تعبیر خواب

تعبیر خواب آسیاب و انواع تعابیر آسیاب بادی و آبی

2/5 - (1 امتیاز)

تعبیر خواب آسیاب و آسیاب کردن – دیدن انواع آسیاب (آبی،بادی) در خواب

تعبیر خواب آنلاین - تعبیر خواب آسیاب
تعبیر خواب آنلاین – تعبیر خواب آسیاب

آسیاب وسیله ای است برای خرد کردن دانه هایی مانند گندم،ذرت و…ما در این بخش مطالبی درباره انواع آسیاب (آبی و بادی) را آماده کردیم. تعبیر خواب آسیاب کردن بسته به نوع ماده‌ای که آسیاب می‌کنید متفاوت است به‌طور مثال قهوه آسیاب کردن نشانه وجود غم در خانه بیان شده است. یا آسیاب فلفل نشانه بیماری است بطور کلی دیدن آسیاب در خواب به توانگری و پادشاهی تعبیر میشود. همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب آسیاب

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

آسیاب درخواب دیدن بر پنج وجه بود:

اول: پادشاه

دوم: رئیس

سوم: توانگری

چهارم: مرد دلیر

پنجم: خوانسالار پادشاه. دیدن به جایگاه آسیاب جای رئیس بزرگ بود.

اگر بیند که آسیاب را همی خراب می کرد، دلیل که اندر آن چیزی که به آسیاب منسوب است خراب گردد.

لیلا برایت می گوید:

دیدن آسیاب نشانه‏ى این است که شما جهت کسب مجدد اعتماد به نفس خود سعى و کوشش زیادى مى‏کنید.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن آسیاب به خواب جنگ و خصومت بود.

1- اگر کسی خود را در آسیاب بیند، دلیل کند که او را با کسی جنگ و خصومت افتد.

2- اگر داند که آسیاب مُلک او بود، آسیاب تر بود و اگر در آسیاب غله نداشت، لیکن نگاه می کرد که آسیاب چگونه می گردد، دلیل که به سفر شود.

3- اگر بیند که سنگ آسیاب از مس یا برنج یا از آهن بود، این جمله دلیل بر جنگ و کارزار بود.

4- اگر بیند که سنگ آسیاب از آبگینه بود، دلیل کند که خصومتش با زنان بود.

5- اگر بیند که در آسیاب سنگ و آهن به جای غله آرد می کرد، دلیل کند که او را با کسی جنگ و خصومت سخت افتد.

6- اگر بیند که آسیاب را به دست می گردانید، دلیل کند ه او را انبازی سخت دل بود و به واسطه او کارش به نظام باشد.

 

تعبیر خراب شدن آسیاب

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر بیند که آسیاب بشکست و از کار بیفتاد، دلیل کند که خداوند آسیاب هلاک گردد.

اگر بیند که سنگ آسیاب بشکافت یا خللی در وی پدید آمد، دلیل که در معیشت خداوند آسیاب سستی و خللی پدید آید.

 

تعبیر دیدن آسیاب به گفته منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

1- دیدن آسیاب در خواب جنگ و خصومت است.

2- اگر کسی خویشتن را در آسیاب ببیند نشان آن است که کسی او را به جنگ و ستیز بر می انگیزد یا با او از در دشمنی وارد می شود.

3- اگر بیننده خواب ببیند که چرخ آسیاب از شیشه و زجاج و آبگینه و بلور است بین او و زنی اختلاف می افتد.

4- اگر از لای سنگ آسیاب چیزی بردارد در آینده ای نزدیک ریسک می کند و لی در نتیجه سودمند می شود.

5- شنیدن صدای چرخش سنگ آسیاب در خواب خوب است و غالب معبران به شهرت و نام آوری تعبیر کرده اند.

6- سفید شدن در آسیاب سر زبان مردم افتادن است. گندم به آسیاب بردن بهتر است از آرد بیرون آوردن. در صورت اول تامین می یابید و در صورت دوم معاشی بدون پشتوانه محکم خواهید داشت

 

تعبیر خواب آنلاین - تعبیر خواب آسیاب
تعبیر خواب آنلاین – تعبیر خواب آسیاب

تعبیر خواب آسیاب کردن

در سر زمین رویاها آمده:

یک دستگاه آسیاب : پول فراوان

قهوه آسیاب می کنید : غم و دردسر در خانه

فلفل آسیاب می کنید : بیماری و غم

ذرت آسیاب می کنید : شانس

سنگهای رنگی آسیاب می کنید : امیدهایتان را از دست میدهید .

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر بیند که در آسیاب غله برد و آرد همی کرد، دلیل کند که از خداوند آسیاب بدو خیر و منفعت رسد.

 

دزیدن سنگ آسیاب

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر بیند که سنگ آسیاب را از کسی بدزدید، دلیل کند که خداوند آسیاب منفعت و مضرت شود.

 

تعبیر دیدن آسیاب به گفته خالد بن محد العنبری

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن آسیاب در خواب، دلیلی بر بهتر شدن احوال صاحب آسیاب یا ثروتمند شدن او بعد از فقر می باشد.

دیدن آسیاب در خواب، برای پسران و دختران مجرّد به ازدواج تعبیر میشود.

 

شنیدن صدای آسیاب

لیلا برایت می گوید:

شنیدن صداى آسیاب در خواب، علامت آن است که شما کار بسیار مفیدى را انجام مى‏دهید. اگر دیدید که غلات را آسیاب مى‏کنید، بدانید دارایى شما بسیار افزایش پیدا مى‏کند

 

تعبیر خواب آسیاب بی آب

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید آب زلالی به آسیاب می ریزد ، علامت آن است که دست به کارهایی خوشایند خواهید زد.اما اگر خواب ببینید آبی که به آسیاب می ریزد گل آلود است ، علامت آن است که زیانهایی خواهید دید و در هنگامی که انتظار لذت و خوشی دارید ، نگرانیها و مشکلات در برابرتان قد علم می کنند.

2- اگر خواب ببینید آسیاب،بی آب مانده است ، نشانه آن است که ارزش سهام شما کاهش خواهد یافت.

 

تعبیر خواب آنلاین - تعبیر خواب آسیاب
تعبیر خواب آنلاین – تعبیر خواب آسیاب

 

 تعبیر خواب آسیاب آبی

در سر زمین رویاها آمده:

خواب آسیاب آبی : خوشبختی

شما درآسیاب آبی هستید : طلبتان را وصول میکنید

یک معامله گر یا سیاستمدار خواب آسیاب آبی ببیند:کارها و معاملات وسعت پیدا میکند.

کشاورزان خواب آسیاب آبی ببینند : یک محصول پر برکت و فراوان

عشاق خواب آسیاب آبی ببینند : ازدواج آنها به خوشبختی می انجامد .

متاء هلها خواب آسیاب آبی ببینند : زندگی زناشوئی خوبی در پیش دارند .

ثروتمندان خواب آسیاب آبی ببینند : ثروتشان باز هم بیشتر خواهد شد .

 

تعبیر خواب آسیاب بادی

هانس کورت می گوید:

دیدن آسیاب بادى در خواب، نشانه‏ى آن است که به یک باره گرفتارى و اندوه در زندگى شما را در بر خواهد گرفت.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک آسیاب بادی : سودهای متعدد ولی کم ارزش

یک آسیاب بادی خیلی بزرگ : شادی و ثروت

مسیر پروانه یک آسیاب بادی عوض می شود : آدمهایی که به آنها اعتماد ندارید ا طراف شما را احاطه می کنند .

یک آسیاب بی حرکت : از طرف اشخاص ثروتمند به شما ارثی میرسد .

یک آسیاب بادی را بکار می اندازید : خبرهای ناخوشایند

پروانه آسیاب ، سنگ آسیاب را می چرخاند : باید به فکر خیلی چیزها باشید .

متاءهلها خواب آسیاب بادی ببینند : زن و شوهر به یکدیگر وفادار نیستند .

مجردها خواب آسیاب بادی ببینند : بزودی ازدواج خواهند کرد .

عاشق خواب آسیاب بادی ببینند : آنها بسیار خوشبخت خواهند شد .

لیلا برایت می گوید:

دیدن آسیاب بادى در خواب، علامت آن است که شما در زندگى روابط بسیار پیچیده و خطرناکى دارید.

 

از شما عزیزان دعوت میکنم در این بخش تعبیر خواب آبتنی و تعبیر خواب آرواره  را مطالعه کنید

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا