تعبیر خواب

تعبیر خواب لاک پشت – دیدن لاک پشت مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

4/5 - (3 امتیاز)

تعبیر خواب لاک پشت چیست؟ دیدن لاک پشت در خواب نمادی از خرد، سرسپردگی، طول عمر و وفاداری است. بیانگر این است که نیاز دارید در موقعیت یا رابطه ای در زندگیتان ، سرعت را کم کنید. با زمان و صبر شما پیشرفت ثابت و پایداری خواهید داشت. شما عزیزان می توانید کاملترین تعبیر خواب لاک پشت را در ادامه مطالعه کنید.

 

تعبیر خواب لاک پشت - دیدن لاک پشت مرده در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب لاک پشت – دیدن لاک پشت مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب لاک پشت

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن لاک پشت در خواب برسه وجه است.

اول: مردی عالم.

دوم: مردی زاهد.

سوم: مردی صناع.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • لاک پشت زن یا مردی است پیر و کهن سال. پر حوصله و بسیار موقر و سنگین، صبور و آرام که پند می دهد و خیر و صلاح انسان ها را می خواهد.
 • اگر در خواب ببینید که لاک پشتی دارید که مربوط به شماست، مثلا در باغ یا ملک شما زندگی می کند نشان آن است که به صبر و حوصله نیاز دارید.ضمیر و درونتان شما را به صبر و حوصله و بردباری دعوت می کند و این دعوت را با نشان دادن لاک پشت به شما می رساند. همین طور ممکن است پیری کهن سال و با تجربه در مسیر ِقرار بگیردکه همین دعوت را بکندو شما را پند بدهد و راهنمائی کند.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن لاک پشت در خواب ، علامت آن است که واقعه ای باعث می گردد شرایط کار شما بهبود یابد.

لوک اویتنهاو می گوید :

لاک پشت : شادیهای پنهان

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب لاک پشت : 1-یک زندگی طولانی و موفق 2- یک فرصت مناسب برای پیشرفت ظاهر میشود
 • لاک پشت دریائی : دشمنان پنهان شده اند
 • به یک لاک پشت خیره می شوید : شانس و خوشبختی

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب خرگوش ، دیدن خرگوش در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب نشستن بر پشت لاک پشت

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید بر لاک پشتی نشسته‌اید به یک سفر دور می‌روید یا در دریا مسافرت خواهید کرد که این سفر شما بسیار طولانی خواهد بود.

 

تعبیر خواب لاک پشت در خانه

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر در خواب بیند لاک پشت داشت یا در خانه آمد، دلیل است او را با زاهدی صحبت افتد. اگر بیند گوشت لاک پشت خورد، دلیل است به قدر آن علم آموزد

 

تعبیر خواب خوردن گوشت لاک پشت

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

دیدن خوردن گوشت لاک پشت در خواب به معنای کسب علم از شخص عالم و فرهیخته است.

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید گوشت لاک پشت می‌خورید عمرتان طولانی خواهد بود یا میراثی به شما می‌رسد که صاحب آن پول و ثروت در دیاری بعید می‌زیسته است.

در سر زمین رویاها آمده:

خوراک لاک پشت : ثروت و نفوذ

آنلی بیتون می گوید:

خوردن سوپ لاک پشت در خواب، علامت آن است که از اتحادی مصالحه آمیز خرسند خواهید شد.

هانس کورت مى‌گوید:

اگر خواب ببینید که مشغول خوردن لاک‌پشت هستید، به این معنا است که موضوعى باعث خوشحالى شما مى‌شود.

 

تعبیر خواب لاک پشت - دیدن لاک پشت مرده در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب لاک پشت – دیدن لاک پشت مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب لاک پشت دریایی (لاک پشت آبی)

مولف می گوید:

لاک پشت دریایی به آدم عاقل و زیرکی تعبیر می شود که در عین زهد، بسیار ثروتمند و از لحاظ مالی قوی است. اگر خواب ببینید که لاک پشت دریایی بزرگی دارید، آدم مسن و با تجربه ای حامی شما است و اگر خواب ببینید که سوار این جور لاک پشت شده اید، به مسافرت دریایی و جای دوری خواهید رفت.

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن لاک پشت دریایی در خواب نشان دهنده آن است که شما نمی خواهید هیچ کس در کار شما دخالت کند. شما دوست ندارید کسی شما را مورد انتقاد قرار دهد و به شما بگوید که باید چه کاری انجام بدهید. شما ترجیح می دهید که هرکاری را به تنهایی انجام دهید.

 

تعبیر خواب لاک پشت مرده

منوچهر مطیعی می گوید:

اگر خواب دیدید که لاک پشت مرده ای را پیدا کردید، یک حامی و دوست و روابطی دوستانه را از دست خواهید داد یا اگر خواب دیدید که لاک پشت متعلق به کسی بود، آن شخص یک رابطه دوستانه و حامی خود را از دست خواهد داد.

لیلا برایت مى‌گوید:

دیدن لاک‌پشت مرده در خواب، بیانگر ضرر و زیان است.

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب کوسه ، دیدن کوسه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خریدن لاک پشت

در سر زمین رویاها آمده

لاک پشت می خرید : یکنفر عاشق شما خواهد شد

 

تعبیر خواب کشتن لاک پشت

معبران می گویند:

اگر کسی خواب ببیند که لاک پشت را کشت، یک دوست و حامی خود را از دست می دهد به این معنی که از او عملی سر می زند که دوست و حامی او به شدت از او دلگیر شده و روابط آنها به سردی گرایش پیدا خواهد کرد.

در سر زمین رویاها آمده

یک لاک پشت را می کشید : یک دوره خوب در زندگی شما شروع می شود.

 

تعبیر خواب لاک پشت - دیدن لاک پشت مرده در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب لاک پشت – دیدن لاک پشت مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب غذا دادن به لاک پشت

منوچهر مطیعی می گوید:

اگر به لاک پشت غذا بدهید، روابط صمیمانه ای را با یک حامی خوب و یک شخص عاقل در زندگی خود، تقویت خواهید کرد.

 

تعبیر خواب لاک پشت خشمگین

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

این خواب نمادی از ترس ها و ناامیدی های شما در زندگی واقعی تان است. مشکلات زیادی در زندگی شما وجود دارد و به همین دلیل تمام مدت احساس ناامیدی و نگرانی را تجربه می کنید. علاوه بر این احتمالا تغییرات احتمالی که ممکن است در زندگی به وجود بیاید نیز شما را هراسان کرده است.

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب نهنگ ، دیدن نهنگ در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب لاک پشت مصدوم

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

دیدن لاک پشت مصدوم در خواب نشان دهنده آن است که چیزی در زندگی واقعی شما رخ داده است و شما را ناامید و دلسرد کرده است. ممکن است فردی بسیار مهم شما را ناامید کرده باشد و احساس ناامنی و ناامیدی را در شما به وجود آورده باشد. علاوه بر این تعبیر دیگری برای خواب لاک پشت مصدوم وجود دارد و آن است که شما تردیدهای بسیار زیادی در زندگی خود دارید. شما نمی دانید که در موقعیت فعلی چه کاری انجام دهید و تمایل دارید که کسی به شما کمک کند.

 

تعبیر خواب لمس کردن لاک پشت

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

اگر در خواب ببینید که به لاک پشتی دست می زنید، این خواب نشان دهنده خوشحالی و لذتی است که در آینده نزدیک آن را تجربه می کنید. این خواب همچنین می تواند تعبیری متفاوت داشته باشد و به این معنا باشد که شما باید الگوی فکری و حتی نگرش خود را نسبت به چیزی در زندگی تغییر دهید. شاید در حال حاضر افکاری منفی دارید و این خواب به شما هشدار می دهد که این وضعیت را تغییر داده و نگرشی مثبت را جایگزین آن کنید. اگر در خواب خود را در حال خوردن لاک پشت ببینید، این خواب نیز تعبیری مشابه خواهد داشت.

 

تعبیر خواب لاک پشت - دیدن لاک پشت مرده در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب لاک پشت – دیدن لاک پشت مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب لاک پشتی که در میان زباله ها زندگی می کند

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

این خواب نشان دهنده آن است که شما فردی بسیار باهوش هستید و گستره اطلاعات و دانسته های شما هر روز بزرگ تر می شود. با این وجود، متاسفانه افراد سطحی نگر و نادان بسیار زیادی اطراف شما وجود دارد.

 

تعبیر خواب لاک بدون لاک پشت

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

دیدن لاک خالی و بدون لاک پشت در خواب نشان دهنده آن است که هیچ گونه چالش فکری برای شما وجود ندارد. شما احساس می کنید که ذهن شما راکد شده است و هیچ چیزی وجود ندارد که بتواند آن را تحریک کند تا سخت تر از قبل به فعالیت بپردازد. این خواب می تواند هشداری باشد و این پیام را برای شما به همراه دارد که یک سرگرمی برای خودتان پیدا کنید یا کاری انجام دهید که به شما در تقویت نیرو و قوای ذهنی کمک می کند.

 

تعبیر خواب بچه دار شدن لاک پشت

منوچهر مطیعی می گوید:

اگر خواب ببینید که لاک پشت بچه دار شده است، آدم های بی آزار و فهمیده و عاقل دورو بر شما زیاد خواهند شد.

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب دلفین ، دیدن دلفین در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب لاک پشت زیاد

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

دیدن عده بسیار زیادی لاک پشت در خواب نشانه ای خوب و خوشایند است. این خواب نشان می دهد که شما از حفاظت و حمایت خانواده و دوستان خود برخوردار هستید و به همین دلیل می توانید آرامش خود را حفظ کرده و به استراحت بپردازید. شما فردی محبوب و مورد حمایت هستید و به همین دلیل نیازی نیست که نگران هیچ موضوعی باشید.

 

تعبیر خواب لاک پشتی که روی پشت شما دراز کشیده است

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

این خواب نشان می دهد که فردی از اطرافیان شما اطلاعات و دانش بسیار زیادی دارد اما دیگران قادر به درک این موضوع نیستند. تعبیر دیگری هم برای این خواب وجود دارد. این خواب می تواند نمادی از حسادت و خشم شما در زندگی واقعی باشد. شما دوران سختی را پیش روی خواهید داشت که در این دوران به راحتی پیوند عاطفی خود را بر هم زده یا به رابطه دوستی خود با یکی از دوستان قدیمی تان پایان می دهید.

 

تعبیر خواب لاک پشت - دیدن لاک پشت مرده در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب لاک پشت – دیدن لاک پشت مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب نگهداری از لاک پشت به عنوان یک حیوان خانگی

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

اگر در خواب ببینید که صاحب لاک پشتی هستید و این لاک پشت در خانه شما زندگی می کند، تعبیر آن است که سود مالی بسیار زیادی از شرکت به شما خواهد رسید.

 

تعبیر خواب لمس کردن لاک پشت

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

اگر در خواب ببینید که به لاک پشتی دست می زنید، این خواب نشان دهنده خوشحالی و لذتی است که در آینده نزدیک آن را تجربه می کنید. این خواب همچنین می تواند تعبیری متفاوت داشته باشد و به این معنا باشد که شما باید الگوی فکری و حتی نگرش خود را نسبت به چیزی در زندگی تغییر دهید. شاید در حال حاضر افکاری منفی دارید و این خواب به شما هشدار می دهد که این وضعیت را تغییر داده و نگرشی مثبت را جایگزین آن کنید. اگر در خواب خود را در حال خوردن لاک پشت ببینید، این خواب نیز تعبیری مشابه خواهد داشت.

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب غاز ، دیدن غاز مرده در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب گاز گرفتن لاک پشت

منوچهر مطیعی می گوید:

اگر کسی خواب دید که لاک پشت او را گاز گرفت، از جانب شخص دانا و فهمیده ای، مورد ضرر و زیان قرار گرفته و چنین شخصی با او به خصومت خواهد پرداخت.

 

تعبیر خواب تعقیب شدن توسط لاک پشت

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

اگر در خواب ببینید لاک پشتی شما را دنبال می کند، تعبیر آن است که شما شهامت کافی برای روبرو شدن با مشکلات و دشواری های زندگی خود را ندارید. شما تلاش می کنید تا از مشکلات فرار کنید اما باید بدانید که به این ترتیب مشکلات شما بزرگ تر و جدی تر می شوند. این خواب به شما هشدار می دهد که با تمام سختی ها و مسائلی که در زندگی دارید روبرو شوید.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا