تعبیر خواب

تعبیر خواب پادشاه – معنی دیدن پادشاه در خواب چیست؟

4.5/5 - (4 امتیاز)

تعبیر خواب پادشاه ، دیدن رئیس جمهور در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب پادشاه - معنی دیدن پادشاه در خواب چیست؟
تعبیر خواب پادشاه – معنی دیدن پادشاه در خواب چیست؟

تعبیر خواب پادشاه و  رئیس جمهور چیست ؟ در گذشته به دلیل حکومت پادشاهان بر مردم، دیدن پادشاه و یا والی آن منطقه در خواب متداول بوده است ولی در زمان حال می‌توان تعبیر خواب پادشاه را برای دیدن افراد بزرگ جامعه مانند رییس جمهور و یا رهبر منطقه‌ای در نظر گرفت. دیدن پادشاه و رئیس جمهور کشورتان در خواب نمادی از اختیار ، قدرت و کنترل است. تعبیر دیگر این است که این خواب بیانگر باور شما در این مورد است که اگر مسئول چیزها بوده اید می توانید کار بهتری انجام دهید شما اعتماد به نفس زیادی در مورد توانایی هایتان دارید. با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب پادشاه

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دوازده چیز است که بیننده خواب را، دلیل بر پادشاهی است.

اول: آن که بیند که پیغمبر(ص) او امام گرداند.

دوم: آن که بیند که علم شریعت ورزد.

سوم: آن که گوش پیغمبر پیش خود بیند، یعنی منتظر اقامت و نماز بود.

چهارم: آن که بر منبر او خطبه کرد.

پنچم: آن که جامه رسول (ص) بر ت ن او است.

ششم: آن که انگشتری بیند که در انگشت دارد.

هفتم: آن که بیند که او آفتاب یاماهتاب گردیده.

هشتم: آن که بیند تن او رودخانه شده است.

نهم: آن که بیند که چشم او دیوار شهر گشته است.

دهم: آن که بیند که چشم او محراب مسجد جامع شده است.

یازدهم: آن که پادشاه او را انگشتری دهد.

دوازدهم: آن که بیند که چشم او مانند گاوی شده است. این دوازده چیز در خواب دیدن، دلیل بود بر یافتن سلطنت و پادشاهی.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پادشاه در خواب ، نشانه آن است که با تمام توان خود می کوشید غرور را از خود دور کنید . اما جاه طلبی همچنان بر شما حاکم است .

اگر خواب ببینید پادشاهی تاجدار هستید ، نشانه آن است که نسبت به دوستان و همکاران خود به مقامی بالاتر دست خواهید یافت .

اگر در خواب مورد سرزنش پادشاه قرار بگیرید ، نشانه آن است که برای کوتاهی در انجام وظایف خود سرزنش خواهید شد .

 

تعبیر خواب پادشاه از نظر معبرین کهن و معبرین اسلامی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • به عقیده فروید و با توجه به تئوری سمبولیسم در خواب او پادشاه در خواب هایی که ما می بینیم سمبول پدر است. همان طور که جای دیگری از این کتاب نقل شده فروید معتقد است اشیاء و عوامل و همه چیزهایی که زندگی ما را پر کرده اند در خواب به صورت سمبول هایی ظاهر می شوند و او می گوید سمبولیسم جالب ترین فصل تئوری خواب است و به عنوان شاهد نمونه هایی نیز مثال آورده است. اگر نظریه فروید را قبول داشته باشیم که درست به نظر می رسد پادشاه خواب پدر است و ملکه مادر.
 • معبران و خواب شناسان کهن ایرانی و اسلامی نیز تقریبا همین عقیده را دارند یعنی می گویند خیلی چیزها در خواب مظهر و نمونه چیزهای دیگری هستند که در زنگی روزانه آنها را لمس می کنیم.
 • معبران اسلامی معتقدند که آفتاب یا خورشید در خواب های ما پدر است. ماه مادر و ستاره های دیگر به همین ترتیب معرف اشخاص دیگر می باشند . به خصوص فروید تاکید دارد که پدر به خصوص اگر سختگیر و مستبد و یکدنده و خشن باشد در خواب به شکل پادشاه متجلی می شود. با این تعریف نه تنها پدر و مادر بلکه اشخاص دیگری که در زندگی ما آمر و حاکم هستند می توانند در خواب پادشاه بشوند. مثل رئیس، کارفرما، معلم و یا هر کس دیگری که در مقام مقایسه ما خویشتن را در مقابل او ضعیف و بی مقدار می دانیم. با این مقدمه می توانید پادشاه را در خواب خود بشناسید کیست و رویای شما از چه کسی با شما سخن می گوید.

 

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک پادشاه : در عشق با دروغ و خیانت مواجه خواهید شد .

شما به دیدن پادشاه می روید : شانس

به پادشاه نامه می نویسید : خطر

پادشاه به شما اجازه شرفیابی می دهد : سرکشی و آشوب درخانه

یک پادشاه به اتفاق درباریان : دوستان به شما خیانت می کنند .

در تعبیر خواب یوسفی آمده است:

پادشاه را در جای غیر مشهور دیدن آنجا آفتی پیش آید زراعت بر باد گردد

 

تعبیر خواب هدیه گرفتن از پادشاه 

جابر مغربی می‌گوید:

پادشاهان اگر ببینی لباس پادشاهان را داری، یـعـنـی از پادشاه به تو سود و منفعت می‌رسد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی پادشاه به تو لباس و کلاه داده است، یـعـنـی رئیس و حاکم مردم خودت می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پادشاه به تو «خلعت» داده است، یـعـنـی به اندازه آن از پادشاه مال و نعمتی به دست می‌آوری.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی پادشاه پیراهن خودش را به تو داده است و پوشیده‌ای، یـعـنـی پادشاهی را از او می‌گیری.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی پادشاه در خانه یا کوچه‌ای که مرتبط به اوست لباس خوبی پوشیده است، تعبیرش بزرگی و عزت و جاه و مقام فرمانروائی و فرمانبرداران و مال و خزانه زیاد پادشاه است، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی در پادشاه عیبی وجود دارد تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی روی سر پادشاه کلاه تمیز و پاکیزه‌ای قرار دارد، یـعـنـی پادشاه عمر طولانی پیدا می‌کند و شرافت و خوشبختی بدست می‌آورد و کارش درست پیش می‌رود، ولی اگر کلاهش کثیف و پاره می‌باشد، یـعـنـی عمر و حال و روز او دچار ناخوشی می‌شود.

اگر ببینی پادشاه دور سرش عمامه بسته است (همانطور که در دوران پیغمبر (ص) بر سر صحابه بوده است) یـعـنـی پادشاه باعدالت و انصاف رفتار می‌کند.

 

تعبیر خواب دست پادشاه

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی دست تو مثل دست پادشاه شده است، یـعـنـی بزرگی و پادشاهی به دست می‌آوری .

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی دست خود را به بدن پادشاه منتقل کرده‌ای، یـعـنـی اگر آن پادشاه درستکار و دیندار باشد، تعبیرش خیر و درستی در دین و ایمان می‌باشد، ولی اگرمفسد و بی‌دین باشد، تعبیرش شر و فساد در دین و ایمان است.

تعبیر خواب هدیه گرفتن از پادشاه یا سران مملکتی

 

تعبیر خواب پادشاه - معنی دیدن پادشاه در خواب چیست؟
تعبیر خواب پادشاه – معنی دیدن پادشاه در خواب چیست؟

تعبیر خواب مردن پادشاه و یا والی

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند پادشاهی بمرد و دفنش نکردند و بر وی نگریستند و جنازه او برنداشتند، دلیل است بعضی از سرای او خراب شود و باشد که متفکر دل و رنجور شود.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر پادشاهی مرده باشد و شما او را زنده ببینید خواب شما می‌گوید که در روزهای آینده با شخصی رو به رو می‌شوید و برخورد دارید که می‌تواند در زندگی شما تعیین کننده باشد.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر بیند والی از تخت بیفتاد یا تختش بشکست یا شمشیر وی بستدند یا چهارپایِ او به سر درآمد و او بینداخت این جمله، دلیل بر عدالت او است.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی در خواب بیند که دستار سرش با دستار قربوسی والی پیوست، دلیل که بزرگی بر وی پایدار بود.

خالد اصفهانی می گوید:

اگر کسی ببیند پادشاهی در سرزمینی کشوری و یا …فوت میکند و خبر مرگ ایشان را برایش می آورند این خوب نیست و میتواند به نشانه ی از دست دادن کسانی باشد که برای صاحب رویا اهمیت دارد میتواند نوعی ضربه روحی و یا جسمی باشد که باعث ایجاد اختلالات در زندگی اش میشود

اگر دیدی پادشاهی را خودت از روی قصد یا عمد می کشی به نشانه ی افت ارزش های انسانی تو و یا منحرف شدن تو بواسطه ی دوستی با افراد ناباب است

 

تعبیر خواب پادشاه و مقام مهم مملکتی

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

 • اگر کسی پادشاه را گشاده روی و خرم بیند، دلیل است که کار او گشاد شود.
 • اگر کسی وزیر پادشاه را به خواب بیند، دلیل است کاری کند که زود به صلاح بازآید.
 • اگر حاجت دربان پادشاه را بیند، دلیل که از شغل ها فروماند و عاقبت به مراد برسد.
 • اگر ندیم پادشاه را بیند، دلیل است او را از کسی ملامت رسد.
 • اگر ملازمان پادشاه را بیند، دلیل است که شغل و عمل او به صلاح آید.
 • اگر اعوان و ندیمان یاوران و همنشینان پادشاه را بیند، دلیل است که کار او گشاده شود.
 • اگر وزیران پادشاه را بیند، دلیل است که کسی او را ملامت کند و چیزی که از دست او رفته بود، به دست او بازآید.
 • اگر چاکران وکیل را بیند، دلیل نماید که کسی او را ملامت کند که از شغل دون بی ارزش عاجز شود.
 • اگر پرده دار پادشاه را بیند، دلیل است که کار بسته او گشاده شود.
 • اگر مقنعه زن پادشاه را بیند، دلیل است که کسی را وعده دهد به دروغ.
 • اگر زندانیان پادشاه را بیند، دلیل بود که غمگین و مستمند شود
 • اگر جلاد پادشاه بیند، دلیل است که مراد او زود حاصل شود.
 • اگر دبیر پادشاه بیند، دلیل است آن چه می جوید بیابد.
 • اگر اسلحه پادشاه را بیند، دلیل است که از زنی منفعت یابد،
 • اگر رکابدار پادشاه را بیند، دلیل کند که سخن دروغ و بی حاصل شنود.
 • اگر غاشیه دارغاشیه دارکسى که مامور نگهدارى زین و برگ و نمد زین و … اسبهاى سلطنتى بادشاه است را ببیند، دلیل که او را غم و اندوه رسد.
 • اگر جامه دار پادشاه را بیند، دلیل است که کار او نیکو شود.
 • -اگر دوات دار پادشاه بیند، دلیل که او را زنان چیزی حاصل شود.
 • اگر خوانسالار پادشاه را بیند، دلیل است خرم شود و مال حاصل نماید.

 

تعبیر خواب غلبه بر پادشاه

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی دربار و بارگاه پادشاه را گرفته‌ای و فرمان تو را اطاعت می‌کند، یـعـنـی پادشاه جهان می‌شوی.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی در جنگ و دشمنی پادشاه را شکست داده‌ای، یـعـنـی حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود و به مقصودت می‌رسی .

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی پادشاهی وارد شهری شد و پادشاه آن شهر را شکست داد و غلبه کرد، یـعـنـی در کار آن شهر عیب و نقصی بوجود می‌آید.

 

تعبیر خواب همنشینی با بزرگان و پادشاه

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر بیننده خواب ببیند که با پادشاه نشسته و صحبت می‌کند یا بر سر سفره قرار گرفته و غذا می‌خورد گرفتار غم و اندوه می‌شود و بین او و خانواده‌اش جدائی می‌افتد. اگر فقط پادشاه را بر سر سفره دیدید و خودتان کنار او نشسته بودید، خواب شما از عمر طولانی خبر می‌دهد.

 

تعبیر خواب آسیب و ظلم و… از پادشاه

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی پادشاه به تو ظلم می‌کند، یـعـنـی پادشاه به تو ضرر و زیان می‌رساند،

جابر مغربی نیز می‌گوید:

اگر ببینی پادشاه تو را شکنجه می‌کند، یـعـنـی پادشاه به تو ضرر و زیان می‌رساند

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی پادشاه دست تو را قطع کرده‌ است، یـعـنـی برادر یا خواهرت از دنیا می‌رود.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی پادشاه دست راست تو را قطع کرده است، یـعـنـی از تو می‌خواهند قسم و سوگند بخوری، ولی تو قسم دروغ می‌خوری.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی پادشاه دستور داد تا تو را آویزان کنند، یـعـنـی پادشاه به تو جاه و مقام و بزرگی می‌دهد ولی دین و ایمان تو لطمه خورده و دچار اشکال می‌شود، ‌‌‌‌‌و اگر ببینی وقت آویزان شدن مردم به تو نگاه می‌کنند، یـعـنـی به تعداد مردمی که به تو نگاه می‌کنند بزرگی و ریاست و سروری بدست می‌آوری.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی پادشاه نامه‌ای به تو داده و در آن سخنان ناخوشایندی نوشته است، تعبیرش ترس و بیم و خطر است.

 

تعبیر خواب شادی و خوش‌رفتاری پادشاه

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی با پادشاه ارتباط و مصاحبت داری، یـعـنـی از پادشاه سود و منفعت به دست می‌آوری .

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی پادشاه شاد و خندان است، یـعـنـی در کار تو گشایش به وجود می‌آید.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر پادشاهی که مرده است را در خواب ببینی خنده‌رو و شاداب می‌باشد و به تو حرفی لطیف می‌گوید، یـعـنـی کارهای تو خوب و نیک می‌شود و امور و کارهای از جریان افتاده دوباره احیا می‌شوند و به جریان می‌افتند،‌‌‌‌‌ اگر آن پادشاه، عزیز مصر باشد، یـعـنـی عزیز جهان می‌شوی.

اگر ببینی پادشاه نامه‌ای به تو داده و در آن سخنان خوشایندی نوشته است، تعبیرش راحتی و آسایش و نشاط می‌باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر پادشاهی در خواب ببیند که به کسی سلام می‌کند، یا کسی به او سلام می‌کند، یـعـنـی دچار غم و اندوه نمی‌شود و به مقصود و خواسته‌اش برای همیشه می‌رسد، همانطور که در قرآن کریم آمده: …سَلَامٌ عَلَیْکُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِینَ _ … سلام بر شما که پاک بودید پس برای همیشه داخل بهشت شوید (زمر-73).

 

تعبیر خواب پادشاه در محلی خاص

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی فرعون یا یکی از پادشاهان ستمگر وارد شهری شده است و در آنجا اقامت کرده، یـعـنـی روش و سنت فرعون در آن سرزمین جریان پیدا می‌کند.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب پادشاهی سست و غافل و اهمال‌کار را در شهر خودت ببینی، یـعـنـی هوی و هوس بر تو غلبه می‌کند و از خواسته‌های نفسانی پیروی می‌کنی.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی پادشاه وارد خانه یا مسجد و یا روستایی شده است، یـعـنـی اهل آنجا دچار رنج و مصیبتی می‌شوند، همانطور که در قرآن کریم آمده: قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوکَ اِذَا دَخَلُوا قَرْیَهً اَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا اَعِزَّهَ… _ گفت: پادشاهان وقتی به [دیاری] وارد شوند تباهش کنند… (نمل-34). ‌‌‌‌‌

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی پادشاه وارد کوچه یا خانۀ تو شده است طوریکه آمدن او همراه ناراحتی می‌باشد، یـعـنـی مردم آن مکان دچار غم و اندوه می‌شوند، ولی اگر ناراحتی وجود ندارد، یـعـنـی هیچ ضرری به مردم آنجا نمی‌رسد

اگر ببینی پادشاه در چادر تو نشسته است، یـعـنـی کار تو بهتر می‌شود و دشمن را شکست می‌دهی و امور تو منظم و رو به راه خواهد شد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی پادشاه در خوابگاه و محل خواب تو می‌باشد و اوضاع شهر خوب و نیکو است، یـعـنـی اقتدار و توانایی و عزت و مقام و منزلت تو افزایش میابد.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی پادشاه در شهر یا خانۀ تو خوابیده است، یـعـنـی پادشاه به تو نیازمند شده و به انجام کاری فرمان می‌دهد.

 

تعبیر خواب پادشاه - معنی دیدن پادشاه در خواب چیست؟
تعبیر خواب پادشاه – معنی دیدن پادشاه در خواب چیست؟

تعبیر خواب پادشاه شدن

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی پادشاه شده‌ای، یـعـنـی توانگر و قدرتمند می‌شوی.

اگر ببینی پادشاه شده‌ای و در حکومت خودت عادل و دادگستر می‌باشی، یـعـنـی به اندازه عدل و انصافی که در خواب نموده‌ای، شرافت و بزرگی به دست می‌آوری .

 

تعبیر خواب دربان و… پادشاه

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر حاجب و دربان پادشاه را ببینی، یـعـنـی از انجام کارها درمانده و ناتوان می‌شوی ولی سرانجام به خواسته‌ات خواهی رسید.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی در سرای پادشاه نگهبانی می‌کنی، یـعـنـی پادشاه به تو خیر و منفعت می‌رساند، اگر بازرگان باشی و این را در خواب ببینی تعبیرش این است که در تجارت به سود و منفعت بسیاری می‌رسی.

اگر ببینی در حالی دربانی می‌کنی که دری وجود ندارد، یـعـنـی از نزدیکان «پادشاه» می‌شوی، ولی اگر ببینی پادشاه تو را از دربانی کردن برکنار کرده است، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی برای پادشاه درستکار و عادلی پرده‌داری می‌کنی، یـعـنـی به درستکاری و خیر و خوبی مایل می‌شوی و مال حلال بدست می‌آوری، ولی اگر پادشاه مفسد و ظالم باشد، یـعـنـی به فساد مایل می‌شوی و مال حرام بدست می‌آوری .

 

تعبیر خواب دیدن افراد پادشاه

● دبیر:

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی «دبیری» پادشاه را انجام می‌دهی، یـعـنـی از مردم سود و منفعت زیادی می‌بری.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر دبیر پادشاه را ببینی، یـعـنـی آن چیزی که به دنبال آن هستی را بدست می‌آوری.

● همراهان و ملازمان:

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر همراهان و ملازمان پادشاه را ببینی، یـعـنـی شغل و کار تو بهتر می‌شود.

● وکیل و کارگزار:

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی وکیل و کارگزار پادشاه هستی و در کار خودت منصف می‌باشی، تعبیرش خوشبختی می‌باشد، ولی اگر ببینی که در شغل وکالت منصف نمی‌باشی، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.

● رکابدار:

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر رکابدار پادشاه را ببینی، یـعـنـی حرف دروغ و بی‌حاصلی را می‌شنوی.

● مسئول نگهداری لباس:

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر مسئول نگهداری لباس پادشاه را ببینی، یـعـنـی کار تو خوب و نیک می‌شود.

● ناظر و خوانسالار:

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ناظر و خوانسالار پادشاه را ببینی، یـعـنـی شاد و با نشاط می‌شوی و مال و اموال به دست می‌آوری.

 

تعبیر خواب ازدواج با پادشاه مرده 

امام جعفر صادق (ع) می فرمایند:

دلالت بر درستکاری و و دیانت او است و غمش بزودی زایل می شود،و ای اینکه اگر خودش یا یکی از عزیزانش در بستر بیماری هست این شخص شفا پیدا خواهد کرد،و اگر وامی به گردن دارد یا بدهی سنگین دارد وام بگذرد

شیخ طوسی می گوید:

ازدواج دختران مجرد یا متاهل با پادشاهان مرده در خواب ها به نشانه ی بی نیاز شدن پاکی دین رسیدن به درجات عالیه می باشد و میتواند امیدوار باشد که قسمتی از دردسرهای سخت و بد زندگی اش رو به پایان است

 

تعبیر خواب حرم پادشاه

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی در حرم پادشاه یا شخص بزرگی هستی، یـعـنـی از شر پادشاه ایمن خواهی بود و احتمالاًً از طرف پادشاه به تو چیزی برسد، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: به اهل آن حرم نیازمند می‌شوی (تعبیرهای مختلف).

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی وارد حرم پادشاهی عادل شده‌ای، یـعـنـی کارهای فراوانی انجام خواهی داد، ولی اگر ببینی وارد حرم پادشاهی ظالم شده‌ای، یـعـنـی کاری می‌کنی که باعث بدنامی تو خواهد شد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی پادشاه تو را به حرم خودش دعوت کرده و در آنجا اقامت نموده‌ای، یـعـنـی مشغول کاری برای پادشاه می‌شوی که باعث بدنامی تو می‌شود .

اگر ببینی به حرم پادشاه رفته‌ای و آمیزش نموده‌ای، یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی

 

تعبیر خواب امپراطور

آنلی بیتون می گوید:

ملاقات با یک امپراطور در خواب، به معناى آن است که شما مسافرت‏هاى پر سود و منفعت در پیش رو دارید.

در سر زمین رویاها آمده:

شما امپراتور هستید : نقشه خواهید کشید برای اینکه فرار کنید .

شما را به امپراتور معرفی می کنند : یک سفر طولانی در پیش دارید .

با یک امپراتور ازدواج می کنید : شهرت و مقام خود را ازدست می دهید .

 

مطالب پیشنهادی

تعبیر خواب انار  ،تعبیر خواب حمام و حمام کردن ،  تعبیر خواب ارزن (دانه خوراکی پرنده)

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۳ دیدگاه ها

 1. با سلام و خسته نباشید.
  بنده خواب دیدم وارد قبرستانی شدم و دیدم آقای خامنه ای بر سر قبری نشستند بعد وارد اتاقی شدم و قبر مادرم که زنده هست رو دیدم. تعبیر خواب چیه؟
  با تشکر از شما

 2. سلام
  من خواب دیدم که به همراه خانوداه دو روز مهمان رییس جمهور وقت بودیم و در خانه ایشان سکونت داشتیم
  در خانه ایشان که باغی بزرگ و خانه ای زیبا بود از ما پذیرایی شد و ایشان دفتری از نامه های مردم به من نشان دادند و گفتند این را به هر کسی نشان نمیدهم
  ممنون میشم تعبیرش رو بگویید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا