تعبیر خواب

تعبیر خواب صندوق – دیدن صندوق در خواب چه تعبیری دارد؟

3.7/5 - (4 امتیاز)

دیدن صندوق در خواب بیانگر استعداد های نهفته تان است. به حس امنیت و تعلق اشاره دارد شما از جایگاهتان در یک موقعبت یا رابطه خوشحال هستید. در ادامه می توانید تعابیر مختلف تعبیر خواب صندوق را از دیدگاه معبران مختلف مشاهده و مطالعه کنید

 

تعبیر خواب صندوق - دیدن صندوق در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صندوق – دیدن صندوق در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب صندوق

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن صندوق به خواب بر سه وجه است.

اول: عزو جاه.

دوم: بلندی.

سوم: زن.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

صندوق همسر است یا دوست رازدار و یک رنگ.

اما صندوق دوست خوب و شفیق و رازدار است یا زن که انسان فقط به این دو نفر می تواند راز خویش را باز بگوید و به ایشان می تواند اعتماد داشته باشد. در شرایطی اتفاق می افتد که مردان به همسر خود اعتماد می کنند و راز خویش را می گویند ولی به پدر و مادر خود این اعتماد را نشان نمی دهند.

ابن سیرین می گوید:

صندوق در خواب یا جاه است یا زن و هم او از امام صادق علیه السلام نقل می کند که صندوق در خواب یا جاه است یا بلندی و رفعت یا زن.

لوک اویتنهاو می گوید :

صندوق : اطراف شما پر از دشمن است

باز کردن آن : ثروت

 

تعبیر خواب صندوق خالی و پر

آنلی بیتون می گوید:

دیدن صندوقی پر از پول در خواب ، دلالت بر آن دارد که آینده ای درخشان در پیش خواهید داشت ، اما اگر خواب ببینید درون صندوق خالی است ، نشانه آن است که از عهده پرداخت وام ها بر نخواهید آمد.

 

تعبیر خواب باز کردن صندوق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید که در صندوقی را گشودید و از درون آن چیزی بدیع بیرون آوردید که گمان نداشتید در صندوق باشد و بالجمله از دیدن آن نیز خوشحال شدید صاحب فرزند می شوید.

 

تعبیر خواب صندوق بزرگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید صندوقی آهنین دارید یا زنی سالم دارید یا دوستی قابل اعتماد.

 

تعبیر خواب صندوق بزرگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید صندوق نسوز بزرگی دارید دوستی صاحب مقام و شخصیت و رازدار می یابید که می توانید به او مطمئن باشید.

 

تعبیر خواب صندوق - دیدن صندوق در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صندوق – دیدن صندوق در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب صندوق شکسته

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر ببینید صندوقی داشتید که شکسته یا سوخته یا سوراخ شده است.

 

تعبیر خواب گم کردن صندوق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید که صندوقی داشته اید و آن را دزد برده یا گم کرده اید همسرتان را از دست می دهید.

 

تعبیر خواب صندوق چوبی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر دیدید صندوق چوبی و شکسته دارید به همسرتان نمی توانید اطمینان داشته باشید یا او بیمار و رنجور می شود. همین حالت است.

 

تعبیر خواب صندوق نو

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که صندوقی نو و پاکیزه داشت، دلیل که زنی خوبروی و پارسا بخواهد. اگر صندوق را کهنه بیند، تاویل به خلاف این باشد.

 

مطالب پیشنهادی

تعبیر خواب پست ، تعبیر خواب کوزه ، تعبیر خواب خاک

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دکمه بازگشت به بالا