تعبیر خواب

تعبیر خواب کشتی – سوار کشتی شدن در خواب چه مفهومی دارد؟

4.2/5 - (5 امتیاز)

تعبیر خواب کشتی از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن کشتی در خواب بیانگر این است که شما جنبه هایی از احساسات و ضمیر ناخداگاه تان را کشف می کنید. حالت و شرایط کشتی، بیانگر حالت احساسی شماست. اگر شما روی کشتی هستید و هوای طوفانی را تجربه می کنید بیانگر این است که وارد حوادثی در هم برهم در زندگی بیداریتان شده اید. دیدن کشتی جنگی در خواب بیانگر این است که شما احساس تجاوز را تجربه می کنید. با ادامه مطالب همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب کشتی - سوار کشتی شدن در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب کشتی – سوار کشتی شدن در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب کشتی

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن کشتی در خواب بر هفت وجه است.

اول: فرزند.

دوم: پدر.

سوم: زن.

چهارم: مرکب سواری.

پنجم: ایمنی (امنیت سواری).

ششم: عیش (زندگانی).

هفتم: توانگری( ثروتمندی).

در سر زمین رویاها آمده:

شما روی کشتی هستید : به هدفهائی که در زندگی دارید خواهید رسید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • کشتی پایگاهی است که بر آن قرار می گیریم تا از آب بگذریم. آب خود آیت رحمت است و مصداق آیه شریفه ( و من الما کل شیئی حی) حیات طبیعت و انسان به وجود آب بستگی دارد اما همین آیه رحمت فاقد ترحم است و چنانچه بسیار باشد و به خروش آید هر جانداری را می بلعد و می میراند. در این گیر و دار فقط کشتی است که می تواند انسان را به پایاب برساند و به ساحل رهبری کند. با این تعریف کشتی نشانی از برخورد ایمنی است در رو به روئی با غم ها و شدایدی که گرد ما را می گیرند.
 • اگر در خواب ببینید جائی هستید که یک کشتی به طرف شما می آید نشان این است که امنیت برای شما نیست بل که برای آن هاست که در کشتی هستند. برای بیننده خواب حادثه ای پیش می آید و چون کشتی دور شد بیم درگیری با حادثه از بین می رود.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن کِشتی در خواب، دلیل غم و اندیشه است، خاصه که از کشتی بیرون نیاید و در دریا فروماند.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن کَشتی در خواب، برای آنکس که ترس و هراس یا بیماری دارد به نجات یافتن او از آن ترس و بیماری دلالت دارد.

 

هم اکنون بخوانید: تعبیر خواب دریا ، تعبیر دیدن آب دریا در خواب نشانه چیست؟

 

تعبیر خواب کشتی در سرزمین رویاها آمده

در سر زمین رویاها آمده:

 • کشتی در آبهای آرام : موفقیت در کار
 • کشتی در آبهای متلاطم : با مشکلات بسیاری مواجه خواهید شد .
 • یک کشتی روی یک رودخانه آرام : خوشبختی
 • یک کشتی رودخانه پرمتلاطم : شکست
 • یک کشتی روی یک شط : امنیت در کارها
 • یک کشتی که به آهستگی جلو می رود : باید در زندگی صبر داشته باشید.
 • شما کشتیران هستید : زندگی شما آسان خواهد شد
 • خواب یک کشتی تفریحی : یک دوست به دیدن شما می آید.
 • شما تنها روی یک کشتی تفریحی هستید : خطر بزرگ

 

تعبیر خواب کشتی - سوار کشتی شدن در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب کشتی – سوار کشتی شدن در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب سوار کشتی شدن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر خویشتن را در کشتی مشاهده کنیم در گیر حوادث می شویم و چنانچه در خواب ببینیم کشتی جائی متوقف شد و پیاده شویم از غم و رنج و اندوه رهائی می یابیم. وقتی درون کشتی هستیم از امواج و خروش دریا امنیت داریم ولی درگیر حادثه هستیم و چون پیاده شویم از غم و رنج هراس دریا رهائی حاصل می کنیم.

اگر ببینید در کشتی هستید و کشتی شما را به جائی می برد که می دانید،خوب است ولی اگر در کشتی باشید و ندانید کشتی شما را به کجا می برد خوب نیست.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر ببینی در کشتی نشسته‌ای و باد تندی آمده و کشتی را حرکت داده است، یـعـنـی از غم‌ها نجات پیدا می‌کنی.
 • اگر ببینی لباس کشتیبانان را پوشیده‌ای، یـعـنـی از فرد خوب و درستکاری روزی حلال درخواست می‌کنی.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند در کشتی نشسته بود واز دریا می ترسید، دلیل است مقرب پادشاه شود و مال جمع کند. اگر بیند کشتی او به قعر دریا شد، دلیل است از پادشاه قوت تمام حاصل نماید. اگر بیند کشتی نمی رفت، تاویلش به خلاف این است اگر بیند در کشتی نشسته بود، دلیل است به کار پادشاه مشغول شود و مال جمع نماید.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی ببیند که همراه با عدهای نیکوکار سوار بر کشتی شده است، هدایت یافته و به راه راست رهنمون میشود و اگر ببیند که همراه خویشان و دوستانش سوار کشتی شده است، به سربلندی و خیر و برکت دست مییابد و از شرّ دشمنانش نجات مییابد؛ و اگر ببیند که کشتی در هم شکست، به شرّ و بدی تعبیر میشود.

در سر زمین رویاها آمده:

 • به اتفاق اشخاص دیگر روی کشتی تفریحی هستید : شانس در عشق
 • به اتفاق خانواده روی یک کشتی تفریحی هستید : یکنفر با افکار پلید مراقب شماست.

 

تعبیر خواب کشتی در ساحل

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

 • اگر در خواب ببینید در ساحل ایستاده‌اید و می‌بینید یک کشتی در دریا حرکت می‌کند چه آن کشتی به جانب شما بیاید و چه نیاید خبری به شما می‌رسد.
 • اگر بیننده خواب ببیند از ساحل سوار کشتی می‌شود و به دریا می‌رود کاری را شروع می‌کند و مشغله ای برای او پیش می‌آید که نشیب و فراز و تلخ و شیرین فراوان دارد.

 

هم اکنون بخوانید: تعبیر خواب رودخانه ، دیدن رود در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب شکستن یا گرفتاری کشتی

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی کشتی متوقف شده و امواج از همه طرف به کشتی برخورد می‌کند، یـعـنـی گرفتار غم و ناراحتی می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَجَاءهُمُ الْمَوْجُ مِن کُلِّ مَکَانٍ… _ … موج‌های هولناک از هر سو به طرف کشتی حمله کند… (یونس-22) (دفع بلا و گرفتاری)

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی کشتی‌های خالی به دریا می‌روند، یـعـنـی «پادشاه» آن سرزمین فرستادگانی را به جاهای مختلف اعزام می‌کند، ‌‌‌‌‌ اگر ببینی آن کشتی‌ها غرق شده‌اند، یـعـنـی مانع آن فرستادگان می‌شوند.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی کشتی تو شکسته است، تعبیرش مصیبت می‌باشد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی کشتی تو به ته دریا رفته است، یـعـنـی از پادشاه قوت و نیروی تمام و کمالی به دست می‌آوری.

در سر زمین رویاها آمده:

از روی کشتی یا قایق بدرون آب می افتید : شروع دردسرهائی که برطرف کردن آنها برای شما غیرممکن است.

 

تعبیر خواب کشتی - سوار کشتی شدن در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب کشتی – سوار کشتی شدن در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب غرق شدن کشتی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر بیننده خواب ببیند در کشتی است و کشتی در دریا غرق شد یا آسیب دید خوب نیست چرا که خواب او می گوید به مصیبتی گرفتار می آید ولی اگر به قایق نشست باز امنیت حاصل می کند. روی هم رفته در کشتی بودن و بی هدف در دریا رفتن خوب نیست ولی اگر بیننده خواب بداند به کجا می رود و نام آن محل را بداند نیکو خوابی است.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن غرق کشتی از سوی سلطان مخاطره بود

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند کشتی ها غرق شدند، دلیل است رسولان را بازدارند.

در سر زمین رویاها آمده:

یک کشتی در حال غرق شدن : علامت پایان

 

هم اکنون بخوانید: تعبیر خواب دریانورد ، دیدن دریانورد در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب سوراخ شدن کشتی

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر سوراخی در کشتی ایجاد شد، دلیل بر نجات یافتن مسافران آن است؛ زیرا هنگامی که خضر(ع) کشتی فقرا را سوراخ کرد و موسی(ع) علّت آن را پرسید، خضر(ع) گفت: میخواستم آن را معیوب نمایم تا پادشاه ستمکاری که کشتیهای سالم را غصب میکرد، آن را به زور از فقرا نگیرد. (این داستان در سورهی کهف آمده است).

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۲ دیدگاه ها

 1. باسلام،تو خواب دیدم که شهر پر از گردبادهای عظیم تاریک است سونامی بزرگ آمده بود و کشتی های عظیم واقعا بزرگ همراه سیل می اومدن که یکی از این کشتیهای بزرگ که به رنگ سیاه بود به ساختمانی شاید صد طبقه که ما توش بودیم برخورد کرد و ساختمان توی آب سقوط کرد و همون لحظه از خواب بیدار شدم . ممنون میشم اگه تعبیر بشه باسپاس

 2. سلام وقت بخیر
  خواب دیدم درابتدای دریا باهمسرودخترم ایستادم آب دریا بسیار شفاف است طوری که ما پاهای خود را درآب میبینیم بعد همسرم به من میگه کشی اونجاست باید بریم سوار بشیم( چون من پسرم خارج از کشور است ‌فقط ده سال دارد گویا درخوری برای رسیدن به پسرم میخواستم سوار کشتی بشیم) دریا هم بسیار زیبا وآرام بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا