تعبیر خواب

تعبیر خواب انگشتر – دیدن حلقه ازدواج در خواب مفهومی دارد؟

4.3/5 - (7 امتیاز)

تعبیر خواب انگشتر – گم کردن و فروختن انگشتر در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب انگشتر - دیدن حلقه ازدواج در خواب مفهومی دارد؟
تعبیر خواب انگشتر – دیدن حلقه ازدواج در خواب مفهومی دارد؟

تعبیر خواب انگشتر چیست؟ دیدن یا دریافت انگشتر در خواب نمادی از تکامل احساسی، استمرار، تعهدات و افتخار است. اگر حلقه در انگشت شما باشد، بیانگر تعهد شما به رابطه یا یک تلاش جدید است. شما به ایده آل هاتان، مسئولیت هاتان یا باور هاتان وفادارید. همراه ما باشید تا به بقیه ی معانی دیدن انگشتر در خواب بپردازیم.

 

تعبیر خواب انگشتر 

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن حلقه انگشتری فرزند بود

دیدن انگشترمرد انرا کراهت باشد بعضی گویند عزت وجاه بود

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر توانگر بود مال یابد به قدر و قیمت انگشتری اگر بیند که در مسجد یا در نماز در عزا کسی انگشتری به وی داد اگر آن کس زاهد و عابد بود.

اگر بازرگان بود، نصیب او نفع تجارت بود و جمله هم بر این قیاس بود.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند انگشتری خویش بشکست، دلیل که در میان او و عیالش جدایی افتد.

اگر بیند نامه نوشته بود و به انگشتر خویش مهر کرد، دلیل است چیزی پنهان بدو رسد.

اگر بیند که نامه گشاده را مهر کرد، دلیل که چیزی آشکار بدو رسد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

 • اگر کسی در خواب ببیند که حلقهی انگشتری را در انگشتش کرد، سپس آن را بیرون آورد، اگر مسؤولیتی داشته باشد، آن را از او میگیرند یا دارائیش را از دست میدهد یا زنش را طلاق میدهد. اگر زنی این خواب را ببیند، شوهرش خواهد مرد.
 • اگر مرد مجرّدی در خواب ببیند که حلقهی انگشتر در دست میکند، زن میگیرد. دیدن انگشتری که از چوب ساخته شده باشد، بر زنی دورو دلالت دارد.
 • اگر به زنی در خواب انگشتری داده شود، یا شوهر میکند یا بچهدار میشود. گرفتن انگشتر نقره از پیامبرص یا از یک عالِم، مژدهای است برای دستیابی به علم و دانش، امااگر انگشتر از طلا یا آهن باشد هیچ خیری ندارد.
 • اگر کسی در خواب ببیند که یک انگشتر برای قومی فرستاده و آنها آن را بازگرداندهاند، سخنانی را به قومی میگوید، اما آنها سخنانش را قبول نمیکنند.

لوک اویتنهاو می گوید :

انگشتر : افتخار ، آرامش خاطر

گم کردن آن : جدایی

یافتن آن : اختلاف

دریافت کردن آن : دام ،تله

انگشتری گرانقیمت : ازدواج موفق

خریدن : نامزدی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر در خواب ببینید که انگشتری در دست دارید که قبلا هرگز نداشته اید و از دیدن آن به انگشت خود دچار حیرت و تحسین شده اید نشان آن است که به موفقیت بزرگی می رسید که برای دیگران و حتی خودتان باور کردنی نیست.
 • اگر کسی انگشتری داشت که نام مقدسی بر نگین آن حک شده بود، در امر دین به توفیق می رسد.
 • اگر کسی انگشتری به شما داد و شما آن را به انگشت خود کردید از جانب آن شخص سودی عاید شما می شود که بر اعتبارتان می افزاید.
 • گرفتن انگشتری از دیگران خوب است و نفعی که عاید بیننده خواب می گردد منوط است به شخصیت و شغلی که دهنده انگشتر دارد و محلی که انگشتری گرفته و داده می شود.
 • اگر کسی در خواب ببیند که انگشتری خودش را شکست در صورتی که ازدواج کرده باشد بین او و همسرش اختلاف و جدایی اتفاق می افتد.
 • اگر در خواب دیدید که انگشتری خود را به کسی امانت داده بودید و او آن را آورد و مسترد داشت خواب شما می گوید که در آینده ای نه چندان دور از زنی یا دختری خواستگاری می کنید که او نمی پذیرد و چنان چه در شرایط ازدواج نباشد از آرزو و تمنائی بر آورده نشده خبر می دهد.
 • گم شدن انگشتری برای زن بخصوص اگر نگین داشته باشد خوب نیست چون خبر می دهد که بیننده خواب کسی را از دست می دهد یا از سمتی معزول می شود.

تعبیرگری می گوید:

 • اگر فردی در رویا مشاهده کند انگشترهایی در بازار آزاد فروخته می شوند، به این معنی است که دارایی وی به فروش گذاشته شده است یا می تواند نشانه توقیف باشد.
 • اگر فردی در رویا انگشتر را گاهی در انگشت کوچک، سپس در انگشت میانی و سپس در انگشت حلقه خود ببیند، بدون اینکه خود این کار را کرده باشد، به این معنی است که همسرش با مرد دیگری به او خیانت خواهد کرد.
 • اگر فردی یک انگشتر حکاکی شده در یک رویا بخرد به این معنی است که او صاحب چیزی خواهد شد که هرگز قبلا نداشته است، از قبیل یک خانه، یک وسیله، یا شاید ازدواج کند یا فرزندی به دنیا آورد.
 • اگر در رویا مومنی در حال نماز انگشتر خود را به داخل بچرخاند نشانه خضوع او است.
 • یک انگشتر ازدواج قرضی در رویا نشان دهنده مالکیتی است که دوام نخواهد آورد.

 

تعبیر خواب انگشتر نامزدی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

خواب انگشتر نامزدی ، دوستی گم کردن انگشتر نامزدی دردسر هدیه گرفتن انگشتر نامزدی خوشبختی

 

تعبیر خواب فروختن انگشتر

ابن سیرین می گوید:

اگر بیند انگشتر خویش بفروخت و بها بستند، دلیل است از آن چه دارد جمله بفروشد و هزینه کند. اگر بها نبستند، آن چه دارد برخى از آن بفروشد.

ابراهیم کرمانى گوید:

اگر بیند صناعت انگشتر او ناپسندیده است، دلیل است از مالى که دارد چیزى بشود و پادشاهى بر وى خشم گیرد. اگر بیند انگشتر او از نقره بود، دلیل است آن چه دارد پسندیده و حلال بود.

 

تعبیر خواب انگشتر - دیدن حلقه ازدواج در خواب مفهومی دارد؟
تعبیر خواب انگشتر – دیدن حلقه ازدواج در خواب مفهومی دارد؟

 

تعبیرخواب دزدیدن انگشتر

محمد بن سیرین گوید:

اگر کسى بیند که انگشتر او ضایع شود یا دزد برد، دلیل بود که در کارهاى او آفت و دشوارى پدید آید.

 

تعبیر خواب نقش انگشتر

حضرت دانیال علیه‌ السلام گوید:

چون نقش و صفت انگشتر بیند، دلیل است از خداوندش بدو خیر و نیکى رسد. اگر بیند انگشتر کسى به وى داد تا چیزى بدان مهر کند، دلیل است از آن چه لایق او باشد بدان برسد. یعنى اگر لایق پادشاهى باشد پادشاهى یابد.

 

تعبیر خواب بخشیدن انگشتر

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر در خواب ببینی پادشاه به تو انگشتری داد، تعبیرش این است که پادشاه تو را حاکم قسمتی از مملکتش می‌کند و یا اینکه از حکومت پادشاه به تو یا بستگانت بدی می‌رسد، ‌‌‌‌‌

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی انگشتر خود را به کسی بخشیده‌ای، یعنی بخشی از دارائی خود را می‌بخشی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی انگشترت را به کسی بخشیده‌ای یا به امانت گذاشته‌ای، ولی آن شخص قبول نکرد و پس داد، یعنی به خواستگاری زنی می‌روی ولی قبول نمی‌کنند.

 

تعبیر دیدن انواع انگشتر در خواب

● آهنی و قلعی و هفت جوش:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی انگشترت آهنی یا سپیدروی یا هفت‌جوش است، یـعـنـی دارائی تو اندک و حقیر خواهد بود،

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی انگشتر آهنی در انگشت تو می‌باشد، یـعـنـی قدرت و توانایی بدست می‌آوری.

● مس یا برنج:

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی انگشترت از برنج یا مس می‌باشد، یـعـنـی از انسان‌های بی‌اصل و نسب به تو سود و منفعت می‌رسد.

● بلور:

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی انگشتر تو از بلور می‌باشد، یـعـنـی از مردم بی‌اصل و نسب چیزی به تو می‌رسد.

● یشمی:

خالد اصفهانی می گوید:

اگر در خواب ببینی انگشتری از یشم داری ، یعنی با زنی ازدواج می‌کنی

● زیور:

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند انگشتری او از سیم بود، دلیل است آن چه دارد پسندیده و حلال بود.

اگر بیند انگشتر او از زیور بود حقیرتر از آن جمله بود که گفتیم

● یاقوت:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

انگشتری با تزئین یاقوت سبز در رویا به معنی لقاح پسری هوشمند است که دانشمند بزرگی خواهد شد.

 

تعبیر خواب انگشتر طلا

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیر خواب انگشتر طلا خوب می‌باشد.

تعبیرگری می‌گوید:

 • دیدن انگشتر طلا در خواب برای مردان رسیدن به سختی و ناراحتی و ارتکاب به کاری حرام تعبیر شده است. اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا دارد، احتمالا ضرر مالی خواهد دید.
 • اگر مردی خواب ببیند که از زرگر انگشتر طلا می خرد، مردی لاف زن و دروغ گو قصد فریب او و گول زدن او را دارد.
 • اگر مردی خواب ببیند که به او انگشتر طلا دادند، از کسی سخنی مکروه خواهد شنید. اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلای خود را پیش کسی به امانت می گذارد، آن کس که
 • انگشتر را به امانت گرفته است، در بیداری به او خیانت می کند و یا سخن ناروایی بین آنان رد و بدل خواهد شد.
 • پیدا کردن انگشتر طلا در خواب برای زنان، رسیدن به موفقیت و شادکامی است.
 • اگر زنی خواب ببیند که شوهر او به او انگشتر طلا داد، مورد احترام او واقع می شود و به عزت و شادی می رسد.
 • اگر دختری خواب ببیند که برای او انگشتر طلا خریدند، شوهر می کند و شوهر او موجب سربلندی و افتخار او خواهد شد.
 • اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا پیدا کرد، با کاری مواجه می شود که به ضرر اوست.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر مردی در خواب، انگشتر طلا ببیند و زنش هم حامله باشد، دارای فرزند پسر خواهد شد. شکست حلقهی انگشتر در خواب بر طلاق دادن زن دلالت دارد.

 

تعبیر خواب انگشتر نقره

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن انگشتری نقره یا فیروزه مهربانی از خلق

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی انگشترت نقره می‌باشد، یـعـنـی تمام اموال تو خوب و حلال خواهند بود.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای انگشتر نقره عبارتند از:

1- مملکت

2- زن

3- فرزند

4- مال

 

تعبیر خواب انگشتر - دیدن حلقه ازدواج در خواب مفهومی دارد؟
تعبیر خواب انگشتر – دیدن حلقه ازدواج در خواب مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب انگشتر الماس

لیلا برایت می گوید:

انگشتر الماس در خواب رسیدن به موفقیت تعبیر شده است. اگرخواب ببینید صاحب انگشتر الماس هستید، مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار می گیرید. اگر دختری خواب ببیند نامزدش به او الماس هدیه می دهد، ازدواجش با افتخار و سربلندی همراه خواهد شد.

آنلی بیتون می‌گوید:

گم کردن الماس، نشانه رسوا شدن یا مرگ است. اگر کسی خواب ببیند که انگشتر الماس دارد، سعادتمند خواهد شد و هدایای زیادی دریافت خواهد کرد. اگر بازرگانی چنین خوابی یببیند، معاملات سود آوری خواهد داشت.

 

تعبیر خواب انگشتر فیروزه

محمد ابن سیرین بصری گوید:

داشتن انگشتر فیروزه در خواب، رسیدن به قدرت روانی و روحی بالا و نشانه تسلط بر اعصاب و خویشتن داری است. پیدا کردن انگشتر فیروزه در خواب، رسیدن به ثروت، اعتبار، عمر دراز، صاحب فرزند شدن و مسلط بودن بر اعصاب و روان تعبیر می شود.

از دست دادن انگشتر فیروزه، تعبیری بر عکس خواهد داشت.

 

تعبیر خواب انگشتر عقیق

لیلا برایت مى‌گوید:

داشتن، پیدا کردن و یا خریدن انگشتر عقیق در خواب، نشانه زیاد شدن ایمان، فراخی روزی و گشایش کار است.

اگر خواب ببینید که انگشتر عقیق خود را فروختید یا آن را از شما دزدیدند و یا آن را گم کردید، مال و ثروت یا فرصت مناسب و خوبی را از دست خواهید داد و متضرر خواهید شد. اگر خواب ببینید که به کسی انگشتر عقیق دادید، برای او کاری انجام می دهید و به او کمک می کنید.

اگر خواب ببینید که فقط نگین عقیق به کسی دادید، او را راهنمایی می کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر کسی در خواب ببیند انگشتری از عقیق دارید که قبلا آن را نداشته اید موردی پیش می آید که خوشحال می شوید

اگر این انگشتری را در خواب کسی به شما بدهد خدمتی از جانب او در جهت شما انجام می گیرد که سود بخش است.

اگر در خواب شما به کسی انگشتر عقیق بدهید خدمتی برای او انجام می دهید .

 

تعبیر خواب انگشتر - دیدن حلقه ازدواج در خواب مفهومی دارد؟
تعبیر خواب انگشتر – دیدن حلقه ازدواج در خواب مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب حلقه ازدواج و نامزدی

لوک اویتنهاو می گوید :

حلقه ازدواج : دوستی

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب حلقه ازدواج را در انگشت یکی از دوستان یا آشنایان خود ببینید ، علامت آن است که اصول اخلاقی را زیر پا می گذارند و به تفریحات نامشروع می پردازید .

معبرین غربی گویند:

تعبیر خواب حلقه دیدن حلقه در خواب نشان می دهد شما به یک رابطه پایدار فکر می کنید و یا حتی به تمام کردن یک رابطه بی ثمر فکر می کنید. تعبیر دیگر خواب حلقه این است که

شما نسبت به کاری یا فردی احساس تعهد می کنید، یا عضو مهم یک گروه اجتماعی هستید.

کارل گوستاو یونگ:

 • دیدن حلقه عروسی در خوابتان بیانگر کامل بودن و عشق ابدی است. اگر ازدواج نکردید و حلقه عروسی پیدا می کنید به این معنی است که رابطه ی شخصی تان به سطح جدیدی رسیده است.
 • خواب دیدن اینکه حلقه عروسی تان را گم می کنید بیانگر یک مساله یا موضوع حل نشده در ازدواجتان است.
 • خواب دیدن در مورد حلقه نامزدی بیانگر این است که در مورد یک تعهد دراز مدت و ازدواج فکر می کنید. نمادی از عشق است. اگر شما در مورد خواستگاری کردن فکر می کنید،خواب دیدن حلقه نامزدی ممکن است بیانگر این باشد که در موردش نگرانید

 

تعبیر خواب هدیه گرفتن حلقه ازدواج

لوک اویتنهاو می‌گوید:

هدیه گرفتن حلقه ازدواج: خوشبختی خانوادگی، وفاداری

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر دختری خواب ببیند از کسی حلقه ای می‌گیرد، نشانه آن است که نگرانی و تردیدی که نسبت به نامزدش دارد متوقف خواهد شد.

 

تعبیر خواب گم کردن و پیدا کردن حلقه ازدواج

لوک اویتنهاو می‌گوید:

گم کردن حلقه ازدواج: دردسر و ناراحتی، رنجش

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید حلقه ازدواج خود را جایی گم کرده‌اید، علامت آن است که اندوه فراوانی به زندگی شما راه خواهد یافت.

لیلا برایت مى‌گوید:

پیدا کردن حلقه ازدواج در خواب، به معناى دلبستگى به جنس مخالف است

 

 

تعبیر خواب انگشتر - دیدن حلقه ازدواج در خواب مفهومی دارد؟
تعبیر خواب انگشتر – دیدن حلقه ازدواج در خواب مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب در آوردن حلقه ازدواج

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که حلقه‌ى ازدواجتان را از دست خود درمى‌آورید، به این معناست که کارهاى نادرستى انجام مى‌دهید.

 

تعبیر خواب حلقه شکسته

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن حلقه شکسته در خواب، علامت روبرو شدن با مشاجرات و اختلافات است. اگر افراد متأهل چنین خوابی ببینید، نشانه آن است که از همسر خود جدا خواهند شد.

 

تعبیر خواب حلقه گران قیمت

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر دختری خواب ببیند حلقه ازدواجش پر زرق و برق و درخشان است، علامت آن است که شوهر آینده او مردی وفادار و مهربان خواهد بود.

 

تعبیر خواب داشتن حلقه ی ازدواج در دست مرده

جابر مغربی می گوید:

نشانه و حلقه ای که در دست مرده ها در خواب می بینیم خوب نیست و میتواند نشانه ی موجی از مشکلات گرفتاری ها و مصیبت ها باشد که به یکبار به سراغ صاحب رویا خواهد آمد این مشکلات می تواند بیمار شدن،شکست عشقی خوردن،از دست دادن مال و یا ثروت و …باشد

 

تعبیر خواب حلقه ی ازدواج در دست خواهر

شیخ طوسی می گوید:

چنان چه پسر یا دختری ببیند که خواهرش حلقه ی نامزدی عقد و یا ازدواج در دست دارد به نشانه ی موجی از خوشبختی و اخبار خوشحال کننده است که بدست پدر خانواده میرسد در واقع موفقیت مرد و یا پدر خانواده در امور مختلف زندگی معنای چنین خوابی است

 

تعبیر خواب نگین

لیلا برایت می گوید:

دیدن نگین عقیق سیاه در خواب، نشان‏دهنده‏ى مشکلات در زمینه‏ى کارى است

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن نگین درخواب، دلیل بزرگی بود. اگر بیند که نگین او بشکست یا ضایع شد، دلیل که مالش نقصان شود یا فرزندش بمیرد.

جابر مغربی می گوید:

اگر مردی بیند که نگین و تاج دارد، دلیل بر ولایت بود و زنان را، دلیل شوهر بود و مردم عامه را، دلیل جاه و بزرگی بود.

داستان

از حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب انگشتر به رنگ سفید و و همراه با نگین (در آن زمان برجستگی کوچک روی انگشتر ) سوال شد حضرت فرمودند این رویا به معنای دور شدن آفات بلاها خطرات و ناامنی های دنیوی می باشد و مخصوصا اگر کسی خواب ببیند چنین انگشتری با این مشخصات را از یک مرده به عنوان هدیه میگیرد تعبیر بسیار خوبی دارد و باعث سربلندی کامیابی موفقیت و سعادت و کمال خواهد شد اگر ببینی انگشتر سفید نگین دار پیدا میکنی به معنای این است که با عقل و درایت کامل و با فهمی بالا راه صحیح را از باطل تشخیص میدهی در زندگی تصمیمات درست و بجا میگیری و در نهایت یک زندگی سالم خوشبخت و همراه با رفاه خواهی داشت اگر ببینی روی انگشتر پا میگذاری به این معنی است که عده ای از دوستان ناباب یا کلک سعی بر گمراه کردن تو دارند و اخلاق و رفتار ایشان به گونه ای است که تاثیر منفی روی شما دارند و باید از آن ها فاصله بگیری اگر آن را از یکی از دوستان خود دریافت کنی به علامت آرامش خاطر است چنان چه گم کنی یا از تو کسی بدزدد به علامت اختلافات و یا مشاجراتی طولانی است که بین زن و شوهر شکل میگیرد

 

 

تعبیر خواب انگشتر - دیدن حلقه ازدواج در خواب مفهومی دارد؟
تعبیر خواب انگشتر – دیدن حلقه ازدواج در خواب مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب نگین انگشتر

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر زنی در خواب ببیند که انگشتر نگین‌دار خود را از دست داده است جاه و مقامش از بین می‌رود و یا اینکه فرزند یا شوهرش از دنیا خواهد رفت و یا اینکه مالش تلف می‌شود، یا اگر حاکم و فرمانده این خواب را ببیند برکنار می‌شود.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی انگشتری داری که دارای دو نگین مشابه می‌باشد یا کسی آن را به تو داده است، یـعـنـی غلام زاده هستی، یا اگر ببینی یکی از آن دو نگین افتاده است از یکی از دو گناه خودت توبه می‌کنی.

ابن سیرین می گوید:

اگر ببینی انگشترت شکسته است، ولی نگینش آسیب ندیده است، یـعـنـی بزرگی و جاه و مقام تو از بین می‌رود ولی آبرو و هیبت تو بر جا می‌ماند، ولی اگر فقط نگین انگشترت شکست آبرو و هیبت تو از بین رفته ولی مقام و ریاست تو برجا می‌ماند.

 

تعبیر خواب انگشتر با نگین سیاه

آنلی بیتون می‌گوید:

داشتن انگشتری با نگین سیاه، در صورتی که در بیداری چنین انگشتری نداشته باشید، اختلاف با همسر و طلاق و جدایی است.

 

تعبیر خواب انگشتر با نگین سبز

آنلی بیتون می‌گوید:

داشتن انگشتری با نگین سبز، نشانه رسیدن به خیر و برکت و سربلندی است. اگر کسی خواب ببیند که به او انگشتری سبز دادند، خیر و برکت یافته و بر دشمن ظفر می یابد. اگر

بیمار است شفا پیدا می کند و رنگ سبز نشانه ایمان قوی و خلوص نیت است.

 

تعبیر خواب باریدن انگشتر در خواب

اگر زنی خواب ببیند که از آسمان انگشتر می بارد، به این معنی است که او در طول آن سال آبستن خواهد شد.

اگر مرد مجردی خواب ببیند که از آسمان انگشتر می بارد، به این معناست که او در همان سال با یک زن جوان ثروتمند و باکره ازدواج می کند.

 

تعابیر مرتبط با موضوع اصلی

 تعبیر خواب فلزات ، تعبیر خواب آهن ، تعبیر خواب آلومینیوم

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۱۵ دیدگاه ها

 1. من چند سال پیش که تو دوران عقد بودم خواب دیدم که حلقه همسرم شکسته و از دستش در آورده من خیلی بابت این موضوع ناراحت شدم و حلقه همسرم رو چسبوندم و انداختم تو دستش تو این مدت که ما سر خونه و زندگیمون هم رفتیم مشکلات خیلی زیادی داشتیم و تا الان که از هم دوریم و در حال جدایی.تا اینکه دیشب خواب دیدم که همسرم اومده برای آشتی و حلقه شکسته اش رو کلی ترمیم کرده و انداخته تو دستش تا حدودی میدونم تعبیرش چیه ولی دوست داشتم نظر دوستان رو بدونم ممنون

 2. سلام من دختر مجردم ٫ خواب دیدم رفتیم حلقه ازدواج بخریم (نامزدمم کسیه ک در واقعیت یکی از هم دانشگاهیامه ک دو ساله ندیدمش و ارتباطی باهاش ندارم)٫ حلقه خریدیم فک کنم نقره بود با توجه ب سادگی حلقه ولی خیلی سنگین بود و انگشتم اذیت میکرد ک از بقیه خواستم بریم بعدا عوضش کنیم( گویا وقت نبود ) و پدرم با عصبانیت گفت باشه بعدا ! بعد خودم توی خونه ارایش کردم و خوشحال بود و جلوی آیینه از ظاهر خودم راضی بودم در حالی که شنل مشکی بلند روی مانتوی سفید پوشیده بودم ، روسری مشکی و شلوار مشکی و کفش سفید !!!! بعد ب همراه برادرم و زنش ( که رابطه ی خوبی باهاشون ندارم) و مادرم سوار ماشین شدیم بریم محضر
  رسیدیم دم محضر و من احساس کردم رژ لبم پاک شده عصبی شدم از اینکه ارایشم خراب شده و عین دیونه ها توی خیابون سرگردون شدم !!!دنبال چی میگشتم نمیدونم !!!!
  (از اینجا توی خواب و بیداری بودم میدونستم خوابم ولی نمیتونستم بیدار شم )
  رسیدم ب مردایی ک الت تناسلی شون دستشون بود و من متعجب بودم ک توی خیابون چرا اینطورین
  از خواب پریدم و اصن نفهمیدم چرا نرفتم ب محضر و توی خیابونا‌ سرگردون بودم

 3. سلام من خواب دیدم توی یک دهاتی برج خیلی بلند ساختم بعد از چند لحظه‌به همراه همسرم بودم که تصمیم داشتم حلقه ازدواچمو عوض کنم و بهترشو بگیرم.
  معنی خوابم چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 4. سلام،خسته نباشید
  دختری مجرد هستم که به تازگی با کسی که صحبت میکردم نامزدم بودم بهم زدم و با شخصی جدید خیلی کم صحبت میکنم و در ارتباطیم خانواده ها در جریانن که اگر اخلاقمون خورد بیان خاستگاری
  من دیشب خواب دیدم با خواهرم رفتم داخل خانه ای شدم که زنی اونجا اومد به من پارچه ی گیپور قشنگی داد که رنگ خردلی بود و به من گفت عزیزم من خیلی خوشحالم که تو عروس ما شدی بعد من حس کردم اون زن مادر نامزد اولم هستش و بعد انگشتری تو دستم میکنه که انگار ۳تایی هستش بهم چسبیده که ۲تاش شبیه به هم و نگین درشتی دارن و تیکه سوم پلاستیکی هستش و یه چیز شبیه نگین سورمه ای رنگ داره, من خوشحالم و شوکه,بعد میام خونه اون قسمت پلاستیکیش جدا میشه و گم میشه بعد من میگردم دنبالش و پیداش نمیکنم و میگم بهتر شد اینجوری قشنگتر و بهتره و اون دوتا انگشتر طلا بهم چسبیده نگین دار تو دستم میمونن.
  تعبیرشو لطف میکنید بگید,ممنونم

 5. سلام خسته نباشید
  من دختر مجردی هستم که دیشب خواب دیدم با خواهرم رفتیم داخل خانه ای که یه خانوم اونجا هستن با روی خوش میاد جلو بهم یه پارچه گیپور قشنگ خردلی رنگ میده و بهم میگه خیلی خوشحالم که تو عروس ما شدی عزیزم بعد من حس کردم اون خانوم مادر نامزد سابقم هست که بینمون بهم خورده بعدش اومد تو انگشتم انگشتر انداخت که این انگشتر سه تیکه بود انگار سه تا انگشتر بهم چسبیده, دوتاش شبیه به هم, و نگین درشتی داشتن و یه تیکه اون به شکل نگین سورمه ای ولی پلاستیکی بود و منم خوشحال و شوکه بودم, اومدم خونه اون قسمت پلاستیکی جدا شد و گم شد دنبالش گشتم پیدا نکردم ولی به خودم گفتم چه خوب اون جدا شد اینجوری بهتر شده این دوتا انگشتر نگین دار تو دستم قشنگتره و لبخند زدم
  ممنون میشم تعبیر کنید

 6. سلام من خواب دیدم مادرم میره برام یه انگشتر زلا میگیره ظاهر انگشتر بزرگ و نگین دار بود اما رنگ نگینش یادم نیست اما مدلش مثل عتیقه بودو زرد بود برا انگشتم تنگ بود برد عوض کرد یه انگشتر که طلا سفید با یه نگین کوچیک فیروزه گرفت از انگشتر قبل هم ظریف تر بود اما این به انگشتم شل بود و تو انگشت وسط انداختم میشه تعبیرش رو بگید؟

 7. سلام وقت بخیر من خواب دیدم که دوست پسرم یک پدر مادر پولدار داره مادر پدرشون برای من یک انگشتر الماس به رنگ آبی خریدن و به عنوان حلقه نامزدی دستم کردن ولی انگشتر سر نمیخورد ولی یکم گشاد بود و الماس سنگینی می کرد و انگشتر برمی‌گشت به پایین ولی سر نمی خورد رفتم خونشون دوست پسرم داداش هم داشت یکی از داداش بهم میگفت شد خیلی مهربونی خلاصه که میخواستم باهاش ازدواج کنم و پدر مادرشون من رو لایق میدونستند

 8. سلام وقت بخیر من خواب دیدم که دوست پسرم یک پدر مادر پولدار داره مادر پدرشون برای من یک انگشتر الماس به رنگ آبی خریدن و به عنوان حلقه نامزدی دستم کردن ولی انگشتر سر نمیخورد ولی یکم گشاد بود و الماس سنگینی می کرد و انگشتر برمی‌گشت به پایین ولی سر نمی خورد رفتم خونشون دوست پسرم داداش هم داشت یکی از داداش بهم میگفت شد خیلی مهربونی خلاصه که میخواستم باهاش ازدواج کنم و پدر مادرشون من رو لایق میدونستند

 9. سلام خواب دیدم که با کسی ک دوسش دارم همدیگرو در آغوش گرفتیم بعد تو دو تا انگشتاش هم دست چپ هم راست حلقه داشت ازش پرسیدم چرا انگشتر انداختی گفت نمیخوام کسی جز تو نگام کنه فکر کنن ازدواج کردم میش تعبیر رو بهم بگین البته ابن خواب رو ۶:۳۰ صبح دیدم

 10. سلام من دختری مجردم،خواب دیدم که عشقم که ۵ساله از هم جدا شدیم و الان ایشون با یه دختر دیگه در حد نامزدیه، حلقه ای که دستش بود و برای نامزدیش بود و من با گریه و ناراحتی از دستش دراوردم ، ممنون میشم دوستان نظر بدین تا تعبیرشو بدونم.

 11. سلام.من خواب دیدم مادرم بهم یه انگشترطلا سفید داد که نگین داشت.وقتی دستم کردم اولش قشنگ بود ولی رفته رفته رنگش داشت سیاه میشد.!!لطفا تعبیر خواب منو بگید من از وقتی این خوابو دیدم حالم خوب نیس

 12. سلام علیکم من قبلا رشته ام مهندسی بود الان کنکور تجربی دادم و منتظر جواب هستم و راستش در حال حاضر هیچ شغل و درآمدی ندارم ولی عهد کردم که اگر قبول شدم کاری پیدا کنم و ازدواج کنم.
  صبح ساعت ۷ بود که خواب دیدم : ابتدا قرآن می خواندم و استخاره می گرفتم که مادر گفت برو نان بخر و من برای خرید نان به نانوایی رفتم که دوتا از دوستانم را دیدم و آنها در ماشینشان ظرف های یکبار مصرف نذری بود و گفتند بیا این ها را ببر و من هم قبول کردم و نذری ها فقط برنج خالی بود ولی این آخر که نگاه کردیم یکی قیمه داخلش بود ولی قرار شد که من دوتا برنج خالی ببرم و در همین حین که صحبت می کردیم من متوجه انگشتری شدم که بر روی خاک افتاده بود آن را برداشتم و البته با ترس و بعد هم که متوجه انگشتر های زیادی شدم و خاک را کنار می زدم و انواع انگشتر نقره و طلا و با نگین و البته بدون نگین و حتی انگشترهای نگین افتاده را از زیر خاک بیرون می آوردم که دوستانم متوجه شدند و یکی از آنها هم دو سه تا برداشت و من گفتم که به خانه برویم و به این فکر می کردم که آیا این انگشتر ها اصل هستند؟ و نکنه بقیه آنها را کسی پیدا کنه. آن دوستی هم که انگشتر برداشته بود می گفتند که برای نذری که ظاهرا من قرار بود بدهم دایی او را هم دعوت کنم و وقتی به خانه رسیدم از خواب بیدار شدم .
  خیلی ممنون میشم اگه تعبیرش رو بفرمایید.

 13. سلام وقت بخیر، خواهرم با پارتنرش ٧ ماهی هست که با هم ارتباطی ندارن ، من خواب دیدم با خواهرم رفتیم شهری که پارتنرش زندگی میکنه ولی اون اصلا به خواهرم محل نمیداد بعدش رفتیم لب ساحل و خواهرم با پارتنرش سوار قایق شدند و همین که داشتن دور میشدن از من خواهرم دستش و آورد بالا و دیدم تو انگشتش حلقه هست که من متوجه شدم پارتنرش ازش خواستگاری کرده و من خیلی خوشحال بودم و ذوق داشتم ، ممنون میشم تعبیر کنید🙏

 14. سلام وقت بخیر من خواب دیدم همسرم یک انگشتر نگین دار خریده من پرسیدم که ایا ابن مال منه گفت نه مال تو نیست و انگشتر رو داد به مادرش و خواهرش که باهم رفتن‌ خواستگاری یه خانم دیگه تعبیرش چیه؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا