تعبیر خواب

تعبیر خواب ماشین – دیدن اتوبوس و وسایل نقلیه در خواب چه تعبیری دارد؟

4.1/5 - (15 امتیاز)

تعبیر خواب ماشین – دیدن اتومبیل در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب ماشین - دیدن اتوبوس و وسایل نقلیه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ماشین – دیدن اتوبوس و وسایل نقلیه در خواب چه تعبیری دارد؟

در این قسمت از سایت نماگرد، مطالبی مفید و کلی از تعبیر خواب اتومبیل و اتوبوس راگرد آوری کردیم. که در این پست می خواهیم شما را با تعبیر آن آشنا کنیم. دیدن ماشین یا همان اتومبیل در خواب نشان دهنده استقلال، آزادی در انتخاب‌های شخصی و تصمیم گیری هاست، و دیدن اتوبوس نشان‌دهنده‌ی این است که شما احساس گرفتار شدن در موقعیتی می‌کنید که از آن ناراحت هستید.

 

تعیبر خواب ماشین

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن گردونه بر هشت وجه است.

اول: عزو جاه (عزت و آبرو).

دوم: ولایت وفرمانروایی.

سوم: مرتبه ومنزلت.

چهارم: بزرگی.

پنجم: هیبت.

ششم: خرمی (شادمانی و سرور).

هفتم: رفعت.

هشتم: اسانی کارها.

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن ماشین در خواب ،نشانه تغییر و تحول و سفرهای پیاپی است .

اگر خواب ببینید به قصد سوار شدن به دنبال ماشینی می دوید ، دلالت بر آن دارد که تلاش شما برای رسیدن به آرزوهایتان به ثمر نخواهد رسید .

بیرون آمدن از ماشین در خواب ، نشانه آن است که برای موفقیت در برنامه ها و اهداف خود ، خشنود خواهید شد .

 

تعبیرخواب اتومبیل (ماشین – خودرو)

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک اتومبیل : خبرهای با عجله فراوان برای شما فرستاده میشود .

شما یک اتومبیل دارید : یک هدیه مهم دریافت میکنید.

به تنهایی رانندگی میکنید : بزودی تغییر وضعیت کلی خواهید داشت.

به اتفاق خانواده در اتومبیل هستید : باید از خودتان در مقابل صجبتهایی که درباره شما می کنند دفاع کنید.

با معشوقتان در اتومبیل هستید: باید بیشتر بر هوسهایتان غلبه کنید.

با نامزد یا دوستتان در اتومبیل هستید: نقطه ضعفهای شما نمایان میشود.

به اتفاق اشخاص دیگر در اتومبیل هستید: از قبول خبرهای نادرست بپرهیزید .

به اتفاق دوستان در یک اتومبیل هستید : بزودی به یک راز پی میبرید.

به اتفاق یک زن در اتومبیل هستید : به واسطه یک رسوایی بدنام خواهید شد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

تعبیر خواب سوار بر ماشین بودن ، بزرگی و شرف است

تعبیر خواب ماشین از پادشاه هدیه گرفتن ، بزرگ شدن توسط پادشاه است

 

تعیبر خواب کار کردن با اتومبیل

مولف می گوید:

با اینکه ماشینهای سواری در جامعه زیاد شده است و تغریبا اکثر افراد می توان گفت از این وسیله استفاده می کنند ولی هنوز یک وسیله تجملاتی برای عده ای می باشد

کار کردن با اتومبیل ، بدست آوردن سود زیاد

مسافرت با اتومبیل ، غم واندوه

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب دیدید که با کسى در اتومبیل همسفر شده‏اید، نشانه‏ى آن است که با دیگران روابط خوبى پیدا خواهید کرد.

تعبیر خواب ماشین - دیدن اتوبوس و وسایل نقلیه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ماشین – دیدن اتوبوس و وسایل نقلیه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب رانندگی با ماشین

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید مشغول رانندگی هستید ، دلالت بر آن دارد که در کار و زندگی خود تغییری می دهید و این تغییر باعث نشاط و خوشحالی شما می شود.

اگر خواب ببینید هنگام رانندگی ، ماشین شما خراب و متوقف می شود ، دلالت برآن دارد که خوشگذرانی به آن حدی که شما انتظار دارید ، ادامه نمی یابد.

 

تعبیر خواب خریدن ماشین

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب اتومبیلى خریدید، نشانه‏ى آن است که در کارها موفق مى‏شوید.

اگر در خواب اتومبیلتان آسیب دیده به معناى آن است که صدمه‏ى مالى به شما مى‏رسد.

مولف می گوید:

خریدن اتومبیل بزرگی و عزت و جاه

 

تعبیر خواب فرار از تصادف

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید از مقابل ماشینی که در حال حرکت است فرار می کنید ، دلالت بر آن دارد که به درستی از رقابت و هم چشمی پرهیز می کنید.

 

تعبیر خواب ماشین برقی

خواب دیدن اینکه سوار ماشین برقی هستید، بیانگر حالت ارتجاعی (جهندگی) است. شما قادرید خود را از سختی نجات دهید( یعنی بعد از این دوره سختی ، دوباره به حالت اولیه برگردید و خودتان را جمع و جور کنید). تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما در زندگی تان به هیچ جا نمی رسید(هدف مشخصی ندارید)

 

تعبیر خواب ماشین چمن زن

دیدن ماشین چمن زن در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید افکار منفی تان را به انرژی مثبت تبدیل کنید. شما نیاز داردید که اعصابتان را کنترل کنید و نگرشتان را کنترل کنید تعبیر دیگر این است که خواب به این اشاره دارد که نیاز دارید ظاهرتان را حفظ کنید

 

تعبیر خواب ماشین حمل زباله

دیدن یا راندن ماشین حمل زباله در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید، خودتان را از شر عادت های قدیمی رها کنید. شما منفی زیادی را حمل می کنید ( خیلی منفی بافید)

 

تعبیر خواب ماشین - دیدن اتوبوس و وسایل نقلیه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ماشین – دیدن اتوبوس و وسایل نقلیه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب اتوبوس سوار شدن

آنلی بیتون می گوید:

دیدن اتوبوس در خواب ، نشانه آن است که فردی می خواهد دردسر برایتان فراهم کند .

اگر خواب ببینید سوار بر اتوبوس از خیابانها می گذرید ، علامت آن است که وعده هایی احمقانه به خود خواهید داد. با دوستان خود نیز اختلاف پیدا می کنید.

اگر خواب ببینید سوار اتوبوس می شوید ، دلالت بر آن دارد که از مسافرتی که قصد رفتن داشتید ، منصرف خواهید شد و به مسافرتی دیگر خواهید رفت .

تعیبر خواب اتوبوس

 • تعبیر خواب رانندگی یک اتوبوس ، شما ممکن است به سمت هدف خود در حرکت هستید یا از چیزی دور می‌شوید.
 • تعبیر خواب مسافر بودن در یک اتوبوس ، این نگرانی را بیان می‌کند که شخص دیگری زندگی شما را کنترل می‌کند.
 • تعبیر خواب بودن در اتوبوس در حال توقف ،  نشان‌دهنده‌ی این است که شما احساس گرفتار شدن در موقعیتی می‌کنید که از آن ناراحت هستید.

 

دیدن اتوبوس با سقف کوتاه یا بلند در خواب

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر سقف اتوبوس در خواب کوتاه باشد، نشانه آن است که با موانع به مقصد خواهید رسید و اگر سقف اتوبوس بلند باشد، علامت آن است که خطری آشکار شما را تهدید می‌کند.

 

تعبیر خواب ایستگاه اتوبوس

اگر خواب ببینید منتظر اتوبوس ایستاده اید به معنای وجود یک مانع موقتی بر سر راه رسیدن به اهدافتان است.

اگر خواب ببینید در ایستگاه اتوبوس هستید بدین معنی است که با سیل جمعیت حرکت می کنید. فاقد ابتکار هستید و کنترلی بر روند زندگی تان ندارید.

کتاب فرهنگ تفسیر رویا:

ایستگاه اتوبوس نمایانگر انتظار برای رویدادی که رخ می‌دهد و شما را به جایی برساند، همراه شدن با افراد غریبه و مردمان دیگر در جهت راهی که برگزیده‌اید،

اتکا به رویدادهای اجتماعی جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنید تا شما را به هدفتان برسانند، تلاش برای رسیدن به جایی در زندگی، تلاش برای پشت سر گذاشتن چیزی یا کسی است.

زیگموند فروید گوید:

ترک کردن ایستگاه بیشتر به وسیله قطار و در مجموع با اتومبیل و هواپیما از نظر عبدوس تعبیر شگفتی دارد

فروید دریافت که رویای ترک ایستگاه به تعبیر دریافت و درک عزیمت به جهانی دیگر است . ترک ایستگاه در مجموع یعنی حرکت از جایی به مقصدی نا معلوم حالا این حرکت با ماشین یا اتوبوس یا کشتی یا قطار فرقی نمی کند.

فروید عقیده دارد :

اگر بیننده از ایستگاه به مقصدی نا معلوم حرکت کرد ، در رویا نشانگر مرگ و آرزوی آن از طرف خواب بین و بالاخره نزدیک شدن مرگ او است.

 

تعبیر خواب ایستادن در اتوبوس

آنلی بیتون گوید:

اگر خواب ببینید در اتوبوسی ایستاده‌اید، دلالت بر آن دارد که قصد دارید به کاری خطرناک دست بزنید.

 

تعبیر خواب های مختلف دیگری که میتوانید در این بخش ببینید

تعبیر خواب آتش سوزی ، تعبیر دیدن آماس ، تعبیر خواب آبادانی

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۵ دیدگاه ها

 1. سلام من خواب دیدم دارم میرم با خوانواده دریا همه رفتن و بمن نگفتن من متور پدر بزرگم و بی اجازه کش رفتم و سوار شدم ک برم اونجا چهار پنجتا اتوبوس شاخ ب شاخ هم رانندگی میکردن جوری ک انگار میخوان تصادف کنن من مجبور شدم متورم و یه گوشه پارک کنم کلید و در اوردم خیلی راحت رفتم ببینم چ خبره برگشتم متورم نبود همه جارو تو خواب گشتم اما پیداش نکردم میرفتم خونه میدیدم خوانواده ام دارن میخندن خخخخ دور از خنده نباشه ها هر جارو میگشتم ژیلت میدیدم خخخخخ متوری نبود

 2. سلام خسته نباشید بنده مدتی هست از نامزدم جدا و قهر هستم و خواب دیدم در داخل اتوبوس هستم ب اتفاق افراد دیگر و دیدم ک از روبرو چند تا ماشین بزرگ می آید و در نهایت راننده کلی ماشین را چپ وراست کرد اما ب یکی از روبرو برخورد کرد و در خواب من بعدش بیهوش شدم و پاشدم دیدم بدنم کمی زخمی شده

 3. سلام خسته نباشید اول خوابم یادم نمیاد ک کجابودم ولی فکرمیکنی قراربودازاون جایی ک بودم برگردیم ولی سه تا اتوبوس بود ک نمیدونستم کدوم بایدسوارشم سواریکی شدم داشتم می رفت فهمیدم اشتباه هست پیاده شدم دویدم سمت اون دوتا سواریکی ک کوچکت تربودشدم ولی درست سوارشدم لطف کنید تعبیر برام بگید ممنون

 4. سلام وقتتون بخیر من خواب دیدم کنار یه جایی که نه خیابون اصلی بود نه کوچه فرعی ، یهو دیدم ۲ تا اتوبوس که طولشون کمی بیشتر از اتوبوسهای خودمون بود با سرعت زیاد اومدن از کنار من رد شدن و قبل از اینکه بمن برسن از زمین بلند شده بودن و یهو اوج گرفتند و در ارتفاع ۱۰ _ ۱۵ متری از یک دیوار که در فاصله ۱۰ متری من بود گذشتند و عبور کردند و دیوار اصلا خراب نشد دقیقا مثل روح آدمها یی که فوت کردند و از در و دیوار و اشیا رد میشن بدون اینکه اون دیوار یا جسم خراب بشه . بعد من درحالی که مات و مبهوت مونده بودم که اینها جی بودن جراالینجوری شدن از خواب پریدم لطفا برایم تعبیرش کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا