تعبیر خواب

تعبیر خواب چشمه – دیدن آب چشمه در خواب چه معنایی دارد؟

4/5 - (1 امتیاز)

[ type=”blue”]تعبیر خواب چشمه چیست؟ چشمه در خواب بسته به کیقیت و نوع آب و تعابیر مختلفی از جوانمردی تا غم و اندوه خواهد داشت. همچنین شدت جوشیدن چشمه و یا خشک شدن آن می تواند در شدت غم و اندوه بیننده خواب اثر گذار باشد.

 

تعبیر خواب چشمه - دیدن آب چشمه در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب چشمه – دیدن آب چشمه در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب چشمه

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید                                                              :

چشمه در خواب کرم و بخشندگی است و مردی است کریم و بخشنده و راد. برخی از معبران نوشته اند چشمه در خواب منبع خیر و برکت است که باز همان مرد کریم و راد می شود.مردی که بدون چشم داشت می بخشد و محبت می کند. از جابر مغربی نقل است که چشمه نعمت و صحت است و اگر ساکن باشد خیر و صلاح است و اگر روان باشد نشان غم و اندوه ، اما به هر حال خوردن آب آن و شستشو در آب چشمه به شرط آن که آبش صاف و روشن باشد بسیار نیکو است. از اما جعفر صادق _ ع _ نقل می کنند که آب چشمه در موردی نشان جوانمردی است و در مواردی غم و اندوه و رنج. دیدن چشمه در خواب خوب است بخصوص اگر در جایی گرم و خشک چشمه آب ببینید.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن چشمه در خواب، به خیر و نعمت و برکت تعبیر میشود.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک چشمه : فداکاری و پشتکار شما باعث موفقیت شما می شود .

یک چشمه پر از آب : خوشبختی و عمر طولانی

یک چشمه که آب آن فوران می کند : 1- یک واقعه غیرعادی ولی خوشایند در پیش است 2- پول و احترام

شما در یک چشمه آب تمیز هستید : در عشق بسیار خوشبخت خواهید بود .

یک چشمه بزرگ : نعمت و سلامت

با نامزد یا دوست خود درکنار چشمه هستید : خوشبختی ،موفقیت بزرگ در عشق ازدواج .

یک چشمه گل آلود : شانس خواهید داشت ولی نه در حال حاضر

یک چشمه کثیف : خجالت و ناامیدی

شما خود را در چشمه شستشو می دهید : شادی و سلامت

کنار یک چشمه خود را خشک می کنید : بدبختی

خواب چشمه شانس : دونفر که شما را دوست دارند به دنبال وصلت با شما هستند .

درکنارچشمه یک آرزو می کنید : برای کشاورزان این خواب علامت شانس و ثروت زیاد است .

یک چشمه در یک محل مقدس : ناکامی بزرگ در عشق .

آنلی بیتون می گوید:

دیدن چشمه ای تیره در خواب که زیر نور خورشید می درخشد ، نشانه آن است که ثروت هنگفتی به دست می آورید و با لذتی وجدآور به مسافرتهای لذتبخش می روید .

اگر دختری خواب ببیند چشمه ای زیر نور ماه می درخشد ، نشانه آن است که از روی نادانی لذتی خواهد برد و سرانجام با بی وفایی یار روبرو خواهد شد .

 

تعبیر خواب آب چشمه

تعبیر امام صادق علیه السلام درباره آب چشمه:

دیدن آب چشمه بر پنج وجه است

1.بزرگی وجوانمردی

2.غم و اندوه

3.مصیبت

4.بیماری

5.طول عمروزندگی

لوک اویتنهاو می‌گوید:

آبی که از زمین می‌جوشد مساوی است با یک خوشحالی غیرمنتظره

جابر مغربی گوید:

دیدن آب چشمه دلیل بر عمر بیننده خواب است بسته به مقدار آبی که در آن چشمه بیند مخصوصا وقتی دستش را در آب فرو ببرد.

بعضی از معبران گویند:

اگر آب چشمه راکد بود به تاویل، دلیلی بر خیر و صلاح دین باشد و چون روان بود، دلیل بر غم و اندوه است.

بعضی از معبران گویند:

چون آب چشمه ایستاده بود به تاویل، دلیل بر خیر و صلاح دین کند و چون روان بود، دلیل بر غم و اندوه است.

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن چشمه ای جوشان در خواب، نشانه آن است که در معاشرت خود با دوستان و در روابط عاطفی و حرفه خود اوقاتی تلخ خواهید داشت.

 

تعبیر خواب چشمه - دیدن آب چشمه در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب چشمه – دیدن آب چشمه در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب جوشیدن آب چشمه

معبران می گویند:

تعبیر خواب جوشیدن آب از زمین آبی که از زمین می‌جوشد مساوی است با یک خوشحالی غیرمنتظره.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن چشمه ای جوشان در خواب ، نشانه آن است که در معاشرت خود با دوستان و در روابط عاطفی و حرفه خود اوقاتی تلخ خواهید داشت .

اگر ببینی در خانه یا مغازه‌ات چشمه جوشیده است، یـعـنـی به اندازه قوت آن چشمه دچار غم و اندوه و زاری می‌شوی، ‌‌‌‌‌ و اگر آب چشمه را تیره و ناخوشایند ببینی، غم و اندوه تو بیشتر خواهد بود.

 

تعبیر خواب چشمه خشک شده

لوک اویتنهاو می گوید:

اگر بیند آب چشمه خشک شد، دلیل که مهتری جوانمرد از آن دیار رحلت کند

ابن سیرین می گوید:

اگر بیند آب چشمه خشک شد، دلیل که مهتری جوانمرد از آن دیار رحلت کند.

دانیال نبی می گوید:

اگر خشک شدن آب چشمه را ببیند جوانمرد و صاحب کرمی از اهالی دیارش فوت می‌کند.
آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن چشمه ای خشکیده در خواب، علامت مرگ و پایان رندگی است.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن چشمه ای خشکیده در خواب ، علامت مرگ و پایان رندگی است .

 

[ type=”red”]تعبیر های مرتبط با تعبیر خواب آب: تعبیر خواب برداشتن آب  ، تعبیر دیدن آب ایستاده در خواب ، تعبیر خواب آب دریا

 

تعبیر خواب شستشو در آب چشمه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چشمه در خواب کرم و بخشندگی است و مردی است کریم و بخشنده و راد. برخی از معبران نوشته اند چشمه در خواب منبع خیر و برکت است. مردی که بدون چشم داشت می‌بخشد و محبت می‌کند. از جابر مغربی نقل است که چشمه نعمت و صحت است و اگر ساکن باشد خیر و صلاح است و اگر روان باشد نشان غم و اندوه، اما به هر حال خوردن آب آن و شستشو در آب چشمه به شرط آن که آبش صاف و روشن باشد بسیار نیکو است.

 

تعبیر خواب دست شستن در آب چشمه

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر ببینی دست و صورت خودت را به طور کامل با آب چشمه شسته‌ای، یـعـنـی اگر غمگین هستی غم و اندوه تو از بین می‌رود، و اگر از چیزی ترسیده‌ای یـعـنـی ایمنی پیدا می‌کنی، یا چنانچه بیمار هستی، بهبود پیدا خواهی کرد، و اگر بدهکار می‌باشی، بدهی خود را پرداخت می‌کنی، و یا اگر اسیر هستی، آزاد می‌شوی.

 

 

تعبیر خواب وضو گرفتن با آب چشمه

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر بیند که با آب چشمه وضو می سازد و مسح می کند دلیل نجات یافتن از غصه است.

تعبیر خواب چشمه گوارا

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر چشمه ای با آب گوارا ببیند دلیلش بزرگی و جوانمردی و سخاوت است.

 

تعبیر خواب چشمه راکد و ساکن

معبران می گویند:

تعبیر چشمۀ راکد و ساکن، ضعیف‌تر از چشمۀ روان و جاری می‌باشد، ولی بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر چشمۀ ساکن، خیر و درستی در دین است، ولی تعبیر چشمۀ روان و جاری، غم و اندوه خواهد بود.

 

تعبیر خواب چشمه آب زلال

ابن سیرین می گوید:

چشمه زلال و گوارا، شخصی بزرگ و سرور و جوانمرد و بخشنده می‌باشد.

اگر ببینی آب چشمه زیادتر شده است، یـعـنـی در آن محل جاه و مقام و عزت و جوانمردی بیشتر می‌شود، ولی اگر آب چشمه کمتر شده است، تعبیرش برخلاف حالت قبلی می‌با

 

[ type=”green”]برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

  1. سلام من خواب دیدم کنار یک درخت سبز بزرگ یک چشمه بود که انگار مثل آبنمای رومیزی درستش کرده بودن داشتم از اونجا رد میشدم صدای دلنشین آب باعث شد برگردم باز به چشمه آب نگاه کنم آرام آرام قل میزد از زمین آب خارج میشد فقط نگاه میکردم صدای آب بهم آرامش میداد و روز بود، آب زلال و شفافی بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا