تعبیر خواب

تعبیر خواب انگشت – قطع شدن انگشت در خواب چه تعبیری دارد؟

4.5/5 - (13 امتیاز)

تعبیر دیدن انگشت زخمی در خواب چیست؟

تعبیر خواب انگشت - قطع شدن انگشت در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب انگشت – قطع شدن انگشت در خواب چه تعبیری دارد؟

در این پست از بخش تعبیر خواب نماگرد مطالبی درباره دیدن انگشت در خواب آماده کردیم . همانطور که می دانید دیدن هر انگشت در خواب تعبیر متفاوت و جداگانهی خود را دارد برای مثال: . انگشتی که حلقه ازدواج در آن قرار می‌گیرد می‌تواند بر چیزی مانند ازدواج هم دلالت کند و اثر انگشت در خواب نماد تاکیدی بر بی همتایی شماست. انگشتی که به علامت تحقیر نشان می‌دهید، انگشت اتهام و شک و… در ادامه همچنان با ما همراه باشید.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

در خواب نامه های سنتی نوشته اند که پنج انگشت دست راست در تاویل پنج نمازی هستند که در طول شبانه روز می گزاریم  هر یک از انگشتان دست راست نماینده یکی از نمازهای پنج گانه، انگشتان دست چپ فرزندان برادر .

 

آنلی بیتون می گوید:

دیدن انگشتان سفید و زیبا در خواب ، علامت آن است که به خاطر خیرخواهی مشهور می شوید و به عشق شما پاسخ مثبت داده می شود .

 

تعبیر خواب انگشت

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن انگشتان در خواب بر شش وجه بود

اول: فرزند

دوم: برادر و برادرزادگان

سوم: خادمان وخدمتکاران

چهارم: دوستان ویاران

پنجم: قوت نیرومندی

ششم: پنج نماز

اگر بیند که انگشت او بشکست، دلیل است یکی از اهل بیت او بمیرد.

زیگموند فروید گوید:

اگر از انگشت شست او شراره آتش بلند شد و از انگشت اشاره اش خون بیرون جهید ، با مادر زن خود فساد و خیانت کند.

اگر بیند از انگشت او صدا برخاست ، در میان خویشان و بستگان او مجادله و گفتگو در می گیرد .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن انگشت در خواب، به کمک گرفتن و استعانت از جنبههای زندگی دنیایی و شغل و کار بینندهی خواب دلالت دارد.

همچنین دیدن انگشت را در خواب، به زن و فرزندان و مال و دارایی تعبیر نمودهاند؛ از اینرو، اگر کسی دید که انگشتانش به صورت زیبایی دراز شدهاند به تعداد فرزندان و مال و دارایی او افزوده خواهد شد و به عکس اگر دید که انگشتانش کوتاه شدهاند، آنچه، بیان شد، رو به کاهش میگذارند.

هانس کورت می گوید:

اگر در خواب انگشتانتان را زیبا و قشنگ ببینید، به این معنا است که مورد اتهامات دیگران قرار مى‏گیرید.

انگشتان شما پر از انگشتر است : بزودی ازدواج میکنید .

انگشتان زیبا : کارهای پر مشقتی در پیش است .

انگشتان شما بلند هستند : ازدواج شما زیاد به طول نمی انجامد .

انگشتان شما کوتاه است : ارث – ثروت

انگشتانتان می شکند : یک ازدواج خوشبخت در پیش دارید .

مولف می گوید:

دیدن انگشت به معنی فرزند می باشد.

تعبیر خواب انگشت - قطع شدن انگشت در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب انگشت – قطع شدن انگشت در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب انگشت به رنگ های مختلف

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر «انگشتان زرد» باشند از بیماری بیینده رویا خبر می دهند که او باید مراقب صحت و سلامت خویش باشد.

«انگشتان سیاه» اندوه و کسالت است

«انگشتان صورتی یا سرخ» و به هر تقدیر در خواب ، خوش حالت و خوش رنگ گویای سلامت و موفقیت در کار زیاد شدن

«انگشتانتان رنگ پریده است » عشقی که به شخص بخصوصی دارید دوطرفه است .

 

تعبیر خواب انگشت سبابه

در سر زمین رویاها آمده:

خواب انگشت سبابه : زیاد منتظر کمک دیگران نباشید .

مردم را با انگشت سبابه نشان می دهید : به قدرت خود اعتماد کنید .

دیگران شما را با انگشت سبابه نشان می دهند : هنوز خیلی چیزها باید یاد بگیرید .

 

تعبیر خواب انگشت شصت

در سر زمین رویاها آمده:

خواب انگشت شصت خودتان : یک دوره خوب در زندگیتان شروع می شود .

شصت شما زخمی می شود : منتظر ضررهای مالی باشید .

شصت شما می سوزد : دوستان حسود شما را احاطه می کنند .

 

تعبیر خواب انگشت اضافه

در سر زمین رویاها آمده:

اگر تعداد انگشتان بیشتر بود خاندان او افزایش می‌یابند.

اگر انگشتان شما بیشتر از پنج تاست : دوستان جدید پیدا می کنید

 

تعبیر خواب کم داشتن انگشت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر کسی ببیند که انگشت دست راست ندارد نشان آن است که برای فرزند یا برادرش پیش آمد سوئی اتفاق می افتد.

اگر ببیند که یک یا چند انگشت پای او کم شده بین او و دوستی جدایی می افتد.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی انگشت دست و پایت کمتر از تعداد معمولی است، یـعـنـی کار تو واژگون و سرنگون می‌شود.

در سرزمین رویا ها آمده:

انگشتان شما کمتر از پنج تاست : شادی و عشق

تعبیر خواب انگشت - قطع شدن انگشت در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب انگشت – قطع شدن انگشت در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب انگشت قطع شده

امام صادق (ع) می گوید:

اگر بیند که انگشتان وى بیفتاد یا بریده شد، دلیل که از آن چه گفتیم او را مفارقت افتد. اگر بیند که انگشت او بشکست، دلیل است یکى از اهل بیت او بمیرد.

ابن سیرین می گوید:

قطع شدن انگشتان در خواب دلیل بر غم و اندوه و مصیبت است و صدقه باید داد تا مشکل آسان تر رفع شود.

لیلا برایت مى‌گوید:

اگر در خواب انگشتان خود را قطع شده دیدید، به این معنا است که مورد اتهامات دیگران قرار مى‌گیرد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر بیند که انگشت دست راست نداشت، دلیل که فرزند یا برادرش بمیرد و بعضی گویند: فرزند برادرش را مصیبت رسد.

 

تعبیر خواب انگشت پا

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر پنج انگشت دست راست، نمازهای پنج گانه، و پنج انگشت دست چپ، فرزندان برادر می‌باشد. بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر انگشت شصت، نماز صبح، انگشت سبابه، نماز ظهر، انگشت وسط، نماز عصر، انگشت چهارم نماز مغرب و انگشت کوچک نماز عشاء است، و همچنین درستی در نمازها می‌باشد

اسماعیل بن اشعث گوید:

انگشتان پای در خواب دیدن، دلیل زینت و آرایش بود.

اگر انگشتان پای را درشت و قوی بیند، دلیل که کار کدخدائی او ساخته شود.اگر به خلاف این بیند کار وی ناساخته شود.

اگر بیند انگشت پای او را آفتی رسید چنانکه رفتن نتوانست، دلیل که وی را غمی سخت رسد به سبب رفتن مال.

اگر انگشتان دست و پای را کسر بیند، دلیل است کار وی واژگونه شود.

 

تعبیر خواب انگشتان بسته

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که انگشتان را درهم گذاشته داشت، دلیل که سد درست شود.

اگر بیند انگشتان را با هم جمع کرد، دلیل است کار برادران فرزندش را به صلاح آورد.

اگر بیند که انگشتان به کردار مشت در هم بسته بود، دلیل است که کارها بر وی بسته گردد و هم بر اهل بیت او.

 

تعبیر خواب انگشت - قطع شدن انگشت در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب انگشت – قطع شدن انگشت در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب زخمی شدن انگشت

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی انگشت شصت تو بریده شده، قوت و مال و اموال نخواهی داشت،

اگر انگشت سبابه بریده شده، در انجام نماز واجب کوتاهی می‌کنی

اگر انگشت وسطی بریده شده، یـعـنـی «پادشاه» یا بزرگ شهری از دنیا می‌رود

اگر انگشت چهارم بریده شده، یـعـنـی دچار ضرر مالی می‌شوی

اگر انگشت کوچک بریده شده، یـعـنـی نوه تو از دنیا می‌رود.

در سر زمین رویاها آمده:

انگشتانتان را زخم می کنید : مشاجره با دوستان

از انگشتانتان خون می آید : مراقب ضررهای مالی باشید .

خالد اصفهانی می گوید:

اگر ببینی از انگشت شصت تو شراره و تکه‌های آتش بیرون می‌زند و یا اینکه از انگشت سبابه‌ات خون می‌ریزد، یـعـنـی با مادر خودت فساد می‌کنی .

اگر ببینی از انگشت تو فریاد بلند شده است، یـعـنـی در میان بستگان تو بحث و جدل و بگومگو بوجود می‌آید.

هانس کورت مى‌گوید:

اگر در خواب ببینید که انگشتانتان زخمى و کثیف هستید، به این معنا است که غم و اندوه شما را تهدید مى‌کند.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن انگشتان بریده خود در خواب ، علامت آن است که ثروت و میراثی را به خاطر دخالت دشمنان از دست می دهید .

دیدن انگشتان کثیف و مجروح خود در خواب ، نشانه آن است که رنج و دردسر بسیار ، در انتظار شماست و در آینده نومید خواهید شد .

حضرت امام جعفر صادق می فرماید:

اگر خواب دیدی انگشت اشاره ی خودت دچار زخم شده و یا خون ریزی میکند ممکن است صدمه ای بزرگ از نظر مالی یا روحی به برادر و یا فرزندانش وارد شود

اگر ببینی انگشت دوستت زخمی شده به نشانه ی مرگ و مصیبت از دست دادن خواهر باشد

اگر ببینی انگشت پدر یا مادر خودت زخمی شده است به نشانه ی محکوم شدن و یا از دست دادن تمام برادرانت در یک حادثه ی می باشد

اگر ببینی دو انگشت اشاره خودت زخمی شده و خونریزی میکند به نشانه ی جدال و درگیری فیزیکی و سخت با برادر است

لوک اویتنهاو می گوید :

زخمی کردن آن : زیان

از دست دادن آن : زیان بزرگ

 

تعبیر خواب انگشت - قطع شدن انگشت در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب انگشت – قطع شدن انگشت در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب آسیب دیدن انگشت

هانس کورت مى‌گوید:

اگر در خواب ببینید که انگشت شست شما آسیب دیده و احساس درد مى‌کنید، به این معنا است که اطرافیانتان با شما رفتار مناسبى ندارند.

بزرگ شدن بیش از اندازه‌ى انگشت شست در خواب، علامت آن است که اقبال خوبى پیش روى شما است. کوچک شدن غیر طبیعى انگشت شست در خواب، نشان دهنده‌ى کسب لذت‌ها و تفریحات است.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی انگشت پایت طوری دچار آسیب و مشکل شده که نمی‌توانی راه بروی، یـعـنـی به خاطر از بین رفتن اموالت دچار ناراحتی شدیدی می‌شوی

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی انگشت تو شکسته است، یـعـنـی یکی از اعضای خانواده و فامیل تو از دنیا می‌رود.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی انگشت تو درد می‌کند، یـعـنـی زن خود را رنجانده و باعث غم و ناراحتی او می‌شوی.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

دیدن دست قطع شده به همراه انگشتان بریده از جمله خواب‌های متداول و شایعی است دیده می‌شوند.

در سر زمین رویاها آمده:

انگشتانتان درد می کند : یک شادی بزرگ

انگشتتان میسوزد : افراد بسیاری از شما بدشان می آید

انگشت شما را قطع می کنند : دوستتان را از دست می دهید

منو چهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که انگشت پای او آفت دیده به طوری که راه رفتن برای او به صعوبت امکان پذیر می گردد غم و اندوهی به او می رسد

 

در مورد تعبیر خواب انگشت تعابیر دیگری نیز وجود دارد که میتوانید در این قسمت مشاهده کنید

تعیبر خواب ابرو ، تعیبر خواب آرنج ، تعبیر دیدن آماس

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۶ دیدگاه ها

 1. سلام خوب هستین من خواب دیدم با مادرو شوهرم تو ماشین هستیم همسرم رانندگی میکرد پدر مرحومم عقب ماشین نشسته بود ولی دستشو به شیشه بغل که من نشسته بودم اورده بود من شصتشو با اب دهنم خیس کردم دقیق یادم نیست خیس کردم یا گاز گرفتم بعد پدرم دستشو پاک کرد میشه تعبیرشو بهم بگین ممنونم

 2. سلام وقت بخیر من انگشت شصت پام لایه لایه ای هستش بخاطر یک اختلال آنزیمی در بدنم
  خواب دیدم یک لایه از انگشت شصت پام کنده شده ولی درد ندارم

  1. سلام خواب دیدم انگشتهای دست و پام رو قلنجشو می شکنم ی دفعه انگشت ۴ و ۵ پام کنده شد و بند اول انگشت وسط دست راستم هم همین طور،و درد ندارم دوباره اونها رو چسبوندم روش یخ گذاشتم رفتم ی جراح قرار شد عمل کنه وسر جاش پیوند کنه

 3. خواب دیدم من و پدرم را میخوان مجازات کنن.انگشتان دست پدرم را یکی یکی با چاقو میبرند ومن فریاد میکشم.نوبت من که میشود بیخیال من میشوند..خودم ۴۰ساله وپدرم ۷۵ساله هستیم.لطفا تعبیرش را بگویید زیرا درمطالب عنوان شده چیزی پیدا نکردم راجب خوابم

 4. خواب دیدم انگشت دست فرزندم قطع شده و من بسیار ناراحت هستم بعدمجددا در همان خواب در خواب دیدم فرزندم از بیرون آمد و دیدم انگشتش قطع شده و دوباره در خواب گریه کردم.
  یعنی اول در خواب دیدم بعد باز در همان خواب دیدم از بیرون آمد و انگار دفعه ی دوم بیدار شده ام و میدانم دفعه ی اول خواب دیده ام و انگار دفعه ی دوم واقعا انگشتش قطع شده است.
  فکر کنم انگشت سوم یا چهارم بود.

 5. سلام
  من خواب دیدم یه مکانی هستم که چند نفر نشسته اند و انگشت اشاره دست راستم قطع شده و یکی یکی خبردار میشوند که انگشت من قطع شده درخواست دیدن آن را دارند در ادامه به یک اتاق خالی میرم و سعی میکنم با بقیه انگشتان دست راستم کار های مختلف انجام بدهم
  میخاستم تعبیر خوابم رو بدونم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا