تعبیر خواب

تعبیر خواب باز – دیدن باز در خواب چه تعبیری دارد؟

4/5 - (4 امتیاز)
[ type=”blue”]تعبیر خواب باز چیست؟ دیدن باز در خواب بیانگر این است که سوظن اطراف شما و کارهایتان کمین می کند. شما نیاز دارید که با احتیاط پیش روید. در ادامه تعبیر خواب باز را از دیدگاه معبران مختلف برای شما آماده کرده ایم. برای مطالعه کاملترین تعبیر خواب باز با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب باز - دیدن باز در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب باز – دیدن باز در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب باز (پرنده شکاری)

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

باز مرغی است شکاری و زیبا در خواب نماینده آرزو و امید و تمنیات بزرگ درونی بیننده خواب است. دیدن باز در خواب از زاویه دید مثبت و نیکو است بخصوص اگر باز سفید باشد نشانی از کامیابی و کامروائی است.

محمدبن سیرین می گوید:

اگر بیند که بازی بگرفت یا کسی به وی داد و آن باز مطیع او بود، یعنی بر دست وی نشست، دلیل نماید بر بزرگی قدر و افزونی جاه و منزلت. اگر او بیند که بازی سفید بر دست او نشست، دلیل که از پادشاه قدر و منزلت یابد. اگر بیند باز از دست او بیفتاد و بمرد، دلیل است که از منزلت به درویشی و بیچارگی افتد.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن باز از جانب پادشاه مهترگردد

لیلا برایت می‌گوید:

دیدن باز در خواب، بیانگر آن است که در انجام یکی از کارهایتان دچار بدشانسی می‌شوید.

 

تعبیر خواب باز به روایت امام صادق

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

چون بیند که باز مطیع او است. تاویل بر پنج وجه بود.

اول: رسیدن به آرامش.

دوم: شادی.

سوم: بشارت.

چهارم: فرمانروائی.

پنجم: یافتن مراد.

مال به قدر و قیمت باز ( دو هزار درم تا هزار درم) ، خاصه چون باز سفید و مطیع او بود

چون باز مطیع نباشد تاویلش برچهاروجه بود.

اول: پادشاه ستمگر.

دوم: حاکمی که میل کند.

سوم: فقیه خائن.

چهارم: فرزند که فرمان پدر و مادر نبرد.

 

[ type=”red”]بیشتر بدانید: تعبیر خواب شاهین ، حمله شاهین در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب باز سفید

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند که بازی سفید بیافت، اگر از مردمان پادشاه بود، دلیل است از پادشاه ولایت و حرمت یابد. اگر از رعیت بود مال بسیار حاصل نماید. اگر بیند باز بر بام او نشست، دلیل که او را با پادشاه نو صحبت افتد و از او خیر و منفعت یابد.

 

تعبیر خواب مردن باز

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

چنان چه ببینید که بازی در دست دارید و آن باز به ناگاه بمیرد یا چون دقت کنید می‌بینید مرده است از شکست و نامرادی شما خبر می‌دهد و از نظر مالی تهی دست می‌شوید. اگر ببینید که یک باز دارید و آن باز از دست شما گریخت اما از خانه شما بیرون نرفت دچار آشفتگی می‌شوید این آشفتگی به از هم گسیختگی نمی‌ انجامد.

 

تعبیر خواب باز - دیدن باز در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب باز – دیدن باز در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب باز در خانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر زنی ببیند که باز در خانه دارد صاحب فرزند پسر می شود.
 • اگر در خواب ببینید که باز در خانه دارید و آن باز را به دست خود کشتید خوب نیست و این ممکن است چند حالت نامیمون داشته باشد. یا آسیبی به فرزندتان وارد می آید، یا با همسرتان متارکه می کنید یا از نظر شغلی صدمه و آسیب کلی خواهید دید. از این گذشته دیدن باز در خواب نیکو است بخصوص اگر سفید باشد.
 • اگر باز ی از هوا بیاید و بر دست یا شانه یا بام خانه شما بنشیند نشان آن است که توفیق ناخواسته و پیروزی جهد نکرده حاصل می کنید حتی دیدن باز در خواب خوب است و اگر بر بام نشسته باشد و شما در عالم خواب بدانید که آن پرنده به شما تعلق دارد نیکو است و نشان آن می دهد که در آستانه یک پیروزی قرار گرفته اید و با اندکی مجاهده به آن می رسید. چنان چه ببینید که بازی در دست دارید و آن باز به ناگاه بمیرد یا چون دقت کنید می بینید مرده است از شکست و نامرادی شما خبر می دهد و از نظر مالی تهی دست می شوید.

 

[ type=”red”]بیشتر بدانید: تعبیر خواب پرنده ، دیدن پرنده مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب کشتن باز

جابر مغربی می گوید:

 • اگر کسی بیند بازی بیافت و او را بکشت، دلیل که اگر آن کس از مردم پادشاه بود معزول شود از عمل.
 • اگر از مردم پادشاه نبود او را رنجی و غمی رسد از جهت اهل بیت. اگر بیند که باز از دست او بپرید و باز نیامد، اگر این خواب را پادشاه دیده بود، دلیل است مملکت از دست او برود.
 • اگر باز بیامد و بر دست او نشست تاویلش آن که مملکت و قدرت یابد.

 

تعبیر خواب فرار کردن باز

ابن سیرین می گوید:

اگر این باز از دست شما گریخت و زیر دامن زنی پنهان شد چه آن زن شناخته باشد و چه ناشناخته بیننده خواب صاحب یک پسر می شود، پسری هوشمند و خوبروی . فرار باز از دست نمایانگر گم کردن و از دست دادن امیدها و آرزوها است. برای دختران و پسران جوان داشتن باز عشق و امید است.

 

[ type=”green”]برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید.

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا