تعبیر خواب

تعبیر خواب جادو – دیدن جادو گر در خواب چه تعبیری دارد؟

5/5 - (1 امتیاز)

تعبیر خواب جادو و جادوگر از نظر انبیا

 

تعبیر خواب جادو و جادوگر چیست؟ جادو کردن یا خواب دیدن جادوگری بیانگر این است که نیاز دارید به چیزها از دیدگاه متفاوت نگاه کنید و مسائلتان را از زاویه ای جدید پی بگیرید تا به موقعیت پیش بروید. برای مطالعه بقیه تعابیر با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب جادو - دیدن جادو گر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب جادو – دیدن جادو گر در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب جادو و جادوگر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب جادو و جادو گر ببینید با توجه به باور و ناباوری خودتان می توانید تعبیر آن را بیابید. ما به طور کلی برای جادو گران قیافه ای زشت و کریه قائلیم. این جماعت چون فعل باطل دارند نمی توانند چهره ای روحانی و آسمانی و فرشته سان داشته باشند پس دیدن جادوگران در خواب میمون نیست و بیننده خواب در فردای بیداری بهتر است صدقه بدهد.

 

تعبیر خواب جادو

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

جادوئی کردن در خواب بر شش وجه است.

اول: فتنه

دوم: فریب

سوم: مکروحیله

چهارم: توطئه و بد خواهی

پنجم: باطل و دروغ

ششم: کاری که در آن اصلی نبود

جادو در خواب فتنه و دروغ است

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

جادو در خواب، بر فتنه و آشوب و خودپسندی دلالت دارد و اگر کسی در خواب ببیند که جادو میکند، زن و مردی را به ناحق از هم جدا میکند.

 

تعبیر خواب جادو کردن

محمد ابن سیرین بصری گوید:

جادوئی کردن در خواب، کار باطل است. اگر خواب بیند که جادوئی می کرد، دلیل که کاری کند بیهوده و باطل وبعضی از معبران گفته اند: جادوئی فتنه بود آن کس را که بهر او جادوئی کنند.

جابر مغربی می گوید:

جادوئی کردن در خواب از بهر کسی، تعهد بود به دروغ، که مردمان را بدو فریبد و جادوئی در خواب، دشمن فریبنده است.

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب خبر از آینده ، دیدن اتفاقات آینده در خواب به چه معناست؟

 

تعبیر خواب جادو شدن

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید جادو شده اید ، علامت آن است که اگر نسبت به اعمال خود دقت بیشتری به خرج ندهید در معرض آلوده شدن به گناهی قرار خواهید گرفت ، باید به پند بزرگترها گوش فرا دهید .

اگر خواب ببینید در مقابل جادو شدن مقاومت می کنید ، علامت آن است که بخاطر نیروی تعقل و بصیرت ، همه به دنبال شما خواهند آمد .

در سر زمین رویاها آمده:

شما جادو شده اید : نفوذ افکار خبیث به روی شما خواهد افتاد .

 

تعبیر خواب جادو کردن دیگران

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید می کوشید دیگران را جادو کنید ، نشانه آن است که دچار دردسر و پریشانی خواهید شد.

در سر زمین رویاها آمده:

دیگران جادو شده اند : به دیگران کمک مالی خواهید کرد .

خویشاوندان شما جادو شده اند : یک شکست در کار

شما دیگران را جادو می کنید : بزرگترینخواسته هایتان را برآورده می کنید.

 

تعبیر خواب جادو - دیدن جادو گر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب جادو – دیدن جادو گر در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب جادوگر و ساحره

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب یک جادوگر : یکنفر که بدی شما را می خواهد از نزدیک مراقب شماست .
 • یک جادگر باعث وحشت شما می شود : اعتماد شما از یکنفر سلب خواهد شد .
 • یک جادوگر شما را عصبانی می کند : سلامتی شما به خطر می افتد .
 • شما نمی خواهید توجهی به جادوگری که می بینید بکنید : مراقب آنهائی که دروغ می گویند و دوطرفه بازی می کنند باشید .

آنلی بیتون می گوید:

اگر جادوگر یا ساحری را به خواب ببینید ، علامت آن است که برای تشکیل خانواده ای بزرگ ، زحمتهایی فراوان خواهید کشید و در کنار این زحمتها ، از کار خود ، لذتهایی نیز خواهید برد

دیدن ساحر و جادوگر در خواب ، نشانه آن است که آرزوهایتان به نومیدی و یأس مبدل می گردد .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن جادوگر در خواب، بر مردی شیّاد، دروغگو، فریب کار و منکر دلالت دارد.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

جادوگر: زندگی نا معلوم، کارو کوششی سخت

لیلا برایت مى‌گوید:

 • دیدن جادوگر در خواب، نشانه‌ى آن است که روزهاى خوبى در انتظار شما است.
 • دیدن اعمال جادوگرى در خواب، نشانه‌ى دیدن دوستان قدیمى است.
 • اگر خواب ببینید که با جادوگرى مشغول صحبت هستید، به این معنا است که با اطرافیان رفتار خوبى ندارید.
 • اگر در خواب از دیدن جادوگرى، عصبانى شدید نشانه‌ى آن است که بیمارى شما را تهدید مى‌کند.

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب فال گرفتن ، دیدن فالگیر در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب صحبت کردن با جادوگر

در سر زمین رویاها آمده:

با یک جادوگر حرف می زنید : دوباره کمی به روش زندگی خود نظربیندازید .

 

تعبیر خواب جادو گر شدن

آنلی بیتون می گوید:

جادوگر شدن در خواب بیانگر این اسنت که باید مراقب اعمالتان باشید تا متضرر نشوید

 

تعبیر خواب طلسم

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید با خود طلسمی حمل می کنید ، نشانه آن است که دوستانی صمیمی و دلپذیر پیدا خواهید کرد، و از محبت مردی ثروتمند بهره خواهید برد.

اگر دختری خواب ببیند نامزدش به او طلسمی می دهد، نشانه آن است که به آرزوهایی که درباره ازدواج دارد ، خواهد رسید .

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب یک طلسم : 1ـ مراقب حسادت اطرافیان باشید. 2ـ یک راز فاش میشود.
 • یک طلسم با خود حمل میکنید : یک تصمیم بسیار مهم دیر یا زود گرفته خواهد شد.
 • یک طلسم برای جلوگیری از چشم بد: بزودی ازدواج خواهید کرد.
 • یک طلسم میفروشید: بدبختی.
 • یک طلسم به شما اهدا میکنند : عشق از شما روگردان میشود.
 • یک زن خواب طلسم ببیند : خطر او را تهدید میکند.
 • یک مرد خواب طلسم ببیند : دوستانش به او خیانت میکنند.
 • یک زن بیوه خواب طلسم ببیند: او مجدداً ازدواج خواهد کرد.
 • یک دختر جوان خواب طلسم ببیند : او باید در موقع عبود از خیابانها بسیار احتیاط کند.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۵ دیدگاه ها

 1. سلام

  من خواب دیدم جلوی خانه مان یک عروسک خرس مانند مشکی پیدا کردم که به مادرم گفتم گفت جادو هستش و برای باطل شدنش اون عروسک رو اتیش زد و یک قرانم نزدیک اون گذاشته بود بعد خاموش شدنش عروسک تقریبا از بالاتنه سوخته بود و قران هم یه گوشه سمت چپ و بالا سوخته بود

  خواستم ببینم تعبیرش چی میشه چون شبیه این رو پیدا نکردم تو تعبیرها ممنون میشم کمکم کنید

  1. امیرحسین عزیز
   شادمانی ای در خانواده ی شما بوجود خواهد امد با اینحال این شادمانی اندک خواهد بود

 2. سلام من خواب دیدم جادوگر هستم و جادوهایم به رنگ بنفش و آبی هست و دیگران را طلسم میکنم تا آنها را از بین ببرم و مدام قهقهه میزنم.که در وسط کارم یک جادوگر قوی تر میاید و به من کمک میکند تا بقیه را در آب غرق کنیم و بکشیم.به نظرتون این خواب تعبیر داره یا چرت وپرت دیدم؟

 3. سلام من خواب دیدم جادوگری من رو گرفته و با دستبند به جایی بسته و در همون حین با یکی از دوستانم صحبت می‌کنه و بهش میگه اگه به حرف من گوش نکنید دوستتون رو عذاب میدم و در آخر تتویی روی دست من میزنم میشه بگید تعبیرش چیه

 4. سلام
  مادرم حدود ۲ ماه پیش فوت کردند. اوایل فوت ایشان خواب دیدم که در گوشی در پیجی هستم که ظاهرا یک کلاس آنلاین هست و مدرس در حال تدریس مطلبی بود که به عنوان مثال اسم من و مادرم رو نمایش داد و گفت که من و مادرم طلسم شدیم که من اسم خودم و مادرم رو دیدم در صفحه ولی چند ثانیه بعد اسم من و مادرم با ماژیک فسفری محو شد ولی بقیه نوشته ها قابل خوندن بود ولی اسم من و مادرم محو بود. البته باقی نوشته ها رو اصلا در خاطر ندارم. لطفا تعبیر این خواب رو بفرمایید. ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا