زیباترین اسم های پسرانه ترکی با گ + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با گ + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف گ + معنای نامهای ترکی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف گ اسم/نام ریشه نام معنی اسم گدیک ترکی (Gədik) گردنه. فرصت. احتیاج. نقش. امتیاز. گدیل ترکی (Gədil) جوال بزرگ یا کوچک. گدیم ترکی (Gədim) لباس. کمربند. گردی ترکی (Gərdi) …

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با و + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با و + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف و + معنای نامهای ترکی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف و اسم/نام ریشه نام معنی اسم واران ترکی (Varan) پیروزمند. ثروتمند. وارسات ترکی (Varsat) وسیله. وارسای ترکی (Varsay) فرض. تخمین. وارسیل ترکی (Varsıl) دارا. غنی. وارلاش ترکی (Varlaş) موفقیت. …

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با د + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با د + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف د + معنای نامهای ترکی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف د اسم/نام ریشه نام معنی اسم دابار ترکی (Dabar) حوضچه. دابارا ترکی (Dabara) جشن. شکوه. دابال ترکی (Dabal) کوتاه قد. کوتوله. دابان ترکی (Daban) پاشنه. اساس. بُن. سینه. برگهای …

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با س + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با س + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف س + معنای نامهای ترکی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف س اسم/نام ریشه نام معنی اسم ساباتای ترکی (Sabatay) کیسه مخصوص نگهداری نقره. درجه. حدّ. سابار ترکی (Sabar) انگشت. کوبنده. سابان ترکی (Saban) خیش. سابای ترکی (Sabay) فالبین. ساپات …

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ش + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ش + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف ش + معنای نامهای ترکی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف ش اسم/نام ریشه نام معنی اسم شابات ترکی (Şabat) کفش کهنه. شاباتا ترکی (Şabata) کفش سبک بهاره. شاباد ترکی (Şabad) استاد. ماهر. شاپاتا ترکی (Şapata) تماماً. کاملاً. شاپار ترکی …

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ک + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ک + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف ک + معنای نامهای ترکی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف ک اسم/نام ریشه نام معنی اسم کسگین ترکی (Kəsgin) قاطع. برنده. تیز. تند. حادّ. شدید. قوی. جدی. آمرانه. خشن. گرزی که سر آن را با زنجیر یا دوال بر …

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با م + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با م + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف م + معنای نامهای ترکی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف م اسم/نام ریشه نام معنی اسم ماراق ترکی (Maraq) کشش. جاذبه. دلبستگی. رغبت. علاقه. ذوق. میل. هوس. اشتیاق. شور. کنجکاوی. قفل چوبی پشت در. کلون. کاهدان. ماران ترکی (Maran) …

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ن + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ن + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف ن + معنای نامهای ترکی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف ن اسم/نام ریشه نام معنی اسم ناققا ترکی (جان)(Naqqa) گربه ماهی. نهنگ. ماهی اسبله. ماهی سبیلی. نایان ترکی (Nayan) بیگ. سَرور. نایمان ترکی (Nayman) نجیب زاده. خود ساخته. نوْیان …

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ه + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ه + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف ه + معنای نامهای ترکی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف ه اسم/نام ریشه نام معنی اسم هارای ترکی (Haray) فریاد. جار. هیاهو. بانگ سهمگین. کمک. هالای ترکی (Halay) دایره. حلقه. سرگین گوسفندان که با دست گِرد و قلنبه میکنند …

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ی + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ی + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف ی + معنای نامهای ترکی   اسم/نام ریشه نام معنی اسم یابال ترکی (Yabal) کرخت. سست. یابانای ترکی (Yabanay) خدای دشتها در باور ترکان. یابین ترکی (Yabın) قرمز. سرخ. یاپار ترکی (Yapar) رند. لوطی. سازنده. ماهر. استاد. یاپاش ترکی (Yapaş) کومه. کلبه. …

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با خ + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با خ + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف خ + معنای نامهای ترکی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف خ اسم/نام ریشه نام معنی اسم خاپان ترکی (Xapan) تله. خالی. دور از توجه. خاتای ترکی (Xatay) خشک رود. پوشال رود. خاتون ترکی (Xatun) بانو. خارات / خارال ترکی …

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ذ + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ذ + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف ذ + معنای نامهای ترکی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف ذ   ندارد   فهرست اسامی دخترانه ترکی را از دست ندهید توجه داشته باشید این فهرست همواره در حال ویرایش و تکمیل است بنابراین در پایین …

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ر + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ر + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف ر + معنای نامهای ترکی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف ر   ندارد   فهرست اسامی دخترانه ترکی را از دست ندهید توجه داشته باشید این فهرست همواره در حال ویرایش و تکمیل است بنابراین در پایین …

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ژ + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ژ + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف ژ + معنای نامهای ترکی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف ژ   ندارد   فهرست اسامی دخترانه ترکی را از دست ندهید توجه داشته باشید این فهرست همواره در حال ویرایش و تکمیل است بنابراین در پایین …

ادامه مطلب

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ق + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های پسرانه ترکی با ق + معنی نامهای اصیل ترکی

اسمهای پسرانه ترکی با حرف ق + معنای نامهای ترکی   اسم های اصیل پسرانه ترکی با حرف ق اسم/نام ریشه نام معنی اسم قابات ترکی (Qabat) طبقه. اصل. بنیاد. هیزم. خشن. هیکل. بار. دفعه. نوبت. قابار ترکی (Qabar) حباب روی آب. تاول. پینه. میخچه. ورم کرده. …

ادامه مطلب