تعبیر خواب

تعبیر خواب آسمان – تعبیر دیدن آسمان نورانی و پر ستاره در خواب

3.7/5 - (8 امتیاز)

تعبیر دیدن آسمان روشن و پرستاره در خواب چه معانی ای دارد.

تعبیر خواب آسمان
تعبیر خواب آسمان

آسمان بخشی از جو یا فضای بالای خارج از زمین است،که از سطح زمین دیده میشود. و دیدن آسمان در خواب نمادی از ذهن، توان بالقوه رویابین است. خوابهایی با صحنه هایی مانند صعود از آسمان، سقوط از آسمان، بارش باران، پرواز در آسمان تعبیر های متفاوتی دارند که در این پست شما را با تعبیرهای آنها آشنا میکنیم. اگر تغییراتی در رنگ و حال و هوای آسمان در رویا مشاهده کردید بیانگر تغییراتی در دیدگاه شما یا احساساتتان درباره زندگی در آن لحظه است. با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید

 

«اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ یَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَیْنَهُنَّ »[3] «خداوند همان کسی است که هفت آسمان را آفرید، و از زمین نیز همانند آنها، فرمان او پیوسته در میان آنها فرود می‎آید».

 

تعبیر دیدن آسمان به رنگ های مختلف

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر بیند که آسمان به گونه سبز بود، دلیل بود که در آن دیار خیر و صلاح و ایمنی بود.

اگر بیند که به گونه سفید بود، دلیل که در آن موضع، رنج و بیماری بود.

اگر بیند که آسمان سرخ بود، دلیل بود که در آن دیار جنگ و خون ریختن است.

اگر بیند که آسمان سیاه بود، دلیل که در آن دیار بلا و فتنه عظیم بود.

اگر بیند که آسمان روشن تر از آن بود که بود، دلیل کند که او حق تعالی روشنایی تمام در دین حاصل گرداند.

اگر بیند که برابر او در آسمان گشاده شد، دلیل است در خیر و روزی بر او گشاده شود و عالم و حکیم شود و از وی روزی بسیار به مردم رسد

اگر بیند که آسمان را همی پرستید، دلیل کند که بی دین و گمراه گردد

لوک اویتنهاو می گوید :

روشن : شادمانی و خوشبختی

ابری : غم و غصه

سرخ رنگ : شادمانی زیاد

ستاره باران : ارثی بزرگ

تیره : خطر

آنلی بیتون می گوید:

دیدن آسمانی صاف در خواب ، نشانه کسب افتخارات برجسته است و همچنین همنشین شدن با جمعی از روشنفکران.

دیدن آسمانی سرخ در خواب ، نشانه نارضایتی عموم مردم است که احتمالاً به شورشی مبدل خواهد شد.

لیلا برایت می گوید:

دیدن آسمان، تسکین خاطرى است در برابر غم‏هاى زندگى.

اگر در خواب آسمان آبى را دیدید، یعنى اوقات بسیار خوبى پیش روى شما است.

دیدن آسمان قرمز در خواب، دلالت بر اختلافات گوناگون در خانواده و جامعه مى‏باشد.

دیدن آسمان سفید، نشانه بیماری است

اگر آسمان ابرى باشد، شما آدم بسیار ضعیفى می ‏باشید.

تعبیر دیدن آسمان در خواب  

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند که از آسمان بانگ و ندا می شنود، دلیل کند بر خیر و سلامت.

اگر بیند که مرغی از آسمان با وی سخن می گفت، دلیل بود که شادمان گردد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که او در آسمان بنیادی است، چنانکه مردمان را در زمین بنیاد بود، دلیل که اجلش نزدیک بود.

اگر دید که بنیاد وی چون بنیاد دنیا از خشت و گل و گچ و آجر بود، دلیل بود که خداوند خواب در دنیا مغرور شود.

اگر دید کهم خود را از آسمان فرو آویخت، دلیل کند که کار او بلند گردد.

 

تعبیر خواب آسمان
تعبیر خواب آسمان

دیدن انواع آسمان در خواب

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر کسی خویش را در آسمان اول دید، دلیل کند که اجل وی نزدیک بود.

اگر خود را بر آسمان دوم بیند، دلیل که علم و دانش حاصل کند.

اگر بر آسمان سوم دید، دلیل کند که عز و اقبال این جهانی یابد.

اگر بر آسمان چهارم دید، دلیل کند که پادشاه را دوست و اقرب گردد.

اگر بر آسمان پنجم بیند، دلیل کند بر هیبت و ترس و بیم.

اگر بر آسمان ششم دید، دلیل کند که بخت و دولت و نیکوئی یابد.

اگر دید که بر بالای آسمان هفتم رفت، به جائی که و هم آنجا نگنجد و فرو نیاید، دلیل کند که اجل او نزدیک آمده بود و خاتمه کردارش پسندیده بود.

اگر بیند که بر آسمان نخستین بَرْ شُد، ولیکن در را بسته دید، دلیل کند که کارهای وی به سبب مردی بزرگ بسته شود

 

تعبیر سقوط یا صعود از آسمان

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن از آسمان به زیر آمدن معزولی بود

دیدن آسمان قوت وظفر باشد

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر دید که فرشتگان از آسمان فرود آمدند و بر وی بگذشتند، دلیل که درهای علم و حکمت بر وی گشاده شود

 آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید به آسمان صعود می کنید ، نشانه آن است که با کوشش مداوم به هدفی دست می یابید که چندان شما را خرسند و راضی نمی کند.

جابر مغربی می گوید:

اگر ببینی باد شدیدی تو را به آسمان‌ها برده است، به زودی از دنیا خواهی رفت.

اگر خداوند خواب مستور بود و مصلح، و بیند که در آنجا فرود آمد، دلیل که در راه دین زاهد گردد.

اگر خداوند خواب مصلح و مستور نباشد، دلیل بود که توبه کند یا هلاک گردد.

اگر بیند که از آسمان بر زمین آمد، دلیل کند که از رنج و بیماری به سرحد هلاک رسد و بعد از آن شفا یابد.

اگر بیند که در میان آسمان و زمین بنیادی بود چون قبه با کوشکی که نه از سنگ و آجر بود، دلیل بود که خداوند خواب در امل و عمل مغرور گشته بود.

اگر بیند که آسمان بیفتاد، دلیل است که ایزد تعالی با وی به خشم بود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که از آسمان پایین افتاد، گناه بزرگی را انجام میدهد.

اگر کسی ببیند که از آسمان منطقهای، روشنایی و نور ظاهر میگردد، مردم آن منطقه، هدایت میشوند

اگر از آن، تاریکی ظاهر گردد، بر گمراهی مردم آن منطقه دلالت دارد.

 

تعبیر خواب آسمان
تعبیر خواب آسمان

 تعبیر بارش باران، سنگ، آتش و گندم از آسمان

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر کسی بیند که از آسمان سنگ چون باران می آید، دلیل کند بلای سختی و عذاب به اهل آن موضع رسد.

اگر بیند که از آسمان گندم و جو می بارید، دلیل کند که اندر آن دیار نعمتهای الوان بی قیاس بود و خلق را ایمنی و کسب و معیشت بود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که از آسمان، آتش میبارد و به مردم میخورد، تعبیرش آن است که مردم دچار زیان، ناراحتی یا گرانی میگردند. ممکن است، آسمان به سلطه و فرمانروایی تعبیر شود و هرکس با نردبان یا با ریسمانی به آسمان صعود کند، درجه و مقام او افزایش مییابد. هر نزدیک شدنی به آسمان برای افراد نیکوکار و دیندار، نزدیک شدن به خدا تعبیر میشود و نیز، ممکن است بر نزدیک شدن به سلطان، پیشوا، عالم، پدر، همسر و یا رئیس دلالت داشته باشد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر دید که از آسمان انگبین می بارید، دلیل که مردمان را خیر و نعمت و غنیمت بود.

اگر دید که از آسمان ریگ یا خاک می بارید.اگر اندک بارید دلیل کند که نیک بود و اگر بسیار، دلیل آن بد بود.

اگر دید که از آسمان کژدم یا مار و یا سنگ می بارید، دلیل بود بر عذاب خدای عزو جل اند آن دیار.

 

تعابیر مرتبط

همچنین میتوانید برای مشاهده تعابیر بیشتر به تعبیر خواب آب زمزم  و  تعبیر خواب آب و هوا مراجعه نمایید.

 

تعبیر خواب پرواز در آسمان

آنلی بیتون می گوید:

دیدن آسمانی نورانی که فرشتگان در آن پرواز می کنند ، علامت کسب معنویات است.برای آسایش و گذراندن زندگی به دامن طبیعت پناه خواهید برد ، و اغلب به ثروت بی اعتنا خواهید بود

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی با اسب پرواز کردی و بعد فرود آمدی، یـعـنـی به دست پادشاه هلاک و نابود می‌شوی.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن آسمان صاف و روشن خوب است اما رفتن به آسمان خوب نیست. این که می گویم رفتن به آسمان خوب نیست منظور رفتن تا بینهایت بدون توقف است که معبران این حالت را به مرگ تعبیر کرده اند

اگر کسی در خواب ببیند که به آسمان می رود ولی درهای آسمان به روی او بسته شده است نشانه آن است که در امور شغلی با مشکلات رو به رو می گردد و دستی ناشناخته پیش پای او سنگ می افکند.

اگر کسی ببیند که از آسمان به زمین افتاد ولی آسیبی ندید بیمار و رنجور می شود لیکن سلامت خود را باز می یابد.

رنگ آسمان اگر سبز باشد خیر و برکت است و چنان چه سرخ باشد خون و جنگ است و فسا و فتنه،

چنان چه در خواب دیدید که مرغی از آسمان فرود آمد و بر بام خانه شما نشست به نعمت و رفاه می رسید

و چنان چه مرغ پرید و رفت خبری به شما می رسد که دل خوش کننده است.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند که در پهنای آسمان می پرد، سفری بود با نعمت و برکت.

اگر بیند که همچنان راست می پرید، تا به آسمان رسید، دلیل کند که مضرت و رنج بیند

اگر دید که به آسمان رفت، بدان نیت که به زمین باز نیاید، دلیل کند که بزرگی و پادشاهی یابد و کاری بزرگ طلب کند و بیابد.

 

تعبیر مناظره آسمان 

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید با شگفتی به چهره ها و حیواناتی عجیب در آسمان نگاه می کنید ، نشانه آن است که بزرگترین مشکلات و دردهای شما ناشی از حسادت خواهد بود ، حسادتی که وفاداری شما را در عشق نیز به نابودی خواهد کشاند

به همراه کسی که دوستش دارید به آسمان نگاه میکنید : شانس و شادی

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر بیند در آسمان نتوانست نگاه کردن، و سر را فرو افکنده بود، دلیل کند که از دیدار مردی بزرگ جدا شود

 

تعبیر خواب آسمان
تعبیر خواب آسمان

تعبیر خواب دیدن بیننده خواب در آسمان

اگر فردی جوان در خواب ببیند از نوری نردبان مانند به سمت آسمان بالا می رود ، نشانه آن است که از مقامی والا ارتقاع می یابد.

اگر در خواب خود را میان آسمان ببینید ، علامت آن است که زیانهایی متعدد خواهید کرد. اما با درک صحیح واقعیتها ، زیانها را جبران می کنید.

دیدن نزدیکان خود در آسمان ، علامت آن است که نزدیکان بخاطره شما دست به عملی نادرست می زنند و افراد بیگناه را به خاطر عمل خود ناراحت می کنند. بعد از دیدن این خواب معمولاً مصیبتهای بزرگی روی خواهد داد.

در سر زمین رویاها آمده:

شما به آسمان می روید : خوشبختی و سعادت

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی خود را بر آسمان بیند، دلیل که او را سفری پیدا شود و در آن سفر او را مرتبت دنیا و عز حاصل شود.

 

تعبیر خواب آسمان در سرزمین رویاها آمده

در سر زمین رویاها آمده:

خواب آسمان که سرتاسر زمین را پوشانیده است : خوشبختی بزرگ

آسمان بی ابر : پول و شادی فراوان در آینده بسیار نزدیک

آسمان تاریک و پرابر : ناکامی

آسمان در یک شب مهتابی : پول فراوان

آسمان بدون آفتاب : از یک بیماری بهبود خواهید یافت .

آسمان بدون ستاره : خبرهای بد و ناخوشایند

آنلی بیتون می گوید:

دیدن آسمان پرستاره در خواب ، علامت آن است که پیش از رسیدن به آرزوی خود تلاش فراوانی خواهید کرد و درد و رنج را برای رسیدن به هدف خود تحمل خواهید کرد.

درب‌های آسمان

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی درب آسمان باز شده است، تعبیرش این است که درب خیر بروی مردم آن سرزمین باز می‌شود،

جابر مغربی نیز می‌گوید:

اگر ببینی درب‌های آسمان باز شده‌اند، یـعـنـی در آن سال دعاها مستجاب شده و باران زیادی می‌بارد و آب‌ها فراوان می‌شوند

اگر ببینی در آسمان، دربی را برای تو یا مردم باز کرده‌اند، یـعـنـی مردم آنجا به خیر و منفعت می‌رسند، مخصوصاً اینکه با باز شدن درب، اثر خیر دیده شود

 

در قرآن کریم آمده:

فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَاء بِمَاء مُّنْهَمِرٍ-وَفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُیُونًا فَالْتَقَى الْمَاء عَلَى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ _ ما نیز درهای آسمان را به آبی رگبار و تند بگشودیم – و زمین را به صورت چشمه‌هایی جوشان بشکافتیم، این دو آب به منظور اجرای فرمانی که رانده بودیم بهم برخوردند (قمر-11و12).

 

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی درب آسمان در مقابل تو باز شده است، یـعـنـی درب خیر و روزی بروی تو باز خواهد شد و عالم و حکیم می‌شوی و روزی زیادی از تو به مردم می‌رسد.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۲ دیدگاه ها

  1. سلام میشه راهنماییم کنید من خواب دیدم شب بود داشتیم ب آسمون نگاه میکردیم آسمون ی جوری بود انگار د دسته نور میوفتادن یا حرکت میکردن مثل دریا ک مواجه بعد حروف از آسمون میوفتاد اس و اچ ک انگار اسم من بود بعد ی سری وسیله اسباب بازی. تو خونه رفتیم یهو ی بچه از آسمون اومد دختر بود خیلی ناز بود ب من میگفت مامان و بغل من مینشست فقط البته من مجردم. همچنان ک بیرونو میدیدم از آسمون چیزایی در حرکت بود مثل ماشین بچه و عروسک خرس بزرگ(البته این یکی اومد برای من) و چیزای دیگه خواستم بدونم تعبیرش چیه میدونستم ی اتفاقایی داره تو آسمون میوفته یکم وحشت داشتم ولی بعدش عادی شد

  2. سلام من خواب دیدم که از روی زمین تا اسمان پرواز میکردم و نوری را در اسمان دیدم و به سمت نور اوج گرفتم و نورش زیاد به انگار چشمام بسته بود که اذیت نشم و بعد کم کم از اسمان به زمین امدم در صورتی که هیچ اسیبی ندیدم و ۳ تا یا ۲تا اهو اطرافم بودن.
    تعبیرش چیه؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا