تعبیر خواب

تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی

4.2/5 - (4 امتیاز)

تعبیر خواب انواع رنگ ها از نظر معبران

تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی ...
تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی …

تعبیر خواب رنگ ها چیست؟ رنگ ها در خواب بیانگر انرژی، احساسات و حالات روحی است اول در نظر بگیرید که آن رنگ برای شما چه مفهومی دارد و رابطه ی شخصی شما با آن رنگ چیست. در کل ، رنگ های کم رنگ و بی روح ، بیانگر ضعف یا لطافت است رنگ های تیره بیانگر عشق و شور است رنگ های روشن به معنی آگاهی است. با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب رنگ ها

لوک اویتنهاو می گوید :

رنگ (دیدن رنگهای گوناگون) : افکار شعف آور

 

تعبیر خواب رنگ زرد

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

رنگ زرد بیماری بود

رنگ مرد زرد به خواب، دلیل کسی بود که بر وی بهتان گوید، لکن بر دست او خیرات بسیار رود.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

رنگ زرد، مردان و زنان را رنج و بیماری باشد

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که چهراش زردرنگ شده است، بیمار خواهد شد.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن جاهای زرد دلیل بیماری بود

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

امکان ندارد که رنگ تنها را در خواب ببینیم ولی این ممکن است که چیزی را با رنگی خاص در خواب مشاهده نماییم. در این صورت آن چیز محور خواب قرار می گیرد و رنگ تفاوت هایی در آن به وجود می آورد. زرد غم و رنج و بیماری است.

 

تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی ...
تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی …

 

تعبیر خواب رنگ نیلی

معبران می گویند:

رنگ نیلی بیانگر معنویت و حفاظت الهی است. ممکن است به معنی فریب باشد

 

تعبیر خواب رنگ نقره ای

معبران می گویند:

رنگ نقره ای بیانگر عدالت و خلوص است. نمادی از انرژی حمایتگر است

 

تعبیر خواب رنگ سبز

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

رنگ سبز به خواب، دلیل بر خیر و برکت و عز و ظفروسربلندی و پیروزی یافتن و دین پاک باشد، زیرا که لباس اهل بهشت است.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

رنگ سبز از جام ها و غیر آن مردان را و زنان را در دین و دنیا، و خیر و صلاح بود

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن جاهای سبز چیزی باید حرمتش زیاد شود

دیدن آب سبز گشتن عیش بود

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

امکان ندارد که رنگ تنها را در خواب ببینیم ولی این ممکن است که چیزی را با رنگی خاص در خواب مشاهده نماییم. در این صورت آن چیز محور خواب قرار می گیرد و رنگ تفاوت هایی در آن به وجود می آورد. سبز خرمی است ولی در برخی مواقع سرخ و سبز اختلافاتی دارند که تشخیص آن با معبر است.

 

تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی ...
تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی …

 

تعبیر خواب رنگ سبز زیتونی 

معبران می گویند:

این رنگ نمادی از خرد طبیعی ذن است. شما نیاز دارید در محیط اطراف خود به صلح دست یابید

 

تعبیر خواب رنگ سبز آبی

معبران می گویند:

این رنگ بیانگر قابل اعتماد بودن ، سرسپردگی و شفاستو بیانگر یک راهنمای معنوی و یک معلم است

 

تعبیر خواب رنگ سرخ

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

رنگ سرخ پرخاش و دعوا و ستیزه و خصومت بود

محمد ابن سیرین بصری گوید:

رنگ سرخ درخواب، مردان رنج و کراهت بود و زنان را نیکو بود

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن جای سرخ دلیل بر سیاست سلطان بود

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

امکان ندارد که رنگ تنها را در خواب ببینیم ولی این ممکن است که چیزی را با رنگی خاص در خواب مشاهده نماییم. در این صورت آن چیز محور خواب قرار می گیرد و رنگ تفاوت هایی در آن به وجود می آورد. سرخ هیجان و اضطراب است و گاهی شادی و نشاط

 

تعبیر خواب رنگ فیروزه ای

معبران غربی می گویند:

رنگ فیروزه ای نمادی از قدرت شفا، کارما و انرژی طبیعی است. مربوط به خورشید، آتش و نیروی مردانه است. اگر احساسات منفی در مورد این رنگ دارید پس بیانگر این است که شما احساساتتان را خفه می کنید و اجازه نمی دهید مردم به شما نزدیک شوند. شما از تغییر می ترسید.

 

تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی ...
تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی …

 

 

تعبیر خواب رنگ سفید

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

رنگ سفید به خواب، دلیل بر خیر و برکت و عز و ظفروسربلندی و پیروزی یافتن و دین پاک باشد، زیرا که لباس اهل بهشت است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

هر کسی در خواب ببیند که چهرهاش سفید گشته است، به عزت و احترام می رسد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

رنگ سفید به خواب دیدن در جامه ها و غیرآن، دلیل بر صلاح و پاکی دین کند

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن جاهای سفید و پاکیزه از جائی حرمت بیند

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

امکان ندارد که رنگ تنها را در خواب ببینیم ولی این ممکن است که چیزی را با رنگی خاص در خواب مشاهده نماییم. در این صورت آن چیز محور خواب قرار می گیرد و رنگ تفاوت هایی در آن به وجود می آورد. روی هم رفته رنگ سفید خوب است.

 

تعبیر خواب رنگ طلایی

معبرین غربی می گوید:

دیدن رنگ طلایی در خواب تاکید بر با ارزش بودن شئ مورد نظر در خواب خواهد کرد. برای مثال دیدن میوه‌های طلایی در خواب نشانه با ارزش بودن این میوه‌هاست.

 

تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی ...
تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی …

 

تعبیر خواب رنگ بنفش

معبرین غربی می گویند:

رنگ بنفش در خواب نشانه رمزآلود بودن، عشق کودکی و جذابیت است.

 

تعبیر خواب رنگ سیاه

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

رنگ سیاه سلطان و اصحاب او و قاضی و خطیب و رئیس و محتسب را بزرگی و مملکت و شرف و عز بود به مقدار و قیمت جامه

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن رنگ سیاه در خواب، بر مال و سامان گرفتن زندگی دلالت دارد.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

رنگ سیاه بر جامه مردان و زنان غم و مصیبت بود، مگر کسانی که همیشه سیاه پوشند، ایشان را زیان ندارد

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

امکان ندارد که رنگ تنها را در خواب ببینیم ولی این ممکن است که چیزی را با رنگی خاص در خواب مشاهده نماییم. در این صورت آن چیز محور خواب قرار می گیرد و رنگ تفاوت هایی در آن به وجود می آورد.سیاه رنگ غرور و افتخار و جاه و عزت است.

 

تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی ...
تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی …

 

تعبیر خواب رنگ کبود

محمد ابن سیرین بصری گوید:

رنگ کبود بر جامه زنان و مردان، دلیل براندوه و مصیبت کند.

 

تعبیر خواب رنگ نارنجی

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

رنگ نارنجی گاهی‌ اوقات‌ این‌ رنگ‌ در ارتباط با دستگاه‌تناسلی‌ است‌.

در نتیجه‌ یافتن‌ معنا و تعبیرصحیح‌ معنای‌ آن‌ در زندگی‌ شخصی‌ کار ساده‌ای‌نیست‌. از این‌ رو، در صورت‌ مشاهده‌ این‌ رنگ‌ درخواب‌، ابتدا سلامت‌ این‌ دستگاه‌ را مورد مداقه‌قرار دهید و سپس‌ ارتباط این‌ رنگ‌ را با تمام‌جنبه‌های‌ مختلف‌ زندگی‌ تان‌ دریابید.

 

تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی ...
تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی …

 

تعبیر خواب رنگ قهوه ای

لیلا برایت می‌گوید:

 • دیدن رنگ قهوه‌اى در خواب، بیانگر انجام کارهاى بیهوده است.
 • دیدن چشمان قهوه‌اى، نشانه‌ى همنشینى با افراد ناباب است.

 

تعبیر خواب رنگ صورتی

معبرین غربی می گوید:

 • رنگ صورتی در خواب بیانگر عشق، کودکی، رمانتیک بودن و شیرینی است.
 • البته رنگ صورتی پر رنگ تعبیری به مانند قرمز به همراه خواهد داشت.

 

تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی ...
تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی …

 

تعبیر رنگ طوسی

معبرین غربی می گوید:

رنگ طوسی نشانه مقام و بزرگی و رازداری همراه با غرور و معاشرت کم است.

 

تعبیر خواب رنگ بژ

معبران می گویند:

رنگ بژ اصول اولیه ، ضروریات و شکل ساده است. ممکن است همچنین بیانگر این باشد که نسبت به یک مساله هیچ جناحی ندارید یا بی طرف هستید

 

تعبیر خواب رنگ خاکستری

معبران می گویند:

رنگ خاکستری بیانگر ترس، وحشت ، افسردگی ، بیماری تردید و سردرگمی است. شما ممکن است از نظر احساسی، حس دور ماندن ، جدا افتادن یا جدا شدن بکنید

رنگ خاکستری نمادی از فردیت شماست

 

تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی ...
تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی …

 

تعبیر خواب رنگ هلویی 

معبران می گویند:

 • این رنگ عشق بی گناه ترکیب شده با خرد است بیانگر ماهیت غمخوار و سرپرست شماست و اینکه چگونه تمایل دارید نیاز های دیگران را برطرف کنید
 • یا ممکن است بیانگر این باشد که یک چیزهایی هست که برای شما مثل هلو می ماند و جذاب است

 

تعبیر خواب رنگ آبی

لوک اویتنهاو می گوید :

رنگ آبی به طول کلی به معنای ناراحتی است . برای مشاهده جزئیات تعبیر خواب رنگ آبی به این مقاله مراجعه کنید.

تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی ...
تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی …

 

تعبیر خواب رنگ خرمایی

معبران می گویند:

رنگ خرمایی نمادی از شجاعت ، دلیری ، قهرمانی و قدرت است

 

مطالب مرتبط:

تعبیر خواب رنگین کمان ،  ، تعبیر خواب لباس

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

 1. سلام
  خواب دیدم مادربزرگم ( فوت شده ) توی کوچه عموم داره موهاشو رنگ میکنه منم رفتم کنارش موهای هردوتامونو رنگ کردیم ولی نمیدونم چ رنگی کردیم خواستم بدونم تعبیرش چیه ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا