تعبیر خواب

تعبیر خواب کرم + تعبیر خواب کرم خاکی و کرم ابریشم

4.3/5 - (7 امتیاز)

تعبیر خواب کرم – دیدن کرم خاکی در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن کرم در خواب بیانگر ضعیفی ، پستی ، کثیفی و به طور کلی منفی بودن است. شما نظر خیلی پایینی در مورد خود یا یک نفر در زندگیتان دارید. خواب ممکن است مربوط به مسائل عزت نفس یا تصویر نادرست از خودتان باشد. در ادامه برای مطالعه بقیه تعابیر با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.

تعبیر خواب کرم + تعبیر خواب کرم خاکی و کرم ابریشم
تعبیر خواب کرم + تعبیر خواب کرم خاکی و کرم ابریشم

تعبیر خواب کرم

آنلی بیتون می گوید:

دیدن کرم در خواب ، نشانه آن است که با تعابیری افراد بدنام و شرور تحت فشار قرار خواهند گرفت .

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید از کرمها برای طعمه ماهیگیری استفاده می کنید ، علامت آن است که با ابتکار از نیروی دشمنان خود در جهت رسیدن به منافع خود بهره می گیرید .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب کرم : قربانی دسیسه و خیانت خواهید شد .

کرمها بعد از باران بیرون می آیند : دوستان شما را به خجالت می اندازند .

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب مورچه ، دیدن مورچه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب کرم شب تاب

در سر زمین رویاها آمده:

خواب کرم شب تاب : یک دوست وفادار

خواب تعداد بسیاری کرم شب تاب : فرصت انجام یک کار خیریه به شما داده می شود .

یک کرم شب تاب در تاریکی : در آینده پاداش میگیرید .

 

تعبیر خواب کشتن کرم

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب موفق شود کرمها را بکشد ، علامت آن است که خود را از قید و بندهای مادی رها می سازد و در پی کسب اخلاقیات معنوی و متعالی خواهد رفت .

در سر زمین رویاها آمده:

کرمها را می کشید : پول بدست می آورید .

 

تعبیر خواب کرم + تعبیر خواب کرم خاکی و کرم ابریشم
تعبیر خواب کرم + تعبیر خواب کرم خاکی و کرم ابریشم

 

تعبیر خواب کرم خاکی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر کرم را در خاک ببینید نعمتی به شما می‌رسد. اگر ببینید کرمی بزرگ شده که مثل مار می‌ماند اما شما در خواب می دانید که آن یک کرم است شخصی شما را می‌ترساند.

اچ میلر می‌گوید:

دیدن کرم خاکى در خواب، نشان ‏دهنده‏ پیدا کردن یک دوست خوب است.

اگر خواب ببینید که از کرم خاکى براى ماهیگیرى استفاده مى‏کنید، نشانه‏ آن است که در تصمیم ‏گیرى دچار تردید می‌شوید.

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن کرم در خواب، نشانه آن است که با تعابیری افراد بدنام و شرور تحت فشار قرار خواهند گرفت.

در سر زمین رویاها آمده:

یک منطقه پراز کرم خاکی : مبتلا به یک بیماری مسری خواهید شد .

خواب کرم خاکی : دشمنان پنهانی سعی به نابودی شما دارند

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب شپش ، معنی دیدن بید در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب کرم زدن بدن

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر ببینید بدنتان کرم گذاشته مثلاً زخمی دارید که کرم در آن به وجود آمده و کرم‌ها از خون و گوشت شما تغذیه می‌کنند نشان آن است که جمعی ذره ذره مال شما را از بین می‌برند و چنان آرام زیان می‌رسانند که شما اگر هم توجه کنید اهمیتی نمی‌دهید ولی همان زیان‌های اندک پس از چندی شما را از پای در می‌آورند.

در سر زمین رویاها آمده:

کرمهای خاکی روی بدن شما هستند : ثروتمند خواهید شد .

کرمها روی بدن فرزندان شما هستند : خطر بیماری عفونی

آنلی بیتون می گوید:

اگر دختری خواب ببیند که کرم‌ها روی تن او می‌خزند، علامت آن است که خواهان زندگی پر تجمل و مادی است. اگر در خواب موفق شود کرم‌ها را بکشد، علامت آن است که خود را از قید و بندهای مادی رها می‌سازد و در پی کسب اخلاقیات معنوی و متعالی خواهد رفت.

 

تعبیر خواب کرم + تعبیر خواب کرم خاکی و کرم ابریشم
تعبیر خواب کرم + تعبیر خواب کرم خاکی و کرم ابریشم

 

تعبیر خواب کرم در خانه

محمد ابن سیرین می گوید:

اگر ببینی کرم های زیادی در خانه ی تو هستند به علامت دشمنان پنهانی هستند که سعی بر نابودی شما دارند و هدفی به جز تخریب شما ندارند

 

داستان

شخصی دوان دوان و در ابتدای صبح به نزد جابر مغربی رسید و به ایشان گفت خواب دیدم که مهمانان زیادی برایم آمده است و من از سر عجله در صدد تهیه غذایی سبک و ساده بر آمدم بعد از اماده شدن غذا زمانی که مهمان ها در حال خوردن غذا بودند یکی از آن ها فریاد بلند کشید و گفت بین غذای من کرم است و من از خجالت و ترس رنگ رویم پرید و گریه کنان به داخل اتاقم رفتم و خود را محبوس کردم کرمی که در ظرف غذا مشاهده کردم بزرگ چندش آور و سفید بود تعبیرش چیست؟جابر مغربی پاسخ دادند تو در اینده ای نزدیک در حق فرزندانت ظلمی را مرتکب می شودی که باعث می شود بخارش از چشم اهالی منزل و همسایگان بیفیتی توصیه می شود در رفتار و برخورد با فرزندانت بسیار محتاط تر از قبل باشی تا اگر خطری در این زمینه تو را تهدید می کند دفع شود

 

تعبیر خواب خارج شدن کرم از بدن

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

خارج شدن کرم از بدن در خواب، به برطرف شدن غم و اندوه تعبیر میشود.

 

تعبیر خواب کرم + تعبیر خواب کرم خاکی و کرم ابریشم
تعبیر خواب کرم + تعبیر خواب کرم خاکی و کرم ابریشم

 

تعبیر خواب خارج شدن کرم از آلت تناسلی

ابن سیرین می گوید:

اگر مردی در خواب ببیند که از آلت تناسلیش کرم خارج می‌شود بیانگر این است که فرزندش ضعیف و فرومایه گردد.

تعبیر خواب خارج شدن کرم از بینی

ابن سیرین می گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که کرمی از بینی او خارج گردید نشانه آن است که خداوند به او فرزندی عطا خواهد کرد.

تعبیر خواب خارج شدن کرم از دهان

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر بیند که از دهان وی کرم یا جانوری بیرون آمد، دلیل که یکی از عیالان او از او جدا شود به مرگ یا زندگانی.

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب ساس ، دیدن ساس در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب کرم در شکم و روده

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن کرم در شکم و روده، به فرزندان شخص دلالت میکند که در حال خوردن مال و دارایی او هستند.

 

تعبیر خواب کرم در لباس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر ببینید کرم در لباس شماست هر کس هستید زن یا مرد بین شما و همسرتان اختلاف به وجود می‌آید و از یکدیگر دل چرکین می‌شوید.

 

تعبیر خواب کرم + تعبیر خواب کرم خاکی و کرم ابریشم
تعبیر خواب کرم + تعبیر خواب کرم خاکی و کرم ابریشم

 

تعبیر خواب میوه کرم زده

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید در میوه ای که می‌خورید کرم هست پولی نصیبتان می‌شود که به دل شما نمی‌نشیند و با اینکه سودی عایدتان می‌گردد از آن خوشحال نمی‌شوید.

 

تعبیر خواب پنیر کرم زده

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب دیدید که پنیر شما کرم گذاشته به شما خیانت می‌شود که در نتیجه زیان می‌بینید

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب کک ، دیدن کک در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب کرم در غذا

ابراهیم کرمانی می گوید:

 • این رویا برای تمامی مردان یا پسران و فرقی ندارد متاهل یا مجرد به تعبیر مال و یا ثروت حرام و باطل است هر چقدر کرم بزرگ تر و چندش آورتر باشد این مال بدست آمده که از راه غیر قانونی یا حرام است بیشتر است و همین رویا برای زنان نیز به نشانه ی بدی کردن،تلخ کردن زندگی به کام خود و یا دیگران است

محمد ابن سیرین می گوید:

 • اگر زن مجردی خواب ببیند در حال آشپزی کردن است و در میان غذایش کرمی به رنگ سفید مشاهده کرد این به نشانه ی این است که در حق معشوق فعلی خود یا کسی که به او علاقه و عشق می ورزد خیانت میکند و بزودی او را ترک میکند و اگر متاهل بود و چنین رویایی را دید ممکن است در حق شوهر یا فرزندش چنین گناه یا خطایی را مرتکب شود که البته با یک ابروریزی همراه است

 

تعبیر خواب کرم + تعبیر خواب کرم خاکی و کرم ابریشم
تعبیر خواب کرم + تعبیر خواب کرم خاکی و کرم ابریشم

 

تعبیر خواب کرم ابریشم به رنگ های مختلف

قهوه ای

تعبیر گری می گوید:

کرم ابریشم قهوه ای دنگ در خواب به نشانه ی جمع شدن مال یا ثروتمند شدن است

ابراهیم کرمانی می گوید:

دیدن کرم ابرایشم قهوه ای رنگ در خواب ، علامت آسودگی رفاه و تمام شدن بدهی ها و شروع دوران خوب و خوش زندگی میداند

سفید

خالد اصفهانی می گوید:

تعبیر خواب کرم ابریشم سفید رنگ به نشانه ی مال و روزی حلال است که باعث رفاه خواهد شد

زرد

محمد ابن سیرین می گوید:

دیدن کرمهای ابریشم زرد رنگ در همه ی حالات به نشانه ی خطرات و ناراحتی های عفونی ایجاد شدن در بدن هستند که با تشدید شدن آن ها باعث مرگ و نابودی می شود

سیاه

معبران می گویند:

دیدن کرم ابریشم سیاه در خواب به نشانه ی این است که یکی از اعضای خانواده در آینده ای نزدیک مبتلا به بیماری شدید می شوند که باعث می شود زندگی به کام دیگران و اطرافیانش تلخ شود این رویا برای زنان باردار نیز به معنی آن است که ممکن است نوزادی ناقص از نظر جسمی به دنیا بیاید

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب عنکبوت + تعبیر خواب نیش زدن و کشتن عنکبوت

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۳ دیدگاه ها

 1. سلام من خواب دیدم تو جمع نشسته بودم ی کرم ک بدنش علقه ای بود از آرنجم خارج شد گذاشتم بیرون بیاد روی زمین انداختم داداشم داشت میکشتش از خواب پریدم

 2. سلام. من خواب دیدم نوک دماغ پسرم که هفت سالش هست پوسته پوسته زده و دست کشیدم تا پاکش کنم دیدم سه تا کرم کوچیک سفید از نوک دماغش اومدن بیرون و زدم انداختمشون کنار تعبیرش چی میتونه باشه ممنون

 3. سلام وقت بخیر
  من خواب دیدم با مادرم نشسته بودیم دوتا هندونه داشتیم من یکیشو شکستم داخلش تو کرم داشت سفید و بزرگ یدفه دیدم داره می‌ره داخل مهره کمر مادرم من با دستم گرفتمش کرم دوتا شد نصفش دست من و نصف دیگشم رفت داخل کمر مادرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا