تعبیر خواب

تعبیر خواب قفل و کلید | باز شدن قفل در خواب چه تعبیری دارد؟

3.2/5 - (6 امتیاز)

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب قفل و کلید آشنا کنیم. دیدن قفل در خواب، بر مردی امانتدار و درستکار دلالت دارد. اگر در خواب دیدید که در خانه ای را قفل می‌کنید که صاحبش را می‌شناسید به آشنائی که صاحب آن خانه است اعتماد می‌کنید یا به یک نفر در شرایط او. اما ابن سیرین باز شدن قفل را به گشایش در کارها تعبیر کرده‌اند. با ادامه مطالب همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب قفل و کلید | باز شدن قفل در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب قفل و کلید | باز شدن قفل در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب کلید

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر در خواب ببینی کلید آهنی داری، تعبیرش این است که قوت و نیرو خواهی داشت و اگر مسی یا برنجی باشد، تعبیرش این است که حرف و سخن تو نافذ و تاثیرگذار خواهد بود، یا چنانچه از نقره یا طلا باشد، یعنی مال و اموال به دست می‌آوری، ولی اگر جنس آن چوبی باشد، سود و منفعت آن کمتر است.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

تعبیر کلید در خواب بر هشت وجه است

1-مژده وبشارت

2-نجات از غم

3-شفا از بیماری

4-رسیدن به مراد

5-قوت ونیرومندی

6-برآوردن حاجات

7-مستجاب شدن دعا

8-علم ودانش

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی کلیدهای زیادی داری، یعنی بزرگی و عظمت به دست می‌آوری

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر خواب کلید، مردی است که مشکلات کارها را حل می‌کند و همچنین تعبیرش پیروزی بر دشمن می‌باشد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

کلید در خواب بر رزق و روزی، کمک یا پیرزوی بر دشمن دلالت دارد و اگر کسی ببیند که کلیدهای بسیار در دست دارد، به فرمانروایی و قدرتی بزرگ دست مییابد.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

 • اگر در خواب بیند که کلید آهنین داشت، دلیل قوت بود.
 • اگر کلید مسین داشت یا برنجین، دلیل است که سخنش گیرا شود.
 • اگر کلید را چوبین بیند، دلیل که منفعت آن کمتر بود.
 • اگر بیند که کلیدِ سیمین داشت یا زرین، دلیل که مال حاصل کند.

 

تعبیر خواب کلید در سرزمین رویاها آمده

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب یک قفل : خوشبختی
 • شما نمی توانید یک قفل را باز کنید : مراقب دردسرهائی که در پیش است باشید .
 • یک زن در خواب یک قفل را باز می کند : او به مردی که دوستش دارد وفادار خواهد ماند .
 • یک مرد در خواب یک قفل را باز می کند : شانس در عشق
 • یک قفل باز : فرصت عالی برای ادامه نقشه هایتان دارید .
 • شما از پیدا کردن کلید یک قفل عاجز می مانید : در امور مالی احتیاط کنید .
 • کلید یک قفل را پیدا می کنید : از گرفتاری نجات پیدا می کنید .
 • شما کلیدهای قفلهای بسیاری را دارید : آدمهای بسیار خوشبختی در فامیل شما هستند .

 

تعبیر خواب قفل و کلید | باز شدن قفل در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب قفل و کلید | باز شدن قفل در خواب چه تعبیری دارد؟

 

دیدن کلید در خواب به روایت معبرین غربی

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • یافتن کلید: شما از یک دام رهایی خواهید یافت
 • گم کردن کلید: بگو مگو
 • کلید را به همراه داشتن: پس اندازهایتان به شما کمک بسیار خواهد کرد
 • باز کردن یک در بسته با کلید: به شما مظنون خواهند شد

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن کلید در خواب، دلالت بر تغییرات غیرمنتظره دارد.
 • اگر در خواب دسته کلید خود را گم کنید، علامت آن است که اتفاقاتی نامطلوب بر شما تأثیر می‌گذارد.
 • اگر در خواب کلیدی پیدا کنید، نشانه آن است که در حرفه خود تغییری خواهید داد و اعضای خانواده از آن پس در صلح و آرامش به سر خواهند برد.
 • اگر دختری خواب ببیند کلید صندوق زیورآلات خود را گم کرده است، نشانه آن است که با نامزد خود اختلاف پیدا خواهد کرد و از این بابت رنج خواهد کشید.
 • اما اگر خواب ببیند با کلیدی دری را می‌گشاید، نشانه آن است که به نامزد خود بیش از حد اعتماد می‌کند.
 • اما اگر خواب ببیند با کلیدی دری را قفل می‌کند، نشانه آن است که در انتخاب همسر توفیق می‌یابد.
 • اگر خواب ببیند کلیدی را دور می‌اندازد، نشانه آن است که در گفتگوهایش با دیگران درست نمی‌تواند داوری کند و برای همین به شهرت خود آسیب می‌رساند.

 

تعبیر خواب قفل

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن قفل به خواب بر پنج وجه است.

اول: ساختن کار(انجام یافتن کار).

دوم: حجت (سلامتی).

سوم: منفعت.

چهارم: زن.

پنجم: اعتماد کردن به مصلحتی که به وی پیوندد (اعتماد به شخصی درستکار).

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

قفل در خواب، بر مردی امانتدار و درستکار دلالت دارد. اگر کسی که در بند است در خواب ببیند که قفلی را باز میکند، از بند و زندان رهایی مییابد و اگر بیننده ی خواب غم و غصهای دارد، ناراحتیهایش برطرف میشوند. دیدن قفلها در خواب، بر عدم آگاهی نیز، دلالت دارد زیرا خداوند میفرمایند: «افلا یتدبرون القرآن ام عل قلوب اقفالها»؛ یعنی، پس آیا در قرآن تدبّر نمیکنند یا اینکه بر دلهایشان قفل زده شده است.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

 • اگر در خواب دیدید که در خانه ای را قفل می‌کنید که صاحبش را می‌شناسید به آشنائی که صاحب آن خانه است اعتماد می‌کنید یا به یک نفر در شرایط او.
 • اگر در خواب دیدید که قفلی را به زحمت باز می‌کنید در کاری با رنج و تلاش زیاد توفیق حاصل می‌کنید. اگر دیدید که قفلی دارید که نمی‌دانید کلیدش را کجا گذاشته‌اید خوب نیست چون با مشکلی روبه رو می‌شوید. اگر دیدید که در خانه خودتان قفل است و شما کلید ندارید تا آن را بگشائید به همسرتان به طور درست اعتماد دارید.

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن قفل در خواب، علامت سردرگمی است.
 • اگر خواب ببینید قفلی با کلید باز می‌شود، علامت آن است که می‌توانید کسی را بشناسید که در صدد آسیب رساندن به شماست.
 • اگر خواب ببینید قفلی با کلید باز نمی‌شود، نشانه آن است که در امور عاطفی مورد ریشخند دیگران قرار خواهید گرفت. و سفرهای دریایی پرخطر، سودی برای شما به دنبال نخواهد داشت.

 

تعبیر خواب قفل و کلید | باز شدن قفل در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب قفل و کلید | باز شدن قفل در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب باز شدن قفل با کلید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

داشتن کلید در خواب خوب است بخصوص اگر بتوانید به مدد کلید قفل در بسته ای را بگشائید و پشت آن در نیز چیزهای خوب بیابید و ببینید. کلید درخواب تقریباً همان تعبیری را دارد که در بیداری از کلید انتظار داریم. کلید وسیله ای است برای گشودن قفل‌ها و درهای بسته و در خواب نیز به توانایی انجام امور مشکل تعبیر می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر در خواب ببینی قفل را باز کرده‌ای، تعبیرش این است که در کارها و امور تو گشایش بوجود می‌آید و ممکن است حج را به جا بیاوری.
 • اگر ببینی نمی‌توانی قفل را باز کنی، یعنی کار تو با درنگ و وقفه و کندی انجام می‌شود.

جابر مغربی می گوید:

 • اگر بیند که قفل را نتوانست گشود و کلید ضایع شد، تاویلش به خلاف این است.
 • اگر بیند که به کلید قفل گشود، دلیل است که زن خواهد و کنیزک خرد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

باز کردن قفل و درهای بسته در خواب، نشانه شادی بعد از ناراحتی و به دست آوردن رزق و روزی آسان میباشد.

 

تعبیر خواب کلید و قفل بزرگ

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید کلیدی بزرگ دارید که نمی‌دانید که به کدام قفل می‌خورد خواب شما می‌گوید قدرت انجام کارهای بزرگ را خواهید یافت ولی فرصت و موقعیت به دست نمی‌آورید. اگر ببینید قفل بزرگی هست و شما کلید کوچکی در دست دارید برای انجام کاری بزرگ احساس حقارت و کوچکی خواهید کرد یا امکان به دست نمی‌آورید.

 

تعبیر خواب قفل و کلید آشنا

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید قفل و کلید آشنایی هست اما شما نمی‌توانید آن را بگشایید با مشکی رو به رو می‌شوید که از حل آن در می‌مانید. اگر ببینید دیگری کلید می‌سازد و به شما می‌دهد خدمتی در حق شما انجام می‌دهد و راه موفقیت را به رویتان می‌گشاید.

 

تعبیر خواب قفل کردن در 

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر ببینی همسرت درها را قفل میکند به این نشانه است که در زندگی به شما وفادار خواهد بود و به عنوان یک فرد قوی و حامی میتوانید به او همیشه تکیه کنید

خالد اصفهانی می گوید:

خالد اصفهانی  قفل شدن درها را به علامت شانس های بزرگ و خوب در عشق میداند و گفته اند: چنان چه دختر جوان و مجردی این رویا را تجربه کند به این علامت خواهد بود که بزودی خواستگاری خوب و با شرایط مناسب برای او می اید که باعث تغییرات مهمی در زندگی اش می شود اگر ببینی درهای بسیار زیادی را قفل میکنی تعبیر آن خوشبختی ست.

 

تعبیر خواب قفل و کلید | باز شدن قفل در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب قفل و کلید | باز شدن قفل در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب کلید شکسته

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب ببینید که کلیدی را می شکنید، این خواب تعبیری از فاجعه یا مصیبتی مکانیکی است که برای شما اتفاق خواهد افتاد. این نقص فنی در طول یکی از سفرهای شما برایتان رخ می دهد پس بهتر است مراقب باشید و بدون آمادگی به سفر نروید. البته باید بدانید که این ایراد فنی چندان جدی نخواهد بود پس هراسی به خودتان راه ندهید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید کلید شما در قفل شکست در کاری شکست می‌خورید و گرفتار استیصال می‌شوید. اگر ببینید با کلیدی دری را قفل می‌کنید زیرکانه رازی را از دیگران پنهان نگه می‌دارید. همه این‌ها در صورتی است که کلید محور خواب شما باشد.

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن کلید شکسته در خواب ، علامت جدایی از دیگران در اثر مرگ یا حسادتهاست.

 

تعبیر خواب کلید گرفتن از مرده

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر ببینی از دست مرده ای یک کلید میگیری بیانگر این است که یکی از آرزوهایت در زمینه ی عشق و رابطه عاطفی دیر یا زود بر آورده می شود و میتوانی امید وار باشی که به معشوق خود خواهی رسید یا چنان چه به هر دلیلی بخاطر دعوا قهر و یا مسائل دیگر از او جدا شده ای می تواند بیانگر این باشد که این دوران بزودی در حال تمام شدن است و دوباره همه چیز از نو برای تو شروع می شود و در کل دیدن چنین خوابی دلالت بر وارد شدن امید و روحیه در زندگی رسیدن به یکی از خواسته های مهم و بر طرف شدن غم هاست.

 

تعبیر خواب پیدا کردن کلید

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب ببینید که کلیدی را پیدا می کنید، این خواب نشان دهنده دستاوردهای بزرگی است که در آینده قرار است به آن ها دست یابید. این دستاوردها نتیجه سخت کوشی و تلاش شما خواهند بود. هرچیزی که همین حالا روی آن کار کنید با موفقیت بسیار زیادی روبرو خواهد شد و ثمره بسیار قابل توجهی را در دوران پیش رو برایتان به همراه خواهد آورد.

 

تعبیر خواب گم کردن کلید

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب ببینید که کلیدهای خود را گم کرده اید، این خواب نشان دهنده آن است که دیگران حرف های بدی در مورد شما می زنند. عده ای از افراد به شایعه پراکنی در مورد شما خواهند پرداخت و شما قادر به انجام کاری در مورد این وضعیت نخواهید بود. قبل از آنکه در نتیجه چیزی که قادر به تغییر آن نیستید ذهنتان را آشفته و پریشان کنید، بهتر است در برابر حرف های دیگران مقاوم تر و محکم تر باشید. مردم همیشه در مورد شما حرف می زنند و شما را قضاوت می کنند و شما نمی توانید ذهنیات و تصورات ذهنی همه آن ها را تغییر دهید.

 

تعبیر خواب کسی که به شما کلیدی می دهد

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب ببینید که کسی به شما چند عدد کلید می دهد، این خواب نشان دهنده آن است که شما به کسی کمک خواهید کرد. این فرد به کمک شما نیاز دارد و شما نباید یاری خود را از او دریغ کنید.

 

تعبیر خواب چندین کلید

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب ببینید که چند عدد کلید دارید، این خواب نشان دهنده سفری در عالم واقعیت است. شما فرصتی برای سفر دور دنیا و تجربه زندگی از منظری متفاوت را به دست خواهید آورد.

 

تعبیر خواب جستجو کردن کلید

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب ببینید که به دنبال کلید می گردید پس باید بدانید که این خواب نمادی از چالش ها و مشکلات شما است. شما مجبور هستید که با این چالش ها روبرو شوید و برای حل آن ها تلاش کنید.

 

تعبیر خواب قفل و کلید | باز شدن قفل در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب قفل و کلید | باز شدن قفل در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب دادن کلیدهای خودتان به دیگری

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب ببینید که کلیدهای خود را به دیگری می دهید، این خواب نشان دهنده تعهدی درازمدت است. ممکن است ازدواج کنید یا با کسی وارد رابطه ای متعهدانه شوید.

 

تعبیر خواب کلید طلایی

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن کلید طلایی در خواب نشان دهنده علاقه شما به چیزی است. چیزی در زندگی شما وجود دارد که برای شما بسیار جذاب و هیجان انگیز است. شما اشتیاق و علاقه بسیار زیادی به یادگیری چیزهای جدید دارید و ظاهرا نمی توانید به طور کامل به این میل درونی خود پاسخ دهید.

 

تعبیر خواب دیدن سالمندی کلید به دست

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب فرد سالمندی را ببینید که کلیدهایی در دست دارد، این خواب نشان دهنده مشکلاتی است که با آن ها روبرو خواهید شد. این مشکلات با زندگی شخصی یا کاری شما در ارتباط خواهند بود.

 

تعبیر خواب استفاده کردن از کلید (برای مردان و زنان)

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر شما مونث هستید و در خواب خود را می بینید که کاری را با استفاده از کلیدهایتان انجام می دهید، این خواب نشان دهنده کشفی جدید برای شما است. ممکن است شما با فردی جدید و جذاب روبرو شوید که به فرد مهم و باارزشی در زندگی شما تبدیل خواهد شد.

 

مطالب زیر را مطالعه فرمایید

تعبیر خواب خانه تکانی ، تعبیر خواب اتاق ، تعبیر خواب طاقچه

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۲ دیدگاه ها

 1. سلام، من خواب دیدم که تمام درهای خانه ای که قبلا در ان ساکن بودیم را قفل کردم ، اخرین در را که خواستم‌قفل کنم قفلش به نظر خراب بود ، پدرم که در حال حاضر در قید حیات نیست به من گفت که ان قفل را کامر باز کنم وبه او بدهم تا فردا ان را درست کند ومن قفل را به صورت کامل باز کردم وبه او دادم ، پدرم در همان لحظه به من پول داد، ممنون میشم اگر بگید تعبیرش چیه

 2. سلام
  خواب دیدم در یک گلخانه یک درخت گردوی بلند وجود دارد که سقف گلخانه را پاره کرده و بیرون رفته من داخل گلخانه بودم خانمی که معلم من بود هم در آنجا بود گویا گلخانه برای او بود از من خواست که دو عدد کلید که روی تنه درخت بود را برایش ببرم من هم از درخت بالا رفتم و راحت دو کلید را برایش آوردم ممنونم اگر تعبیرش را بگویید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا