تعبیر خواب

تعبیر خواب پارچه – دیدن مغازه پارچه فروشی در خواب چه تعبیری دارد؟

3.2/5 - (4 امتیاز)

تعبیر خواب پارچه از نظر علما و مفسران

تعبیر خواب پارچه - دیدن مغازه پارچه فروشی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب پارچه – دیدن مغازه پارچه فروشی در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن پارچه در خواب با توجه به شرایط دیده شده تعبیری متفاوت دارد چون جنس و رنگ پارچه بر تعبیر آن اثر می گذارد اما بطور کلی دیدن پارچه در خواب بیانگر بازتابی از وضعیت درونی یا تاریخچه شخصی شماست. برای اینکه دقیقا متوجه خوابی که دیده اید شوید با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید

 

تعبیر خواب پارچه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پارچه فریب و نیرنگ است و دروغ و ریا مخصوصا اگر آن را در دکان فروشنده و پارچه فروشی ببینید.

لیلا برایت می گوید:

دیدن پارچه در خواب، نشانه‏ى موفقیت در انجام کارها است.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن هر گونه پارچه در خواب ، نشانه آن است که دوستان ریاکار با رفتار خود شما را اندوهگین خواهند ساخت .

 

تعبیر خواب پارچه کتان

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب ببینید که پارچه‏ى کتانى مى‏خرید، یعنى به زودى ازدواج مى‏کنید.

اگر در خواب ببینید که پارچه‏ى کتان مى‏فروشید، بیانگر داشتن روزهاى شاد است.

 

تعبیر خواب پارچه گل دار

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پارچهگل دار در خواب ، نشانه آن است که اوقات بسیاری را به بیهودگی تلف خواهید کرد .

 

تعبیر خواب پارچه مخمل

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پارچه مخمل در خواب ، نشانه آن است که اقدامات شما با موفقیت به پیش خواهد رفت .

دیدن پارچه مخمل کهنه و قدیمی در خواب ، نشانه آن است که با غرور فراوان سعادت و خوشبختی را از خود دور می سازید .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب پارچه مخمل : ثروت و احترام

شما تاجر مخمل هستید: کارهائی که می کنید بسیار سودمند خواهند بود .

مخمل می خرید : بسیار فعال و زرنگ خواهید شد

مخمل می دوزید : یک دوست به شما کمک میکند

 

تعبیر خواب پارچه برزنت

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن پارچه برزنت در خواب، علامت روبرو شده با سردی و خیانت است.

اگر خواب ببینید پارچه برزنت خرید و فروش می‌کنید، علامت آن است که معاملاتی مشکوک خواهید داشت.

 

تعبیر خواب قماش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

از امام صادق علیه السلام نقل است که ابزار و پارچه و قماش زینت دنیاست. قماش پارچه نخی است ولی اگر در خواب پارچه ای از پشم ببینید خوب است. قماش نخی غم و اندوه و ابتلاست به خصوص وقتی که پولی در بهای آن پرداخت کرده باشید چون اصولا معبران پول را در خواب نیک نمی دانند و هر چه به عوض پول تحصیل شود نمی تواند خوب باشد.

اگر در خواب دیدید قماش خریده اید و به خانه می برید مدتی فکرتان مشغول امری می شود که شما را غمگین می کند ولی دوام زیادی ندارد. دوختن لباس با قماش نیز همین تعبیر را دارد با اشتراک کسی که لباس بر قامت او دوخته می شود.

اگر کسی قماش به شما هدیه داد فکر و اندیشه ای به شما می دهد که قلب و روحتان را مکدر می کند. بخشیدن قماش تعبیر مخالف دارد. رنگ قماش هم در تعبیر اثر دارد. رنگ های ملایم خوب هستند. سیاه بزرگی است. سرخ هیجان است. سبز خرمی و فرج است و زرد بیماری.

 

تعبیر خواب پارچه چیت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • چیت چلوار نقاشی شده است. آنچه در مورد چلوار گفتیم در مورد چیت نیز تا حدی صدق می کند به اضافه فریب و نیرنگ و ظاهر سازی که جای بی گناهی و صفای چلوار را می گیرد. چیت غمی است که با خدعه و فریب و نیرنگ پیش می آید. چنانچه در خواب دیدیدمقداری چیت دارید غمی به شما می رسد.
 • اگر چیت متعلق به خودتان است و ندانستید کی به شما داده و از کجا آورده اید قربانی یک توطئه می شوید.
 • اگر چیت به دیگری دادید غمی به او می رسانید که خودتان در آن سهیم هستید و اگر از دیگری گرفتید همین طور.
 • اگر دیدید با چیت لباس می دوزید خدعه ای را ترتیب می دهید و اگر کسی برای شما لباس با چیت دوخت همین طور.

 

تعبیر خواب پارچه - دیدن مغازه پارچه فروشی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب پارچه – دیدن مغازه پارچه فروشی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب پارچه چلوار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پارچه در علم خواب غم و اندوه شناخته شده و چلوار غمی است که با بی گناهی و پاکی اتفاق می افتد و در واقع گویای این است که دارنده چلوار در خواب طعمه و قربانی غمی می شود که در مورد آن هیچ مسئولیت و گناهی ندارد و بی گناه پایش در معرکه کشیده شده است.

چلوار هر چه سفید تر باشد بیگناهی و پاکی و صفای باطن بیشتر است و هر قدر طولانی تر و عریض تر باشد دامنه غم و اندوه وسیع تر.

 

تعبیر خواب پارچه ترمه

تعبیرگری می گوید:

دیدن ترمه در خواب، گول خوردن و گول زدن و ارتکاب کاری خلاف و از روی طمع، مانند گرفتن رشوه است .

اگر خواب دیدید ترمه دارید یا لباسی از ترمه پوشیده اید، فریب می خورید و یا رشوه قبول می کنید. تعارف ترمه دعوت به انجام کار خلاف و بی عدالتی است.

 

تعبیر خواب پارچه ابریشم

آنلی بیتون می گوید:

اگر دختری پارچه ابریشم قدیمی در خواب ببیند ، نشانه آن است که نسبت به اجداد خود غرور خاصی خواهد داشت ، مردی پروتمند ولی مسن از او خواستگاری خواهد کرد.

 

تعبیر خواب پارچه پرده

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

پارچه اگر پرده باشد یا در خواب ببینید که متعلق به خود شماست و پرده است و یا می‌خواهید از آن پرده بدوزید غم و اندوه است بخصوص اگر کهنه و فرسوده باشد.

تعبیر خواب پارچه‌های رنگی

سفید:

اگر ببینی رنگ پارچه سفید است به نشانه ی نزدیک شدن دوران سخت و طاقت فرسا و آغاز روزهای غم بار و کسالت بار است

قرمز:

اگر قرمز بود به نشانه ی جنگ روانی بزرگی است که بین دو خانواده رخ میدهد که در انتها موجب قطع رابطه های و زیاد شدن کینه و دشمنی میشود

بنفش:

اگر ببینی بنفش بود بیانگر زمین گیر شدن و بیماری مادر است

رنگی:

اگر ببینی رنگی بود به نشانه غصه ناراحتی افسردگی های طولانی مدت باشد

سیاه:

اگر ببیند رنگ پارچه سیاه بود به نشانه ی از دست دادن عزیزی در میان دوستان است

زرد:

اگر پارچه زرد باشد بیماری است

سبز:

اگر سبز باشد فرح و انبساط بخصوص اگر بخواهید با آن چادر بدوزید. چادر در خواب حرمت و آبرو و حیثیت است چه متعلق به خودتان باشد و چه دیگری.

 

داستان

شخصی به نزد حضرت “امام صادق (ع)” فرا می رسد به ایشان میگوید خواب دیدم یکی از اقوام دور ما برای همسرم که تازه فرزندی را به دنیا آورده است مقداری پارچه ی زرد رنگ به عنوان هدیه آورده است از او قبول کردیم ،حضرت کلام این مرد را قطع کرد و به ایشان گفتند فوری به منزل برگرد و برای خودت همسر و فرزندت اسپندی دود کند و دعایی را سیاهه کردند و به این مرد دادند تا بخواند مر

د هراسان شد و پرسید یا حضرت تعبیر این رویا چیست؟ “امام صادق (ع)” پاسخ دادند محتمل است فرزندت تا چند روز دیگر بخاطر چشم زخم دیگران از دنیا برود

 

تعبیر خواب خریدن پارچه

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب مشاهده کنید که از دکانی پارچه می‌خرید و فروشنده برای شما پارچه ذرع می کندخواب شما می‌گوید که فریب می‌خورید و کسی درصدد اغوای شما بر می‌آید.

 

تعبیر خواب پارچه - دیدن مغازه پارچه فروشی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب پارچه – دیدن مغازه پارچه فروشی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب پارچه بالش

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر پارچه بالش به رنگ سبز باشد همسری خوب و نیک نفس و پارسا نصیب او می‌شود.

اگر پارچه بالش زرد باشد از یک بیماری خبر می‌دهد و این بیماری به همان خانه بر می‌گردد که اداره امور را به عهده دارد.

 

تعبیر خواب ذراع پارچه

معبران می گویند:

اگر کسی خواب ببیند پارچه ای را ذرع (واحد اندازه گیری به طول 104 سانتی متر) می کند، به همان میزان سود و منفعت نصیب او می شود.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر دیدید که پارچه ذرع می‌کنید که به دیگری بدهید در اندوه خود دیگری را شریک می‌کنید و چنانچه دیگری به شما پارچه ای هدیه داد در غم او شریک می‌شوید.

 

تعبیر خواب پارچه فروش( بزاز)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • پارچه فروشی در خواب ما گویای مکر و حیله و نیزنگ است و بزاز مردی است مکار و نیرنگ باز و چنانچه خویشتن را در خواب درون یک بزازی ببینیم گویای اینست که سخت فریفته زینت دنیا می شویم و در موضعی قرار می گیریم که انتخاب و اتخاذ تصمیم درباره داشتن بهترین، مردد و دو دل می مانیم.
 • اگر ببینیم که در یک پارچه فروش هستیم و بزاز برای ما پارچه می آورد و عرضه می کند با مردی محیل و مکار رو به رو می شویم که سررشته کار ما به دست او می افتد و خواب ما آگهی می دهد که هوشیار باشیم.
 • چنانچه کسی ببیند که خودش پارچه فروشی می کند و او خریدار است فریب می خورد و زیانی به او می رسد.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن پارچه فروش در خواب نشان آن است که بیننده خواب مجذوب زینت دنیاست و دنیاپرست شده است یا در آینده خواهد شد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر کسی به خواب دید پارچه فروشی همی کرد و بهای کالا درم و دینار بستد، دلیل که او را اندوهی و زیانی رسد.

اگر دید که کالای دیگر به عوض کالای خویش بستد، دلیل که مرادش حاصل شود.

 

تعبیر خواب پارچه - دیدن مغازه پارچه فروشی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب پارچه – دیدن مغازه پارچه فروشی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب کرباس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن کرباس در خواب چندان خوب نیست و نشانه از غم و اندوه و فقر و ماتم و عزا دارد. این تعبیر برای ما مسلمانان است و برای ملل و اقوام و مذاهب دیگر نیست چه بسا در خوابنامه های غربی مقابل کلمه کرباس تاویل دیگری نوشته باشند. برداشت ما از کرباس به این علت متفاوت است که اولا کرباس کم بهاترین پارچه است و معمولا فقرا از آن لباس می دوختند و می پوشیدند دوم آنکه با کرباس کفن می کنند. این دو تصور که در عمق ذهن ما وجود دارد زایل نشدنی است لذا در خواب هایی که می بینیم یا نشان فقر است یا گویای غم و اندوه و گریه و ماتم. چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که لباس گشادی از کرباس پوشیده اندوهگین می شود. اگر لباس گشاد کرباسی رنگ زرد داشته باشد از بیماری خبر می دهد. پوشیدن لباسی تنگ از کرباس در خواب گویای این است که در فشار و مضیقه قرار می گیریم. فروختن و خریدن کرباس نیز همین تعبیر را دارد.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

کرباس وریسمان پنبه و گندم روزی حلال بود بعضی گویند اندک غم بود

دیدن پنبه وکرباس و مانند آن حشمت زیاد شود

معبران می گویند:

جانوری است که به تازی او را برص خوانند و دیدن وی در خواب، دلیل بر مردی است که در میان مردم فساد اندازد.

 

تعبیر خواب رفتن به پارچه فروشی

ابراهیم کرمانی می گوید:

دیدن این رویا برای پسران و یا مردان مجرد به نشانه ی ظلمی است که در حق جنس مخالف خود میکنند و با رفتار و کردار اشتباه و یا با فریب و دروغ سعی دارند تا از احساسات کسی سواستفاده کنند و برای زنان متاهل و باردار نشانگر بیماری های ناعلاج به دنیا آوردن فرزند مرده افسردگی های طولانی مدت تنهایی و جدایست

خالد اصفهانی می گوید:

دیدن رفتن به دکان پارچه فروش به علامت فریب خوردن ، سستی در دین و ایمان ، ازدیاد گناهان و این رویا برای دختران مجرد بیشتر به نشانه ی دیدن خیانت و یا شکست عشقی خوردن محسوب میشود

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر شخص آشنایی را در خواب خود را در مغازه پارچه فروشی مشاهده کنیم نشان آنست که از آن شخص معین بیمناکیم و در عین حال محتاج و ناخود آگاه از کید و مکر او می ترسیم.

جابر مغربی می گوید:

 • اگر زن بارداری خواب ببیند به مغازه ی پارچه فروشی برای خریدن پارچه رفته است دلالت بر این دارد که فرزندی ناقص و یا مرده به دنیا می آورد
 • اگر ببیند دیگران برای او خریده اند علامت آن است که فردی در نزدیکی اش در حال ساختن توطئه و یا دروغ بزرگی است که باعث رسوایی یا بی آبرویی میشود
 • اگر ببیند تعداد زیادی از افراد به او پارچه هدیه میدهند فقط نشانه ی این است که اطرافش پر از دوستان فریبکار ریباکار و سود جو هستند و فقط موجب شر و آسیب هستند

 

تعبیر خواب پارچه گرفتن از مرده

دانیال پیامبر می گوید:

اگر ببینی مرده ای به شما پارچه میبخشد و یا هدیه میدهد نشانگر ان است که در روزهای آینده یکی از نزدیکان خود را در اتفاقی دلخراش از دست میدهید

 

مطالب مرتبط با موضوع اصلی

تعبیر خواب ابریشم ، تعبیر خواب آستین ، تعبیر خواب لباس

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۲ دیدگاه ها

 1. من یک هفته بخاطر اختلاف با همسرم با وجود دو فرزند به منزل پدرم اومدم. در شب دوم خواب دیدم در مکانی اعضای فامیل همسرم جمعند که من میزبانشون هستم، اما خونه از خودم نبود
  دیدم که من و دو تا از خواهرهای همسرم در اتاقی نشسته و در اتاق دیگری که در تصور من خانه من هست مادر همسرم به اتفاق خواهر دیگر همسرم هستندبه یک باره خواهر همسرم از اتاق بیرون میاد و بالشت بزرگ و بد ترکیبی رو به سمت من میاره و میگه این پارچه هایی که مامانت قبل به مامان من داده بود و اونم نخواسته بود و داده بود به تو، حالا پشیمون شده و باهاش رو روکش برای این بالشت درست کرده
  پارچه مخمل بنفش با دو تا گل برجسته به همون رنگ بود، اما وصله خیلی بدی در یک سمت بالشت بود با همون پارچه که من با دیدنش خیلی ناراحت شدم
  در ذهنم اینطور می‌گذشت که باقی پارچه هایی هم که مادرم بهشون داده بنفشه. بعد خواستم ازشون پذیرایی کنم، دنبال میوه میگشتم، سطلی رو دیدم که درش انارهای شکسته شده داشت
  تعدادی از انارهای سفید یک دست بودند و تعداد کمتری قرمز
  وقتی خواستم در ظرف بچینم، خاله همسرم گفت این انارها برای ما هست و من ازش معذرت خواهی کردم،اما گفت اشکالی نداره چند تایی بردار.
  من ظرف رو با چند تا پرتقال که همونا رو هم به زحمت پیدا کردم و یه میوه دیگه که اصلا یادم نیست چیدم و در نهایت سه تکه انار که دو تای اونها یک دست سفید بود اما شیرین به نظر می‌رسید و یک تکه قرمز در ظرف گذاشتم. زمانی هم که دنبال میوه میگشتم نایلونی رو به تصور سیب کشیدم بیرون که دیدم پیازه، نایلون دیگر رو به تصور پرتقال کشیدم، سیب زمینی بود. در خواب همش دلم میخواست اینها زودتر بروند و استرس زیادی داشتم، اما اونها خیال رفتن نداشتند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا