تعبیر خواب تابلو و معنی دیدن تابلو کهنه

تعبیر خواب تابلو چیست؟ تعبیر دیدن تابلو در خواب بسته به آنچه درون آن قرار می‌گیرد متفاوت است. اگر در خواب دیدید که قاب تابلوی اتاق شما کهنه و فرسوده است و نیاز به مرمت و رنگ کاری دارد نشان آن است که شما وظیفه ای را رها کرده و واگذاشته‌اید. کاری هست جلوی چشم و دم دست که هر روز از کنارش می‌گذرید اما بی اعتنا می‌مانید.

تعبیر خواب تابلو - دیدن تابلو نقاشی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب تابلو – دیدن تابلو نقاشی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب تابلو

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک تابلو : پول نزدیک می شود.

 

تعبیر خواب تابلو نقاشی

لیلا برایت می گوید:

دیدن یک تابلوی نقاشی در خواب، نشانه‌ی آن است که روزهای خوشی پیش رو دارید.

 

تعبیر خواب خریدن و فروختن تابلو نقاشی

لیلا برایت می گوید:

  • اگر در خواب یک تابلوی نقاشی بخرید، به این معنی است که به خاطر موضوعی عصبانی می‌شوید.
  • اگر خواب ببینید که مشغول فروختن تابلوی نقاشی هستید، نشانه‌ی بهبودی در امور مالی است.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب بیابان + تعبیر خواب صحرا

 

تعبیر خواب تابلو کنار جاده

آنلی بیتون می گوید:

دیدن تابلوى کنار جاده، بیانگر آن است که موضوعى موجب پریشانى شما مى‏شود.

 

تعبیر خواب تابلو مغازه

لیلا برایت می گوید:

دیدن تابلوى کارخانه یا مغازه در خواب، نشانه‏ى آن است که یکى از دوستانتان باعث ناراحتى شما مى‏شود.

 

تعبیر خواب تابلو - دیدن تابلو نقاشی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب تابلو – دیدن تابلو نقاشی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب تابلو قدیمی و کهنه

منوچهر مطیعی تهرانی:

اگر در خواب دیدید که قاب تابلوی اتاق شما کهنه و فرسوده است و نیاز به مرمت و رنگ کاری دارد نشان آن است که شما وظیفه ای را رها کرده و واگذاشته‌اید. کاری هست جلوی چشم و دم دست که هر روز از کنارش می‌گذرید اما بی اعتنا می‌مانید.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب مغازه + تعبیر خواب فروشگاه

 

تعبیر خواب تابلو عکس

در سر زمین رویاها آمده:

  • تابلوی یک زن لخت : در عشق شانس خواهید داشت.
  • یک مرد متاهل خواب یک تابلو را ببیند : او عاشق تفریح و لذت می باشد .
  • یک زن متاهل خواب یک تابلو را ببیند :او زن سبک مغزی است .
  • یک زن بیوه خواب یک تابلو را ببیند : قبل از ازداوج به نقشه هایتان اعتماد داشته باشید.
  • یک دختر جوان خواب یک تابلو را ببیند : او بایک مرد ثروتمند ازدواج می کند .

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

تعبیر خواب تابلو – دیدن تابلو نقاشی در خواب چه تعبیری دارد؟
لطفا نظر خود در مورد این مطلب را با ستاره ها از یک تا ۵ مشخص کنید!!

مطالب متنوع دیگر