تعبیر خواب

تعبیر خواب کبوتر – دیدن کبوتر در خواب چه تعبیری دارد؟

3.6/5 - (7 امتیاز)
[ type=”blue”]تعبیر خواب کبوتر چیست؟ دیدن کبوتر در خواب بیانگر این است که خودتان را به خاطر کارهای دیگران مقصر می دانید. کبوتر بیانگر غیبت یا اخبار است. شاید کبوتر به پیامی از ضمیر ناخوداگاهتان اشاره دارد با ادامه تعابیر همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب کبوتر - دیدن کبوتر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کبوتر – دیدن کبوتر در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب کبوتر

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن کبوتر بر پنج وجه است.

اول: زن.

دوم:کنیزک.

سوم: مال.

چهارم: نامه که از غائب (غایبی) رسد.

پنجم: ریاست

گویند دیدن هر کبوتری در خواب، دلیل بر صد درم است که به وی رسد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

کبوتر بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود. کبوتر در وفاداری نسبت به جفت، بعد از قو بی نظیر و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است. کبوتر پرنده ای است آرام اهلی و بی آزار آن قدر که دست آموز می شود و از کف دست صاحب خویش دانه می گیرد.

اگر بیماری این خواب را ببیند شفا حاصل می کند و چنان چه وامداری ببیند دین خویش را می پردازد. معبران نوشته اند کبوتر در خواب نشانه زن است ولی کبوتر در خواب نشانه صلح و دوستی است.

دیدن کبوتری خسته در خواب ، نشانه آن است که غم و اندوه درون صلح و آرامش رخنه می کند . با شنیدن خبر معلول شدن یک دوست ، موجی از اندوه سواحل شادی شما را درهم می کوبد .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

کبوتر در خواب، زنی است که در میان مردم محبوب است.

دیدن کبوتر، مژدهی خیری است برای آنکس که در ناراحتی است یا یکی از بستگانش گم شده است.

جابر مغربی می گوید:

اگر به خواب بیند کبوتری داشت، دلیل که غایبش از سفر بازآید. اگر بیند کبوتری در خانه او بمرد، همین دلیل است.

اگر زنی کبوتر بیند، دلیل که شوهری کند و دختران آورد و دیدن کبوتر بازی در خواب، دلیل است بر کاری باطل و کبوتر خانه، دلیل بر ناحق است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی ببیند که به کبوتری سنگ پرتاب میکند، از زنان برای او، فرزند دختر به دنیا میآید.

 

تعبیر خواب کبوتر به رنگ های مختلف

سبز

کبوتر سبز یا آبی یا چاهی و صحرایی در خواب نشانه خبر خوش یا کسی است که از دیدنش خوشحال و خوشنود می شوید .

سیاه

کبوتر سیاه : مقام و عزت و کار برای شما بدست می آید .

قهوه ای

کبوتر قهوه ای : دوستان با وفای خود را پیدا کنید و حسابشان را از بقیه جدا کنید .

زرد

کبوتر زرد ، طلایی و طوقی : شانس

 

تعبیر خواب کبوتر - دیدن کبوتر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کبوتر – دیدن کبوتر در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب کبوتر سفید

منوچهر مطیعی تهرانی مب گوید:

اگر محبوسی در خواب کبوتری سفید ببیند از زندان خلاص می‌شود و آزادی خود را باز می‌یابد. اگر بیماری این خواب را ببیند شفا حاصل می‌کند و چنان چه وامداری ببیند دین خویش را می‌پردازد. معبران نوشته‌اند کبوتر در خواب نشانه زن است ولی کبوتر در خواب نشانه صلح و دوستی است. چنان چه دختری جوان کبوتر در خواب ببیند شوهری مناسب برای او پیدا می‌شود. دیدن کبوتر در خواب کلاً خوب است ولی دیدن کبوتر سفید بهتر است.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن کبوتر سفید در خواب، نشانه وفاداری دوستان و به دست آوردن محصولاتی فراوان است.

دیدن یک دسته کبوتر سفید در خواب، نشانه پیشرفت در آینده و زندگی صلح آمیز است.

در سر زمین رویاها آمده:

کبوترهای سفید : نتایج عالی و فراوان در کار.

 

تعبیر خواب گوشت کبوتر

محمدبن سیرین میگوید:

اگر ببینی گوشت کبوتر می‌خوری، مال و اموال زن را مصرف خواهی کرد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر کسی در خواب ببیند گوشت کبوتر می خورد از مال زنی استفاده می کند.

معبران می گویند:

تعبیر خوردن گوشت کبوتر در خواب نشان دهنده تمایل به آزاد بودن و رهایی شماست.

 

تعبیر خواب کبوتر مرده

مولف می گوید:

تعبیر خواب کبوتر مرده یا بیمار به این معنی است که به خاطر شایعاتی که در مورد شماست بیمار شده اید یارنج دیده اید. سعی کنید این افراد را پیدا کنید تا بیش از این آسیب نبینید.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن کبوتر مرده در خواب ، علامت آن است که زن و شوهر در اثر بی وفایی یا مرگ از هم جدا می شوند .

 

[ type=”red”]بیشتر بخوانید: تعبیر خواب پرنده، تعبیر خواب ارزن، تعبیر خواب کبک

 

تعبیر خواب غذا دادن به کبوتر

مولف می گوید:

تعبیر خواب غذا دادن به کبوتر این است به شخص غیر قابل اعتماد ، اخبار و اتفاقات خصوصی خود را بازگو میکنید و به همین دلیل آسیب جدی می بینید.

 

تعبیر خواب بستن بال کبوتر

تعبیرگری می گوید:

تعبیر خواب بستن بال کبوتر به این معنی است که شخص شایعه ساز را شناسایی کرده و درصدد راهی برای خلاص شدن از او هستید.

 

تعبیر خواب دانه دادن به کبوتر

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر دیدید به کبوتر دانه می‌دهید با کسی که قهر هستید آشتی می‌کنید یا اگر جوان هستید عاشق می‌شوید. اگر زنی که از شوهرش جدا شده ببیند که در خواب به کبوتر دانه می‌دهد آشتی می‌کند و به خانه‌اش باز می‌گردد. مخصوصاً اگر کبوتر حرم باشد. دانه دادن به کبوتران حرم در خواب بسیار خوب است.

اگر دختری در خواب ببینید که به کبوتر دانه می‌دهد شوهر می‌کند. اگر پدری ببیند که به کبوتر دانه می‌دهد به دختر خود جهیز می‌دهد و او را به خانه بخت می‌فرستند یا برای پسر خود زن می‌گیرد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی ببیند که به کبوتری دانه میدهد، زنی را تعلیم میدهد و او را با مسائلی آشنا میکند.

 

تعبیر خواب کبوتر - دیدن کبوتر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کبوتر – دیدن کبوتر در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب هدیه گرفتن کبوتر

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی کبوتر گرفته‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی.‌‌‌‌‌

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی کبوتر داری، تعبیرش این است که مسافر تو از سفر برمی‌گردد.

 

تعبیر دیدن کبوتر برای دختر جوان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنان چه دختری جوان کبوتر در خواب ببیند شوهری مناسب برای او پیدا می شود. از امام صادق نقل است که چنان چه کسی کبونر در خواب ببیند از مسافر غایب نامه ای و خبری دریافت می کند. این تعبیر به علت آن است که از کبوتر در گذشته برای نامه رسانی و بردن پیغام و سلام نیز استفاده می کردند.

در سر زمین رویاها آمده:

یک زن خواب کبوتر ببیند: شانس بزرگ.

 

تعبیر خواب شکار کبوتر

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید کبوتران را با تفنگ هدف قرار می دهند ، نشانه آن است که خشونت ذاتی شما در زندگی هویدا خواهد شد .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که کبوتر شکار میکند از افراد والامقام و بلندپایه پول به دست میآورد

 

تعبیر خواب جفت گیری کبوتر

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید کبوتران جفت گیری می کنند و لانه می سازند ، نشانه آن است که در روزگاری صلح آمیز و پر از صفا ، در خانه ای زیبا با کودکانی حرف شنو و مطیع در ناز و نعمت بسر خواهید برد .

 

تعبیر خواب خوردن کبوتر توسط گربه

از دیدگاه روانشناسی یونگ

رقیب موقعیت های کاری و اجتماعی شما را از شما می گیرد تلاش بیشتر شما باعث می شود این اتفاق نیوفتد .

 

تعبیر خواب کبوتر در حال پرواز

آنلی بیتون می گوید:

دیدن کبوترانی در حال پرواز ، نشانه فرار از عدم تفاهم و شنیدن خبرهایی خوب است.

 

تعبیر خواب کبوتر نامه رسان

تعبیر گران می گویند:

اگر در خواب کبوتری دیدید که نامه ای همراهش بود تعبیرش این است که از کسی که دوستش دارید یا به او حس عاطفی دارید نامه ای دریافت خواهید کرد.

اگر خواب ببینید کبوتری نامه ای آورده است ، علامت آن است که عشاق به وصال هم می رسند و از حال و احوال دوستی که دورتر از شما زندگی می کند خبرهایی خوب خواهید شنید .

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید کبوتری نامه ای به شما می رساند و نامه خبر از محکومیت شما می دهد ، علامت آن است که شما یا یکی از نزدیکان به بیماری سختی مبتلا می شوید و از نظر مالی زیان فراوانی خواهید دید .

 

تعبیر خواب کبوتر - دیدن کبوتر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کبوتر – دیدن کبوتر در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر دیدن کبوتر در خانه

آنلی بیتون می گوید:

اگر کسی ببیند بر بام یا در حیاط خانه اش کبوترانی نشسته اند صاحب ثروت می شود. دیدن کبوتر در خواب کلا خوب است ولی دیدن کبوتر سفید بهتر است.

جابر مغربی می گوید:

اگر دید کبوتر بسیار در خانه داشت، دلیل که او را فرزندان بسیار باشند و نیز گویند مال تمام حاصل کند و بهتری کبوتر درخواب سفید و سبز است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر ببیند که کبوتری در خانهاش است و هنوز زن نگرفته است، با زنی زیبا و خوش اخلاق ازدواج میکند.

 

تعبیر خواب شنیدن صدای کبوتر

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید صدای کبوتران را از آشیانه شان می شنوید ، نشانه آن است که صاحب خانواده و فرزندانی مطیع خواهید شد . اگر دختری جوان چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که بزودی با مرد دلخواهش ازدواج خواهد کرد .

شنیدن صدای محزون کبوتران در خواب ، دلالت بر آن دارد که چشم به یاری کسی دارید اما با مرگ نومید و اندوهگین می شوید ، شاید پدر خود را از دست بدهید .

در سر زمین رویاها آمده:

صدای یک کبوتر را میشنوید: مرگ احتمالی یک عضو خانواده.

 

تعبیر خواب کبوتر بازی

جابر مغربی می گوید:

دیدن کبوتر بازی در خواب، دلیل است بر کاری باطل و کبوتر خانه، دلیل بر ناحق است.

 

تعبیر خواب زدن کبوتر

محمدبن سیرین می گوید:

اگر ببینی کبوتر را زدی و انداختی، به خاطر حرفی که در حق زن تو می‌گویند او را رها می‌کنی.

 

تعبیر خواب حمله کبوتر

معبران می گویند:

تعبیر خواب حمله کبوتر ها این است که کسی شما را مجبور میکند تا به اشتباهات خود در میان جمع اعتراف کنید. احتمالا سعی دارد شما را در ملا عام رسوا کند و آبروی شما را ببرد. پس مراقب باشید.

 

تعبیر خواب دیدن کبوتر در قفس

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب کبوتری را در قفس ببینید : کارهای اشتباهتان در زنگی مانع از خوشی و خوشبختیتان شده است .

اگر دیدید که کبوتر به دستان شما نوک می زند نشان دهنده ی این هست که توجه شما به خانواده تان کم هست .

 

تعبیر خواب خریدن کبوتر

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب دیدید کبوتری خریدید تعبیرش خوشی و محبت و مهربانی در کنار اعضای خانواده است .

 

تعبیر خواب نشستن کبوتر روی شانه

علامه طباطبایی می گوید:

دیدن چنین موقعیتی در رویا به چند علامت مختلف و مهم است که حتما در زندگی اتفاق خواهند افتاد و زمان دقیق آن مشخص نیست

اول: زن یا دختر است که ممکن است دل به کسی بسپارید و شدت عشق و علاقه در شما تشدید شود و مجبور شوید تا اقدام جدی برای تشکیل خانواده انجام دهید

دوم: بدست آمدن مال و ثروت در مدت زمان کوتاه است بطور مثال ممکن است کار یا معامله ی تازه ای را شروع کنید که در آن بخت با شما یار شود و بتوانید به موفقیت ها و پیشرفت های زیادی دست پیدا کنید که در نتیجه ی آن بر مقدار ثروتتان افزوده می شود

سوم: خبر بسیار مهمی است که از جانب دیگران خواهید شنید که این خبر میتواند تاثیرات زیادی در کفیت و کمیت زندگی شما داشته باشد

چهارم: کسب کردن رتبه و مقام بالاتر و بهتر ، معبران خارجی تعبیر خواب نشستن کبوتر روی شانه را برای زنان یا مردان متاهل خطرناک میدانند و گفته اند ممکن است تردید ، شک ، و یا موارد گمراه کننده ی زیادی بین زن و مرد جریا پیدا کند و باعث بروز اختلاف ها با شدت بالا شود

 

تعبیر خواب کبوتر - دیدن کبوتر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کبوتر – دیدن کبوتر در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب نشستن کفتر روی دست ها

استاد مدنی می گوید:

اگر روی کف دست شما قرار بگیرد خوب است و بیان میدارد در زندگی به یک یا چند تا از آرزوهای مهم و دوست داشتنی خود دست خواهید یافت و یا حداقل اینکه مهمترین موانعی که بر سر راهتان برای رسیدن به چنین اهدافی قرار دارد از میان برداشته می شود ، اگر ببینی کبوتری از اوج آسمان ها پرواز کرد و مستقیم روی کف دستتان قرار گرفت نشان میدهد با کسکیه محبوب و عزیز شما می باشد ازدواج میکنید و زندگی سالم ، طولانی و خوشی را در کنار او سپری خواهید کرد ، اگر ببینی جوجه کبوتر روی دست شما نشسته است فقط یک معنا دارد و آن هم دیدن محبت مهر و منفعت از طرف زنان یا دختران است

 

تعبیر خواب نشستن کبوتر روی پاها

محمد ابن سیرین می گوید:

اگر ببینی تعداد کبوتر روی هر دو پای شما قرار دارند به چهار علامت مختلف است

اول: آسان و راحت تر شدن کارها

دوم: نفع و فایده های زیاد که از طرف جنس مخالف می رسد

سوم: کارهای خیر و بزرگ

چهارم: اتفاق جدید نیکو در زندگی

 

حکایت

شخصی به نزد معبری رسیدند و به ایشان گفتند خواب دیدم دو کبوتر یکی سیاه و دیگری سفید روی پاهای فرزندم نشسته بودند و او در حال دادن گندم به آن ها بود تعبیرش چیست ؟ معبر به این مرد پاسخ دادند فرزندت با زنی زیبارو و پاکدامن وصلت خواهد کرد و همچنین اموری که مربوط به خودتان است نظم و ترتیب می گیرنند.

 

تعبیر خواب نشستن کبوتر روی سر

مولف می گوید:

اگر ببینی کبوتر سفید رنگی روی سر شما نشسته است تعبیر آن این است که به دختری علاقمند می شوی و یا حداقل به به این فکر فرو می روی که رابطه ی جدید و عاشقانه ی تازه ای را شروع کنی ، در اکثر موارد دیدن چنین رویایی برای پسران مجرد زن خواستن و یا رفتن به خواستگاری می باشد

اگر ببینی دو پرنده روی سر شما نشسته اند به این علامت است که در آینده دو همسر اخیتار خواهید کرد ، و یا اینکه دوبار وصلت میکنید

اگر دیدی در چنین موقعیتی اجازه ندادی تا بنشیند خوب نیست و خبر دهنده از مشکلات طاقت فرسا در زمینه ی عشق است ،اگر ببینی چند کبوتر بطور همزمان روی سرتان نشسته اند نشان میدهد کشمکش های بسیار زیاد و بدون فایده ای را با قشر زنان خواهید داشت و ممکن است وقت زیادی را صرف قانع کردن دیگران تلف کنید ،

شیخ طوسی می گوید:

نشستن این موجود روی سر مردان خبر از ازدواج و تشکیل خانواده می دهد و دیدن آن برای افراد متاهل خوب نیست بلکه ممکن است زندگی خانوادگی آن ها به خطر بیفتد و باید فوری برای این رویا صدقه پرداخت کنند

اگر ببینی که روی سر دیگران نشسته است نشان میدهد که دیر یا زود بهتان خبر میدهند که یکی از نزدیکان یا دوستانتان وصلت کرده و یا حداقل اینکه در این فکر فرو رفته است ، و درباره ی آن با شما نیز مشورت خواهد کرد

اگر ببینی کفتر روی سر فرد مرده ای نشسته است و این صحنه را از نزدیک می بینی خوب نیست و دچار غم و اندوه می شوی.

 

تعبیر خواب جوجه کبوتر 

ابن سیرین می گوید:

اگر کسی در خواب خود جوجه کبوتر کم و یا زیادی را با هم ببیند دلیل بر اینکه یکی از بستگان و یا نزدیکانش از دردی شدید و یا بیماری سخت نجات پیدا میکند و بهبود می باید,اگر دیدی که خودت به جوجه کبوترها دانه میدهد دلیل بر اینکه رزق و روزی ات دو چندان میشود

 

تعبیر خواب جوجه کبوتر مرده

شیخ طوسی می گوید:

گرفتار شدن در بند اسارت یا زندانی و دادگاهی شدن نزدیکانت معنی و تعبیر خواب جوجه کفتر مرده است اگر خواب دیدی که جوجه کبوتری را از عمد میکشی دلیل بر اینکه مشکلات بزرگی بر سر راهت قرار میگیرد

 

تعبیر خواب کبوتر وحشی

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب کبوتر وحشی دیدید : تعبیرش یعنی اینکه باید دوستان خود را درست تر انتخاب کنید . شما شایسته ی بهتر شدن و بزرگ بودن هستید .

 

تعبیر خواب کبوتر کوهی

مولف می گوید:

تعبیر خواب کبوتر کوهی به معنی بازگشت به خانه و زادگاهش است.

 

تعبیر خواب کبوتر - دیدن کبوتر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کبوتر – دیدن کبوتر در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب کبوتر چاهی

تعبیر خواب کبوتر با نژاد چاهی زن خواستن تجدید فراش و یا پیدا کردن دوست دختر و یا برقراری رابطه با زن است

حضرت امام جعفر صادق می فرماید:

اگر مردی عذب خواب کبوتر چاهی ببینید بزرگ ترین نشانه ی آن این است که او از تنهایی زندگی کردن و یا منزوی بودن خسته شده و قصد دارد تا تشکیل خانواده دهد

 

حکایت

شخصی به نزد دانیال پیامبر رسید و به ایشان گفت خواب دیدم که یکی از دوستانم به من یک کفتر چاهی هدیه میدهد که آن را خودش صید کرده بود تعبیرش چیست پاسخ شنیدند تو به کسی علاقمند هستی آیا دختری را دوست داری شخص پاسخ دادند بله مدت هاست که در این فکر هستم و شدیدا به دختری که در جوار خانه ی ما زندگی میکند علاقمندم دانیال به او گفتند تعبیر خواب تو همین است و ممکن است در همین چند روز اینده همراه با خانواده ات برای دیدار با پدر مادر این دختر و برقراری وصل اقدام نمایید.

 

تعبیر خواب کبوتر چاهی مرده

هامونی می گوید:

دیدن این پرنده ی زیبا در خواب که مرده و بی جان باشد نشانه ی غم و اندوه از دست دادن زن و معشوق است اگر ببینی خودت آن را میکشی و از بین میبری یعنی همسرت را از روی عمد و بدون دلایل موجه طلاق میدهد اگر دیدی دیگران میکشند یعنی اینکه کسی یا کسانی تلاش دارند تا تو را از همسر و یارت جدا کنند و اما اگر دیدی کبوتر چاهی مرده بر سر راه تو قرار گرفت این نشان دهنده ی این است که همسرت خودش با پاهای خودش تو را ترک میکند

 

تعبیر خواب خوردن گوشت کبوتر چاهی

تعبیرگران میگویند:

مطمعن باش و یقین پیدا کن که اگر روزی در رویای خود دیدی گوشت کبوتری را کباب میکنی و میخوری در حق زن یا دختری ظلم و ستم میکنی موجب می شودی دلش بشکند یا او را ترک میکنی

 

تعبیر خواب شکار کبوتر چاهی با سنگ و یا تفنگ

محمد ابن سیرین می گوید:

رها کردن همسر و معشوق به حال خود نشانه ی اسیر کردن و یا زدن و انداختن این پرنده میباشد مثلا رابطه ی عاشقانه زن و مرد یا دختر و پسری که از هم جدا شوند

 

[ type=”green”]برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۵ دیدگاه ها

 1. سلام من یک سالی هست که جدا از همسرم زندگی میکنم خواب دیدم در خانه مشترک قبلی مان که باهمسرم زنذگی میکردیم هستم رفتم توی اشپزخانه که ببینم وسایل هام سر جاشون هستن که در یخچال باز کردم دیدم بادام و پسته های که سال قبل خریدیم دست نخورده توی یخچال بود که بادوم ها پوست قهوه ای و مونده شده بود ولی پسته ها تازه بودن که کنارشون دو تا کبوتر طوسی رنگ که دم شون کوتاه بود حالت کز بخودشون گرفته بودن و دراشون باد کردن بودن توی یخچال بودن ک بخودم گفتم الهی شکر در یخچال باز کردم و گرنه اینجا میمردن یخچال هم خاموش بود غیر از این پرنده ها و بادام چیزی دیکه تو یخچال نبود با سپاس

 2. سلام الان به مدت یکساله که جدا از همسرم زندگی میکنم خواب دیدم در اشپزخانه ی خانه ای که قبلا با همسرم زندگی میکردیم هستم میخاستم ببینم وسایلای خونم سرجاشون هستن که در یخچال را باز کردم دیدم بادام و پسته های که یک سال قبل خریدیم هنوز توی یخچالن شوهرم استفاده نکرده که بادام ها پوستشون قهوه ای مونده بود ولی پسته ها تازه بودن و دوتا کبوتر طوسی که دم شون کوتاه بود هم تو یخچال بودن که کز کرده بودن حالت پف و باد به بال هاشون داده بودن که گفتم الهی شکر در یخچال باز کردم و گرنه اینجا میمردن

 3. با سلام و احترام، وقتتون بخیر، (من دیروز یک تجربه نزدیک به مرگ داشتم که با تمام وجود دلم میخواست بروم و از تمام تعلقاتم در اون لحظات گذشتم (از مادرم و پسری که دوستش دارم و عروس هلندی ام به نام طلا) و خوشحال بودم از رفتنم که ناگهان یاد پسری که دوستش دارم منو به زندگی برگرداند و تلخی این دنیا رو حس کردم و متوجه شدم نشد که برم و شبش که دیشب بود این خواب را دیدم)، خواب دیدم به ساختمان بزرگی می‌رفتیم، قبل از آن در جایی باغ مانند بودیم من پرچم کوچک قرمز خوش رنگی دستم بود در حالی که داخل ماشین صندلی جلو نشسته بودم گفتم از قبل حرکت پرچم را وصل ماشین می‌کردیم قشنگ میشد ولی در حال حرکت هم من پرچم قرمز را بیرون ماشین گرفته بودم، بعد دیدم می‌خوام وارد ساختمان بزرگی شوم، جمعیت زیادی بودند، (شغل کسی که دوستش دارم به جمعیت و مردم مربوط می‌شود و از نگرانی های من است) کبوتری همراه من بود که اسمش دانا بود(من سال گذشته برای عروس هلندی ماده ام به اسم طلا یک جفت گرفتم که اسمش را دانا گذاشتیم و بعد مدتی مشخص شد که او هم ماده بوده و طلا را اذیت می‌کرد که سرانجام به خواهرم بخشیده شد) در خوابم یک دفعه دیدم در شلوغی حمعیت که وارد می‌شدند دانا کبوتر سفید با رگه و دانه های طوسی، از جمعیت ترسید و رفت، من با این که خیلی وابسته اش نبودم با این وجود شروع کردم به گشتن و پیدا کردن دانا، همه جا صدایش می‌کردم، ساختمان به ساختمان می‌رفتم ساختمان هایی بسیار بزرگ با سقف هایی بلند شاید حدود بیست متر بالای دیوارها روی ستون های فلزی داخل ساختمان همه جا پرنده و کبوتر بود ولی من دانا را دیدا نمی‌کردم، یک شاید خیلی بهم وابسته نبودیم دو شاید به خاطر شلوغی بسیار زیاد جمعیت، خیلی گشتم، به ساختمانی رسیدم تا صدا کردم دانا، یک کبوتر کوچک جثه بسیار سفید با کاکل بلند سفید خیلی سریع پرواز کرد و آمد روی سر من نشست، دانا نبود ولی من شروع کردم باز دنبال دانا گشتن، با خودم می‌گفتم بیرون ساختمان ها که نرفته مردم که رفتند میام دوباره دنبالش می‌گردم که یک دفعه در میان جمعیت پسری که دوستش دارم را دیدم(ما ارتباط حضوری با هم نداریم) ایشان گویا یک دفعه دانا را دید و رفت سمتی و من متوجه شدم دانا را پیدا کرده است ولی بعدش بیدار شدم و ندیدم که چطوری دانا را گرفت فقط متوجه شدم او دانا را پیدا کرد و رفت سمتش. قبل از پیدا کردن مبوتر ایشان در خوابم نبودند فقط دیدم ایشان دانا را دید و پیدا کرد و رفت که بگیردش. سپاسگزارم.

 4. سلام من یک زن مطلقه هستم خواب دیدم یهو یه کبوتر خاکستری خیلی بزرگ یهو نشست روی سرم نمیترسیدم ولی حس چندشی داشتم یخورده سرمو پیشونیمو نوک میزد درد نداشت ها قلقلکم میومد به مادرم گفتم اینو برش دار از رو سر من میگفت ولش کن گناه داره کاریت نداره داره بازی میکنه

 5. خاب دیدم معشوقم در ایوان خانه یمان ایستاده بود و کبوتر سفیدی را نوازش میکرد کبوتر را به آسمان رها کرد ولی در دستان من نشست و من در حال نوازش و بوسیدن کبوتر بودم که ناگهان معشوقم غیب شد کبوتر را به آسمان رها کردم و درحالی که دنبال معشوقم بودم از خواب بیدار شدم تعبیرش چیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا