تعبیر خواب

تعیبر خواب ابر – دیدن ابر در آسمان چه معنا و مفهومی دارد؟

4.7/5 - (6 امتیاز)

تعبیر خواب ابر – دیدن ابر سیاه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعیبر خواب ابر - دیدن ابر در آسمان چه معنا و مفهومی دارد؟
تعیبر خواب ابر – دیدن ابر در آسمان چه معنا و مفهومی دارد؟

در این بخش از تعبیر خواب نماگرد تعبیر دیدن ابر، ابر طوفانی، ابر بارانی، دیدن ابر به رنگهای مختلف را برای شما عزیزان آماده کردیم. ابرها از دو عنصر اصلی‌ یعنی‌ آب‌ و هوا تشکیل‌ می‌شوند. انرژی‌ مثبت‌ رویابین‌ و آرمان‌گرایی‌،احساسات روحیه بخش، وی‌ با ابرهای‌ سفید بیان میشود. ویژگی های شخصی منفی رویابین و افکار خصوصی منفی ، افسردگی یا اینکه ببیننده خواب تحت الشعاع چیزی قرار گرفته باشد وی‌ با ابرهای‌ تیره‌ توفانی‌ بیان‌ می گردند. در ادامه همراه ما باشید تا به دیگر معانی آن بپردازیم.

 

تعیبر خواب ابر

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

تعبیر خواب ابر بر نه وجه بود.

اول: حکمت

دوم: ریاست

سوم: پادشاهی

چهارم: رحمت

پنجم: پرهیزکاری

ششم: عذاب

هفتم: قحطی

هشتم: بلا

نهم: فتنه

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر ببینی ابر را در هوا حرکت می‌دهی و میرانی، یـعـنـی بین تو و دانشمندان و حکیمان ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود، اگر این خواب را «پادشاه» ببیند، یـعـنـی در مناطق حکومتی خود پیام‌رسانها و خبرگزارهایی را میفرستد.

اگر ببینی ابر را از هوا گرفتی و به زمین آورده‌ای، یـعـنـی کار تو به نتیجه خوبی می‌رسد و بزرگی بدست می‌آوری و علم کسب می‌کنی.

اگر ببینی از ابر لباس دوختی و پوشیدی، یـعـنـی آنچنان علم کسب می‌کنی و عالم می‌شوی که کسی مثل او پیدا نمی‌شود.

اگر در خواب ببینی ابر بر تو سایه انداخته است، تعبیرش این است که در آن سال خیر و نعمت زیادی به تو می‌رسد، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَظَلَّلْنَا عَلَیْکُمُ الْغَمَامَ وَاَنزَلْنَا عَلَیْکُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى کُلُواْ… _ و ابر را سایبان شما کردیم و [منّ] و مرغ بریان برای شما فرستادیم (بخورید)… (بقره-57).

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

ابر در خواب، بر دین اسلام دلالت دارد؛ زیرا اسلام باعث زنده شدن مردم و نجات آنها از کفر، نادانی و گمراهی میگردد. ممکن است ابر بر علم و دانش، کاردانی و حکمت نیز، دلالت داشته باشد و همچنین ابر به باردار شدن زنان نیز، تعبیر میشود. ابر ممکن است به باران نیز، تعبیر شود زیرا باران از ابر میآید و گفته شده است که اگر کسی ابر را در خواب ببیند، و آن فصل، فصل بارش باران باشد، خیر و خوشی و برکت به او روی میآورد. دیدن ابر بر رفع غم و اندوه نیز، دلالت دارد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

معبران اسلامی ابر را به علما و دانشمندان تعبیر کرده اند و بدست آوردن ابر در خواب تجسمی است از آرزوی آمیزش و آشنایی و نشستن و برخاستن با اهل علم یا یکی از آن طبقه مردم که ذکرشان رفت و یا تحصیل آن چه فاقد آن هستیم و زمان رسیدن به آن نیز سپری شده است.

اگر بیننده خواب ببیند که تکه ای از ابر را گرفت و خورد یا در سینه و لباس خویش پنهان کرد، یا از فهم و دانش بهره مند می شود و یا مالی بدست می آورد که بزرگی سبب تحصیل آن می شود.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید از میان ابرهای سفید ، خورشید پرتوافشانی می کند ، علامت آن است که پس از کشیدن سختیها به سعادت و موفقیت دست خواهید یافت.

اگر خواب ببینید از میان ابرها ستارگان می درخشند ، نشانه آن است که لذتهایی زودگذر و پیشرفتی اندک نصیب شما خواهد شد.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب آسمان، تعبیر دیدن آسمان نورانی و پر ستاره در خواب

 

تعیبر خواب ابر - دیدن ابر در آسمان چه معنا و مفهومی دارد؟
تعیبر خواب ابر – دیدن ابر در آسمان چه معنا و مفهومی دارد؟

تعبیر دیدن ابر به رنگ های مختلف

از دانیال نبی نقل است که دیدن ابر در خواب به شش گونه امکان پذیر است.

ابر سفید، سیاه، زرد، سرخ و ابر بارنده و ابر خشک ، یعنی ابری که باران ندارد.

ابر با برق تنها عذاب است و ابر با رعد بیم و هراس می تواند باشد.

چنان چه دیدید ابری از جانب دریا به سوی شما آمد غنیمتی است که نصیب شما می شود و از جایی سود می برید که انتظارش را ندارید.

ابری که باران ندارد خوب نیست بخصوص اگر ابر تاریک و گسترده باشد.

ابرهای طوفانی، نشان‌دهنده‌ی افسردگی عمیق از طرف رویابین است.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

ابر سیاه نیکو نیست و نشانه خشم الهی و تندی سرنوشت است.

اگر کسی خویشتن را در زیر ابر سفید بارنده دید، دلیل که خدای عزوجل وی را علم و حکمت ارزانی دارد و مردمان را از علم و حکمت او منفعت رسد.

ابر زرد بیماری است و بعضی معبران نوشته اند که بیننده خواب زنی می گیرد که آن زن به او رنج و بلا می رساند و چنان چه ازدواج کرده باشد از سوی زنی به او زیان می رسد.

اگر بیند که در زیر ابر سرخ بود، دلیل که بر محنت و بلاگرفتار شود، زیرا که خدای غزوجل به هر قومی که عذاب فرستادی، نخست ابر سرخ بر فراز آن ظاهر شدی.

اگر بیند که بر فزار ابر سبز، راست بایستد، دلیل که به قدر آن، فرمانروائی یابد.

اگر بیند که ابر بر سر وی می گذشت، دلیل که او را با کسی نیکو جاه و نیکو عهد، صحبت افتد و مرادش از وی حاصل شود.

 

تعیبر خواب تاریکی ابر

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی ابر یا چیز دیگری آفتاب را پوشانده است، تعبیرش این است که حال و روز «پادشاه» بد و دگرگون و منقلب می‌شود، مخصوصاً اینکه ببینی آفتاب کسوف کرده و سیاه شده است،

ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید:

اگر ببینی ابر، آفتاب و ستاره‌ها را پوشانده است، یـعـنـی پادشاه و لشکرش از دشمن شکست خورده و فرار می‌کنند.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی هوا روشن است، ولی ناگهان ابرها هوا را تیره و تار کردند، یـعـنـی در آن سرزمین مرگ ناگهانی گسترش پیدا می‌کند

اگر ببینی از دریا امواج بزرگی بلند می‌شود و ابرها جهان را تاریک کرده‌اند، یـعـنـی مردم آن سرزمین گناهکار می‌باشند، همانطور که در قرآن کریم آمده: … مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ

سَحَابٌ… _ … (یا چون ظلماتی است به دریایی ژرف که) موجی آن را گرفته و بالای آن موجی دیگر و بالاتر از آن ابری قرار دارد… (نور-40).

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی ابر تمام جهان را پوشانده است ولی هیچ بارانی نباریده، تعبیرش بد می‌باشد.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب آب و هوا، تعبیر خواب های دیدن آب و هوای گوناگون در خواب

 

تعیبر خواب ابر - دیدن ابر در آسمان چه معنا و مفهومی دارد؟
تعیبر خواب ابر – دیدن ابر در آسمان چه معنا و مفهومی دارد؟

تعبیر خوب ابر سیاه باران زا

اسماعیل بن اشعث گوید:

ابر سیاه به خواب، دلیل بیم و ترس و سختی بود و ابر باران برکت و خیر و فراخی بود و نیز غم و اندوه بود. و اما آن ابر که از کنار دریا آرند، که به تازی آن را سفیح خوانند، دیدن وی در خواب غنیمت بود بر قدر آن چه دیده بود.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که ابر سیاه بر فراز موضع و جائی گسترده بود، دلیل بر خشم و عذاب حق تعالی بود در آن دیار. پس هر چه آن ابر را نزدیکتر بیند، عذاب حق تعالی نزدیکتر بود.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید آسمان پوشیده از ابرهای سیاه و تیره است ، علامت آن است که به خاطر اداره بد زندگی بدبخت خواهید شد.

 

تعبیر خواب ابر بارانی

جابر مغربی می گوید:

 •  اگر با ابر باران بیند، دلیل بر رحمت و خیرات کند.
 • اگر بیند که از ابر باران همی خورد، دلیل است که به قدر آن وی را رحمت و نیکوئی رسد.
 • اگر با ابر باران و رعد سخت بود، دلیل بر ترس از ادعای پدر و مادر یا از ادعای مسلمانان بود.
 • اگر بارعد و برق بیند، این عذاب ها سخت تر بود،
 • اگر با برق صاعقه بیند، عذاب سخت تر بود.
 • اگر بیند که در خانه وی جایگاه نشستن ابر گسترده شده است، دلیل که فرزند و اهل بیتش را حکمت و دانش بود بر قدر و تنگی و تاریکی.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب آبیاری گلها و درختان و باغ در خواب

 

تعبیر خواب خوردن ابر

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که ابر را جمع کرد یابرداشت و بخورد، دلیل است که میان حکیمان ممتاز شود و در دانش یگانه گردد.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که ابر را می خورد، دلیل است معیشت او از حکمت بود.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۳ دیدگاه ها

 1. با سلام و خسته نباشید
  من امشب خواب دیدم که دارم آسمان رو نگاه میکنم که یک دفعه کلمات زیبایی در آسمان نوشته میشود فکر کنم کلمات قرآنی بود بود من میخواستم که خانواده ام هم آن کلمات رو ببینند ولی تا اونها میخواستن آسمان رو نگاه کنند ابری جلوی کلمات رو میگرفت توی خواب خواب خیلی خوشحال بودم که میتونم آن کلمات رو ببینم .لطفا خواب رو واسم تعبیر کنید .ممنون از سایتتون

 2. من خواب دیدم که باکسی بخاطر زمین دعوا دارم در همین لحظه نظرم به آفتاب می خورد که در پشت ابر سیاخ پنهان شده است چه تعبیر دارد . اگر لطف نموده برایم در ایمیلم ارسال نمایید بعید ار مهربانی تان نخواهد بود

 3. سلام
  خواب دیدم من و خانواده در پُشت بام منزل هستیم
  هوا بسیار صاف و آبی بود
  به یک باره آسمان از ابرهای سیاه پوشیده شد به طوری که همه جا تاریک تاریک شد ( مثل شب)
  یکدفعه باران گرفت و به طور وحشتناکی باران میبارد . به طوری که تمامی پُشت بام منازل و کوچه و خیابان پُر از آب شد .
  چند دقیقه به همین حال طول کشید سپس آسمان روشن شد و هوا آفتابی و چند دقیقه بعد دوباره ابرسیاه و تاریکی و باران

  خواب عجیبی بود . تا به حال اینقدر خوابی را واضح ندیده و لمس نکرده بودم

  تعبیر چیست ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا