خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب مرغابی – دیدن مرغابی در حال پرواز چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب مرغابی – دیدن مرغابی در حال پرواز چه تعبیری دارد؟

در این پست از تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب مرغابی آشنا سازیم. دیدن مرغابی در خواب بیانگر غم و غصه می باشد. اما پرواز مرغابی تعبیر دیگری دارد معبران می گویند: اگر در خواب مرغابیها را در حال پرواز ببینید، نشانه آن است که ازدواج خواهید کرد و صاحب فرزندانی خواهید شد و همچنین خانه ای جدید خواهید خرید. در ادامه با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب مرغابی - دیدن مرغابی در حال پرواز چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب مرغابی – دیدن مرغابی در حال پرواز چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب مرغابی

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن مرغ آبی در خواب بر چهاروجه است.

اول:مال.

دوم: بزرگی.

سوم: ریاست.

چهارم: فرمانروائی یافتن.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند مرغابی داشت، دلیل مال است و به کام دل برسد. اگر بیند مرغابی را بگرفت، دلیل بزرگی بود و پر و استخوان او را در خواب دیدن همین است.

آنلی بیتون می گوید:

اگر مرغابیهای سفید را در خواب کنار مزرعه ای ببینید ، علامت آن است که محصول خوبی خواهید داشت .

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند مرغ آبی داشت، دلیل که او فرزندی آید.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر ببینی از اندام و اعضای بدن مرغابی چیزی بدست آورده‌ای، یـعـنـی از مرد بزرگی از خانواده که ثروتمند و با خدمه و حشم می‌باشد چیزی بدست می‌آوری. تعبیر تخم مرغابی، فرزند فقیر می‌باشد.

مرغابی در خواب مردی است بزرگ از اهل بیت با مال و حشم بسیار.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن مرغ آبی غم واندوه باشد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

مرغ آبی در خواب دیدن خبری است غم انگیز که کانون خبر در دوردست قراردارد.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

مرغابى سفید در خواب، مال یا زن ثروتمند است.

مرغابى سیاه در خواب ، کنیز و خدمتکاراست.

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب مرغابی : ناکامی برای مخالفان و رقیبانتان
 • مرغابیهای وحشی به شما حمله می کنند : گرفتاریهای بزرگ در کارها
 • مرغابی می گیرید : شانس و موفقیت
 • مرغابیها در حال شنا : خطر بزرگی شما را تهدید می کند.

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب غاز ، دیدن غاز مرده در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب مرغابی در حال پرواز

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب مرغابیها را در حال پرواز ببینید ، نشانه آن است که ازدواج خواهید کرد و صاحب فرزندانی خواهید شد و همچنین خانه ای جدید خواهید خرید.

در سر زمین رویاها آمده:

مرغابیها در حال پرواز : ازدواج – و یک زندگی خوش

 

تعبیر خواب مرغابی - دیدن مرغابی در حال پرواز چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب مرغابی – دیدن مرغابی در حال پرواز چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خوردن گوشت مرغابی

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی مرغابی را کشتی و از گوشت آن خورده‌ای، یـعـنـی اموال زن را به ارث برده و خرج می‌کنی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی گوشت مرغابی می‌خوری، تعبیرش مال و اموال می‌باشد

در سر زمین رویاها آمده:

 • گوشت مرغابی می خورید : پول و احترام
 • دیگران گوشت مرغابی می خورند : شادی بزرگ

 

تعبیر خواب کشتن مرغابی

در سر زمین رویاها آمده:

 • یک مرغابی را می کشید : در سفری که می کنید مصیبت بزرگی در انتظار شماست .
 • یک مرغابی مرده : دوستانتان را فراموش نکنید.

 

تعبیر خواب مرغابی در خانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر ببینیم یک مرغ آبی بر بام خانه نشسته خبری به ما می رسد که می تواند از یک مسافر باشد. مرغ آبی سفید خبری است خوش و مرغ آبی سیاه خبری است نامطلوب و بد. اما مرغابی نعمت است و روزی.
 • اگر ببینیم مرغابی در خانه داریم مالی به ما می رسد. اگر ببینیم مرغابی از خانه ما پرواز کرد و رفت زیان می کنیم و مالی را از دست می دهیم.

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب اردک ، دیدن اردک در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب مرغابی در آب

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید مرغابی های وحشی بر رودخانه ای آرام نشسته اند ، علامت آن است که از راه دریا به مسافرتی خواهید رفت

 

تعبیر خواب شکار مرغابی

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید مرغابی شکار می کنید ، نشانه آن است که برای اجرای نقشه ای شغل خود را تغییر می دهید.
 • اگر خواب ببینید مرغابیها هدف تیر قرار گرفته اند ، نشانه آن است که دشمنان در امور خصوصی شما دخالت می کنند.

در سر زمین رویاها آمده:

شکارمرغابی : موفقیت بزرگ

 

تعبیر خواب مرغابی - دیدن مرغابی در حال پرواز چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب مرغابی – دیدن مرغابی در حال پرواز چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب شنیدن صدای مرغابی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر ببینیم مرغابیان در آسمان یا روی زمین صدا می کنند حادثه ای اتفاق می افتد برای ساکنان جائی که مرغابیان دیده می شوند که بهتر است در خانه بیننده خواب نباشد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر ببینی مرغابی بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که خبر مصیبت کسی از اهل و نزدیکان خودت به تو می‌رسد.

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب شکار + تعبیر خواب شکارچی

 

تعبیر خواب حرف زدن با مرغابی

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی مرغابی‌ها با تو حرف می‌زنند، یـعـنـی به سبب زنی ثروتمند به سفر رفته و در آن سفر به احترام و سود و منفعت می‌رسی.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند مرغ با او سخن گفت، دلیل که کارش بلند شود.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر دیدید با مرغابی حرف می زنید از زنی ثروتمند سود می برید.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

تعبیر خواب مرغابی – دیدن مرغابی در حال پرواز چه تعبیری دارد؟
لطفا نظر خود در مورد این مطلب را با ستاره ها از یک تا ۵ مشخص کنید!!

مطالب متنوع دیگر

انتشار برای دوستان

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای پورتال نماگرد محفوظ است