خوش آمدید - امروز : چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب خیمه – معنی دیدن خیمه (چادر) در خواب چیست؟

تعبیر خواب خیمه – معنی دیدن خیمه (چادر) در خواب چیست؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب خیمه آشنا کنیم.معبران غربی می گویند: دیدن خیمه در خواب بیانگر شرافت و بزرگی است. برای مطالعه بقیه تعابیر همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب خیمه - معنی دیدن خیمه (چادر) در خواب چیست؟

تعبیر خواب خیمه – معنی دیدن خیمه (چادر) در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب خیمه

محمد ابن سیرین بصری گوید:

  • اگر بیند که خیمه از بهر خویشتن زد یا کسی از بهر او زد و آنجا نشست.
  • اگر سپاهی بود، مال یابد به قدر بزرگی و کوچکی آن.
  • اگر بازرگان بود، سفر کند و از آن سفر مال و منفعت یابد.
  • اگر خیمه سیاه و بزرگ بیند، دلیل غم و اندوه است.
  • اگر خیمه کهن و دریده بیند، دلیل است که به او مضرت و زیان برسد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند از خیمه بیرون رفت، دلیل که از شرف و بزرگی بیفتد.

اگر بیند پادشاه به خیمه اش نشسته بود، کارش نکو گردد و بر دشمن ظفر یافته، کارش به نظام شود و خیمه در روز به خواب دیدن، کسی بود که کار شاهان و بزرگان بهم پیوندد و مهیا دارد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن آن در خواب، دلیل بر رسیدن مژدهای است. ممکن است بر همسر شخص دلالت داشته باشد؛ به سفر کردن نیز، تعبیر میشود.

 

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • اگر در خواب دیدید که خیمه ای زده اید پناهگاه و منبع امیدی می یابید که می توانید خود را در پناه آن محفوظ نگه دارید و او شخصی است که از شما حمایت می کند و شما به قدرت و شخصیت او متکی خواهید شد.
  • اگر ببینید که در صحرا و بیابان و برای پیک نیک چادر و خیمه زده اید به سفری با نشاط می روید که برای شما مفید است و چنانچه گرداگرد شما چمن و سبزه و درخت و آب صاف باشد بهتر است.
  • اگر ببینید که خیمه می زنید کاری را بنیاد می نهید و اگر دیدید در خواب خیمه ای را جمع می کنید به کاری پایان می دهید که مداومتش برای شما بهتر بود.
  • اگر خیمه های زیادی دیدید با عده ای اشخاص بزرگ آشنا می شوید و اگر خیمه فقیرانه بود کسانی هستند که به شما و کمک شما نیازمندتر خواهند بود. دوزنده خیمه مردی است مدبر و کاردان که کارهای خراب را صورت می بخشد و امور گسیخته را پیوند می دهد.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

لطفا نظر خود در مورد این مطلب را با ستاره ها از یک تا ۵ مشخص کنید!!

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.