زیباترین اسم های دخترانه ترکی با خ + معنی نامهای اصیل ترکی

زیباترین اسم های دخترانه ترکی با خ + معنی نامهای اصیل ترکی

اسم های دخترانه ترکی با حرف خ + معنای نام های ترکی کاملترین فهرست نامهای دخترانه ترکی زیبا همراه با معنی، برای شما عزیزان فهرست کاملی از نامهای دخترانه ترکی را به ترتیب حروف الفبا آماده کرده ایم که امیدواریم برای شما عزیزان راهنمای خوبی …

ادامه مطلب

زیباترین اسم های دخترانه ترکی با ح + معنی نام های اصیل ترکی

زیباترین اسم های دخترانه ترکی با ح + معنی نام های اصیل ترکی

اسم های دخترانه ترکی با حرف ح + معنای نام های ترکی   برای شما عزیزان فهرست کاملی از نام های دخترانه ترکی را به ترتیب حروف الفبا آماده کرده ایم که امیدواریم برای شما عزیزان راهنمای خوبی جهت انتخاب نام برای فرزندانتان باشد.   …

ادامه مطلب

زیباترین اسم های دخترانه ترکی با چ + معنی نام های اصیل ترکی

زیباترین اسم های دخترانه ترکی با چ + معنی نام های اصیل ترکی

اسم های دخترانه ترکی با حرف چ + معنای نام های ترکی   برای شما عزیزان فهرست کاملی از نام های دخترانه ترکی را به ترتیب حروف الفبا آماده کرده ایم که امیدواریم برای شما عزیزان راهنمای خوبی جهت انتخاب نام برای فرزندانتان باشد.   …

ادامه مطلب

معنی اسم صدرا – معنی صدرا – نام پسرانه فارسی

معنی اسم صدرا – معنی صدرا – نام پسرانه فارسی

  معنی اسم صدرا یکی از نام های اصیل و زیبای پسرانه فارسی صدرا است. معنی اسم صدرا، در زبان فارسی، بالا برنده، ارج دهنده، نام حکیم محمدبن ابراهیم بن یحیی شیرازی معروف به ملاصدرا، نیز گفته شده است. معنی صدرا در دهخدا و فارسی نام …

ادامه مطلب

معنی اسم عرشیا – معنی عرشیا – نام زیبای پسرانه فارسی

معنی اسم عرشیا – معنی عرشیا – نام زیبای پسرانه فارسی

معنی اسم عرشیا یکی از نام های اصیل و زیبای پسرانه فارسی عرشیا است. معنی اسم عرشیا، در زبان فارسی، ملکوتی آسمانی – مرکب از عرش + الف نسبت. اسم ایرانی، نیز گفته شده است.     ریشه اسم عرشیا نوع: پسرانه ریشه اسم: فارسی معنی …

ادامه مطلب

معنی اسم شهریار – معنی شهریار – نام پسرانه فارسی

معنی اسم شهریار – معنی شهریار – نام پسرانه فارسی

معنی اسم شهریار یکی از نام های اصیل و زیبای پسرانه فارسی شهریار است. معنی اسم شهریار ، در زبان فارسی،پادشاه، شاه، فرمانروا، حاکم، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از چهار پسر شیرین و خسروپرویز پادشاه ساسانی نیز گفته شده است.   معنی شهریار در …

ادامه مطلب

معنی اسم شهروز – معنی شهروز – نام پسرانه فارسی

معنی اسم شهروز – معنی شهروز – نام پسرانه فارسی

  معنی اسم شهروز یکی از نام های اصیل و زیبای پسرانه فارسی شهروزاست. معنی اسم شهروز، در زبان فارسی، ،شاه روزگار یا داری بخت و روز شاه، نام سازی، نام شهری که خسروپرویز پادشاه ساسانی بنا کرد، به معنی روز شاهان نیز هست، نیز …

ادامه مطلب

معنی اسم شهرام – معنی شهرام – نام زیبای پسرانه فارسی

معنی اسم شهرام – معنی شهرام – نام زیبای پسرانه فارسی

  معنی اسم شهرام یکی از نام های اصیل و زیبای پسرانه فارسی شهرام است. معنی اسم شهرام، در زبان فارسی، ،شاه شاد و خوشحال، مطیع شاه، رام شاه، آرام شاه، موجب آرامش شاه، نیز گفته شده است. ریشه اسم شهرام به دوره زبان پهلوی برمی …

ادامه مطلب

معنی اسم شروین – معنی شروین – نام زیبای پسرانه فارسی

معنی اسم شروین – معنی شروین – نام زیبای پسرانه فارسی

معنی اسم شروین یکی از نام های اصیل و زیبای پسرانه فارسی شروین است. معنی اسم شروین ، در زبان فارسی، ،در بعضی منابع از شروین به عنوان مخفف نام انوشیروان نام برده شده است، همچنین شروین اسم تعدادی از شاهان در تبرستان بودهاست. شروین …

ادامه مطلب

معنی اسم سینا – معنی سینا – نام زیبای پسرانه فارسی

معنی اسم سینا – معنی سینا – نام زیبای پسرانه فارسی

معنی اسم سینا یکی از نام های اصیل و زیبای پسرانه فارسی سینا است. معنی اسم سینا، در زبان فارسی، سوراخ کننده، گشایش دهندهٔ دل، مرد دانشمند، سینه، کوه طور سینا، اسم جد ابن سینا پزشک و دانشمند نامدار ایرانی، نام شبه جزیره ای کوهستانی …

ادامه مطلب

معنی اسم سپهر – معنی سپهر – نام زیبای پسرانه فارسی

معنی اسم سپهر – معنی سپهر – نام زیبای پسرانه فارسی

  معنی اسم سپهر یکی از نام های اصیل و زیبای پسرانه فارسی سپهر است. معنی اسم سپهر ، در زبان فارسی آسمان، فلک، اقبال و نام نوایی در موسیقی گفته شده است. معنی اسم سپهر در دهخدا و فارسی آسمان، فلک، آسمان نیلگون،فلک نهم …

ادامه مطلب