معنی اسم فرنوش – معنی فرنوشا – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم فرنوش – معنی فرنوشا – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم فرنوش یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد فرنوش می باشد. معنی این نام فارسی نام عقل فلک قمر که به عربی عقل فعال گویند و به فارسی خرد کارگر نامند،نوشنده شکوه و جلال، عقل فلک قمر، بهترین نوشیدنی بهشتی، …

ادامه مطلب

معنی اسم کیانا – معنی کیانا – نام دخترانه زیبای فارسی

معنی اسم کیانا – معنی کیانا – نام دخترانه زیبای فارسی

معنی اسم کیانا یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد کیانا می باشد. معنی این نام فارسی منسوب به کیان، کیان، در قدیم به معنی منسوب به کیان، کیان، در قدیم به معنی طبیعت بوده است، طبایع و عناصر چهارگانه دخیل در …

ادامه مطلب

معنی اسم کتایون – معنی کتایون – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم کتایون – معنی کتایون  – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم کتایون یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد کتایون می باشد. معنی این نام فارسی از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سه دختر قیصر روم و همسر گشتاسپ پادشاه کیانی، جهان بانو، زنی که خود پادشاه باشد، گفته شده است. …

ادامه مطلب

معنی اسم کرشمه – معنی کرشمه – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم کرشمه – معنی کرشمه – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم کرشمه یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد کرشمه می باشد. معنی این نام فارسی ناز، عشوه، غمزه، نام نوایی در موسیقی، گفته شده است. معنی اسم کرشمه در لغت نامه دهخدا و فارسی ناز و غمزه،عشوه. شکنه. برزم، غَنج. …

ادامه مطلب

معنی اسم شیده – معنی شیده – نام دخترانه زیبای فارسی

معنی اسم شیده – معنی شیده – نام دخترانه زیبای فارسی

معنی اسم شیده یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد شیده می باشد. معنی این نام فارسی روشنایی، خورشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر افراسیاب تورانی  گفته شده است. معنی اسم شیده در لغت نامه دهخدا محلوج. ندیف. فلخیده. فلخمیده. حلیج. مندوف. …

ادامه مطلب

معنی اسم شیوا – معنی شیوا – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم شیوا – معنی شیوا – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم شیوا یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد شیدا می باشد. معنی این نام فارسی آشفته، شیفته، آشفتگی، شیفتگی، شیدایی  گفته شده است. معنی اسم شیوا در لغت نامه دهخدا فصیح. ظریف. بلیغ معنی اسم شیوا در زبان فارسی سومین …

ادامه مطلب

معنی اسم شیدا – معنی شیدا – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم شیدا – معنی شیدا – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم شیدا یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد شیدا می باشد. معنی این نام فارسی آشفته، شیفته، آشفتگی، شیفتگی، شیدایی  گفته شده است. معنی اسم شیدا در لغت نامه دهخدا دیوانه و بی عقل و بی هوش، مجنون،آشفته.سرگردان، سخت شیفته معنی …

ادامه مطلب

معنی اسم شکوفه – معنی شکوفه – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم شکوفه – معنی شکوفه – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم شکوفه یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد شکوفهمی باشد. معنی این نام فارسی گل‌های رنگارنگ میوه، گل درخشان میوه دار، جوانه گل  گفته شده است. معنی اسم شکوفهدر لغت نامه دهخدا گل درختان میوه دار. شیرینه. سعفه. زهره. زهر. …

ادامه مطلب

معنی اسم شادی – معنی شادی – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم شادی – معنی شادی – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم شادی یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد شادی می باشد. معنی این نام فارسی خوشحال، شادمانی  گفته شده است. معنی اسم شادی در لغت نامه دهخدا  شادمانی. خوشحالی. مسرت. نشاط. طرب. وجد. سرور. فرح.  خوشدلی. شادمانی. معنی اسم شادی …

ادامه مطلب

معنی اسم آغجا – نام آغجا – زیباترین اسم های دخترانه ترکی

معنی اسم آغجا – نام آغجا – زیباترین اسم های دخترانه ترکی

معنی اسم آغجا اسم آغجا یکی از نام زیبا و اصیل دخترانه ترکی و اذربایجانی است که به معنی سفید رخسار، بسیارروشن روی، مایل به سفیدی است.   ریشه اسم آغجا نوع: دخترانه / پسرانه ریشه اسم: ترکی و آذربایجانی معنی: سفید رخسار،بسیارروشن روی،مایل به …

ادامه مطلب