تعبیر خواب

تعبیر خواب مرغابی – دیدن مرغابی در حال پرواز چه تعبیری دارد؟

3.6/5 - (22 امتیاز)

در این پست از تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب مرغابی آشنا سازیم. دیدن مرغابی در خواب بیانگر غم و غصه می باشد. اما پرواز مرغابی تعبیر دیگری دارد معبران می گویند: اگر در خواب مرغابیها را در حال پرواز ببینید، نشانه آن است که ازدواج خواهید کرد و صاحب فرزندانی خواهید شد و همچنین خانه ای جدید خواهید خرید. در ادامه با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب مرغابی - دیدن مرغابی در حال پرواز چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مرغابی – دیدن مرغابی در حال پرواز چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب مرغابی

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن مرغ آبی در خواب بر چهاروجه است.

اول:مال.

دوم: بزرگی.

سوم: ریاست.

چهارم: فرمانروائی یافتن.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند مرغابی داشت، دلیل مال است و به کام دل برسد. اگر بیند مرغابی را بگرفت، دلیل بزرگی بود و پر و استخوان او را در خواب دیدن همین است.

آنلی بیتون می گوید:

اگر مرغابیهای سفید را در خواب کنار مزرعه ای ببینید ، علامت آن است که محصول خوبی خواهید داشت .

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند مرغ آبی داشت، دلیل که او فرزندی آید.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر ببینی از اندام و اعضای بدن مرغابی چیزی بدست آورده‌ای، یـعـنـی از مرد بزرگی از خانواده که ثروتمند و با خدمه و حشم می‌باشد چیزی بدست می‌آوری. تعبیر تخم مرغابی، فرزند فقیر می‌باشد.

مرغابی در خواب مردی است بزرگ از اهل بیت با مال و حشم بسیار.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن مرغ آبی غم واندوه باشد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

مرغ آبی در خواب دیدن خبری است غم انگیز که کانون خبر در دوردست قراردارد.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

مرغابى سفید در خواب، مال یا زن ثروتمند است.

مرغابى سیاه در خواب ، کنیز و خدمتکاراست.

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب مرغابی : ناکامی برای مخالفان و رقیبانتان
 • مرغابیهای وحشی به شما حمله می کنند : گرفتاریهای بزرگ در کارها
 • مرغابی می گیرید : شانس و موفقیت
 • مرغابیها در حال شنا : خطر بزرگی شما را تهدید می کند.

 

تعبیر خواب خریدن مرغابی

معبران می گویند:

اگر دیدی از بازار و یا پرنده فروشی اقدام به خریدن مرغابی سیاه میکنی نشان دهنده ی این است که رابطه ی عاطفی تازه ای پیش رو خواهی داشت

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب غاز ، دیدن غاز مرده در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب مرغابی در حال پرواز

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب مرغابیها را در حال پرواز ببینید ، نشانه آن است که ازدواج خواهید کرد و صاحب فرزندانی خواهید شد و همچنین خانه ای جدید خواهید خرید.

در سر زمین رویاها آمده:

مرغابیها در حال پرواز : ازدواج – و یک زندگی خوش

 

تعببر خواب دیدن مرغابی در کوچه

معبران می گویند:

دیدن مرغابی در کوچه و خیابان نشان دهنده این است که بطور یکباره خبری را بدست شما می رسانند که سبب شگفتی و افسردگی شما می شود و برای مدتی کوتاه در فکر و خیال به سر می برید

 

تعبیر خواب دیدن مرغابی در محل کار

معبران می گویند:

دیدن مرغابی در محل کار خوب نیست و ممکن است بزودی از آن محل اخراج شوی و یا اینکه بعضی از همکارانت با گفتن صحبت های تند و غیر منطقی سبب عصبانیت شما شوند و حقتان را پایمال کنند.

 

تعبیر خواب مرغابی - دیدن مرغابی در حال پرواز چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مرغابی – دیدن مرغابی در حال پرواز چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خوردن گوشت مرغابی

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی مرغابی را کشتی و از گوشت آن خورده‌ای، یـعـنـی اموال زن را به ارث برده و خرج می‌کنی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی گوشت مرغابی می‌خوری، تعبیرش مال و اموال می‌باشد

در سر زمین رویاها آمده:

 • گوشت مرغابی می خورید : پول و احترام
 • دیگران گوشت مرغابی می خورند : شادی بزرگ

 

تعبیر خواب کشتن مرغابی

معبران می گویند:

اگر ببینی  مرغابی مرده است یا کسی آن را کشته است خوب نیست چرا که شکست تلخی یا ناکامی در روابط عاشقانه تعبیر می شود

در سر زمین رویاها آمده:

 • یک مرغابی را می کشید : در سفری که می کنید مصیبت بزرگی در انتظار شماست .
 • یک مرغابی مرده : دوستانتان را فراموش نکنید.

 

تعبیر خواب مرغابی مرده

مولف می گوید:

اگر تعداد بسیار زیادی از مرغابی های مرده را پیدا کردی هشدار میدهد به راهی که از آن منحرف گشته ای دوباره بازگردی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر مرغابی مرده را در اطراف خانه تان پیدا کردید بدشانسی و غم برای مدتی در تعقیب شما خواهد بود ، کارها و برنامه هایتان به تعویق می افتد ، کلافه و بی حوصله می شوید و ممکن است رفتاری پرخاشگرانه و غیر منطقی با اعضای خانواده و سایرین داشته باشید.

 

تعبیر خواب مرغابی در خانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر ببینیم یک مرغ آبی بر بام خانه نشسته خبری به ما می رسد که می تواند از یک مسافر باشد. مرغ آبی سفید خبری است خوش و مرغ آبی سیاه خبری است نامطلوب و بد. اما مرغابی نعمت است و روزی.
 • اگر ببینیم مرغابی در خانه داریم مالی به ما می رسد. اگر ببینیم مرغابی از خانه ما پرواز کرد و رفت زیان می کنیم و مالی را از دست می دهیم.

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب اردک ، دیدن اردک در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب مرغابی در آب

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید مرغابی های وحشی بر رودخانه ای آرام نشسته اند ، علامت آن است که از راه دریا به مسافرتی خواهید رفت

 

تعبیر خواب شکار مرغابی

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید مرغابی شکار می کنید ، نشانه آن است که برای اجرای نقشه ای شغل خود را تغییر می دهید.
 • اگر خواب ببینید مرغابیها هدف تیر قرار گرفته اند ، نشانه آن است که دشمنان در امور خصوصی شما دخالت می کنند.

در سر زمین رویاها آمده:

شکارمرغابی : موفقیت بزرگ

 

تعبیر خواب مرغابی - دیدن مرغابی در حال پرواز چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مرغابی – دیدن مرغابی در حال پرواز چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب شنیدن صدای مرغابی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر ببینیم مرغابیان در آسمان یا روی زمین صدا می کنند حادثه ای اتفاق می افتد برای ساکنان جائی که مرغابیان دیده می شوند که بهتر است در خانه بیننده خواب نباشد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر ببینی مرغابی بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که خبر مصیبت کسی از اهل و نزدیکان خودت به تو می‌رسد.

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب شکار + تعبیر خواب شکارچی

 

تعبیر خواب حرف زدن با مرغابی

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی مرغابی‌ها با تو حرف می‌زنند، یـعـنـی به سبب زنی ثروتمند به سفر رفته و در آن سفر به احترام و سود و منفعت می‌رسی.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند مرغ با او سخن گفت، دلیل که کارش بلند شود.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر دیدید با مرغابی حرف می زنید از زنی ثروتمند سود می برید.

 

تعبیر خواب جوجه مرغابی

معبران می گویند:

اگر جوجه های مرغابی را دیدی به این علامت است که شما رویاهای بزرگ و ارزنده ای در سر دارید

 

تعبیر خواب مرغابی سبز رنگ

استاد طباطبایی می گویند:

همیشه رنگ سبز موفقیت و شادمانی است حتی اگر در حیوانات دیده شود ، پس اگر دیدی مرغابی سبز رنگی را در منزلت نگاهداری میکنی به این نشانه است که مسیری را طی خواهی کرد که در آن پیشرفت های چشمگیری را خواهی داشت و به مقام و مرتبه ای دست پیدا میکنی که دیگران شما را احترام و ستایش میکنند

اگر آن را سر بریدی و خردی این امیتازات دوچندان می شود ، اگر جوجه هایش را دیده باشی باید یقین داشته باشی صاحب همسر زیبای می شوی و اگر متاهل باشی تقویت رابطه معنا می شود ، همچنین استاد محمد ابن سیرین مرغابی های سبز رنگ در رویا های ما را خوشبختی و عزت و احترام میدانند

 

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۳ دیدگاه ها

 1. سلام خسته نباشید من تعبیر خوابمو پیدا نکردم، من در خواب دیدم که یدونه مرغابی خیلی بزرگ داخل خونم دارم یکم هول بودم نازش کردم و بردمش حموم پرهاشو شستم یه دل سیر اب دادم بهش و فقط نوازشش میکردم یزره محیط خونم دلگیر شده بود اما به حس ارامشی که بهم میداد باعث میشد ک اسوده خاطر باشم مرغابی خیلی اروم بود و سبز رنگ بود و کلی اب بازی کرد دیگه یکم نگرانم خواب عجیبی بود ممنون میشم جواب بدید… 🖤

  1. نگین عزیز
   تعبیر خواب شما بطور مستقیم در انتهای همین مطلب آورده شده است.
   البته آنچه در اینجا آورده میشود یک موضوع کلی است و هر فرد با توجه به ویژگی های روحی روانی و جسمی خود، شرایط خود که خاص خودش است میتواند موفقیت یا شکست یا خوب و بد بودن خواب را برای خود به نحو اختصاصی درک کند. در هر حال تعبیر خواب شما به معنای این است که در مسیر درستی قدم خواهید گذاشت و از آن مسیر به شما مقام و ارج خواهید رسید.

 2. باسلام خواب دیدم درجنگل هستم دوعددکبوتروحشی قهوه ای دوروبرم پرواز میکردن به من نزدیک شدن یکی یکی درحال پرواز بادست اوناروگرفتم چاقواوردم که بکشم هردوتا تبدیل به مرغابیهای سفید شدم خانمم یکی راسربرید نصف سرش رابرید گفت بقیه روتوببر سرش رابریدم قبل کشتن بی حال شده بود بعدکشتن تکان میخوردمطمعن شدم که حلال شده دومی راسربریدم وگذاشتم توکیسه که بیارم خانه لطفن تعبیرش روبرام بفرستین ساعت ۲نیمه شب بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا