آرشیوهای نویسنده : Neda eivazi

تعبیر خواب یقه – دیدن یقه پیراهن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب یقه – دیدن یقه پیراهن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خوابچیست؟ دیدن یقه در خواب بیانگر محدود بودن و خویشتن داری است. شما ممکن است در یک موقعیت کاری ناامید کننده یا یک رابطه محدود باشید. برای مطالعه بقیه تعابیر با ما همراه باشید.   تعبیر خواب یقه – دیدن یقه پیراهن در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب یقه آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید یقه بر پیراهن خود نصب می کنید، نشانه آن است که به مقامی بالاتر از آنچه فکر می کردید منصوب می شوید. اگر دختری در خواب، یقه ببیند ، نشانه آن است که چ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب بیشه – دیدن بیشه درختان در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب بیشه – دیدن بیشه درختان در خواب چه تعبیری دارد؟

در این پست از تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب بیشه آشنا سازیم. و مطالبی را از منابع معتبر ایرانی و غیر ایرانی برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر برای مطالعه تعبیر خواب بیشه تمایل دارید با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب بیشه – دیدن بیشه درختان در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب بیشه امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن بیشه درخواب بر چهار وجه است. اول: زن بیابانی، دوم: کنیزک، سوم: منفعت، چهارم: غم ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب بارکد – معنی دیدن بارکد در خواب چیست؟

تعبیر خواب بارکد – معنی دیدن بارکد در خواب چیست؟

تعبیر خواب بارکد چیست؟ دیدن بارکد در خواب سمبلی از اتوماسیون، سادگی و راحتی است. تعبیر دیگر این است که خواب، یک رابطه ی غیر شخصی را در زندگی بیداریتان نشان می دهد. شما حس می کنید که بیگانه شده اید. برای مطالعه بقیه تعابیر با ما همراه باشید.   تعبیر خواب بارکد – معنی دیدن بارکد در خواب چیست؟   تعبیر خواب بارکد مولف می گوید: اگرببیند بارکد جنسی یا کارتی کثیف یا خراب شده دلیل بر تغییراتی در نوع جنس یا شماره کارت دارد.   لطفا...

ادامه مطلب

تعبیر خواب شنالک – معنی دیدن شنالک در خواب چیست؟

تعبیر خواب شنالک – معنی دیدن شنالک در خواب چیست؟

در این پست از تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب شنالک آشنا سازیم. و مطالبی را از منابع معتبر ایرانی و غیر ایرانی برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر برای مطالعه تعبیر خواب شنالک تمایل دارید با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب شنالک – معنی دیدن شنالک در خواب چیست؟   تعبیر خواب شنالک محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر بیند با کسی شنالک می باخت، دلیل که مال حرام یابد، اگر فریاد داشت. اگر ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب سگ – دیدن سگ مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب سگ – دیدن سگ مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب سگ آشنا کنیم. به طور کلی دیدن سگ در خواب نمادی از وقایع مختلف است که بسته به شرایط فرد رویابین می‌تواند متفاوت باشد. اگر برای مطالعه تعبیر خواب سگ تمایل دارید با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب سگ – دیدن سگ مرده در خواب چه تعبیری دارد؟   نشانه شناسی و …معانی نمادین رایج در مورد خواب دیدن سگ ها ۱- نماد نگهبانی و مراقبت سگ‌های نگهبان چینی که مجسمه‌های...

ادامه مطلب

تعبیر خواب طلق – معنی دیدن طلق در خواب چیست؟

تعبیر خواب طلق – معنی دیدن طلق در خواب چیست؟

در این قسمت از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب طلق آشنا سازیم. دیدن طلق در خواب، قلب واقعیت است. انکار حقایقی است که گاه به روشنی شیشه و شکنندگی بلور هستند. برای مطالعه ادامه مطالب با ما همراه باشید.   تعبیر خواب طلق – معنی دیدن طلق در خواب چیست؟   تعبیر خواب طلق جابر مغربی می گوید: اگر بیند طلق خورد، دلیل که مال به سختی حاصل کرده باشد. اگر بیند طلق از وی ضایع شد، دلیل که مالش تلف گردد. تعبیر گران می گویند: اگر در...

ادامه مطلب

تعبیر خواب طحال – معنی دیدن طحال در خواب چیست؟

تعبیر خواب طحال – معنی دیدن طحال در خواب چیست؟

تعبیر خواب طحال چیست؟ دیدن طحال در خواب بیانگر این است که نیاز دارید خشم و ناراحتی را ابراز کنید. شما نیاز دارید که خود را رها کنید کمی جنبه ی شوخ طبعی خود را بیدار کنید. برای مطالعه تعابیر بیشتر در این زمینه با تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب طحال – معنی دیدن طحال در خواب چیست؟   تعبیر خواب طحال محمد ابن سیرین بصری گوید: تعبیر طحال، مال و اموال و شادی و سرور می‌باشد (به خاطر آنکه قوام و مایۀ زندگی بدن بر عهدۀ طحال می‌باشد...

ادامه مطلب

تعبیر خواب شکمو – شکمو بودن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب شکمو – شکمو بودن در خواب چه تعبیری دارد؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب شکمو بودن آشنا سازیم. معبران می گویند: اگر خواب ببینید فردی شکمو هستید، نشانه آن است که به روان و جسم خود بسیار رسیدگی می کند. با ما همراه باشید.   تعبیر خواب شکمو – شکمو بودن در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب شکمو آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید با فرد شکویی بر سر سفره غذا نشسته اید، نشانه آن است که امتیازی به دست می آورید. اما گرداگرد شما را افرادی خودخواه فرا خواهن...

ادامه مطلب