره‌ی ساسانی که...

ادامه مطلب

معنی اسم مهراب – معنی مهراب – نام پسرانه فارسی

معنی اسم مهراب – معنی مهراب – نام پسرانه فارسی

یکی از نام  های اصیل و زیبای پسرانه فارسی مهراب است. این نام در زبان فارسی به معنی دوستدار آب، هم چنین به معنی کسی که مانند خورشید نور و روشنایی دارد، بیان شده است. شما عزیزان همراه در ادامه می توانید با دیگر معانی و فراوانی و اسم های مشابه این نام پسرانه فارسی آشنا شوید پس تا پایان همراه ما باشید.   معنی اسم مهراب معنی اسم مهراب یکی از نام های اصیل و زیبای پسرانه فارسی مهراب است. معنی اسم مهراب در زبان فارسی به معنی دوستدار ...

ادامه مطلب

معنی اسم مهداد – معنی مهداد – نام پسرانه فارسی

معنی اسم مهداد – معنی مهداد – نام پسرانه فارسی

یکی از نام  های اصیل و زیبای پسرانه فارسی مهداد است. این نام در زبان فارسی داده ماه، بزرگزاده بیان شده است. شما عزیزان همراه در ادامه می توانید با دیگر معانی و فراوانی و اسم های مشابه این نام پسرانه فارسی آشنا شوید پس تا پایان همراه ما باشید. معنی اسم مهداد معنی اسم مهداد یکی از نام های اصیل و زیبای پسرانه فارسی مهداد است. معنی اسم مهداد در زبان فارسی داده ماه، بزرگزاده، بخشنده ماه، زیبا مانندماه و عادل گفته شده است.   بیشتر بخوا...

ادامه مطلب

معنی اسم مهبد – معنی مهبد – نام پسرانه فارسی

معنی اسم مهبد – معنی مهبد – نام پسرانه فارسی

یکی از نام  های اصیل و زیبای پسرانه فارسی مهبد است. این نام در زبان فارسی مهبود، سرور ماه،کناییه از کسی که زیباییش از ماه بیشتر است، بیان شده است. شما عزیزان همراه در ادامه می توانید با دیگر معانی و فراوانی و اسم های مشابه این نام پسرانه فارسی آشنا شوید پس تا پایان همراه ما باشید.   معنی اسم مهبد معنی اسم مهبد یکی از نام های اصیل و زیبای پسرانه فارسی مهبد است. معنی اسم مهبد در زبان فارسی، مهبود سرور ماه، کناییه از کسی که زیب...

ادامه مطلب

معنی اسم ماهان – معنی ماهان – نام پسرانه فارسی

معنی اسم ماهان – معنی ماهان – نام پسرانه فارسی

یکی از نام  های اصیل و زیبای پسرانه فارسی ماهان است. این نام در زبان فارسی  روشن و زیبا همچون ماه بیان شده است. شما عزیزان همراه در ادامه می توانید با دیگر معانی و فراوانی و اسم های مشابه این نام پسرانه فارسی آشنا شوید پس تا پایان همراه ما باشید. معنی اسم ماهان معنی اسم ماهان یکی از نام های اصیل و زیبای پسرانه فارسی ماهان است. معنی اسم ماهان در زبان فارسی، روشن و زیبا چون ماه، نام شهری در استان کرمان، نام پدر سهل از بزرگان مرو بنا به بعضی از...

ادامه مطلب