تعبیر خواب

تعبیر خواب کلاغ + تعبیر خواب زاغ

4.3/5 - (3 امتیاز)

تعبیر خواب کلاغ – معنی دیدن زاغ در خواب

تعبیر خواب کلاغ + تعبیر خواب زاغ
تعبیر خواب کلاغ + تعبیر خواب زاغ

تعبیر خواب کلاغ (زاغ ) چیست؟ کلاغ در خواب های ما شوم و بد یمن نیست اما از جمله پرندگانی است که دیدنش خوب شناخته نشده. صدای کلاغ خبر از غربت و تنهائی و غم و اندوه است. اگر صدای کلاغ را بشنوید و خودش را نبینید نشان آن است که کسی پشت سر شما بد می گوید. در ادامه با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب کلاغ

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن کلاغ مرد فاسق باشد ، دیدن زاغ وکلاغ مرد دروغگوئی که به وی اظهار دوستی کند

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن کلاغ در خواب، بر جدا شدن از خویشان و دوستان و غربت و دوری از وطن دلالت دارد و ممکن است به چیزهای نهفته در داخل زمین و دفن مردگان نیز، تعبیر شود.

محمدبن سیرین می گوید:

دیدن کلاغ، دلیل بر مردی فاسق بود. اگر بیند که کلاغی داشت، دلیل که او را با چنین مردی صحبت کند.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • کلاغ : باخت یا گم کردن
 • که قارقار میکند : بدبختی
 • ترساندن آن : شخصی قصد کلاشی از شما را دارد
 • که پرواز میکند : مرگ

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند که کلاغی شکار کرد، دلیل که به حیله مال مردم بستاند. اگر کلاغ را دید که از شاخ آواز داد و بانگ کرد، دلیل که زحمت او از سفر بود.

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن کلاغ در خواب، نشانه اندوه و بدبختی است.

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب کلاغ : به یک دوره ناکامی وارد می شوید .
 • کلاغ حرف می زند : مراقب فریب و خیانت باشید
 • یک کلاغ شما را می آزارد : عذاب
 • کلاغ شما را می ترساند : 1- در زندگیتان بیشتر اراده داشته باشید 2- خطرناکامی بزرگ

 

تعبیر خواب کلاغ + تعبیر خواب زاغ
تعبیر خواب کلاغ + تعبیر خواب زاغ

 

تعبیر خواب کلاغ مرده

آنلی بیتون می گوید:

دیدن کلاغ مرده در خواب ، نشانه آن است که در آینده نزدیک به بیماری سختی دچار خواهید شد .

 

تعبیر خواب شنیدن صدای کلاغ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • کلاغ در خواب‌های ما شوم و بد یمن نیست اما از جمله پرندگانی است که دیدنش خوب شناخته نشده.
 • اگر صدای کلاغ را بشنوید و خودش را نبینید نشان آن است که کسی پشت سر شما بد می‌گوید. اگر در خواب صدای کلاغ‌های بسیاری را بشنوید ولی آن‌ها رانبینید به غربت و تنهایی دچار می‌گردید.
 • اگر در خواب ببینید کلاغی بر شاخه درخت یا بام خانه شما نشسته در صورتی که احساس کنید آن درخت و آن خانه به شما تعلق دارد خبری ناراحت کننده به شما می‌رسد.

در سر زمین رویاها آمده:

صدای کلاغها را می شنوید : 1- وقایع غیره منتظره 2- تغییر توام با فریب

آنلی بیتون می‌گوید:

 • شنیدن غارغار کلاغ در خواب، علامت آن است که تحت تأثیر حرفهای دیگران ثروت خود را از دست می‌دهید.
 • اگر فرد جوانی چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که فریب زنی را خواهد خورد.

 

تعبیر خواب شکار کلاغ

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که کلاغی شکار کرد، دلیل که به حیله مال مردم بستاند. اگر کلاغ را دید که از شاخ آواز داد و بانگ کرد، دلیل که زحمت او از سفر بود.

 

تعبیر خواب کلاغ + تعبیر خواب زاغ
تعبیر خواب کلاغ + تعبیر خواب زاغ

 

تعبیر خواب کشتن کلاغ

در سر زمین رویاها آمده:

یک کلاغ را می کشید : مراقب دوست دورو باشید

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

 • اگر در خواب ببینید کلاغی را کشتید دشمن یاوه گوئی را از خود می‌رانید.
 • اگر ببینید کلاغی را در قفس نگه داشته‌اید جلوی دهان بد گویی را گرفته‌اید

 

تعبیر خواب خوردن گوشت کلاغ

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید گوشت کلاغ می‌خورید مال حرام بدست می‌آورید که خود شما به ناروا بودن آن معترف هستید.

 

تعبیر خواب دیدن کلاغ روی شاخه درخت

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید کلاغی بر شاخه درخت یا بام خانه شما نشسته در صورتی که احساس کنید آن درخت و آن خانه به شما تعلق دارد خبری ناراحت کننده به شما می رسد.

 

تعبیر خواب کلاغ + تعبیر خواب زاغ
تعبیر خواب کلاغ + تعبیر خواب زاغ

 

تعبیر خواب زاغ

یوسف نبی علیه السلام می گوید:

دیدن زاغ وکلاغ مرد دروغگویی که به وی اظهار دوستی کند

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن زاغ در خواب، علامت آن است که دچار اختلاف و جروبحث خواهید شد.

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب زاغ : شانس در عشق
 • شما یک زاغ را بدام می اندازید : یک ازدواج در پیش است .
 • یک دختر جوان خواب یک زاغ را ببیند : او بزودی نامزد می کند

محمدبن سیرین گوید:

زاغ درخواب، دیدن مردی فاسق بددین و دروغگوی است در کارها. اگر بیند زاغی فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل است که با کسی بدین صفت به کار باطل فریفته گردد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • زاغ در خواب انسانی است بد که خلاف می‌کند، دروغ می‌گوید و کار زشت انجام می‌دهد و این اعمال را دوست می‌دارد و بر مبنای طینت و فطرت خویش بدی می‌کند و نه روی محاسبه و دوراندیشی و در نظر گرفتن سود و زیان کارهایی که انجام می‌دهد.
 • اگر دیدید که زاغ یا کلاغی بر بام خانه شما نشسته خبری بد به شما می‌رسد.
 • چنان چه در خواب دسته ای از کلاغ‌ها را ببینید که دور از شما روی قلوه سنگ‌های بیابان نشسته‌اند شاهد اجتماع مردمی بد کار می‌شوید بی آن که با آن‌ها بیامیزید ولی اگر آن زاغ‌ها گرد شما حلقه زدند یا شما به آن‌ها نزدیک شدید با چنان مردمی آشنا می‌شوید که به سودتان نیست.
 • به هر حال زاغ در خواب انسانی است فاسد و دروغ گو و خلاف کار و سیاه روی و بد دهن.

 

تعبیر خواب کلاغ + تعبیر خواب زاغ
تعبیر خواب کلاغ + تعبیر خواب زاغ

 

تعبیر خواب شنیدن صدای زاغ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب فقط صدای زاغ یا کلاغ را بشنوید و خودش را نبینید نشان آن است که مردم بدخواه پشت سر شما حرف می‌زنند.

 

تعبیر خواب دیدن زاغ در قفس

در سر زمین رویاها آمده:

یک زاغ در قفس دارید :نتیجه ای که از کارتان میگیرید بسیار ناچیز خواهد بود .

 

تعبیر خواب زاغ سخنگو

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی زاغ با تو صحبت می‌کند، یـعـنـی از خبرها مطلع می‌شوی.

 

تعبیر خواب کشتن زاغ

ابن سیرین می گوید:

اگر بیند که زاغی را بکشت، دلیل است مردی را بدین صفت قهر کند. اگر بیند درجایگاهی زاغان جمع آمده بودند، دلیل که در آنجا دزدان و فاسقان جمع گردند. اگر بیند زاغی را شکار کرد، دلیل است از جایگاهی باطل نعمت یابد.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند که زاغی را پوست برکند، دلیل است که با زن غریب زنا کند.

اگر بیند زاغی را بکشت، دلیل است اهل بیت او را مصیبت رسد.

 

تعبیر خواب کلاغ + تعبیر خواب زاغ
تعبیر خواب کلاغ + تعبیر خواب زاغ

 

تعبیر خواب دزدیدن وسایل به وسیله زاغ

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند زاغی به منقار از خانه او چیزی فرا گرفت، دلیل کند که فاسقی یا هندوئی از خانه او چیزی بدزدد.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب دیدید که زاغی چیزی به نوک یا منقار داشت و هنگام پرواز در خانه شما افکند مال دزدی می‌خرید

 

تعبیر خواب زاغ در خانه

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند زاغ و تذرو هر دو در خانه بود، دلیل است که فرزندش با کنیزش فساد کند. اگر بیند که زاغی را معالجه کرد، دلیل که مردی دزد را پند دهد. اگر بیند زاغی را ببافت و پنهان کرد، دلیل است درهواداری و باطل جوئی بود.

 

اگر برای مطالعه مطالب پیشنهادی به لینک داده شده مراجعه کنید

تعبیر خواب پرنده ، تعبیر خواب خفاش ، تعبیر خواب جیرجیرک

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۴ دیدگاه ها

 1. سلام دخترم خواب دیده من کلاغ میخورم کلا دارم گوشت و بال کلاغ و پرنده ها میخورم. تعبیرش در حروف الفبا نبود لطف میکنید بگید تعبیرشو.

  1. رزای عزیز
   در حساب و کتاب خود دقت بیشتری کنید. اگر هم شاغل نیستید مواظب منبع درامد خود باشید و با کمک به دیگران و پرداخت بخشی از مال خود به فقرا، از نبود مال نامناسب در زندگی اتان اطمینان حاصل کنید

 2. سلام خسته نباشید من امروز حدودای ساعت ۶:۳۰ دیدم که یه کلاغ در بیرون منزله و داخل نیومده هنوز، بعد پرواز کرد و اومد داخل خونه من به خاطر اینکه از خونه بندازمش بیرون به سمتش خیار پرت کردم اما اون خیار رو گرفت و خورد بعد اون وسطاش دقیق یادم نیست اما اون کلاغ روی دست خواهرم نشست بعد من با اینکه ترس داشتم ولی به یه حالت در اومدم که داشتم تو هوا هی دور اون کلاغ و خواهرم میچرخیدم، و جالب اینه که کلاغه به محض اینکه دید من دارم اینطوری میچرخم خندید و قیافه عجیبی داشت البته من موقع چرخیدن یه داد هم میزدم البته نه به خاطر ترس، به خاطر اینکه مثلا به اون کلاغ اثبات کنم ازش نمی‌ترسم خلاصه بعد دو یا سه دور چرخیدن تو هوا انگار موقع اومدن پایین چون سرعتم بالا بود پرت شدم که همون لحظه بیدار شدم انگار روحم رفت تو جسمم، میخواستم بدونم این چه تعبیری میتونه داشته باشه؟

 3. ساعت ۱۱ ظهر خواب دیدم کلاغی از توی کیفم بیرون اومد و رفت، اما خود کلاغ رو ندیدم
  بعد توی کیفم رو‌ میگردم و با ناراحتی هی میگم طلاهام نیست، کلاغ طلاهامو برده
  میخواستم ببینم چه تعبیری داره، و خواب ساعت ۱۱ تعبیر داره یا نه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا