تعبیر خواب

تعبیر خواب آمیزش و نزدیکی – تعبیر خواب رابطه جنسی و ارضا شدن

4.7/5 - (4 امتیاز)

تعبیر خواب آمیزش و نزدیکی – ارتباط با نا محرم در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب آمیزش و نزدیکی - تعبیر خواب رابطه جنسی و ارضا شدن
تعبیر خواب آمیزش و نزدیکی – تعبیر خواب رابطه جنسی و ارضا شدن

معنی جماع همان نزدیکی و همبستری می باشد. تقریبا خواب آمیزش یا همبستری خوب است . هم اگر زن ببیند هم اگر مرد ببیند و نشانه رسیدن به خبر و مقصود است. تعیبر خواب آمیزش ، ارتباط با نا محرم ، زنا ، نزدیکی کردن  تعیبر های متفاوتی دارد . به گفته تعبیرگران امروزی دیدن یک رابطه عاشقانه (رابطه جنسی) در خواب ممکن است احساسات ناشی از خیانت را نمایان کند. شکست، تعلق خاطر به عشق و احساس تنها بودن در رابطه از دیگر معانی اینگونه خواب‌هاست.

 

تعبیر خواب آمیزش و نزدیکی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

جماع در خواب تحصیل فراغت و کسب آسودگی است و این بستگی دارد به موقعیت و شرایطی که در بیداری دارا می باشید.

1- اگر غمگین هستید، از غم فارغ می شوید

2- اگر بدهی دارید، ادای دین می کنید

3- اگر غصه مسافر دور افتاده را دارید، از او خبر می رسد و خوشحالتان می کند و بالاخره

4- اگر قهر هستید، آشتی می کنید

خواب جماع می تواند در مرحله نخست یک خواب شیطانی باشد که در چنین صورتی فاقد تعبیر است چون کلیه خواب های شیطانی تعبیر ندارند. معبران در مورد جماع در خواب صفحه ها مطلب نوشته اند که با ابراز شرمندگی من قبول ندارم و نمی پذیرم مگر آنچه را که در بالا نوشتم. چنانچه دیدن جماع در خواب به اهتلام منتهی شود یک خواب شیطانی مطلق است و بدون تعبیر و چنانچه به اهتلام نپیوندد صرفا از غم است و لاغیر.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر کسی بیند با کسی جماع نمود، دلیل است از آن کس نیکی بیند و حاجت او روا شود.

اگر بیند کسی با او جماع نمود، دلیل که خاندان او توانگر گردند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند دختری دوشیزگی بستد، دلیل که در آن سال زنی خواهد یا کنیزکی بخرد.

اگر بیند با وی جماع کرد، همین دلیل کند و کارش به مراد شود و بعضی گویند: از پادشاه ترس و بیم به وی رسد.

اگر بیند با زنی بابکار جماع کرد، دلیل که طالب دنیا و مال حرام شود.

اگر این خواب را زنی بیند همین تاویل دارد.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند با ترسائی یا جهودی یا گبری مجامعت کرد، دلیل که کارهای دنیای او به نظام شود.

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر کسی بیند با زن او که کنیزک است مجامعت نمود، دلیل که از پادشاه خیر و منفعت بدو رسد.

اگر زن هستی و در خواب ببینی که با زنی دیگر آمیزش می‌کنی، یـعـنـی آن زن به تو نیکی می‌کند و خواسته و حاجت تو برآورده می‌شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر زنی در خواب ببیند که «آلت مردانه» دارد و آمیزش می‌کند، یـعـنـی کار زشتی انجام می‌دهد .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که با یکی از محارم خود آمیزش جنسی دارد، ممکن است وارد خاک مکه شود یا صله رحم به جا آورد.

آمیزش جنسی در خواب، بر روی آوردن به خیر و خوشی نیز، دلالت دارد.

اگر کسی در خواب ببیند که با زناکاری آمیزش نموده است، پاکدامن نیست.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر کسی بیند با کسی نزدیکی نمود، دلیل است از آن کس نیکی بیند و حاجت او روا شود.

اگر بیند کسی با او نزدیکی نمود، دلیل که خاندان او توانگر گردند.

 

تعبیر خواب ارضا شدن

اگر در خواب بیند که ارضا شده و جنب است، دلیل که در حرام، آشفته و سرگشته شده باشد و بعضی از معبران گویند: سفر کند، و مراد دنیا بیاید و کارش تباه شود.

 

تعبیر خواب شستن پس از ارضا

اگر بیند خود را از آب منی بشست و جامه بپوشید، دلیل که سرانجام از آن کار رسته گردد و کار بسته شود. اگر بیند خود را به تمامی نشست، دلیل که کارش تمام نشود، یعنی تمام برنیاید

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی در خواب ارضا شدن بیند، خود را و برهنه، دلیل که درکار خود متحیر و عاجز شود. اگر بیند خود را گرمابه بشست و بیرون آمد و جامه پاکیزه در پوشید، دلیل است به خدا باز آید و توبه کند.

 

تعبیر خواب آمیزش و نزدیکی - تعبیر خواب رابطه جنسی و ارضا شدن
تعبیر خواب آمیزش و نزدیکی – تعبیر خواب رابطه جنسی و ارضا شدن

تعبیر خواب رابطه جنسی (سکس)

معبرین غربی گویند:

 • خواب‌های روابط جنسی ممکن است نشان دهنده این باشند که شما با شرایطی جدید حضور پیدا کرده و پایان رابطه خود را می‌پذیرید.
 • در بسیاری از موارد دیدن خواب‌های روابط جنسی و زناشویی تعبیری واقعی به همراه نخواهند داشت. از نقطه نظر روانشناسی خواب‌هایی که در مورد روابط جنسی (سکس) دیده می‌شوند سمبل و نماد ترکیب جنبه‌های متضاد خود شما باهم یا نیازی به یکی کردن جنبه‌های روابط جنسی شریک رویاهایتان با خودتان است.
 • اگر در خواب رابطه جنسی خود را نا تمام گذاشتید بیانگر نارضایتی از روابط جنسی خود در بیداری است و یا عدم توانایی در بیان خود و ارتباط با شریک جنسیتان در بیداری است.

تعبیر خواب خارج شدن آب منی هنگام آمیزش

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

هر نوع آمیزش جنسی در خواب که نزول منی را به دنبال داشته باشد، خوابی باطل است و تعبیری ندارد و شخص فقط محتلم شده است.

دانیال نبی می گوید:

نزدیکی کردن در خواب روا شدن حاجت است، خاصه چون بیند که منی از وی جدا گردید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر بیند با مرده آمیزش کرد و آب منی از وی جدا نشده. دلیل منفعت است اگر از وی جدا شد بد بود.

 

تعبیر خواب آمیزش با همسر

دانیال نبی می گوید:

اگر بیند با زن خود مجامعت کرد، چنانکه زن او بالا بود و مرد در زیر، دلیل است زنی دیگر خواهد و از وی خیر و منفعت بیند.

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند با زن خود یا زنی دیگر از راهی دیگر آمیزش کرد، دلیل که مردی مبتدع بود بر طلب کار ناسزا و در آن کار او را مصلحت نباشد و سنت رسول صلی الله علیه و آله نگاه ندارد.

 

تعبیر خواب آمیزش با مرده

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند با زنی مجامعت کرد که مرده بود، دلیل که کارش بد شود یا با خویشان او پیوند و وصلت کند.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند با زن که مرده است جماع نمود، دلیل است غمگین و مستمند باشد.

اگر بیند با زن مرده بیگانه جماع کرد، دلیل که کاری که از آن نومید شده باشد به تمامی بیابد.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

در خواب جماع کردن که از آن غسل واجب شود تاویلش نباشد.

 • اگر در خواب ببیند بازن مرده جماع کرد، حاجتش برآورده مى شود.
 • اگر در خواب ببیند با مادر یا خواهر خود که مرده اند جماع کرد، از اموال مرده جیزى به او مى رسد.
 • اگر در خواب ببیند که مرده اى را با شهوت بوسید، زن مى گیرد و به مرادش میرسد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر زنی در خواب ببیند مرده‌ای با او ازدواج کرده و در خانۀ زن با او آمیزش کرد، یـعـنـی اموال زن دچار کم و کاست و ضرر و زیان می‌شود یا اینکه حال و روزش دگرگون می‌شود.

تعبیر خواب آمیزش و نزدیکی - تعبیر خواب رابطه جنسی و ارضا شدن
تعبیر خواب آمیزش و نزدیکی – تعبیر خواب رابطه جنسی و ارضا شدن

 

تعبیر خواب آمیزش جنسی با حیوانات

[احتمالاً از تعبیرهایی که در مورد آمیزش آمده است می‌توان این طور نتیجه گرفت که اگر جانوری با تو آمیزش کند و تو مفعول باشی، تعبیرش خوب نبوده و دشمن به تو آسیب می‌رساند و شکست می‌خوری و…، ولی اگر تو باحیوان آمیزش کردی، تعبیرش خوب می‌باشد و دشمن را شکست می‌دهی و….

 لیلا برایت مى‌گوید:

دیدن روابط جنسى حیوانات، بیانگر خوش‌شانسى است.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند با شتر جماع نمود دلیل است از سختی برهد و بر دشمن ظفر یابد و مالش بسیار و نامش بلند گردد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
اگر در خواب ببینی با پرنده‌ای آمیزش کرده‌ای، تعبیرش این است که شخصی را که تعبیر پرنده مربوط به آن است، شکست می‌دهی
جابر مغربی می‌گوید:
اگر ببینی با شتر آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی از سختی و مشقت رها می‌شوی و بر دشمن پیروز خواهی شد و مال و اموال تو افزایش می‌یابد و به شهرت می‌رسی
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
اگر ببینی با خر آمیزش می‌کنی، یـعـنـی مال و اموال خود را پیدا کرده و به دست می‌آوری.
جابر مغربی می‌گوید:
اگر ببینی با جانور درنده‌ای آمیزش می‌کنی، یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی و در کار خودت به نتیجۀ خوبی می‌رسی،‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران می‌گویند: «پادشاه» باعث ترس و بیم تو خواهد شد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
اگر ببینی در حال آمیزش با شیر هستی، یـعـنـی پادشاه تو را خوار و ذلیل می‌کند.
ابن سیرین می‌گوید:
اگر ببینی سگ با تو آمیزش کرده است یـعـنـی دشمن در تو طمع می‌کند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند با مرغی مجامعت نمود، دلیل که بر کسی که بدان مرغ منسوب باشد ظفر یابد.

خالد اصفهانی می‌گویند:

تعبیرهای نزدیکی با مرغ خانگی عبارتند از:

1- بهتر شدن روحیه و فرار از افسردگی 2- ایجاد روابط عاشقانه با جنس مخالف خود 3- رسیدن به کام و براورده شدن اروز یا مراد دل

سوال: من خواب دیدم با یه مرغی نزدیکی میکنم و بعد از حدود نیم ساعت آبم اومد و ریختم داخل مقعد مرغ و کاملا تخلیه و ارضا شدم و اینکه مجردم و 19 سالمه تعبیرش چیه

پاسخ: به گفته ی ابراهیم کرمانی: اگر مردی خواب ببیند با مرغ نزدیکی میکند ارضا میشود و آب منی از او خارج می شود این نشان دهنده ی رسیدن به آرزو ها یا گرفتن کام دل از معشوق است مثلا ممکن است شما عاشق دختری باشید که به دلیل مخالفت های مختلف او را به شما نمیدهند و شما سخت از این وصلت ناامید هستید و اما دیدن چنین رویایی میتواند نشان دهنده ی این باشد که یک وصلتی در راه است یک خبر خوش که شما بی صبرانه منتظر شنیدنش هستید

 

تعبیر خواب آمیزش با جوان و پیر

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی با مردی جوان و آشنا آمیزش می‌کنی، تعبیرش این است که بر او پیروز می‌شوی، ‌‌‌‌‌

اسمعیل بن اشعث می‌گوید:

یـعـنـی خیری از او به تو می‌رسد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی با مردی جوان و غریبه‌ای آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی بین تو و مردی جوان و ناشناس و غریبه خصومت بوجود می‌آید و آن خصومت به محبت تبدیل شده و از او خیر و نیکی به تو می‌رسد،

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

یـعـنـی خواسته و حاجت تو از «پادشاه» برآورده می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی با پیرمردی آمیزش می‌کنی، یـعـنـی بخت و اقبال تو خوب می‌شود و خیر و منفعت به تو می‌رسد .

اگر ببینی با پیرزن خیلی سالخورده‌ای آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی به خواسته دنیوی خودت می‌رسی.

 

تعبیر خواب نزدیکی با محرم

ابن سیرین گوید:‌

اگر بیند با مادر یا خواهر یا کسی دیگر که بر وی حرام است آمیزش کرد، دلیل که هفت خویش از وی بریده شود. اگر زنده بود یا مرده، دلیل بر غم و اندوه بود و بعضی از معبران گویند: اگر زنده بود از وی خیر و نیکی بیند و باشد حج اسلام نماید.

 

تعبیر خواب رابطه جنسی با غریبه

معبرین غربی گویند:

داشتن رابطه جنسی با فرد غریبه ممکن است نشان دهنده تغییرات در خود شود و شما به فرد جدیدی تبدیل شوید.

سکس با فرد غریبه همچنین نشان می‌دهد که شما برای پذیرفتن فرصت‌های جدید و تغییرات آماده هستید.

تعبیر خواب آمیزش و نزدیکی - تعبیر خواب رابطه جنسی و ارضا شدن
تعبیر خواب آمیزش و نزدیکی – تعبیر خواب رابطه جنسی و ارضا شدن

تعبیر خواب رابطه جنسی محافظت نشده

معبرین غربی گویند:

خواب رابطه جنسی محافظت نشده سمبل و نماد ترس از حاملگی و بچه دار شدن می‌باشد این خواب نشان دهنده زندگی نا امن و همراه با تهدید در بیداری است.

 

تعبیر خوب آمیزش با پادشاه

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند به حرم پادشاه شد و مجامعت نمود، دلیل است بر دشمن ظفر یابد.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند با پادشاه جماع نمود، دلیل است محرم و نزدیک او شود.

 

تعبیر خواب دیدن فیلم پورن

معبرین غربی گویند:

اگر در خواب خود را در حال مشاهده کردن فیلم‌های پورن دیدید نشان دهنده این است که شما ممکن است احساس نا امنی در روابط جنسی خود می‌کنید. البته دیدن فیلم‌های پورن در خواب می‌تواند سمبل خستگی و یا نیاز به محرکی در زندگی واقعی فرد باشد.

 

تعبیر خواب آمیزش با زن در دوران قاعدگی

جابر مغربی می گوید:

اگر مرد پیری که به کلی شهوتش زایل شده ببود در خواب بیند شهوتش غالب شده است، چنانکه درجوانی بود، دلیل که در کار دین نیک راغب گردد. اگر بیند با زن در زمان پریودی آمیزش نمود، دلیل که کارش بد شود. و بعضی معبران گویند: با زن در دوران قاعدگی نزدیکی کردن آسانی کارهای دنیایی او است.

 

تعیبر خواب آمیزش با غیر مسلمان

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی با شخصی مسیحی، یهودی و یا زرتشتی آمیزش کرده‌ای، تعبیرش این است که کارهای مادی و دنیوی تو منظم و رو به راه می‌شود.

 

تعبیر خواب همجنس بازی

معبرین غربی گویند:

اگر در خواب خود را در رابطه با شخصی هم جنس خود دیدید این به این معنی نیست که شما همجنس باز و یا علاقه به هم جنس بازی دارید این به این معنی است که شما دوست داشتن را یاد می‌گیرید و خود را می‌پذیرید.

 

تعبیر خواب زنا

در سر زمین رویاها آمده:

خواب ببینید که مرتکب زنا می شود : مشکلات و ناراحتی های متعدد

دیگران زنا می کنند : ضررمالی

زن شما مرتکب زنا می شود : خطر مشاجره با همسایه

یک زن آبستن خواب ببیند که زنا می کند : فرزند او به احتمال زیاد دختر خواهد بود .

شوهر شما زنا می کند : پول زیاد به دستتان می رسد

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی با زنا کردن، «دوشیزگی» دختری را از بین برده‌ای، تعبیرش این است که مقداری مال و اموال حرام به دست می‌آوری.

 

تعبیر خواب زنا کار

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که زن زناکاری را به کار گرفته است، خود را به امور دنیوی مشغول نموده است.

اگر کسی ببیند که با زناکاری زنا می کند، به شر و فتنه مبتلا می شود.

 

تعبیر خواب های بیشتر را بخوانید

تعبیر خواب آرایش کردن ، تعبیر خواب آدم و حوا  ، تعبیر خواب آپارتمان

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۱۷ دیدگاه ها

 1. سلام ۲۹سالمه ساعت ۳نصفه شب خواب دیدم با مادرم در حال ….. بودم و….شدم و یهو از خواب پریدم ساعت ۳صبح بود؛این چه معنی داره؟؟یه باردیگه هم همینجوری خواب دیده بودم تروخدا جواب من بدید

 2. سلام خواب دیدم عمه دومم که ۲۴ سال ازم بزرگتره رو در آغوش گرفتم و همون طور که دارم نوازش می کنم ، تو موهاش دست می کشم و می بوسمش ، بی وقفه قربون صدقش میرم و بهش میگم : “قربونت برم من ، فدات بشم من ، نازتو برم من ، جیگرتو بخورم و …” اونم هر یه قربون صدقه ای که براش میرم هی خودشو بیشتر میندازه تو بغلم و خودشو بیشتر برام لوس میکنه و لبخند زیبا و مهربونی میزنه که اشتیاق منو برای قربون صدقه رفتن بیشتر میکنه، خودمم تو خواب وقتی می دیدم عمم از این قربون صدقه ها خوشش میاد خیلی خوشحال بودم و با ذوق و اشتیاق بیشتری قربون صدقش می رفتم و از ته دلم داشتم کیف می کردم.

 3. سلام خواب دیدم با پدر شوهر خود رابطه جنسی دارم و در خواب عاشقانه او را در آغوش میگرفتم و نوازشش میکردم و از رابطه با او لذت میبرم اما ارضا نشدم از خواب پریدم و رفتم حموم و بابت خوابی که دیدم توبه کردم و نماز صبح خوندم و از خدا خواستم هیچ وقت چنین اتفاقی برای من نیوفته.از اون روز خجالت میکشم تو روی پدر شوهرم نگاه کنم با خودم میگم نکنه یه همچین فکر پلیدی در مورد من کرده که به خواب من اومده.

 4. سلام
  من ی مدت پیش خواب دیدم با یه بنده خدایی که میشناسمش و از من خوشش میاد رفتم داخل ی خونه بهم نزدیک شدیم واسه برقراری رابطه جنسی اما یهو ی زنی لخت ظاهر شد بااون مرد نزدیکی کرد مرد کاملا ارضا شد بعد اومد پیش من واسم توضیح میداد که که تو اشتباه میکنی سعی میکرد باهام حرف بزنه و بگه بااون زن ارتباطی نداره زنه ناپدید شد و من ناراحت بودم
  شمامیدونی تعبیر این خواب چیه؟

 5. باسلام خواب من مرتبط با این موضوع نیست میشه ازتون خواهش کنم تعبیرش کنین؟؟ واقعا ممنونم برای من قراره تو واقعیت یک خواستگاری بیادو یه خانمی از آشناها منو به ایشون معرفی کردن منم نذر کردم که جور شه وچون الان محرمه زیارت عاشورا میخونم و دعا میکنم جور شه دیشب تو خواب دیدم که نذر امام حسین برنج دادن من یه ظرفم بود بردم دادم به همون خانمی که منو معرفی کردن گفتم بیا نذری آوردم تعبیرش چی میشه

  1. سلام. برای مطالعه در مورد تعبیر خواب خود، به مطالب مرتبط با خواب خود سر بزنید.

   برای این منظور میتوانید از بخش جست و جو (نوار بالای سایت) مطلب مورد نظر خود را جست و جو و مطالعه نمایید
   با تشکر

 6. سلام خواب نزدیکی کردن باهمسر جه تعبیری داره؟ من و همسرم در واقعیت حدود ۵ ماهه از هم جدا زندگی میکنیم طلاق نگرفتیم خیلی ازبابت این خوتب نگرانم

 7. با سلام و خسته نباشید
  آمیزش دو زن با یکدیگر در حالی که مردی (که خودم باشم)در حال نگاه کردن است و قصد پیوستن به آن دو را دارد و آمیزش دو مرغ ماکی با یکدیگر در حالتی که خروس در حال نگاه کردن است چیست

 8. خوابی دیدم که با یک دختر جوان و غریبه آشنا شدم و او عاشق من شده و نزدیکی کردیم و من هیچ نسبتی با او نداشتم

 9. عرض سلام
  خواب دیدم دختری آشنا که در واقعیت شاید نماد دختری برام باشه که دختر آرزوهای کسی میتونه باشه ولی به دست آوردنش سخته، در اتاق بودم، شب بود، اولش به قول معروف بهم پا نمیداد، ولی کمی با هم حرف زدیم و حالت صمیمی تر گرفتیم. بعدش من کنارش خوابیدم اونم دستشو دورم حلقه کرد و حس خیلی خوبی بهم داد، منم برگشتم با اینکه باورم نمیشد اینکار رو دارم میکنم باهاش ارتباط جنسی گرفتن. در اتاق هم باز بود و ممکن بود مادرم هم ببینه. این آزار دهنده بود ولی فک کنم در رو هم بستم و دیگه رفتم که رابطه کامل داشته باشم باهاش ( اون شب و شب های قبلش بارها به دختری که بهش علاقه دارم فکر میکردم که آیا میتونم باهاش باشم و ازدواج کنم یا خیر… خیلی از خدا قبل از خواب هام میخواستم در خواب راهنماییم کنه…)

 10. درود جوان مجرد هستم خواب دیدم با دختری جوان و زیبا رابطه جنسی دارم و لب اورا میخورم و بعد دخول انجام دادیم بعد دختر ارضا شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا