تعبیر خواب

تعبیر خواب خاک – دیدن خاک در خواب چه تعبیری دارد؟

4.7/5 - (6 امتیاز)

تعبیر خواب خاک و معنی دیدن خاک کوزه گری

تعبیر خواب خاک - دیدن خاک در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خاک – دیدن خاک در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب خاک از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن یا در تماس بودن با خاک در خواب نمادی از رشد و باروری است. بیانگر مبنایی سفت و محکم برای زندگی است شما نیاز دارید اهدافتان را عملی تر دنبال کنید اگر خاک سخت و خشک باشد بیانگر این است که شما با خودتان صادق نیستید شما تلاش می کنید زیر پوسته ای سخت مخفی شوید. خواب ممکن است مشابه چیزی باشد که خاکی یا آلوده است.

 

تعبیر خواب خاک

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن خاک در خواب بر پنج وجه است.

اول: مال.

دوم: منفعت.

سوم: شغل وکار دنیا.

چهارم: فائده از قِبَل پادشاه یا فائده از قبل رئیس.

پنجم: فایده از سوی زن.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

خاک، به مردم تعبیر میشود؛ زیرا مردم از خاک آفریده شدهاند، ممکن است بر دنیا و اهلش دلالت داشته باشد.

 

تعبیر خواب خاک خوردن

ابن سیرین می گوید:

اگر بیند بر خاک همی رفت یا خاک همی خورد یا خاک جمع می‌کرد و بر می‌داشت، دلیل مال و درهم است او را.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن خوردن خاک مال یتیمان باشد

 

تعبیر خواب خاک - دیدن خاک در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خاک – دیدن خاک در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب کندن خاک

معبران می گویند:

اگر کسی به صورت انباشته خاک را در خانه اش دید، پول زیادی به او می رسد. اگر دید خاک می کند، به ثروت رسیده و در راهی قدم می گذارد که او را سرشار از ثروت کرده و برای او مال زیادی به همراه خواهد آورد.

 

تعبیر خواب خاک در خانه

محمدبن سیرین می گوید:

خاک به خواب دیدن کم و بسیاری آن درهم است اگر بیند که در خانه او خاک بود، به درستی که بی رنج او را به قدر آن مال حاصل شود.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند خاک از خانه بیرون می‌کشید و پراکنده می‌کرد، دلیل که مال خود را هزینه کند. اگر بیند خاک از دست می‌افشاند دلیل که به قدر آن او را مال و درم جمع گردد و از آن منفعت یابد.

 

تعبیر خواب خاک رنگی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

 • اگر دیدید خاکی را که آوررده‌اید یا خاکی که هست سرخ است گرفتار هیجان و خشم می‌شوید.
 • اگر سبز بود تعبیر چمن را دارد
 • اگر زرد بود، غیر طبیعی است و ملال و بیماری را خبر می‌دهد
 • اگر سیاه بود غم و مصیبت است

 

تعبیر خواب باریدن خاک از آسمان

معبران می گویند:

اگر ببینی از آسمان خاک کمی می‌بارد، تعبیرش خوب می‌باشد، ولی اگر زیاد باشد تعبیرش بد است.

 

تعبیر خواب خاک - دیدن خاک در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خاک – دیدن خاک در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب فرو رفتن در خاک

تعبیر گران می گویند:

اگر کسی خواب دید که در خاک فرو می رود، در ثروت غرق شده و بی زحمت به ثروت فراوانی خواهد رسید.

 

تعبیر خواب خاک تپه و چاه

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

 • اگر از چاه خاک بیرون آوردید مالی به زحمت نصیب شما می‌شود و اگر خاک را در چاه می‌ریختید کاری می‌کنید که زیان مالی متوجه شما می‌شود.
 • اگر دیدید از تپه ای خاک بر می‌دارید مشکلی را آسان می نمائید و مانعی را سبک می نمائید که راحت تر برداشته شده و ضمناً سودی به قدر خاک برداشته شده عایدتان می‌گردد.

 

تعبیر خواب خاک مرده

معبران می گویند:

اگر کسی خواب دید که در قبرستان از خاک قبر مرده ای در هوا پخش شده یا از خاک مرده ای بر می دارد و بر سر خود می ریزد، از جانب دوست یا آشنایی به او ثروت خواهد رسید.

 

تعبیر خواب خاک جمع کردن

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

خاک برکت و نعمت است. پول و مال است.

 • اگر در خواب دیدید که خاک جمع می‌کنید موردی پیش می‌آید که پول می‌اندوزید و به جمع آوری مال می‌پردازید.
 • اگر دیدید که با شتر خاک آورده‌اید، همان طور که در قدیم موسوم بود، میراثی به شما می‌رسد.
 • اگر با اسب خاک آوردید از مردی جوان مرد به شما سود می‌رسد.
 • اگر با الاغ خاک به خانه خویش آوردید مردی احمق وسیله و سبب می‌شود که سودی به شما عاید گردد.
 • اگر دیدید خاک را در هوا پراکنده می‌کنید و می‌پاشید مال خود را خرج می‌کنید یا به هدر می‌دهید.

 

تعبیر خواب خاک - دیدن خاک در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خاک – دیدن خاک در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خاک گل (گلدان)

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید خاک اطراف گلها و گیاهان زیرو رو شده است ، دلالت بر آن دارد که موقعیتهای مطلوب قسمت شما خواهد شد

معبران می گویند:

به خواب دیدن خاک در خواب به ثروت تعبیر می شود. اگر کسی دید در گلدانی خاک وجود دارد، از جانب دوستی به او منفعت مالی خواهد رسید.

 

تعبیر خواب گرد و خاک

معبران می گویند:

دیدن گردو خاک در خواب به مال و ثروت تعبیر می شود

 • اگر کسی دید که در محلی است که در آنجا گرد و خاک زیادی هست و به گلوی او گردو خاک می رود یا به سرو رویش گرد وخاک می نشیند، به ثروت می رسد و در جمع کردن و خوردن مال حریص است.
 • اگر دید روی گردو خاک راه می رود، ثروت خود را به روی دیگران خواهد کشید.

 

تعبیر خواب خاک - دیدن خاک در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خاک – دیدن خاک در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خاک پاشیدن

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید کسی روی شما خاک می‌پاشد، علامت آن است که دشمنان می‌کوشند به اعتبار و شهرت شما لطمه بزنند.

 

تعبیر خواب خاک کوزه گری

آنلی بیتون می گوید:

دیدن خاک کوزه گری در خواب ، نشانه آن است کهگ فقر و بدبختی شما را مشوش و پریشان خواهد ساخت. اگر دختری خواب ببیند با نامزدش روی خاک کوزه گری راه می رود ، علامت آن است که برای به دست آوردن منفعت و پول بیشتر دوست خود را ترک می گوید.

 

هم اکنون مطالعه کنید

تعبیر خواب آب ، تعبیر خواب باد ، تعبیر خواب باران ، تعبیر خواب برف

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

 1. سلام خواب دیدم خواهرم در باغچه منزل پدر مرحومم لباس زیر همسرم و لباسهای من رو زیر خاک کرده و من رفتم اونو اززیر خاک کشیدم بیرون و باخودم گفتم طلسمش دیگه باطل شد. ممنون میشم تعبیربفرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا