تعبیر خواب

تعبیر خواب بهشت – دیدن بهشت در خواب چه تعبیری دارد؟

3.7/5 - (4 امتیاز)

تعبیر خواب بهشت و به بهشت رفتن چیست؟

تعبیر خواب بهشت - دیدن بهشت در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب بهشت – دیدن بهشت در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب بهشت چیست؟ بهشت نیز مثل بهار دیدنی نیست و ما مختصات و مشخصاتی از بهشت در دست نداریم که وقتی در خواب خود باغی بزرگ را دیدیم بدانیم آن جا همان بهشت موعود است لیکن آن چنان که به تجربه آموخته ایم این احساس در ما ایجاد می شود و در عالم خواب می فهمیم که آن باغ بیکران و زیبا بهشت است. در ادامه با ما همراه باشید.

 

در قرآن کریم آمده:

«جَنَّاتُ عَدْنٍ یَدْخُلُونَها وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّیَّاتِهِمْ وَ الْمَلائِکَه یَدْخُلُونَ عَلَیْهِمْ مِنْ کُلِّ بابٍ؛

باغهاى جاویدان بهشت که وارد آن مى شوند و همچنین پدران و همسران و فرزندان صالح آنها، و فرشتگان از هر درى بر آنان وارد مى گردند» (رعد،23).

 

تعبیر خواب بهشت

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن بهشت در خواب بر نه وجه است

اول: علم

دوم: زُهد

سوم: منت

چهارم: شادی

پنجم: بشارت

ششم: ایمنی

هفتم: خیروبرکت

هشتم: نعمت

نهم: سعادت

 • اگر به خواب دید که در بهشت است، دلیل بر مراد هر دو جهانی خواهد رسید و به دست او خیرات بسیار رود، چون مصلح است.
 • اگر نه به بیماری یا به بلائی مبتلا شود، چنانکه ثواب اهل بهشت بیابد و عالم شود ومردمان از علم او منفعت یابند.
 • اگر شخص صالح و بارسایى ببیند که در بهشت است ، به بیمارى و بلاى سخت دجارمى شود و ثواب اهل بهشت را مى یابد.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن بهشت مقصود حاصل گردد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر خویشتن را در بهشت دیدید اما حیواناتی آن جا مشاهده کردید که بر مبنای گمان و تصور ما نباید آن جا باشند مثل گرگ، روباه، کفتار، کرکس، موش و خفاش، گوینده این است که در آینده نزدیک با مردمی محشور می شوید که از آن ها می ترسید. از کسانی مجبور می شوید خواهش بکنید که به ناحق بر آن مقام و مرتبه رسیده اند یا شما این طور فکر می کنید.
 • اگر هیچ کس جز شما در بهشت نباشد و شما احساس تنهائی بکنید خواب شما می گوید انسان خود خواهی هستید و اگر احساس تنهائی کردید خواب شما خبر می دهد که اطرافیانتان را از خود آزرده اید که باید جبران کنید
 • اگر کسی شما را به بهشت دعوت کرد مژده ای می شنوید و اگر کسی شما را به بهشت هدایت کرد از یاری و مساعدت یک نفر بهره مند می گردید. به طور کلی دیدن بهشت خوب است و مبارک.

لیلا برایت می گوید:

دیدن بهشت در خواب، بیانگر داشتن اوقاتى خوش و دلنشین است.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

 • بهشت در خواب دیدن، دلیل خرمی و مژده است از خدای تعالی.
 • اگر بیند با حوران بهشت همی بود، دلیل که نزع بر وی اسان شود.
 • اگر بیند در بهشت مقیم شد، لیکن وی نگذاشتند، دلیل که در دنیا میلش به فساد و عصیان است.
 • اگر بیند دربهشت آتش انداخت، دلیل که از باغ کسی چیزی به حرام بخورد.
 • اگر بیند کوشکهای بهشت یکی به وی دادند، دلیل که دلارامی یا کنیزکی به زنی بخواهد.

 

نکته ی مهم: در اینجا مقصود ما از بهشت دقیقا همان تصویری است که خود شما در خوابتان از بهشت دارید و فقط حس شما بیانگر آن است، چرا که بهشت را تا به حال کسی ندیده

 

تعبیر خواب گم شدن در باغ های بهشت

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید در باغهای بهشت خود را گم گشته می یابید ، نشانه آن است که کارهایی که به نظر ساده و امکان پذیر اند ، در عمل نومید کننده و آزار دهنده خواهند بود .

 

تعبیر خواب بهشت - دیدن بهشت در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب بهشت – دیدن بهشت در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب بهشت رفتن

لوک اویتنهاو می گوید :

دیدن آن : آرامش و خوشبختی

بودن در بهشت : شخصی مهربان و وفادار در کنار شماست

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند در بهشت مقیم شد، لیکن وی نگذاشتند، دلیل که در دنیا میلش به فساد و عصیان است.

اگر بیند فرشتگان دست وی را گرفتند که در بهشت برند و برفت و در زیر درخت طبی بنشست، دلیل که مراد دو جهانی یابد.

شیخ طوسی می گوید:

اگر کسی خواب ببینید که همسرش وارد بهشت شده است این رویا خوب است و به نشانه ی خلاصی از مشکلات و یا گرفتاری های روحی میباشد

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند در جایگاه بلند نیکو بود، که صورت بهشت داشت و او پنداشت که بهشت است، دلیل که با پادشاه عادل پیوند گیرد، یا با توانگری یابا عالمی بزرگوار.

اگر بیند سوی بهشت می رفت، دلیل که به راه حق پیوسته است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

تفرّج در بهشت، بر مقام بالا و فراوانی روزی دلالت دارد. وارد شدن به بهشت برای کسی که ترسی دارد، بر آرامش و برای کسی که غمی دارد، به برطرف شدن آن و برای فرد مجرّداست، بر ازدواج دلالت دارد.

 

تعبیر خواب بهشت از نظر آنلی بیتون

آنلی بیتون می گوید:

 • دیدن خواب بهشت ، نشانه یافتن دوستانی وفادار است . دوستانی که خواستار پیشرفت شما در زندگی اند.
 • اگر ملوانان چنین خوابی ببینند ، نشانه دانستن امیدهای درخشان و پیروزی و موفقیت در زندگی است .
 • اگر مادران چنین خوابی ببینند ، نشانه داشتن کودکانی مطیع و زیباست.
 • اگر در هنگام بیماری و بدبختی چنین خوابی ببینید ، علامت آن است که بسرعت بهبود خواهید یافت و بخت و اقبالی مساعد به شما رو خواهد آورد .

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب دشت + تعبیر خواب چمن و چمن زار

 

تعبیر خواب بیرون بودن از بهشت

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر خود را بیرون بهشت دیدید و با حسرت به آن جا نگاه کردید موردی پیش می‌آید که می‌تواند برای شما سود بخش و افتخار آفرین باشد اما در خود شایستگی رسیدن به آن را سراغ ندارید. اگر شما دیدید بیرون بهشت هستید و در به روی شما بسته در راه پیشرفتتان مانعی پیش می‌آید که برداشتن آن مانع و حل آن مشکل در قدرت شما نیست

محمد ابن سیرین می گوید:

اگر بیند به نزدیک بهشت شده، بازگردید، دلیل که بیمار شودبه حال مرگ، لیکن از آن شفا یابد

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب، بهشت را دید، اما به آن وارد نشد، این خواب مژدهای است بر او که اعمالش نیک و خیر است و اگر وارد آن شد، در زندگی شادمان گشته و در دنیا و آخرت در امان خواهد بود.

 

تعیبر خواب منع از بهشت 

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی در بهشت اقامت کرده‌ای، ولی نگذاشتند در آنجا بمانی، یـعـنـی به فساد و گناه تمایل داری.

اگر ببینی درِ بهشت به روی تو بسته شده است، یـعـنـی پدر و مادرت از تو ناراضی هستند.

اگر ببینی در بهشت تو را از خوردن شیر و نوشیدنی منع می‌کنند، یـعـنـی دین و ایمان تو تباه می‌شود، همانطور که در قرآن کریم آمده: ..مَن یُشْرِکْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَیهِ الْجَنَّهَ… بدرستی حقیقت این است که کسی که شرک به خدا می‌ورزد محققاً خداوند بهشت را بر او حرام کرده… (مائده-72) 

 

داستان

شخصی به نزد حضرت “امام صادق (ع)” رسید و به ایشان گفتند خواب دیدم که به علت بیماری و کهولت سن از دنیا میروم و سپس خودم را در بهشت زیبا می بینم و حال خیلی آرام و خوبی دارم و روی صورتم لبخند است این خواب چه تعبیری دارد “امام صادق (ع)” به ایشان گفتند تو هم اکنون در زندگی ات بخاطر مشکلات و گرفتاری هایی که داری رنجور و غمگین هستی ولی مژده باد تو را که روزهای خوب در راه هستند و تو بزودی با شنیدن خبرهای خوب و امیدوار کننده شادمان خواهی شد.

 

تعبیر خواب بهشت - دیدن بهشت در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب بهشت – دیدن بهشت در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خوردن میوه‌های بهشتی

ابن سیرین می گوید:

اگر بیند از میوه‌های بهشت فرا گرفت یا کسی به وی داد و بخورد، دلیل که آنقدر که میوه بهشت خورده بود، علم و دانش آموزد و سیرت دین بداند؛ لیکن سود ندارد.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ببینید در بهشت هستید، نشانه‏ى آن است که از تکبر و خودخواهى به دور خواهید بود. خوردن میوه‏ ى بهشتى در خواب، نشانه‏ى آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی «رضوان» مقداری از میوه‌های بهشتی به تو می‌دهد، یـعـنـی به زودی از دنیا خواهی رفت.

اگر کسی از میوه‌های بهشت به کسی بدهد، یـعـنـی آن شخص از علم او بهره‌مند می‌شود.

بعضی از معبران گویند:

اگر بیند رضوان از میوه های بهشت او را چیزی داد یا جامه سبز به وی بخشید، دلیل که وفات او نزدیک رسیده باشد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی ببیند که در بهشت نشسته است، دلسوزی، اخلاص و دین، کاملاً به او بخشیده خواهد شد و اگر ببیند که از میوههای بهشت میخورد، به اندازهای که خورده است علم و فقه شرعی به او عطا میشود.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب باغچه ،آبیاری گل و گیاهان در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب دیدن مرده در بهشت

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

زیاد اتفاق افتاده که در خواب یکی از بستگان و دوستان متوفای خویش را می‌بینیم و با او حرف می‌زنیم، حالش را می‌پرسیم ولی در باطن می دانیم که او مرده است حتی در همان عالم خواب به خود می گوییم که او مرده پس چگونه به اینجا آمده و با ما حرف میزند. این ذهن مضاعف است که فقط در خواب زنده می‌شود و جان می‌گیرد. به کمک همین احساس یعنی ذهن مضاعف است که در خواب می‌فهمیم این جا بهشت است. پس وقتی در خواب احساس کردیم جایی که هستیم بهشت است بسیار نیکو است و اگر درون بهشت باشیم خیلی بهتر است تا بیرون آن باشیم.

ابن سیرین می گوید:

دیدن دیگران در بهشت در خواب های ما بیشتر به نشانه ی زن و یا دختر است ازدواج با دختر مومن و خلف از تعابیر خواب رویت دیگران در بهشت است

تعبیر گری می گوید:

 • اگر خواب دیدی شخص مرده ای که او را میشناسی در بهشت است دلیل بر اینکه پدر و مادرت برایت دعا میکنند و عاقبت به خیر میشوی اگر مرده ای را در بهشت دیدی و او را نمیشناختی این یک هشدار و یک احتیاط است و بهتر است کمی بیشتر مراقب اعمال و رفتارت باشی.
 • اگر خواب دیدی شخص مرده ای که او را میشناسی در بهشت است دلیل بر اینکه پدر و مادرت برایت دعا میکنند و عاقبت به خیر میشوی اگر مرده ای را در بهشت دیدی و او را نمیشناختی این یک هشدار و یک احتیاط است و بهتر است کمی بیشتر مراقب اعمال و رفتارت باشی
تعبیر خواب بهشت - دیدن بهشت در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب بهشت – دیدن بهشت در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب رضوان

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی رضوان را در خواب بیند، دلیل که از عذاب ایمن گردد و از سختی برهد.

اگر بیند رضوان بر در بهشت ایستاده، دلیل که از دنیا برود

بعضی از معبران گویند:

رضوان در خواب، دلیل است که با خزینه دار سلطان او را صحبت افتد، زیرا که رضوان خازن بهشت است.

اگر بیند رضوان او را در بهشت برد، دلیل که زود از دنیا برود و عاقبتش به سعادت بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند رضوان او را یاقوت یا مروارید یا گوهر از بهشت بداد، دلیل که او را فرزندی دانای عالم به وجود آید، چنانکه نام او در جهان به علم منتشر شود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن رضوان که فرشتهی مسئول بهشت است، به شادی، شادمانی، نعمت و رضایت خداوند تعبیر می شود.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند رضوان در برابر او خرم و شادمان است، دلیل که از کسی خرم و شادمان شود و نعمت یابد.

 

تعبیر خواب بهشت - دیدن بهشت در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب بهشت – دیدن بهشت در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب دیدن حوض کوثر

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند قیامت برخاست و خلق نزدیک حوض کوثر جمع می کردند، دلیل که پادشاهی پیدا شود در میان خلق عدل و داد کند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند نامش در حوض کوثر نوشته بودند و جامی بستد و از آن آب می خورد، دلیل که او را با عالمی بزرگ صحبت افتد و از آن عالم او را منفعت دو جهانی حاصل شود.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند پیرامون حوض کوثر می گشت و آب می خواست و آب ندادند، دلیل که دشمنِ اولاد پیغمبر باشد.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب باغ ، دیدن باغ میوه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب آب خوردن از حوض کوثر

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند از حوض کوثر آب می خورد، لکن آب وی تیره و ناخوش است، دلیل که بیننده منافق بود و او را از اخبار و قرآن هیچ خبر نباشد و اعتقادش بد است و دین اسلام در پیش وی حقیر و خوار است.

اگر بیند حوض کوثر به آن طریق است که در اخبار آمده و از جمله آب حوض کوثر می خورد، دلیل که او را نزد حق تعالی قدری و محلی است و از جمله بزرگان دین است.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

 • اگر بیند حضرت “رسول (ص)” او را آب داد و بخورد، دلیل که از شفاعت بهره یابد.
 • اگر بیند از حوض کوثر آب خورد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد.
 • اگر بیند از حوض کوثر یک جام بخورد، دلیل که مرگ او بر مسلمانی است.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا