تعبیر خواب آزاد شدن زندانی و مفهوم آزادی در خواب

تعبیر خواب آزاد شدن و آزادی

تعبیر خواب آزاد شدن و آزادی

در این بخش از تعبیر خواب نماگرد، می خواهیم به تعبیر خواب آزادشدن بپردازیم. دیدن آزاد شدن در خواب به معنای رهایی از الگوهای اخلاقی یا مفاهیمی که برای خودمان ساخته‌ایم. به گفته عالمین :اگر کسی در خواب ببیند که آزاد شده اگر غمگین باشد شادمان شودو از غم فرج یابد.

 

دیدن آزاد شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر کسی بیند که آزاد شد، یا کسی او را آزاد کرد، دلیل کند.

۱-  اگر بیمار بود، شفا یابد.

۲- اگر وام دار بود، وامش گذارده شود.

۳- اگر حج نکرده باشد، بگذارد.

۴- اگر بنده بود، آزاد شود.

۵- اگر گناهکار بود، توبه کند.

۶- اگر غمگین بود شادمان شود و از غم فرج یابد.

۷-  اگر عبوس بود، خلاص یابد.

و علی الجمله آزادی درخواب به غایت نیکو و پسندیده است.

 

تعبیر خواب آزاد شدن و آزادی

تعبیر خواب آزاد شدن و آزادی

 

تعبیر خواب آزاد شدن از زندان

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر در خواب دیدید از زندان آزاد شده‌‏اید بدانید که غم و اندوه فراوانى در انتظار شما است.

 

ابن سیرین در تعبیر خواب فردی که در خواب آزاد شدن (آزادی) دیده است، می فرمایند:

اگر فردی در خواب ببیند که از جایی آزاد شد یا شخصی را آزاد کرد، در روز عید قربان گوسفندی را قربانی کند؛ و اگر این خواب را بیماری ببیند، شفا یابد و اگر بنده ای ببیند آزاد گردد، دلیل کند خدای او را بیامرزد.

 

تعابیر مشابه با تعبیر خواب اصلی

 تعبیر خواب آتش ، تعبیر خواب آبادانی ، تعبیر خواب آب و هوا

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید.

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

مطالب متنوع دیگر