خوش آمدید - امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب لکه – دیدن لکه روی بدن (دست و صورت) در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب لکه – دیدن لکه روی بدن (دست و صورت) در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب لکه چیست؟ دیدن لکه در خواب نمادی از اشتباهی سطحی و برگشت پذیر در زندگی تان است. جنس، رنگ و جای لکه را در نظر گیرید و تحلیل کنید. اگر شما نمی توانید لکه را بردارید، بیانگر گناه یا عدم اشتیاق شما برای بخشش و فراموش کردن است. با ادامه مطالب همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب لکه - دیدن لکه روی بدن (دست و صورت) در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب لکه – دیدن لکه روی بدن (دست و صورت) در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب لکه

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

پیسی در خواب بر چهار وجه است.

اول: مال.

دوم: میراث.

سوم: منفعت.

چهارم: پیش آمدن کار مشکل.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

پیسی در خواب، مال و توانگری است. اگر بیند تن او پیس شد، دلیل که به قدر آن مال و نعمت یابد

معبران در مورد این خواب گویند:

پیسی در خواب میراث است.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند با مردی پیس او را صحبت بود، اگر آن مرد مصلح و مستور است، دلیل که او را منفعت آخرت بود. اگر آن مرد مفسد و بخیل است، دلیل که او را از حرام منفعتی رسد.

در سر زمین رویاها آمده:

  • یک لکه روی کاغذ سفید ایجاد می کنید : در تخت یک غریبه خواهید خوابید
  • یک لکه روی کاغذ رنگی ایجاد می کنید : بزودی عازم سفر خواهید شد
  • یک سند مهم را لک می کنید : یک تغییر بسیار خوشایند
  • درموقع نوشتن یک چک آنرا لک می کنید : خوشبختی شما حتمی است.

 

تعبیر خواب دیدن لکه روی لباس

آنلی بیتون می گوید:

دیدن لکه بر دستها یا روی لباس خود در خواب ، نشانه رنج بردن از مسایل کوچک است .

دیدن لکه بر دستها یا روی لباس دیگران در خواب ، نشانه آن است که کسی به شما خیانت خواهد کرد .

 

تعبیر خواب لکه - دیدن لکه روی بدن (دست و صورت) در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب لکه – دیدن لکه روی بدن (دست و صورت) در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب لکه روی بدن

مطیعی تهرانی می گوید:

دیدن لکه‌های سفید بر پوست را نشانه شرم و فاش شدن راز می‌داند. این معبر در جایی دیگر عنوان می‌کند که اگر لکه ای بر سینه شما بود به شما تهمت خواهند زد.

منوچهر مطیعی گوید:

در خواب نیز دیدن آبله روی پوست بدن به زیان مالی تعبیر شده است. اندازه آبله اندازه زیان مالی است و نزدیک بودن به صورت و چشم نیز اهمیت آن را باز می‌گوید.

 

 

تعبیر خواب لکه روی صورت

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

چنانچه در خواب ببینیم که صورتمان لکه آورده و پیس شده است شرمگین می‌شویم و رازی از ما فاش می‌گردد که موجب خجلت و سرافکندگی ما می‌گردد.

 

تعبیر خواب لکه - دیدن لکه روی بدن (دست و صورت) در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب لکه – دیدن لکه روی بدن (دست و صورت) در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب لکه روی دست

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر دست ما پیسی داشت کار زشتی مرتکب می شویم که باز موجب خجلت می شود. این تعبیر برای دست راست است. برخی از معبران نوشته اند پیسی در خواب میراث است اما درست نیست و شرم و راز صحت دارد.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

لطفا نظر خود در مورد این مطلب را با ستاره ها از یک تا ۵ مشخص کنید!!

15 + هجده =

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.