تعبیر خواب

تعبیر خواب دزدی کردن + دزدیده شده وسایل خانه، ماشین، پول، طلا

3.7/5 - (4 امتیاز)
[ type=”blue”]دزد در خواب یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست. در خواب های ما آنچه دزد می دزدد مهم نیست و هیچ تعبیری ندارد بلکه برداشت ما از دیدن دزد اهمیت دارد و تعابیر مختلفی به وجود می آورد. در علم تعبیر خواب ترس نیز شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش با دزد رو به رو شود می ترسد. این ترس فطری است و در خواب شادی تعبیر می شود.

 

تعبیر خواب دزدی کردن + دزدیده شده وسایل خانه، ماشین، پول، طلا
تعبیر خواب دزدی کردن + دزدیده شده وسایل خانه، ماشین، پول، طلا

 

تعبیر خواب دزد

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دزد در خواب، به شخصی مکّار و متقلّب تعبیر میشود و ممکن است بر شیطان نیز، دلالت داشته باشد. دزدی در خواب بر زنا و ربا دلالت دارد.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن دزد فتنه بود

در سر زمین رویاها آمده:

خواب دزد : موقعیت مالی شما امنیت شما را تضمین میکند.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید سارق هستید و مأموران در تعقیب شما هستند ، نشانه آن است که درگیر روابط اجتماعی نامطلوبی خواهید شد .

اگر خواب ببینید دزدی را تعقیب می کنید یا او را دستگیر می سازید ، نشانه آن است که بر دشمنان خود چیره می شوید .

 

تعبیر خواب دزدی کردن

آنلی بیتون می گوید :

اگر خواب ببینید که شغل شما دزدی است و نیروی های انتظامی در تعقیب شما هستند نشانه این است که در یک روابط اجتماعی نامطلوب درگیر خواهید شد.

اگر در خواب دزدی را تعقیب کردید و یا اینکه او را دستگیر کردید نشانه این است که بر دشمنان خود غلبه خواهید کرد.

اگر در خواب دیدید که دزدی مشغول سرقت چیزی است این خواب نشانه عقده ها ، بداقبالی و کمبودهای روانی شما می باشد.

ابراهیم کرمانی  می گوید:

اگر مرد متاهلی خواب ببیند که مشغول دزدی و سرقت پول و طلا است، نشانه این است که پسر بزرگ او به راه خلاف کشیده خواهد شد و به علت دوستی با افراد نایاب، دست به کارهای گناه خواهد زد.

در سر زمین رویاها آمده:

یک دزد در هنگام شب وارد میشود: گرفتاری و دردسر.

دزدان از شما دزدی میکنند : مقداری پول از دست میدهید .

دزدان از دیگران دزدی میکنند : شما خیلی زیاد شکاک هستید .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک سرقت انجام شده :از ضررها و صدمات بزرگ به عذاب می افتید .

همه چیز شما را میدزدند : یک ازدواج بسیار نزدیک است .

لباس میدزدید: دوستان شما را ترک میکنند.

خوراکی میدزدید : پول نسبتاً زیادی از دست میدهید

از یک گاو صندوق دزدی میکنید : تمام دارائیتان را از دست خواهید داد.

بخاطر دزدی مورد تعقیب هستید.: مشکلات متعدد در امور حرفه ای .

 

تعبیر خواب دزدی کردن + دزدیده شده وسایل خانه، ماشین، پول، طلا
تعبیر خواب دزدی کردن + دزدیده شده وسایل خانه، ماشین، پول، طلا

 

تعبیر خواب دزدیده شدن

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید که شما را می دزدند نشانه این است که یک تغییر ناگهانی و غیر منتظره در اطراف شما اتفاق خواهد افتاد.

 

تعبیر خواب دزدیدن بچه

حضرت دانیال می گوید:

در کاری که ترس و بیم رسوایی وجود دارد به هیچ وجه شرکت نکنید و مواظب آبرو و حیثیت خود باشید. از دوستان نایاب خود فاصله بگیرید و دوری کنید و به شایعات و حرف های بی اساسی که مردم می زنند توجهی نکنید.

 

تعبیر خواب دزدیدن دختر بچه

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببیند که یک دختر بچه ای را دزدیده اند علامت این است که عشق شما متاسفانه فقط به ناکامی برمی خورد.

 

تعبیر خواب دزدیدن پسر

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید که پسر بچه ای را دزدیده اند خواب شما نشانه این است که یک مصیبت بزرگ در پیش است.

 

تعبیر خواب دزد برای دختران مجرد

آنلی بیتون می گوید:

اگر دختری مجردی خواب ببیند که دزد به خانه آن ها آمده است خواب او نشانه آمدن خواستگار می باشد.

 

تعبیر خواب دزدی کردن + دزدیده شده وسایل خانه، ماشین، پول، طلا
تعبیر خواب دزدی کردن + دزدیده شده وسایل خانه، ماشین، پول، طلا

 

تعبیر خواب دزدیدن پول

لوک اویتنهاو می گوید :

دزدیدن پول : مراقب دزدها باشید

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب ببینید که کسی پولی را از شما می‌دزدد، تعبیر آن است که فردی در زندگی شما وجود دارد که قدرت را از شما می‌رباید یا از شما سواستفاده می‌کند. اگر خودتان را در حالی ببینید که پول خرج می‌کنید، تعبیر آن است که شما در زندگی واقعی بیش از اندازه پول خرج می‌کنید. به هزینه‌ها و مخارج اضافی و افراطی خود آگاه باشید.

شاید خریدن آن پیراهن یا ماشین مستلزم پرداخت پول گزافی است. بعد از دیدن چنین خوابی بهتر است مراقب سرمایه گذاری‌ها و مخارج خودتان باشید زیرا این خواب نشان می‌دهد که عادت‌های خرج کردن شما مشکلاتی در آینده، حال و گذشته برایتان به وجود آورده و خواهد آورد. باید تا حد امکان به پیامی که از این خواب به شما می‌رسد دقت کنید.

از طرف دیگر اگر خودتان همان فردی هستید که در خواب دزدی کرده است، پس این خواب به شما هشدار می‌دهد که خطری در کمین شما است. بعد از دیدن این خواب باید مراقب رفتار خودتان باشید و به آن آگاه باشید.

در سر زمین رویاها آمده:

پول میدزدید : دوره ای که در انتظار شماست بسیار دشوار خواهد گذشت .

 

تعبیر خواب دزدیدن ماشین ، وسایل منزل ، جواهرات ، طلا و سکه

معبران می گویند:

برخی از معبران بر این عقیده اند که فرقی نمی کند دزد فرش و تلویزیون خانه شما را برده باشد یا اینکه ماشین ، کفش و یا حتی وسایل مغازه شما رو … چون دزدیدن هر چیزی در خواب و دیدن دزد در خواب نشانه دوست ، مسافر و مهمان می باشد.

تعبیر خواب شاهد دزدی ماشین دیگران به آن معنا است که صاحب رویا یک مسیر و یک ماجرای وابستگی و دلبستگی را تجربه می کند

 

[ type=”red”]هم اکنون مطالعه کنید: تعبیر خواب انگشتر، تعبیر خواب النگو، تعبیر خواب ماشین

 

تعبیر خواب دزدیدن طلا و جواهر

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن طلا در خواب معمولا به این مفهوم است که پول و ثروت سر راهتان قرار می‌گیرد. اگر در خواب ببینید که بسیار ثروتمند هستید و ورق هایی از طلا دارید، تعبیر آن است که باید برای بهتر شدن زندگی تان تغییری ایجاد کنید. اگر در خواب ببینید که طلا از بانک ربوده می‌شود، به زودی احترام و محبوبیت خود را به دلیل کاری که درگیر آن خواهید شد از دست می‌دهید. این خواب به شما هشدار می‌دهد که خودتان را در زندگی بهتر مدیریت کنید. شما باید محتاط تر باشید و از وارد شدن در کارهایی که برایتان پشیمانی به بار می‌آورند خودداری کنید.

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید:

همیشه وقتی دزد وارد خانه کسی می‌شود به دنبال اشیاء گرانقیمت مانند طلا واز این قبیل می‌گردد. در خواب طلا معنی غم واندوه دارد پس کسی که این‌ها را بدزدد به یقین دوست ما خواهد بود. چون دوست است که از ما غم و ناراحتی را دور می‌کند.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

دزدیدن طلا: خبرهای بد

محمدبن سیرین گوید:

اگر کسی بیند که انگشتری او ضایع شود یا دزد برد، دلیل بود که در کارهای او آفت و دشواری پدید آید.

معبرین چینی گویند:

دزدیدن طلا در خواب هشداری است به بیننده خواب که اگر از راه غیرقانونی کسب درآمد کند مورد مجازات شدیدی قرار می‌گیرد.

معبرین غربی گویند:

اگر دزدی در خواب طلا و جواهرات دوست داشتنی شما را دزدید بهتر است شما به اطرافیانتان با دقت بیشتری توجه کنید این خواب نشانه حضور فردی دروغگو در اطراف شماست. تمام اقدامات لازم را برای یافتن شخص حیله گر اطراف خود انجام دهید در غیر این صورت نمی‌توانید به راحتی در طول شب بخوابید.
دیدن طلاهای دزدیده شده در خواب بیانگر شخصی است که برای بدست آوردن اشیا با ارزش شما طرح ریزی کرده است. این فرد می‌تواند به طور سهوی رازی که پیش خود دارید را فاش کند.

در سر زمین رویاها آمده:

دزدان اشیاء قیمتی را دزدیده اند : سرمایه شما بیشتر و بیشتر خواهد شد.

 

تعبیر خواب دزدی کردن + دزدیده شده وسایل خانه، ماشین، پول، طلا
تعبیر خواب دزدی کردن + دزدیده شده وسایل خانه، ماشین، پول، طلا

 

تعبیر خواب متهم شدن به دزدی

آنلی بیتون می گوید :

اگر در خواب شما را متهم به دزدی چیزی کردند نشانه این است که متاسفانه تعبیری اشتباه از رفتار شما می کنند و با این کار موجب آزار شما می شوند اما بعدا به حقیقت موضوع پی خواهند برد و این سوء تفاهم و تعبیر اشتباه به نفع شما تمام خواهد شد.

اگر خواب ببینید که شخصی را متهم به دزدی می کنند نشانه این است که در اثر تصمیم و تفکر شتاب زده با کسی درگیر خواهید شد.

در سر زمین رویاها آمده:

شما دزدی را در حال ارتکاب جرم دستگیر میکنید: سرنوشت به شما روی خوش نشان خواهد داد.

 

تعبیر خواب دزد زدن به خانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب دیدید دزدی به خانه شما آمده مهمانی برای شما می رسد یا مسافری می آید. اگر مسافری در راه دور ندارید منتظر مهمان نا خوانده باشید.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببیند که به خانه یا مغازه یا محل کار شما ا دزد زده است نشانه این است که به زودی به شهرت اجتماعی شما حمله می شود تا آبروی شما را ببرند اما شما با شجاعت تمام از حیثیت و آبروی خود در مقابل دیگران دفاع خواهید کرد.

در سر زمین رویاها آمده:

یک دزد در خانه شماست : مراقب خیانت باشید.

 

تعبیر خواب کشتن دزد

در سر زمین رویاها آمده:

یک دزد را میکشید : شانس از شما رو برمیگرداند.

 

تعبیر خواب دزد زدن به جایی

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید دزد خانه یا محل کار شما را زده است، نشانه آن است که به شهرت اجتماعی شما حمله می‌شود و شما با شجاعت از حیثیت خود در مقابل دیگران دفاع خواهید کرد.

 

تعبیر خواب دزدی کردن + دزدیده شده وسایل خانه، ماشین، پول، طلا
تعبیر خواب دزدی کردن + دزدیده شده وسایل خانه، ماشین، پول، طلا

 

تعبیر خواب فرار کردن از دزد

آنلی بیتون می گوید:

اگر شخصی خواب ببیند که دزدها به دنبال او می گردند، نشانه این است که دشمنان خطرناکی با آن شخص رقابت می کند و باید در ارتباط خود با دیگران نهایت احتیاط را بکند.

 

تعبیر خواب دزد زدن به مغازه

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید دزد خانه یا محل کار شما را زده است، نشانه آن است که به شهرت اجتماعی شما حمله می‌شود و شما با شجاعت از حیثیت خود در مقابل دیگران دفاع خواهید کرد

 

تعبیر خواب گرفتن دزد

معبران می گویند:

اگر دزدی را به هنگام دزدی از خانه گرفتید نشانه افزایش روزی ، مال و نعمت می باشد.

ابن سیرین میگوید:

اگر دزدی را در در حین دزدیدن و در منزل خود گرفتید دلیل بر افزایش روزی مال و نعمت است اگر کسی در خواب ببینید دزد به او آسیبی میرساند دلیل بر اینکه از یکی از خویشاوندان نزدیک خود ضربه خواهی خورد

در سرزمین رویاها آمده:

یک دزد میگیرید : یکی از دوستان شما خواهد مرد.

 

تعبیر خواب آسیب خوردن از دزد

معبران می گویند:

اگر خواب ببینید که دزدی به خانه شما آمده و به شما آسیب می زند نشانه ضربه خوردن از یکی از خویشاوندان نزدیک خواهد بود.

 

تعبیر خواب دزدی کردن + دزدیده شده وسایل خانه، ماشین، پول، طلا
تعبیر خواب دزدی کردن + دزدیده شده وسایل خانه، ماشین، پول، طلا

 

تعبیر خواب دستگیری آدم دزدها

مولف می گوید:

اگر خواب ببینید که آدم دزدها را دستگیر می کنند نشانه این است که به زودی مبلغی پول به دست شما خواهد رسید.

 

تعبیر خواب دزدی کردن پدر و مادر

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب ببینید که پدر و مادرتان از شما دزدی می‌کنند، تعبیر آن است که شما در خانواده یا در ارتباط با والدین خود منتظر هستید که مشکلات یا مسائلی رخ بدهد. برخی اوقات ما احساس خوشایندی نسبت به پدر و مادر خود نداریم و این وضعیت استرس و فشار بسیار زیادی را برای ما به همراه دارد. معمولا وقتی احساس می‌کنیم که کنار گذاشته شده‌ایم چنین خوابی را می‌بینیم. اگر در خواب ببینید که پدرتان از شما دزدی می‌کند، تعبیر آن است که احساس می‌کنید دیگران احساسات شما را نادیده می‌گیرند.

اگر در خواب ببینید که مادرتان از شما دزدی می‌کند، تعبیر آن است که درحال تجربه بازتاب و کارمای کارهای گذشته تان هستید. آیا اخیرا با والدین خود درگیری داشته اید؟ اگر چنین است پس این خواب می‌تواند عملکرد ذهن ناخودآگاه شما باشد. ذهن ناخوآگاه در خواب دوباره به شما می‌گوید که احساس می‌کنید احساسات شما دزدیده شده‌اند.

 

[ type=”red”]هم اکنون مطالعه کنید: تعبیر خواب اسباب خانه، تعبیر خواب آدم دزدی، تعبیر خواب ساعت

 

تعبیر خواب دزدی کردن از پدر و مادر

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر شما فردی باشید که در گذشته چیزی را از پدر و مادر خود دزدیده باشید، ذهن ناخودآگاه شما این رویداد را به سطح آورده و در خواب شما ظاهر می‌کند. در علم تعبیر خواب، دیدن دزدی کردن از پدر و مادر در خواب تعبیر آن است که شما از بکار بردن سخنانی تند و ناخوشایند که بعدها برایتان پشیمانی به بار می‌آورد خودداری می‌کنید. بعلاوه این خواب می‌تواند به این معنا باشد که رفتار یا نگرش یک نفر باعث می‌شود که شما در زندگی با مشکلاتی روبه‌رو شوید. توصیه می‌شود که به رفتار و گفتار خانواده خود توجه کنید. شاید پدر و مادرتان مشکلاتی دارند و به کمک نیاز دارند اما شاید می‌ترسند به شما نزدیک شوند و مشکلات خود را با شما در میان بگذارند.

 

تعبیر خواب دزدی کردن همسرتان از شما

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب ببیند که همسر یا شریک عاطفی تان از شما دزدی می‌کند، تعبیر آن است که شما مشکلات کوچکی با او پیدا خواهید کرد. ممکن است عمل دزدی کردن در خواب با چگونگی احساس شما در زندگی در ارتباط باشد. یا شاید در زندگی واقعی نگران رفتار همسر یا شریک عاطفی تان هستید. شاید او کاری غیرمحترمانه انجام داده است و این رفتار یا کارش احساس خیانت را در شما به وجود آورده است. بعد از این خواب بهتر است با همسر خود صحبت کنید و در مورد احساساتتان به او توضیح بدهید.

در نتیجه گفت‌وگو می‌توانید بفهمید که او چرا چنین رفتاری دارد و به این ترتیب جایی برای احساس ناخوشایند باقی نمی‌ماند. این خواب برای شما استرس و نگرانی زیادی به همراه خواهد داشت و به این مفهوم است که در زندگی واقعی مسائلی بین شما و همسرتان وجود دارد که باید به آنها رسیدگی و شفاف‌سازی کنید.

 

تعبیر خواب دزدی کردن + دزدیده شده وسایل خانه، ماشین، پول، طلا
تعبیر خواب دزدی کردن + دزدیده شده وسایل خانه، ماشین، پول، طلا

 

تعبیر خواب دزدی کردن فرزندتان از شما

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب ببینید که فرزندتان از شما دزدی می‌کند، این خواب نمادی از نگرانی‌های شما است. معمولا وقتی نگران فرزندانمان هستیم یا وقتی آرزو داریم که زندگی خوبی را برای آنها فراهم کنیم، خواب فرزندانمان را می‌بینیم. شاید آنها کار خاصی انجام داده‌اند یا بخشی از زندگی آنها در بیداری است که شما را نگران می‌کند.

همچنین این خواب می‌تواند به این مفهوم باشد که فرزند شما یا یکی از نزدیکان شما با مشکلی روبه‌رو می‌شود که به کمک شما نیاز خواهد داشت.

 

تعبیر خواب دزدی کردن از خواب بیننده

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب کسی را ببینید که چیزی از شما می‌دزدد، تعبیر آن است که شما دچار بحران هویتی می‌شوید یا از فقدان هویت در زندگی رنج می‌برید. این خواب می‌تواند با ناتوانی در هدف‌گذاری هم در ارتباط باشد که البته این تعبیری نسبتا قدیمی از چنین خوابی است.

تعبیر دیگر این خواب آن است که شما با مشکلاتی روبه‌رو خواهید شد. از طرف دیگر اگر در خواب ببینید که کسی پولی را از شما می‌دزدد، تعبیر آن است که موفقیت از شما ربوده شده است یا کسی به واسطه یکی از دستاوردهای شما در زندگی به اعتباری رسیده است. این خواب همچنین می‌تواند به این مفهوم باشد که شما بی‌عدالتی هایی را در زندگی خود تجربه می‌کنید که در جریان این بی‌عدالتی کسی چیزی که برای شما در نظر گرفته شده بوده است را می‌گیرد و به این ترتیب شما احساس ناامیدی و خیانت را تجربه می‌کنید. این خواب می‌تواند نمادی از دل شکستگی و اندوهی باشد که در زندگی واقعی خود تجربه کرده اید، این تجربه هنوز در ذهن شما تازه مانده و درد و رنج بسیاری را برای شما به همراه دارد.

 

تعبیر خواب دزدی کردن خوار و بار از شما

از دیدگاه روانشناسی یونگ

این از آن دسته خواب‌های عجیب و غریب است. اگر در خواب ببینید که کسی خوار و باری را از شما می‌دزدد، تعبیر آن است که دوره‌ای پربار و مثبت پیش روی دارید. در اغلب موارد، این خواب با تعاملات کاری بسیار مهم و ارتباطات کاری جدید که سازنده و نتیجه بخش هستند در ارتباط است. از طرف دیگر، این خواب نشان می‌دهد که رابطه شما وارد مرحله جدیدی خواهد شد. این خواب نشان می‌دهد که شما ماجراهای گوناگونی را تجربه می‌کنید و به این ترتیب تعبیری مثبت دارد.

 

تعبیر خواب دزدی کردن + دزدیده شده وسایل خانه، ماشین، پول، طلا
تعبیر خواب دزدی کردن + دزدیده شده وسایل خانه، ماشین، پول، طلا

 

تعبیر خواب کسی که موقعیت شغلی شما را می‌دزدد

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب ببینید که یکی از همکاران یا فرد دیگری جایگاه شغلی تان را از شما می‌دزدد، این خواب به شما هشدار می‌دهد که باید مراقب رفتار و گفتار خود باشید. اگر فرد دیگری شما را برای این شغل معرفی کرده باشد، کاملا طبیعی است که در خواب خود ببینید کسی شغل شما را می‌گیرد یا ترفیع رتبه تان را از شما می‌دزدد. بگذارید ساده تر بگوییم. این خواب به شما هشدار می‌دهد که مراقب اطرافیان خود باشید. شاید کسی بخواهد آوازه شما را خراب کند. شاید کاری را در گذشته انجام داده‌اید که مایه خوشحالی دیگران نیست.

بعلاوه، این خواب نشان می‌دهد که افرادی حسود در محل کارتان وجود دارند که از پیشرفت و محبوبیت شما نزد دیگران خوشحال نمی‌شوند. بعد از دیدن این خواب بهتر است بیشتر مراقب باشید و ببینید که چه اطلاعاتی را با همکاران خود در میان می‌گذارید؟ شاید آنها از این اطلاعات سوءاستفاده کنند تا زندگی شغلی شما را برایتان سخت و طاقت فرسا سازند. اگر به کسی مشکوک هستید، از تعامل با او جداً خودداری کنید.

 

تعبیر خواب دزدیدن ساعت مچی از شما

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب ببینید که کسی ساعت مچی تان را از شما می‌دزدد، تعبیر آن است که وقت تلف کردن برای شما استرس و نگرانی به همراه دارد. درواقع شما فکر می‌کنید که زمان از کنار شما می‌گذرد و شما وقت کافی ندارید تا سرمایه گذاری‌ها و تمام کارهایی که همیشه آرزو داشتید را انجام دهید. به این ترتیب احساسی از اضطراب، نارضایتی، ناراحتی و افسردگی شما را فرا می‌گیرد.

همچنین این خواب می‌تواند به این مفهوم باشد که شما در حال انجام پروژه‌ای هستید که استرس و فشار زیادی را بر شما وارد می‌کند. شما در بازه زمانی بسیار سختی قرار دارید و احساس می‌کنید وقت کافی ندارید تا روی خودتان تمرکز کنید. ساعت نماد گذرا بودن زمان است. اگر ساعت یکی از زیورآلات مورد علاقه شما است و در خواب ببینید که دزدیده شده است، این خواب نمادی از شروعی تازه و دوره‌ای جدید است.

اگر شما خودتان کسی هستید که ساعتی را از کسی می‌دزدید، این خواب تعبیری منفی دارد و نشان می‌دهد که برخی افراد سعی می‌کنند شما را پایین بکشند و به این ترتیب اعتبار و آوازه شما در معرض خطر قرار گرفته است. این خواب به شما هشدار می‌دهد که از معاشرت با افراد سمی خودداری کنید.

 

تعبیر خواب دزدی کردن + دزدیده شده وسایل خانه، ماشین، پول، طلا
تعبیر خواب دزدی کردن + دزدیده شده وسایل خانه، ماشین، پول، طلا

 

تعبیر خواب دزدیدن کتاب از شما

از دیدگاه روانشناسی یونگ

کتاب بطور کلی به دانش و شناخت و البته دانش درونی شما اشاره می‌کند. بنابراین اگر در خواب ببینید که کسی کتابی را از شما می‌دزدد، تعبیر آن است که خبرهایی در مورد یکی از آشنایان به شما می‌رسد یا کسی به مشورت و راهنمایی شما نیازمند است. این خبرها جذاب هستند و به شما بستگی دارد که می‌خواهید با آنها چه کار کنید؛ مراقب باشید چون ممکن است این اخبار شایعه باشند.

اگر شما فردی هستید که کتابی را از کسی می‌دزدید، تعبیر آن است که قرار است به کشف مهمی دست یابید. اما فرآیندی که به این کشف منجر می‌شود ایده خود شما نیست یا بطور مطلق اخلاقی نخواهد بود. شاید قرار است از ایده‌های فرد دیگری استفاده کنید و آنها را در برابر افرادی که شما را می‌شناسند به عنوان ایده‌های خودتان معرفی کنید.

 

تعبیر خواب دزدیدن شغل شما

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن شغل در خواب دارای وجهی دوگانه است. اگر در خواب ببینید که فردی شغل شما را می‌دزدد، تعبیر آن است که در محیط کار خود خطر و تهدید را احساس می‌کنید. برای اینکه درک بهتری از این مسئله به‌دست آورید، همین حالا نگاهی به خودتان بیندازید و ببینید همین حالا چه احساسی در مورد شغلتان دارید؟

نخستین سوال این است که آیا در خوابی که دیده بودید خوشحال بودید؟ بعضی اوقات در خواب احساساتی مثل فشار و گیرافتادن در کاری را تجربه می‌کنیم. اگر در زندگی واقعی خودتان در محیط کار احساس راحتی و آرامش دارید، این خواب می‌تواند به این مفهوم باشد که شما از کار و حرفه خود راضی هستید اما تغییرات جدید می‌توانند در انتظارتان باشند. اگر در خواب ببینید که فرد دیگری در حال انجام دادن وظایف شغلی شما است، تعبیر آن است که دیگران در زمان مناسب از حضور و تلاش شما قدردانی خواهند کرد.

دیدن یک شغل یا موقعیت شغلی خاص در خواب نمادی از طبیعت سخت کوش و انگیزه‌های بالای درون شما است. شما همیشه احساس می‌کنید که باید کارهای بیشتر و بیشتری را انجام بدهید. شما دوست دارید که در هر چیزی مهارت کافی به‌دست آورید تا بتوانید بدون کمک دیگران روی پای خودتان بایستید. شاید شما همان گرگ تنهایی هستید که همه او را تحسین می‌کنند.

 

تعبیر خواب دزدیده شدن کفش

از دیدگاه روانشناسی یونگ

آدم‌های زیادی خواب می‌بینند کفش آن‌ها دزدیده شده و هرچه می‌‌گردند آن را پیدا نمی‌کنند. چنین افرادی گرفتار ضعف مهارتی در حوزه زندگی مانند روابط زناشویی، فرزندپروری یا فعالیت‌های شغلی هستند. در واقع، خواب عدم مهارت کافی را دلیل اصلی مشکلات شخص معرفی می‌کند. برای مثال، نوعروسی که درگیر چالش با داماد شده، تجربه لازم برای شناخت نیازهای همسر را ندارد. یا کارمند بخش حسابداری قادر به استفاده درست از برنامه‌های رایانه‌ای نیست و این امر، او را دچار مشکل کرده است. چنین اشخاصی به جای تقلاهای بی‌حاصل و گشتن به دنبال عامل خارجی، لازم است روی مهارت‌های خود تمرکز کرده و نواقص را شناسایی و اصلاح کنند.

 

تعبیر خواب دزدی کردن + دزدیده شده وسایل خانه، ماشین، پول، طلا
تعبیر خواب دزدی کردن + دزدیده شده وسایل خانه، ماشین، پول، طلا

 

تعبیر معنوی خواب دزدیدن غذا

از دیدگاه روانشناسی یونگ

غذا دزدیدن در خواب با یکی از نیازهای عمیق عاطفی شما در ارتباط است: توانایی برای دوباره تجربه کردن احساس زنده بودن. اگر در خواب ببینید که کسی غذای شما را می‌برد، تعبیر آن است که شما از احساس خلأ درونی خود می‌ترسید. برای اینکه خودتان را دوباره زنده کنید، باید کاری را از اول شروع کنید. این خواب نمادی از شروعی مجدد است با این تفاوت که این بار شما به دیگران کمتر و به خودتان بیشتر اعتماد می‌کنید. اگر در خواب خودتان را در حال دزدیدن غذا ببینید، تعبیر آن است که پیچیدگی‌های زندگی شما را گرفتار و آشفته کرده است.

باید اهدافی جدید و هدفمند برای خودتان مشخص کنید. این خواب همچنین نمادی از غرور و حرفه‌ای است که در دوره بعدی زندگی تان آغاز می‌شود. اگر در خواب کسی را ببینید که غذای دیگری را می‌دزدد، تعبیر آن است که باید از نتیجه کار خود لذت ببرید.

 

تعبیر معنوی خواب دزدیدن کتاب

از دیدگاه روانشناسی یونگ

کتاب نمادی از آگاهی معنوی، خرد و کسب دانش است. اگر در خواب کتابی آشنا را ببینید، از نظر معنوی این خواب با درس هایی که آن کتاب به شما آموزش داده در ارتباط است. اگر در خواب ببینید که کتابی را دزدیده و آن را می‌خوانید، نماد آن است که باید به اشتباهات گذشته خود توجه بیشتری نشان بدهید.

اگر در خواب ببینید که کتابی می‌خوانید اما از محتوای آن اطمینان ندارید، تعبیر آن است که مشکلات را به آسانی حل می‌کنید. آوردن یک کتاب در خواب به معنی موفقیت‌های آینده و نوشتن کتاب نمادی از تغییر شغل به دلیل نارضایتی از شغل فعلی و میزان پیشرفتی است که در آن داشته اید.

 

تعبیر خواب دزدیدن لباس از مغازه

از دیدگاه روانشناسی یونگ

خواب بلند کردن جنس از مغازه با نگرش شما در مورد امنیت و حریم شخصی در ارتباط است. اگر در خواب ببینید که خودتان جنسی را از مغازه‌ای می‌دزدید، تعبیر آن است که آرزوهای بزرگی دارید اما آرزو دارید که در زندگی تان حریم خصوصی هم داشته باشید. سارقان حرفه‌ای معمولا افرادی بسیار ماهر هستند و اگر در خواب فرد دیگری را در حال بلند کردن جنسی از مغازه‌ای ببینید، تعبیر آن است که شما قادر خواهید بود دیگران را در زندگی خود کنترل کنید.

اگر در خواب ببینید که چیزی را از فروشگاهی می‌دزدید، تعبیر آن است که شما سعی می‌کنید در زندگی واقعی خود چیزی را بدزدید تا به این ترتیب حریم شخصی خود را حفظ کنید. بسیاری از افرادی که از فروشگاه‌ها دزدی می‌کنند معتقد هستند این جرمی است که هیچ قربانی در آن وجود ندارد و تنها خسارتی که وارد شده از دست دادن جنسی به قیمت بالا یا پایین است. بطور کلی باید بدانید که بلند کردن جنس از مغازه یا فروشگاه در خواب با حریم شخصی و احساس قربانی بودن در زندگی در ارتباط است.

 

[ type=”green”]برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۲ دیدگاه ها

  1. من توی خواب دیدم دسایل آرایشی را با کیف پلاستیکی دزدیدم و به طبقه بالا ودر اصطلاح به بالا خانه با پله های فراوان فرارکردم اما صاحب وسایل اومد و منو پیدا کرد و من دو دستم را به سرم زدم به صورت دست باز و خیلی نگران شدم و گفتم وای الان منو میگیرند در صورتی که صاحب کیف از دست من عصبانی و ناراحت نبود و من می خواستم گریه بکنم اما نمی تونستم و عمین طوری مونده بودم چیکار بکنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا