تعبیر خواب

تعبیر خواب شمع + تعبیر خواب روشن و خاموش کردن شمع

3.8/5 - (5 امتیاز)

تعبیر خواب شمع چیست؟ دیدن شمع در خواب بیانگر خوش شانسی و امید است که به میزان های کم و ثابتی در مسیر شما به سمت شما خواهد آمد. شما در مرحله ی راحتی در زندگیتان هستید و ممکن است به دنبال روشنفکری روحانی باشید شمع های روشن نمادی از عقل ، روشنفکری ، آگاهی یا حقیقت جویی است.

 

تعبیر خواب شمع + تعبیر خواب روشن و خاموش کردن شمع
تعبیر خواب شمع + تعبیر خواب روشن و خاموش کردن شمع

 

تعبیر خواب شمع

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن شمع در خواب، بر چهارده وجه بود.

اول: پادشاه.

دوم: قاضی.

سوم: فرزند.

چهارم: عروسی.

پنجم: فرمانروائی.

ششم: مهتری وسروری .

هفتم: سرای و خانه.

هشتم: شادی.

نهم: علم.

دهم: توانگری و ثروت.

یازدهم: عیش و عشرت.

دوازدهم: کنیزک.

سیزدهم: زن.

چهاردهم: چنانکه بیننده بیند.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

شمع، نشانه هدایت است و دیدن آن در خواب برای جوان مجرّد به ازدواج و برای فرد جاهل و نادان به هدایت تعبیر میشود.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: 

شمع هم فرزند خوب و صالح است و هم عزت و جلال و هم علم و دانش.

محمدبن سیرین می گوید:

شمع دولت و عز و نعمت بود. اگر بیند که شمع به دست خود افروخته داشت، دلیل که عز و دولت و نعمتش زیاده گردد.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن شمع و چراغ فرزند بود

 

تعبیر خواب شمع + تعبیر خواب روشن و خاموش کردن شمع
تعبیر خواب شمع + تعبیر خواب روشن و خاموش کردن شمع

 

تعبیر خواب روشن کردن شمع

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر شمع افروخته از دست او بمرد، دلیل کند زنش بمیرد. اگر زن ندارد، حالش بد شود. اگر بیند کسی شمع در دست او بکشت، دلیل کسی بر وی حسد برد. اگر شمع نیفروخته بیند، دلیل کند از این چیزها که در پیش گذشت اندک نفعی بر وی رسد.

محمدبن سیرین می گوید:

اگر شمع افروخته دید در خانه خود، که خانه از نور آن روشن شد، دلیل که در آن سال نعمت بر وی فراخ گردد. اگر بیند که شمع افروخته کسی به وی داد، دلیل که از قبیله بزرگ زنی بخواهد بر قدر و قیمت آن چنانکه اگر شمعدان آن سیمین بود، از اصل گوهری و با صلاح بود. اگر زرین باشد، آن زن از مردم قوی و دلیر باشد. اگر از سرب بود آن زن از مردم ملازاده بود، اگر از سفال بود آن زن از مردمان عامه بود.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

 • اگر زنی در خواب ببیند که شمعی روشن در دست یا در خانه دارد صاحب دختری برگزیده و ممتاز می‌شود.
 • اگر بیماری ببیند شفا حاصل می‌کند و اگر وامداری ببیند ادای دین خواهد کرد.
 • اگر کسی شمع روشن به شما بدهد بسیار خوب است و خواب شما می‌گوید که شما را به عزت و نعمت می‌رساند.
 • برای دختران و پسران جوان شمع روشن جفت است.
 • شمع روشن نشده بد نیست بل که بد آن است که در خواب شمع افروخته و روشنی را چه خودتان چه دیگری خاموش کند.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • روشن کردن شمع: شما دوستان خوبی خواهید یافت
 • بسیار نورانی: شما به یک ضیافت دعوت خواهید شد
 • یک شمع روشن در دست داشتن: خوشبختی زیاد
 • شمعی که دود می‌کند: شما تا حد یک چاپلوس سقوط خواهید کرد

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید شمع‌ها با شعله ای یکنواخت می‌سوزند، دلالت بر آن دارد که آینده شما بر پایه‌های محکم استوار است.
 • اگر دختری خواب ببیند در حال درست کردن شمع است، نشانه آن است که به زودی ازدواج خواهد کرد و با اقوام خود دیدارهایی خوشایند خواهد داشت.
 • اگر دختری خواب ببیند در حال روشن کردن شمعی است، دلالت بر آن دارد که معشوق خود را به علت مخالفت پدر و مادر مخفیانه دیدار می‌کند.

 

تعبیر خواب شمع + تعبیر خواب روشن و خاموش کردن شمع
تعبیر خواب شمع + تعبیر خواب روشن و خاموش کردن شمع

 

تعبیر خواب خاموش کردن شمع

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید شمعی در اثر باد خاموش می‌شود، دلالت بر آن دارد که شایعاتی پشت سر شما منتشر می‌شود.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

خاموش کردن شمع: شما از دوستانتان قهر خواهید کرد

 

تعبیر خواب فوت کردن شمع

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید شمعی را فوت می کنید ، دلالت بر آن دارد که اخبار تأسف باری به دستتان خواهد رسید ، یا دوستان شما مرده اند یا درگیر حوادثی مرگ آفرین هستند

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر شمعی روشن داشتید و خودتان فوت کردید خوب نیست.

اگر شمع افروخته ای داشته باشید و دیگری آن را فوت کند نشان آن است که کسی بر شما رشک می‌برد و نفاق می‌کند و بر شما چیره می‌گردد.

 

تعبیر خواب شمع + تعبیر خواب روشن و خاموش کردن شمع
تعبیر خواب شمع + تعبیر خواب روشن و خاموش کردن شمع

 

تعبیر خواب شمعدان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • شمعدان خانه و خانواده ما است که روشنایی های ما زا آن جا مایه می گیرد. مادر ما آن جاست همسر ما آن جا است و فرزند ما آن جا است و بالاخره در آن جا است که آرامش می یابیم و آسایش می کنیم و تامین داریم. خانه و خانواده همه این ها را می تواند به ما ببخشد و در خود جمع داشته باشد و شمعدان در رویا های ما اشاره ای است و به خانه و خانواده
 • اگر شمعدان مجلل و با شکوه باشد خانه و خانواده ای خوب و دل خواه خواهیم داشت و نشان آن است که وضع مالی ما بهبود می یابد و از جهت همسر و فرزند نیز خیالی آسوده خواهیم داشت
 • چنان چه شمعدان خرد و حقیر باشد تعبیر خلاف آن است.

برخی از معبران نوشته اند شمعدان زن است

 • اگر نقره ای با شد خوب است.
 • اگر طلائی باشد آن زن از خانواده ای بزرگ بیرون آمده است.
 • اگر گلی باشد روستائی یا فقیر است چرا که ممکن است روستائی فقیر نباشد و فقیر هم روستا نشین نشود. آن قدر که درباره شمع گفته و نوشته شده معبران درباره شمعدان چیزی مهمی ذکر نکرده اند ولی به تجربه ثابت شده که شمعدان جز خانه و خانواده اشاره به چیز دیگری نمی تواند باشد.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید در شمعدانی ، شمعهایی سالم قرار گرفته است ، نشانه آن است که آینده ای درخشان در انتظار شماست . اما اگر ببینید در شمعدانها ، شمعی نیست ، تعبیری بر خلاف آنچه بیان شد ، دارد .

 

 

تعبیر خواب شمع + تعبیر خواب روشن و خاموش کردن شمع
تعبیر خواب شمع + تعبیر خواب روشن و خاموش کردن شمع

 

تعبیر خواب روشن کردن شمع در جاهای مختلف

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی خانه تو با نور شمع روشن شده است، یـعـنـی در آن سال نعمت تو افزایش می‌یابد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: یعنی زن تو انسان سازگاری خواهد بود

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر در شهر خودت شمع‌های روشنی ببینی، یـعـنـی فرمانروا و قاضی شهر عادل و منصف خواهند بود و دانشمندان شهر زاهد و پرهیزکار می‌شوند و عموم مردم عادی نیز در جشن و عروسی و عیش و خوشی بسر خواهند برد و در مجموع شهر بسیار خرمی خواهد شد.

اگر ببینی در مسجد یا مدرسه‌ها شمع روشن کرده‌اند، یـعـنـی مردم شهر به طاعت و عبادت مشغول می‌شوند .

 

مطالب مرتبط

تعبیر خواب آتش ، تعبیر خواب آتش افروختن ، تعبیر دیدن آتش زنه

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

 1. سلام من خواب دیدم در حال چیدن سفره هفت سین هستم و خودم دو تا شمع گنده و بزرگ روشن کردم ولی شمع ها زود شروع به آب شدن کردند برای جلوگیری از آب شدن شمع ها آنها رو با فوت کردن خاموش کردم . تعبیرش چی میشه لطفا ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا