تعبیر خواب

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب فلوت – نواختن فلوت در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب فلوت – نواختن فلوت در خواب چه تعبیری دارد؟

در این قسمت از نماگرد تمامی تعابیر مختلف تعبیر خواب فلوت را برای شما عزیزان همیشگی سایت آماده کرده ایم. دیدن فلوت و نواختن فلوت در خواب بیانگر بدست آوردن مال و ثروت می باشد. در ادامه با ما همراه باشید.   تعبیر خواب فلوت – نواختن فلوت در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب فلوت خالد بن علی بن محد العنبری گوید: دیدن فلوت یا قرهنی در خواب، بر چیزهای بیارزش و پوچ، سرگرمی بیهوده یا فتنه و آشوب دلالت دارد. اگر کسی که قاری قرآن ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب غواصی – غواصی کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب غواصی – غواصی کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

در این قسمت از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب غواصی آشنا کنیم. غواصی کردن بیانگر غم و اندوه است. در ادامه با تعبیر خواب نماگرد همچنان همراه ما باشید.   تعبیر خواب غواصی – غواصی کردن در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب غواصی خالد بن علی بن محد العنبری گوید: اگر کسی در خواب ببیند که در زیر آب غواصی میکند و بدنش گلآلود شده است، فرد مقتدری، او را به غم و ناراحتی دچار میکند. جابر مغربی می گوید: اگر کسی در خواب ببیند ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب قدرشناسی – معنی قدرشناسی در خواب چیست؟

تعبیر خواب قدرشناسی – معنی قدرشناسی در خواب چیست؟

در این پست از مجموعه تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب قدرشناسی آشنا کنیم. و مطالبی را از دیدگاه معبران مختلف برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر برای مطالعه تعابیر مختلف تمایل دارید با ما همراه باشید.   تعبیر خواب قدرشناسی – معنی قدرشناسی در خواب چیست؟   تعبیر خواب قدرشناسی در سر زمین رویاها آمده: قدرشناسی خودرا بیان میکنید : یک زندگی آرام و آسوده شما حق شناس هستید : شما را عذاب خواهند داد . دیگران ازشما ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب غیرت – غیرتی شدن در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب غیرت – غیرتی شدن در خواب چه مفهومی دارد؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب غیرتی شدن آشنا کنیم. تعبیر گران غربی می گویند: غیرت و غیرتی شدن در خواب، نشانه آگاهی بسیار و حریص بودن است. در ادامه همچنان همراه ما باشید.   تعبیر خواب غیرت – غیرتی شدن در خواب چه مفهومی دارد؟ تعبیر خواب غیرت خالد بن علی بن محد العنبری گوید: غیرت در خواب،نشانه آگاهی بسیار و حریص بودن است.   لطفا از سایر تعابیر مرتبط با موضوع اصلی دیدن فرمایید: تعبیر خواب ابراز علاقه ، تعبیر خواب ضربا...

ادامه مطلب

تعبیر خواب عقیق – معنی دیدن عقیق در خواب چیست؟

تعبیر خواب عقیق – معنی دیدن عقیق در خواب چیست؟

عقیق گونه‌ای سنگ گران‌بها است. عقیق یمن از گرانبهاترین عقیقهاست. معبران غربی می گویند: دیدن عقیق در خواب بیانگر خوشبختی و خوش شناسی است. در ادامه با تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب عقیق – معنی دیدن عقیق در خواب چیست؟   تعبیر خواب عقیق محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر درخواب بیند عقیق داشت، دلیل که از بزرگی منفعت یابد. اگر بیند عقیق از وی ضایع گردید، تاویلش به خلاف این است. اگر بیند عقیق به خروار داشت، دلیل که به...

ادامه مطلب

تعبیر خواب عمر ابن خطاب (س) چیست؟

تعبیر خواب عمر ابن خطاب (س) چیست؟

در این پست از مجموعه تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب عمر ابن خطاب (س) آشنا کنیم. و مطالبی را از دیدگاه معبران مختلف برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر برای مطالعه تعابیر مختلف تمایل دارید با ما همراه باشید.   تعبیر خواب عمر ابن خطاب (س) چیست؟   تعبیر خواب عمر ابن خطاب (س) خالد بن علی بن محد العنبری گوید: هر کسی در خواب، عمر بن خطاب (س) را ببیند، عمرش طولانی و عملش صالح میگردد و اظهار حق میکند. اگر کسی در شهر ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب قو – دیدن قوی مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب قو – دیدن قوی مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

در این پست از مجموعه تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب قو آشنا کنیم. تعبیر گران می گویند: دیدن قو در خواب، نشانه آن است که در آینده ای نزدیک مال و ثروت بدست می آورید. در ادامه با ما همراه باشید.   تعبیر خواب قو – دیدن قوی مرده در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب قو آنلی بیتون می گوید: دیدن قو بر آبهای آرام در خواب ، نشانه آن است که در آینده ای نزدیک تجاربی شعف انگیز کسب می کنید دیدن قوی سیاه بر آبهای زلا...

ادامه مطلب

تعبیر خواب قهرمانی – معنی قهرمان و قهرمانی در خواب

تعبیر خواب قهرمانی – معنی قهرمان و قهرمانی در خواب

در این پست از مجموعه تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب قهرمانی آشنا کنیم. قهرمانی در خواب بیانگر این است که با رفتار پسندیده خود علاقه کسی را به خود جلب می کنید. در ادامه همچنان همراه ما باشید.   تعبیر خواب قهرمانی – معنی قهرمان و قهرمانی در خواب   تعبیر خواب قهرمانی آنلی بیتون می گوید: دیدن قهرمانی در خواب ، دلالت بر آن دارد که با رفتار پسندیده خود علاقه کسی را به خود جلب می کنید . در سر زمین رویاها آمده: خو...

ادامه مطلب