تعبیر خواب

تعبیر خواب مگس – دیدن مگس در خواب چه معنایی دارد؟

3.6/5 - (8 امتیاز)

تعبیر خواب مگس ، دیدن مگس مرده در خواب

تعبیر خواب مگس - دیدن مگس در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب مگس – دیدن مگس در خواب چه معنایی دارد؟

مگس حشره ای است بی مقدار و ضعیف اما مزاحم وزیان آور که گاه موجب بروز بیماری می شود. پشه در خواب های ما سمبل انسان هایی قرار می گیرد که بر مبنای جهل و نادانی یااز طریق دوستی و یا از راه دشمنی زحمت و رنج فراهم می آورند و بسا موجب تباهی انسان می گردند. به ندرت اتفاق می‌افتد که مگسی را به تنهایی در خواب رویت کنیم. معمولاً این حشرات مزاحم روی لاشه یا گوشتی مشاهده می‌شوند و دسته جمعی حرکت می‌کنند. با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.

 

تعبیر خواب مگس

مولف می گوید:

مگس بدگمانی حسادت ومزاحمتهای ناشی از تفکرات شخص مقابل می باشد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

دیدن مگس، دلیل بر مردم فرومایه بود، اگر دید مگسان وی را می گزیدند، دلیل که از مردم بر وی حسد برند.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

مگس در خواب، به مردی بیارزش و ضعیف تعبیر میشود.

اگر کسی در خواب ببیند که مگسی دور سرش میچرخد، دشمنی ضعیف و ناتوان دارد که میخواهد بر او غلبه کند.

اگر کسی در خواب ببیند که مگسی بر روی چیزی، در خانه اش نشسته است، از آن چیز در مقابل دزد محافظت نماید.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

مگس، مردی ضعیف و خوار و ناکس است و کاری اندک و حقیر کند.

اگر بیند با مگس جنگ می کرد، دلیل که با مردی ضعیف خصومت کند.

اگر بیند مگس بسیار بر تن او جمع شدند و او را می گزیدند، دلیل که بر زبان مردم عوام افتد و از ایشان به وی مضرت رسد، زیرا که مگس خون مردم را می مکد.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن مگس در خواب ، نشانه آن است که بیهوده سعی می کنید و در مقابل حملات موذیانه دشمنان خود ایستادگی کنید .

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که مگس بسیار به خانه او در آمدند، دلیل که او را غم و اندوه رسد.

اگر بیند که مگس گان غلبه کردند و درخانه او جمع شدند، دلیل که بر دشمن ضعیف ظفر یابد.

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب مگس : دوستان برای شما ایجاد دردسر میکنند .
 • تعدادی زیادی مگس : مرتکب یک عمل احمقانه خواهید شد .
 • مگسها روی بچه ها : معشوق شما وفادار خواهد بود
 • مگس روی گربه یا سگ : عمر طولانی
 • مگس روی خوراکی : موفقیت شما بتاخیر می افتد
 • یک خرمگس شما را می گزد : غم شما را فرا میگیرد .
 • خواب یک مگس کوچک : نگرانی و ضررمالی
 • مگسهای کوچک روی دیگران : پولتان را از دست می دهید

 

تعبیر خواب مگس روی لاشه

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

1- اگر دسته ای از مگس‌ها را دیدید که در اتاق یا در اطراف شما هستند جمعی مردم دون و پلید گرد شما را می‌گیرند و ضمن این که نیت سو استفاده دارند مزاحمت ایجاد می‌کنند.

2- اگر دیدید لاشه گوسفندی هست و مگس‌های بسیاری بر آن نشسته‌اند جمعی مفتخور مگس صفت در صدد تصاحب مالی هستند.

3- اگر لاشه و گوشت متعلق به شما باشد مال شما در معرض تجاوز است.

 

تعبیر خواب مگس - دیدن مگس در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب مگس – دیدن مگس در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب کشتن مگس

تعبیر گری می گوید:

اگر مگس را بکشت، دلیل که حاسدی راقهر کند.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر ببینی مگس را کشته‌ای شخص حسودی را مغلوب می‌کنی.

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که مگسى را مى‌کشید، یعنى دشمنانتان را شکست مى‌دهید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تعبیر خواب کشتن مگس، دشمنی ضعیف را از خود دور کرده اید.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید مگس ها را می کشید ، نشانه آن است که خانواده ای تشکیل خواهید داد و به ثروت و سعادت دست خواهید یافت .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی ببیند که مگسی را میکشد، آرامش و تندرستی به او عطا میشود. اگر کسی ببیند که مگسهای زیادی در خانهی او جمع شدهاند، دشمنانش به او زیان وارد میکنند.

تعبیر گری می گوید:

اگر کسی خواب ببینید مگسی را میکشد دلیل بر اینکه با یکی از دوستان نزدیک خود دچار اختلاف شدید میشود همچنین درگیری فیزیکی و یا کتک کاری از معانی خواب کشتن مگس میباشد

 

تعبیر خواب مگس در غذا

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینیم مگسی در چای یا شربت یا غذای ما افتاده در روزهای آینده کراهتی در ما پدید می‌آید.

 

تعبیر خواب وز وز مگس (صدای پشه)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

شنیدن صدای مگس در خواب نشان آن است که آدم‌های بی شخصیت و ولنگار درباره شما داوری می‌کنند و یاوه می گویند و سعایت آن‌ها چنان فاقد ارزش و اعتبار است که گوئی وزوز مگس شنیده می‌شود.

اگر در خواب دیدید مگسی گرد سر شما پرواز می‌کند مزاحمی در زندگی شما پیدا می‌شود و اگر آن مگس صدا داشت کسی از دیگری نزد شما بد می‌گوید و رغبت می‌کند و می‌خواهد آبروی شخص ثالث غایبی را خدشه دار کند.

 

تعبیر خواب مگس - دیدن مگس در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب مگس – دیدن مگس در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعیبر خواب خارج شدن مگس از گوش یا گلو

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند پشه درگوش یا در بینی او فرو شد و از او رنج و گزند یافت، دلیل که از مردم ضعیف بدو رنج رسد و گزند.

اگر بیند پشه به گلوی او فرو شد، دلیل که با مردی حقیر به کاری حقیر مشغول شود و از او اندک چیزی بدو رسد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که پشه در بینی او شد و بیرون نیامد، دلیل که در محنت و بلا گرفتار شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر ببینیم پشه ای وارد بینی ما شده از مردی احمق و ضعیف زیان می بینیم و حرف شخصی غیر مسئول موجب دردسر ما می شود.

اگر پشه به گوش ما وارد شد و در خواب حس کردیم که پشه ای دم گوش ما پرواز می کند یا وارد سوراخ گوش شده نشان آن است که کسی سعایت می کند و عمل او موجب ناراحتی می شود.

 

تعبیر خواب مگس مرده

“ابراهیم کرمانی” در مورد تعبیر خواب دیدن مگس و یا پشه هایی مرده در خواب میگوید برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید – حادثه ای شگفت آور – زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت

 

لطفا از سایر مطالب مرتبط با این موضوع دیدن فرمایید

تعبیر خواب جغد ، تعبیر خواب پرستو ، تعبیر خواب پروانه 

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا