تعبیر خواب

تعبیر خواب عقاب – تعبیر دیدن عقاب در حال پرواز چیست؟

4.5/5 - (2 امتیاز)

تعبیر خواب عقاب – کشتن عقاب در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب عقاب - تعبیر دیدن عقاب در حال پرواز چیست؟
تعبیر خواب عقاب – تعبیر دیدن عقاب در حال پرواز چیست؟

عقاب‌ها در خواب‌ در مجموع‌ نشانه‌ هایی‌ معنوی‌ به‌ شمار می‌روند. از آنجایی‌ که‌ عقاب‌ پرنده‌ای‌ قویست‌، بنابراین‌ پیام‌ ضمیرناخودآگاه‌ شما می‌تواند رفاه‌، سعادت‌،رونق‌، خوشبختی‌، موفقیت‌ و رهایی‌ از یکنواختی‌، خستگی‌ و ملالت‌ باشد. همچنین‌عقاب‌ پرنده‌ای‌ شکارگر است‌، در نتیجه‌ گاهی‌اوقات‌ می‌تواند معانی‌ منفی‌ نیز داشته‌ باشد.تعبیر خوابتان‌ بستگی به‌ جزییاتش‌ دارد. در ادامه با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.

 

تعبیر خواب عقاب

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

عقاب در خواب دو وجه است.

اول: پادشاه ظالم و ستمگر و خونخوار.

دوم: عالم بی دیانت و حیلتی بود.

 بعضی از معبرین گفته اند:

اگر کسی بیند عقاب داشت، دلیل که عمر او دراز بود.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

عقاب درخواب، پادشاه قوی و با هیبت و ستمگر بود، چنانکه همه کس از او بترسد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند عقاب بخورد یا پر او را بکند، دلیل که به قدر آن از پادشاه مال و نعمت یابد.

اگر بیند که عقاب بر سر و صورتش نشسته بود، دلیل که وی را پسری آید و پادشاه شود.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید گوشت عقاب می خورید ، نشانه داشتن اراده ای قوی است که تا دم مرگ هم وجود شما را ترک نمی کند . شما به زودی صاحب ثروتی کلان خواهید شد .

دیدن عقاب مرده در خواب ، نشانه آن است که به زودی مقام وثروتی که دارید از چنگتان در می آورند .

اگر خواب ببینید به پشت عقابی سوار شده اید ، نشانه آن است که برای کسب دانش و ثروت طی مسافرتی طولانی به سرزمینی ناشناخته می روید و به هدف خود دست می یابید .

 ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند عقاب از دهان چیزی درآورد و بدو داد، دلیل که بقدر آن چیز از پادشاه عطا یابد.

اگر بیند عقاب از دست او بپرید و رشته یا چیزی دیگر در دست او بماند، دلیل که پادشاه بر وی خشم گیرد و او را از خود دور گرداند و چیزی از مال بستاند.

 

تعبیر خواب جوجه عقاب

دیدن جوجه های عقاب در آشیانه ، علامت معاشرت با مردمی والامقام و همچنین کسب ثروت و استفاده از سخنهای عاقلانه دوستان خود است .

 

تعبیر خواب عقاب - تعبیر دیدن عقاب در حال پرواز چیست؟
تعبیر خواب عقاب – تعبیر دیدن عقاب در حال پرواز چیست؟

تعبیر پرواز کردن عقاب

در سر زمین رویاها آمده:

یک عقاب در حال پرواز : شانس بزرگ در آینده نزدیک

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید عقابی بالای سر شما پرواز می کند ، نشانه آن است که برای رسیدن به آرزوهای بزرگ خود به سختی می کوشید و عاقبت به آرزوهای خود دست می یابید .

اگر خواب ببینید عقابی بر قله کوهی دوردست فرود می آید ، علامت آن است که به بالاترین مقام ممکن در کشور دست خواهید یافت .

لوک اویتنهاو می گوید :

عقاب درحال پرواز : آرزوهای شما بر آورده خواهند شد

عقاب در یک قفس : مشکلات خانوادگی

 

تعبیر کشتن و شکار عقاب

در سر زمین رویاها آمده:

یک عقاب را می کشید :

1 – ثروت

2 – هیچ مانعی بین شما و هدفهایتان وجود نخواهد داشت

لوک اویتنهاو می گوید :

شلیک کردن به عقاب : از دست دادن چیزی

 ابن سیرین بصری گوید:

اگر دید عقاب به کوچه فرود آمد، دلیل که پادشاه در آن کوچه فرود آید.

اگر بیند که مردم آن کوچه عقاب بکشتند، دلیل که پادشاه مملکت معزول شود یا هلاک شود.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید عقابی شکار کرده اید ، دلالت بر آن دارد که به بزرگترین آرزوهای خود خواهید رسید و بر دشمنان خود فاتح خواهید شد و ثروت بی کرانی بدست می آورید .

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که از عقاب شکار همی گرفت، دلیل که مال و خزانه پادشاه در تصرف او درآید.

اگر بیند عقاب وی را به منقار یا به چنگال بِزَد، دلیل که او را از پادشاه جنگ و خصومت بود.

 

تعبیر خواب عقاب - تعبیر دیدن عقاب در حال پرواز چیست؟
تعبیر خواب عقاب – تعبیر دیدن عقاب در حال پرواز چیست؟

تعبیر دیدن عقاب در خواب چیست؟

در سر زمین رویاها آمده:

یک عقاب مرده : پول از دست می دهید

یک عقاب زخمی : در بازی شکست می خورید

یک عقاب به شما حمله می کند : منتظر مشکلات و دردسر باشید

یک عقاب روی یک مجسمه : آرزوهای بزرگ شما برآورده می شوند

یک عقاب روی نوک یک کوه : پول و افتخار

یک عقاب حمل می کنید : خجالت و اندوه

یک زن خواب تعدادی عقاب ببیند : فرزند پسر او شخصیت مشهوری خواهد شد

شما یک عقاب دارید : احترام و امتیاز

یک عقاب بالهایش را باز می کند : سربازان بسیاری خواهند مرد .

یک عقاب پرکنده : به یک موقعیت سیاسی خیلی بالاخواهید رسید .

 

تعبیر خواب حمله عقاب

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر بیند عقاب را فراگرفت یا شخصی بدو داد و آن فرمانبر و مطیع او بود، دلیل که در نزد پادشاه خاص و مقرب شود.

اگر دید عقاب او را برگرفت و بر هوا برد، دلیل که به فرمان پادشاه سفری نماید و در آن بزرگی و ناموری یابد.

در سر زمین رویاها آمده:

یک عقاب بروی شما می افتد : شما در خطر هستید

ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند عقاب وی را بگرفت، دلیل که در پناه پادشاه شود.

 

تعبیر خواب عقاب چیست؟

معبرن می گویند:

 • عقاب در خواب ، به عنوان سمبلی قدرتمند و با نفوذ شناخته شده است .
 • عقاب با قدرت روحی بالا ، ارتباط مستقیم دارد و نشان دهنده ی تیزبینی و نگاه نافذ است .
 • این پرنده سمبل روشنگری و آگاهی بخش رویابین است . از طرفی به بعدی از شخصیت فرد اشاره میکند که توانایی کنترل بحران ها و رویداد های غیر عادی را دارد .
 • در واقع این خواب نشان میدهد که باید با این بعد از شخصیت خود رو به رو شده و در برابر مسائل ، نکته بین و با قدرت عمل کنید .
 • این پرنده ، قدرت وجودی رویابین را نشان میدهد .
 • اگر در خواب از دیدن عقاب دچار ترس و دلهره شوید و به اصطلاح دست و پای خود را گم کنید ، یعنی در رو به رو شدن با مسائل ، به جای این که از خود قدرت و جسارت نشان دهید ، دچار ضعف و زبونی شده و از خود بی ارادگی نشان میدهید .
 • در این شرایط ، سمبل عقاب ، یادآور این معناست که شما میتوانید با کنترل حواس و حفظ آرامش روحی ، به تشخیص درستی از مسائل دست پیدا کنید .
 • علاوه بر نیروی فیزیکی و قدرت فوق العاده ی عقاب در پروازکردن ، این پرنده با قدرت منحصر به فردی در بینایی شناخته شده است . معمولا این خواب ، فرد را به واقع بینی و هوشیاری در برابر مسائل دعوت میکند

 

تعبیر خواب عقاب - تعبیر دیدن عقاب در حال پرواز چیست؟
تعبیر خواب عقاب – تعبیر دیدن عقاب در حال پرواز چیست؟

 تعبیر دیدن عقاب در خواب

 • اگر کسی در خواب عقابی دید که در محل زندگی او فرود آمد و خطری ایجاد نکرد، بزرگی به آنجا می آید که سودی برای اهالی آن محل دارد ولی اگر مردم محل از عقاب لطمه ای دیدند، تعبیر آن است که فروانروای آنجا خوب نیست و مردم با او دشمنی دارند.
 • اگر دید که مردم عقاب را گرفتند و او را به طنابی بستند، دلیل بر آن است که ظالمی را در محل، دستگیر و زندانی می کنند.
 • اگر عقابی را دید که شکاری به چنگال دارد، و او آن شکار را از عقاب گرفت، از بزرگی نیرومند، هدیه گرانبهایی دریافت می کند و یا به شغل و مقام بزرگی می رسد.

«کارل‌ یونگ‌» معتقد بود 

 • پرندگان‌ در خواب‌نشان‌ دهنده‌ افکار و اندیشه‌های‌ ما هستند، درحالی‌ که‌ مشاهده‌ پرندگان‌ در حال‌ پرواز درخواب‌ نشانه‌ تفکرات‌ متغیر و جاری‌ محسوب‌می‌شود.
 • در مجموع‌ پرندگان‌ در خواب‌ در ارتباط با آزادی‌، رهایی‌ و ترک‌ کردن‌ هستند. درکتابهای‌ قدیمی‌ تعبیر خواب‌، پرندگان‌ نشانه‌شانس‌ خوب‌ و خوش‌ یمن‌ هستند.
 • اگردر خوابتان‌ عقابی‌ به‌ شما حمله‌ کرد و یا خیلی‌ وحشت‌ کردید، باید روی‌ افکار و اندیشه‌ها وگرایشات‌ و تمایلات‌ تجاوزکارانه‌، پرخاشگرانه‌ وغارتگرانه‌ خود بیشتر بیندیشید.
 • اگر در خوابتان‌، عقابی‌ مشغول‌ مبارزه‌ با حیوانی‌ روی‌ زمین‌ باشد،یعنی‌، بین‌ تمایلات‌، گرایشات‌، خواسته‌ها و تصورات‌ ذهنی‌، مطلوب‌ و آرمانی‌تان‌ گیر افتاده‌اید. هم‌چنین‌، در کل‌، عقاب‌ نمایانگر پدر بیننده‌ خواب‌ است‌.

 

مطالعه تعبیر خوابهای زیر را به شما پیشنهاد میکنم تعبیر خواب آسم ، تعبیر خواب آلاچیق ، تعبیر خواب آلبوم عکس 

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا