تعبیر خواب

تعبیر خواب فلزات (مس ، روی ، قلع ، برنز )

3.5/5 - (2 امتیاز)

تعبیر خواب فلزات – معنی دیدن فلزات در خواب چیست؟

تعبیر خواب فلزات (مس ، روی ، قلع ، برنز )
تعبیر خواب فلزات (مس ، روی ، قلع ، برنز )

فلز مادهای است که می تواند آن را صیقل داده و براق کرد یا به طرح های گوناگون در آورد و از آن مفتول های سیمی ظریف تهیه کرد. دیدن فلزات در خواب تعبیر های گوناگونی دارد و هر فلز تعبیر اختصاصی خود را دارد که ما در این بخش به تعبیر خواب فلز (مس، قلع، روی، برنز، سرب ) پرداخته ایم.

برای مطالعه تعبیر خواب فلز مس ، سرب ،روی و … با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.

 

تعبیر خواب فلزات چیست؟

فلز ماده‌ای است که می‌توان آن را صیقل داده و براق کرد، یا به طرح‌های گوناگون در آورد و از آن مفتول‌های سیمی ظریف تهیه کرد. فلز جسمی است که آزمایش‌های مربوط به گرما و مهمتر از همه جریان الکتریکی را به خوبی هدایت می‌کند. فلزات با یکدیگر فرق زیادی دارند، از جمله در رنگ و سختی و نرمی ، تعدادی از آنها ممکن است به آسانی خم شده و یا خیلی محکم و مقاوم باشند.

 

تعبیر خواب فلز “مس”

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب مس : بسیار مراقب شرکای کارتان باشید
 • شما یک شیء مسی دارید : یک دوست باعث عذاب شما می شود .
 • مس می خرید : موفقیت بهتری نصیبتان می شود
 • مس می فروشید : فریب خواهید خورد
 • با مس کار می کنید : مشکلات فراوان پدیدار میشود .

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

مس اگر در خواب سرخ به نظر آید خوب است و فرو شکوه و مال و منال تعبیر می شود و چنانچه زرد باشد بیماری و رنجوری و ابتلا و گرفتاری است.

آنلی بیتون می گوید:

دین مس در خواب ، نشانه فشار از طرف مقامات بالا است .

تعبیرگری می‌گوید:

اگر در خواب ببینی مس داری و فهمیدی که برای خودت می‌باشد، تعبیرش این است که به اندازۀ آن مال و اموال به دست می‌آوری .

 

تعبیر خواب ذوب کردن مس

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی مس می‌گدازی و ذوب می‌کنی، تعبیرش این است که پشت سر مردم غیبت خواهی کرد و از آن‌ها بدگوئی می‌نمائی .

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که مس می گداخت و صافی می کرد، دلیل که کاری مشکل بر دست او گشاده شود و بعضی گویند مال حلال بدست آورد.

بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند:

مال حلال به دست می‌آوری

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید مس را با چکش روی سندان می کوبید و به آن شکل می بخشید کار مشکلی به دست شما آسان می شود. این در صورتی است که مس شکل بگیرد ولی اگر شکل نپذیرد کار شما لاینحل باقی می ماند.

 

تعبیر خواب فلزات (مس ، روی ، قلع ، برنز )
تعبیر خواب فلزات (مس ، روی ، قلع ، برنز )

تعبیر خواب دیدن ظروف مسی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید ظرفی از مس دارید به رنگی متمایل به سرخی درخشنده و براق ، مالی به دست می آورید که هم زیاد است و هم ممتاز.

اگردر خواب ببینید ظرفی از مس دارید که زرد رنگ و کثیف است و جلا ندارد بیمار و رنجور می شوید. دیگ و قابلمه را قبلا نوشته ام.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

مس و آفتابه در خواب. دلیل بر خادم خانه است و آن چه بدین ماند مانند چراغ و غیره، دلیل بر کدخدائی خانه است.

 

تعبیر خواب داشتن بدن مسی

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر در خواب ببینی پای تو مسی می‌باشد، تعبیرش این است که عمر طولانی به دست می‌آوری و مال و اموالت باقی و پایدار می‌ماند.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی بدن تو از جنس مس شده است، یـعـنـی عمر طولانی به دست می‌آوری و نعمت و روزی تو بیشتر می‌شود.

 

تعیبر خواب فلز “قلع”

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب قلع : مردم پشت سرشما صحبت می کنند .
 • اشیائی از جنس قلع را برق می اندازید : با اشخاص بدطینت دوستی می کنید .
 • قلع می خرید : دارائی مالی شما بیشتر می شود .
 • قلع می فروشید : به هیچیک از اطرافیان اعتماد نکنید .
 • با قلع کارنکنید : به هیچکس پول قرض ندهید .

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی قلع‌های فراوانی در دست داری، تعبیرش این است که به اندازه آن‌ها مال و اموال مادی به دست می‌آوری.

ابن سیرین نیز می‌گوید:

تعبیر ریم و چرک و کثیفی قلع و نظایر آن، غم و اندوه می‌باشد

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای قلع عبارتند از:

1- سود و منفعت

2- خدمتکار

3- کالا و لوازم منزل.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی کاسه و بشقاب و غیره که برای تو می‌باشد از جنس قلع هستند، یـعـنـی به اندازه آن‌ها نوکر و خدمتکار به دست می‌آوری،

 

تعبیر خواب فلزات (مس ، روی ، قلع ، برنز )
تعبیر خواب فلزات (مس ، روی ، قلع ، برنز )

تعبیر خواب ذوب کردن قلع

اگر ببینی قلع را ذوب کرده‌ای، یـعـنـی مردم مرتباً از تو بدگوئی می‌کنند

تعبیر خواب فلز “روی”

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب فلز روی : پشتکار و خستگی ناپذیری شما باعث شانس و موفقیت شما خواهد شد .
 • با روی چیزی می سازید : لذتهای متعددی در انتظار شما خواهد بود .
 • روی می خرید : پایه و اساس آیندهشما روی اصول صحیح و سالم خواهد بود .
 • اشیاءساخته شده از روی می خرید :از معاملات طلا بپرهیزید .
 • -دیگران از اشیاء ساخته شده از روی استفاده میکنند: یک ماجرای عشقی طولانی در پیش دارید

ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید:

اگر ببینی آفتابه و طشت و… از سپیدروی می‌باشند، تعبیرش خدمتکار است.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر جنس انگشتر تو از سپیدروی است، یـعـنـی دارائی تو اندک و حقیر خواهد بود.

 

تعبیر خواب فلزات (مس ، روی ، قلع ، برنز )
تعبیر خواب فلزات (مس ، روی ، قلع ، برنز )

 

تعبیر خواب فلز “برنز”

مِفرَغ یا برنز آلیاژی است از مس و قلع که با آن ابزارهای مختلف و مجسمه را تهیه می‌کنند. مفرغ قدیمی‌ترین آلیاژی است که انسان آن را تهیه کرده‌است، زیرا در معادن مس معمولاً فلز مس به طور طبیعی با قلع به صورت یک آلیاژ طبیعی وجود دارد به همین دلیل معمولاً نخستین ابزارهای مصنوعی فلزی که در قدیم توسط بشر ساخته شده غالباً از مفرغ است.

 

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر دختری در خواب مجسمه ای از برنز ببیند ، نشانه آن است که در ازدواج با فرد مورد نظر خود با شکست روبرو خواهد شد .
 • اگر دختری در خواب ، مجسمه ای از برنز ببیند که حرکت می کند ، دلالت بر آن دارد که در امر ازدواج با فردی تا آخرین مراحل پیش می رود ، اما ازدواج صورت نمی گیرد

تعبیر خواب حشرات برنزی

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن حشرات برنزی در خواب، نشانه حسادت و نابودی است.

 

تعبیر خواب فلزات (مس ، روی ، قلع ، برنز )
تعبیر خواب فلزات (مس ، روی ، قلع ، برنز )

تعبیر خواب فلز “سرب”

در سر زمین رویاها آمده:

 • ورقه های سرب : مشکلات در آینده .
 • سرب ذوب شده :خوشبختی شما حتمی است .
 • میله های سربی : اموال گمشده را پیدا میکنید .
 • شما سرب می خرید : از خارج از کشور خبر دریافت میکنید .
 • سرب میفروشید : پول براحتی و بدون دردسر بدست شما میآید .
 • سرب میبرید : موفقیت شما به تأخیر خواهد افتاد.
 • روی سرب چکش میزنید : شانس در عشق .
 • سرب را پرس میکنید : پول .
 • جعبه های سربی میسازید : هماهنگی و پیشرفت بسیار در زندگی و روابط با دیگران .

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی دید سرب داشت یا کسی بدو داد، دلیل که او را از مال دنیا چیزی دون حاصل شود.

اگر دید سرب می گداخت، دلیل که در زبان مردم افتد به بدی و او را ملامت کنند.

 

تعبیر خواب فلزات (مس ، روی ، قلع ، برنز )
تعبیر خواب فلزات (مس ، روی ، قلع ، برنز )

 

تعبیر خواب ارزیر

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن ارزیر در خواب سه وجه بود.

اول: منفعت،

دوم: خدمتکار،

سوم: متاع خانه.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند که ارزیر بسیار به دست داشت، دلیل که بر قدر آن، وی را چیزی از متاع دنیا حاصل گردد. اگر بیند کاسه و طبق و مانند این داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که قدر آن، وی را خدمتکار و چاکر بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که ارزیر همی گداخت، دلیل بود که در زبان مردم افتد به بدی.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن آهن ومس و روی و ارزیروغیران تعلق به منفعت دنیا دارد

 

تعبیر خواب ذوب کردن «سرب»

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی سرب را ذوب می‌کنی، یـعـنـی مردم مرتباً از تو بدگوئی کرده و تو را سرزنش و ملامت می‌کنند

 

تعبیر خواب پولاد

تعبیر گری می گوید:

دیدن پولاد در خواب بسیار خوب است و نشانهی سلامتی و قوی شدن است.

 

تعبیر خواب های مرتبط

 تعبیر خواب آهن ، تعبیر خواب آلومینیوم ، تعبیر خواب آهن ربا

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا