تعبیر خواب

تعبیر خواب زیتون – خوردن زیتون در خواب چه تعبیری دارد؟

4/5 - (2 امتیاز)

تعبیر خواب زیتون و معنی خوردن زیتون در خواب

تعبیر خواب زیتون - خوردن زیتون در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب زیتون – خوردن زیتون در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب زیتون چیست؟ اگر ببینید زیتون می خورید و آن طعم و مزه خوش داشته باشد و شما به هنگام خوردن از آن خوشتان بیاید خوب است و تعبیر بد ندارد. در این حالت نعمت است که به شما روی می آورد به قدر همان زیتون که می خورید و به اندازه ای که باید بخورید تا زیان نداشته باشد. ولی اگر در خواب زیتونی که می خورید طعم ناخوش داشته باشد و شما از خوردن آن کراهت احساس کنید غم و اندوه است. در ادامه همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب زیتون

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

زیتون در خواب، بر مال دنیا دلالت دارد و درخت زیتون به مردی سودمند برای خانوادهاش تعبیر می شود. اگر کسی در خواب ببیند که با فشار دست عصاره ی زیتون را می گیرد، خیر و برکت زیادی به او می رسد.

ابن سیرین می گوید:

اگر زیتون درخواب بیند، غم و اندیشه بود، زیرا که به طعم تلخ و ناخوش باشد و به گونه سیاه

در سر زمین رویاها آمده:

 • یک زن شوهردار این خواب را ببیند : شادی و خوشبختی
 • یک مرد این خواب را ببیند : فراوانی در همه امور
 • یک شاخه درخت زیتون را می کنید : خوشبختی
 • یک زن خواب زیتون ببیند : فرزندان او دختر خواهند بود و متعدد
 • یک دختر جوان خواب زیتون ببیند : نامزدی سریع و ازدواج در آینده نزدیک
 • یک مرد خواب زیتون ببیند : شانس بزرگ درکار

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب ریواس ، دیدن ریوند (ریشه ریواس) در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب چیدن زیتون

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

چیدن زیتون از درخت به هر حال خوب نیست و فراهم آوردن غم و رنج تعبیر شده است.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

چیدن آن: شما بیش از حد سریع به قاضی می‌روید

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید با جمعی از دوستان با شادمانی زیتون جمع می‌کنید، علامت آن است که کارهایتان نتایجی مساعد با همراه خواهد آورد.

اچ میلر مى‌گوید:

چیدن زیتون در خواب، به معناى آن است که باید در کارها دقت بیشترى انجام دهید.

در سر زمین رویاها آمده:

زیتون می چینید : پول

زیتونهائی را که روی زمین ریخته جمع می کنید : یک کار سخت در انتظار شماست ولی ثمره آن خوشبختی خواهد بود

 

تعبیر خواب زیتون سیاه و زیتون زرد

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

رنگ زیتون نیز در تعبیر خواب دخیل است چه اگر سیاه باشد غم و اندوه و رنجی است که به شما روی می‌آورد. اگر زرد باشد بیمار و رنجور می‌شوید ولی اگر سبز و پرورده باشد خوب است به شرطی که در خواب حالت کراهت در شما پیدا نشود. دادن زیتون به دیگران نیز تعبیر مشروط دارد.

 

تعبیر خواب روغن زیتون

ابراهیم کرمانی می گوید:

روغن زیتون به خواب، خیرو برکت بود. اگر بیند روغن زیتون می‌ پالود و می‌خورد، دلیل که به قدر آن خیر و منفعت بدو رسد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • دیدن روغن زیتون در خواب نیکو است ولی مشاهده خود زیتون منوط است به طعم و مزه آن.
 • چنان که در خواب ببینید که روغن زیتون می‌خورید به مال و نعمت می‌رسید و پولی از راه درست به دست شما می‌آید.

 

تعبیر خواب زیتون - خوردن زیتون در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب زیتون – خوردن زیتون در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خوردن زیتون

محمد بن سیرین می گوید:

اگر بیند زیتون می‌خورد، دلیل که غم و اندوه خورد.

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر زیتون در خواب ببینید که می‌خورید و آن طعم و مزه خوش داشته باشد و شما به هنگام خوردن از آن خوشتان بیاید خوب است و تعبیر بد ندارد. در این حالت نعمت است که به شما روی می‌آورد به قدر همان زیتون که می‌خورید و به اندازه ای که باید بخورید تا زیان نداشته باشد. ولی اگر در خواب زیتونی که می‌خورید طعم ناخوش داشته باشد و شما از خوردن آن کراهت احساس کنید غم و اندوه است

لوک اویتنهاو می‌گوید:

خوردن زیتون: مشکلات خانوادگی

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند زیتون تلخ با نان مى‌خورد، او را اندکى منفعت به رنج و سختى حاصل آید.

آنلی بیتون می گوید:

خوردن زیتون در خواب، علامت یافتن دوستان وفادار است.

در سر زمین رویاها آمده:

زیتون می خورید : خوشبختی

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب انار ، خوردن انار در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب درخت زیتون

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

چنان چه در خواب ببینید که شاخه ای از درخت زیتون در دست دارید پولی از جانب یکی از افراد خانواده عایدتان می‌شود یا او وسیله و کار ساز می‌شود که سودی ببرید.

اچ میلر مى‌گوید:

دیدن درخت زیتون در خواب، به معناى خوش‌شانسى است.

معبران می گویند:

دیدن درخت زیتون دلیل کند بر مردی که خداوند اصل و نسب است، لکن در مال اندک است.

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب یک درخت زیتون : خوشبختی بزرگ بسیار نزدیک است .
 • یک درخت زیتون می کارید : ازدواج بسیار نزدیک است .
 • یک مرد جوان خواب ببیند که درخت زیتون میکارد : او فرزندان متعددی خواهد داشت .

 

تعبیر خواب زیتون - خوردن زیتون در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب زیتون – خوردن زیتون در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب بو کردن زیتون

در سر زمین رویاها آمده:

 • بوی زیتون به مشامتان می خورد : شانس و موفقیت در کاری که فعلاً به آن اشتغال دارید .
 • یک زن درخت زیتون را بو می کند : او فرزندان بسیاری خواهد داشت .
 • یک دختر جوان درخت زیتون را بو می کند : بزودی ازدواج خواهد کرد .

 

تعبیر خواب ظرف زیتون 

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید زیتونی را از ظرفی بیرون می‌آورید، دلالت بر آن دارد که اوقاتی را به خوشگذرانی خواهید گذراند.
 • شکستن ظرف زیتون در خواب، علامت آن است که پیش از لذت بردن دچار یأس خواهید شد.

در سر زمین رویاها آمده:

زیتونها را در یک ظرف می گذارید : زندگی شما طولانی خواهد بود

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب پرتقال ، خوردن پرتقال در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب دادن و گرفتن زیتون

مطیعی تهرانی می گوید:

 • اگر در خواب ببینید که زیتون به کسی می‌دهید و می دانید که آن شخص زیتون را دوست نمی‌دارد تعبیر این است که در کار دیگران نیرنگ می‌کنید و زیان و ضرر می‌رسانید ولی اگر آن کس که زیتون را در خواب از شما می‌گیرد و زیتون را دوست داشته باشد و شما بدانید که برای او هدیه مطلوب می‌برید به او خیر و برکت می‌رسانید.
 • گرفتن زیتون از دیگران نیز منوط است به رد و قبول طبع شما.
 • اگر کسی به شما زیتون داد و شما را خوش نیامد از دیگران سخن سرد می‌شنوید ولی اگر خشنود و راضی شدید کسی شما را مدح می‌کند و می‌ستاید و به شما سود و نفع می‌رساند.

 

تعبیر خواب زیتون فاسد

اچ میلر می گوید:

دیدن زیتون فاسد در خواب، بیانگر آن است که مرتکب اشتباهى مى‌شوید.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

 1. خواب دیدم بسیار دوندگی میکنم و یک مرد که میشناسم و دوستش دارم در راه و تو ماشین مدام من رو با دست‌های خونی و … میبینه درآخر مثل یک سگ توی خواب میدویدم بعد دیدم چهرم عوض شده یک بالشت از آسمون به زمین پرتاب شد و یک پر هم روش و من اول فکر کردم اون پر قراره بچم باشه تو خواب ولی یکدفعه ظرفی از بالا روی بالشت گذاشته شد و با قاشقی که اسم خدا روش هک شده بود دو تا زیتون تو ظرف افتاد و همون موقع اون مرد با ماشین رسید و زیتون‌ها رو با هم خوردیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا