تعبیر خواب

تعبیر خواب گرگ – حمله و زوزه کشیدن گرگ در خواب چه تعبیری دارد؟

2.1/5 - (14 امتیاز)
[ type=”blue”]در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب گرگ آشنا کنیم. بطور کلی گرگ در خواب نماد زندگی، زیبایی، تنهایی، راز، اعتماد به نفس و غرور است.  اگر برای مطالعه تعبیر خواب گرگ تمایل دارید با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب گرگ - حمله و زوزه کشیدن گرگ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب گرگ – حمله و زوزه کشیدن گرگ در خواب چه تعبیری دارد؟

 

جنبه مثبت و منفی گرگ در خواب

به گفته معبرین غربی گرگ در خواب نماد زندگی، زیبایی، تنهایی، راز، اعتماد به نفس و غرور است.

دیدن گرگ در خواب بر دو وجه مثبت و منفی است.

 

جنبه مثبت

با دیدن این خواب شما می‌توانید خونسردی خود را در هر شرایطی حفظ کنید.

 

جنبه منفی

دیدن گرگ در خواب بیانگر دشمنی و تهاجم است.

 

تعبیر خواب گرگ

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن گرگ بر سه وجه است.

اول: زن.

دوم: کنیزک.

سوم: خادم.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن گرگ دشمن است خود را از او نگهدارد

آنلی بیتون می گوید:

دیدن گرگ در خواب ، نشانه آن است که یکی از زیردستان اسرار شما را فاش می کنند .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن گرگ در خواب، بر دشمنی ستمکار و دزدی دروغگو دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که گرگی وارد منزل او شده است، دزدی به خانهی او میآید. اگر کسی گرگی را در خواب ببیند، شخص دیگری را به عملی متهم میکند که انجام نداده است.

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن گرگ در خوابتان نمادی از نجات، زیبایی، تنهایی، رمز و راز، اعتماد بـه نفس و غرور اسـت. شـما قادرید کـه در بالا پایین های مختلف اجتماعی آرامشتان را حفظ کنید و بـه اسانی و با وقار، با هر موقعیتی منعطف شوید. شـما خودتان تنها بودن را انتخاب میکنید. بـه تعبیر منفی، گرگ بیانگر خصومت، پرخاشگری یا آب زیر کاهی اسـت. ممکن اسـت بازتابی از یک موقعیت غیرقابل نظارت یا نیروی همه ی گیر در زندگی تان باشد.

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب یک گرگ : شانس و خوشبختی
 • شما از یک گرگ وحشت می کنید : دزدان شما را لخت خواهند کرد .
 • تعداد زیادی گرگ : اطرافیان از اعتماد شما سوءاستفاده می کنند .
 • یک گرگ می دود : با دشمنان باهوش و بسیار حیله گر طرف خواهید شد .
 • یک گرگ اهلی : شما را زیاد لوس کرده اند .
 • یک گرگ لباس پوشیده : باید با دقت و عاقبت اندیشی تصمیم بگیرید .
 • دوگرگ باهم بازی می کنند : دوستان شما دورو هستند
 • یک گرگ بهمراهی بچه هایش : ناکامی و پایان یک ماجرای عشقی
 • یک گرگ را می کشید : کارهای شما راکد می ماند
 • یک گرگ مرده : موانع غیر قابل عبور برسر راهتان پدیدار می شوند .
 • یک گرگ را بدام می اندازید : فراوانی پول

 

تعبیر خواب گرگ - حمله و زوزه کشیدن گرگ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب گرگ – حمله و زوزه کشیدن گرگ در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب حمله گرگ

از دیدگاه روانشناسی یونگ

 • اگر در خواب گرگی را ببینید که به شما حمله می کند، این خواب نمادی از ناامنی های شما یا احساس خجالت و کمرویی در شما است. احتمالا شما فردی هستید که از واکنش های دیگران می ترسید و به همین ترتیب از ابراز کردن افکار و احساسات خود نیز در هراس هستید.
 • بدون تردید اکنون زمان آن رسیده است که زندگی را تنها آنطور که خودتان می خواهید زندگی کنید و بیش از این برای دیگران زندگی نکنید. تنها به همین روش است که می توانید از زمان حضور خود در این سیاره لذت ببرید و تنها به همین روش می توانید همان کسی باشید که واقعا هستید.

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند گرگ او را بدرید، دلیل که زن طلاق دهد.

 

تعبیر خواب کشتن گرگ

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب ببینید که گرگی را می کشید، این خواب نمادی از دشمنان شما یا افرادی است که می خواهند شاهد شکست شما در زندگی شخصی یا کاری تان باشند. مراقب افرادی باشید که اطلاعات خود را با آن ها در میان می گذارید. به هیچ وجه به آن ها اجازه ندهید از چیزی علیه شما استفاده کنند.

بعلاوه این خواب نشان می دهد که دشمنان شما افرادی به شدت توانمند و قدرتمند هستند و شما دوران بسیار سختی را برای شکست دادن آن ها پیش روی خواهید داشت.

محمدبن سیرین گوید:

تعبیر خواب کشتن گرگ چنانچه در خواب ببینی که از گوشت آن می‌خوری، نشانه آنست که به اندازه‌ای که خورده‌ای به تو ارث و میراث می‌رسد.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید گرگی را می کشید ، تعبیر ، آن است که دشمنان موذی خود را شکست خواهید داد .

در کتاب سرزمین رویاها آمده:

تعبیر خواب کشتن گرگ نشانه آنست که کارهای شما راکد می ماند

 

تعبیر خواب زوزه گرگ

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب صدای گرگی را بشنوید که زوزه می کشد، این خواب نشان می دهد که شما به نقشه ای پی خواهید برد که علیه شما طراحی شده است. فردی که نقشه ای شوم علیه شما کشیده بوده و درصدد گیر انداختن شما و شکست دادن شما برآمده است، مرتکب اشتباهی خواهد شد و این اشتباه به قیمت پیروزی شما تمام می شود.

بعلاوه این خواب نشان می دهد که اکنون دوران بسیار پرباری برای انجام پروژه های کاری جدید است زیرا در این دوران شهود و بصیرت درونی شما به اوج می رسد. از این دوران برای ارتقاء زندگی شخصی یا کاری خود استفاده کنید زیرا شاید بعد از این برای مدتی چنین فرصتی را در اختیار نداشته باشید.

مطیعی تهرانی می گوید:

صدای زوزه گرگ نشان از خبر ناگوار و نا امیدی دارد.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

گرگی که زوزه می‌کشد: شخصی می‌خواهد از شما سبقت بگیرد

آنلی بیتون می‌گوید:

شنیدن زوزه گرگ در خواب، علامت آن است که اتحادی نهانی، شما را در رقابتی صادقانه، به شکست می‌کشاند.

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر دید گرگ بانگ می‌کرد بر دشمن ظفر یابد.

کارل یونگ می گوید :

زوزه کشیدن گرگ در خواب نشانه درخواست کمک از کسی در زندگی بیداری تان است

 

تعبیر خواب گرگ - حمله و زوزه کشیدن گرگ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب گرگ – حمله و زوزه کشیدن گرگ در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب گرگ مرده

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن خواب گرگ مرده یا در حال مرگ نشانگر آن است که کسب و کار یا فعالیت پژوهشی که در پیش گرفته‌اید احتمالا به خاطر کمبود حمایت شکست خواهد خورد. کسی در گروه شما هست که باعث شکست و یاس‌تان خواهد شد یا اینکه نفس و غرور و پرخاشگری‌تان مانع ارتباط تیمی بهتر خواهد شد.

در کتاب سرزمین رویاها آمده:

تعبیر خواب گرگ مرده نشانه آنست که موانع غیر قابل عبور برسر راهتان پدیدار می شوند .

 

تعبیر خواب گله گرگ

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن گله گرگ در خواب نمادی از مشکلات و مسائلی است که شما در زندگی با آن ها روبرو می شوید. این مشکلات می توانند با زندگی شخصی یا اهداف کاری شما در ارتباط باشند اما به هر حال، شما چاره ای جز این ندارید که هرچه زودتر با آن ها روبرو شوید. به تاخیر انداختن این کار فقط اوضاع را بدتر می کند. پس بهترین کار این است که به محض ظاهر شدن مشکلات به آن ها چنگ بیندازید تا بتوانید آن ها را برطرف کنید.

لوک اویتنهاو می گوید :

تعبیر خواب گله گرگ (گرگهایی که به صف راه میروند) نشانه همسایه های بیرحم است

در کتاب سرزمین رویاها آمده:

تعبیر خواب تعداد زیادی گرگ (گله گرگ ) نشانه آنست که اطرافیان از اعتماد شما سوءاستفاده می کنند .

تعبیر خواب یک گرگ بهمراهی بچه هایش نشانه ناکامی و پایان یک ماجرای عشقی است

 

[ type=”red”]مطالب مرتبط با موضوع اصلی: تعبیر خواب سگ ، تعبیر خواب گربه ، تعبیر خواب مار

 

تعبیر خواب فرار کردن گرگ

از دیدگاه روانشناسی یونگ

وقتی گرگی به تنهایی می‌دود یا از شما فرار می‌کند، نشان دهنده‌ی اشتیاق شما به تنها ماندن است. شاید می‌خواهید تنها باشید تا به کارها و مسائل شخصی‌تان رسیدگی کنید.

 

تعبیر خواب تعقیب کردن گرگ

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر گرگی در خواب شما را تعقیب کند نشانه‌ی آن است که وسواس یا اعتیاد کسی شما را در رابطه‌ای سوء استفاده‌گرایانه گرفتار کرده است. ممکن است احساس نگرانی و درماندگی بکنید که خارج از کنترل‌تان است.

 

تعبیر خواب گرگ - حمله و زوزه کشیدن گرگ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب گرگ – حمله و زوزه کشیدن گرگ در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خر خر کردن و غریدن گرگ

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن گرگی در خواب که خر خر می‌کند نشانگر خشم و پرخاشگری است. شاید در عالم بیداری تهدیدی را احساس می‌کنید، که می‌خواهید حدو مرزهای خود را مشخص کنید و امیدوار هستید با این کار سایرین را از قلمرو خود دور نگه دارید

 

تعبیر خواب دوستی با گرگ

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دوست بودن با گرگ در خواب انعکاسی از توانایی‌تان در حفظ آرامش در شرایط اجتماعی مختلف را نشان می‌دهد. این خواب حضور شما در جلسات کسب و کاری مهم را پیش بینی می‌کند که در آن‌ها همه برای بقای خودشان تلاش می‌کنند.

 

تعبیر خواب خوردن گوشت گرگ

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب ببینید گوشت گرگ می‌خورید نشان دهنده‌ی آن است که می‌تواند غرور خود را فرو بنشانید، و توانایی دارید در هر موقعیتی با سهولت و ظرافت سازگار شوید. خدف‌تان حفظ بقا و سر پا ماندن به هر قیمتی است.

 

تعبیر خواب گاز گرفتن گرگ

از دیدگاه روانشناسی یونگ

 • اگر در خواب ببینید که گرگی شما را گاز گرفته است، تعبیر آن است که شما یا یکی از نزدیکان تان احتمالا گرفتار یک بیماری می شوید. شما باید بیشتر به سلامت خود اهمیت بدهید و از چیزهایی که برای سلامت شما مضر است دوری کنید.
 • این کار فقط سلامتی شما را وخیم تر می کند و مسلم است که شما نمی خواهید خودتان باعث و بانی مشکلاتی باشید که سلامت شما را تهدید می کنند.

 

تعبیر خواب گرگ بزرگ (درشت و عظیم الجثه)

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن گرگ بزرگ و غرنده در خواب نمایانگر تغییر و تحول در اعتماد به نفس است. شما درباره‌ی خودتان و کاری که در دست دارید مطمئن‌تر هستید. اما، اگر گرگ پرخاشگر بود، می‌تواند نشان دهنده‌ی آن باشد که پی می‌برید پروژه‌ی مورد نظر بزرگتر از حد درک و توان شما است.

 

تعبیر خواب گرگ - حمله و زوزه کشیدن گرگ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب گرگ – حمله و زوزه کشیدن گرگ در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب گرگ ترسناک

از دیدگاه روانشناسی یونگ

گرگ‌های ترسناک در خواب نشانه‌ی دسته‌های تبهکاران یا گروه‌های خوفناک است.

 

تعبیر خواب گرگ شدن

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر خواب دیدید به گرگ تبدیل شده‌اید، چنین خوابی می‌تواند نشانه‌ی اشتیاق شما به آن باشد که به حال خود رها شوید، احتمالا به خاطر آنکه دوره‌ی سختی را در زندگی‌تان می‌گذرانید. شاید نمی‌خواهید فعلا کسی همراهی‌تان کند.

معبران می گویند:

خواب دیدن اینکه شما گرگ هستید بیانگر این است که تمایل دارید کمی تنهایتان گذارند. شاید شما وارد یک دوره ی سخت می شوید و می خواهید که روی پای خودتان بایستید. شما حس ضد اجتماعی بودن دارید.

 

تعبیر خواب شکست دادن گرگ

از دیدگاه روانشناسی یونگ

 • اگر در خواب ببینید که گرگی را شکست داده اید، این خواب نمادی از خوش اقبالی و ثروتی است که در زندگی آن را تجربه خواهید کرد. در همه امور زندگی اوضاع بر وفق مراد شما پیش خواهد رفت و هیچ چیزی مانع از رسیدن شما به رویاهایتان نخواهد بود.
 • از این دوران استفاده کنید تا در همه حوزه های زندگی پیشرفت کنید و به تمامی اهداف خود دست یابید. بعد از این چنین فرصتی به زودی برای شما فراهم نمی شود بنابراین بهتر است در چنین شرایطی وقتی که می توانید بهترین نتیجه ممکن را رقم بزنید.

 

تعبیر خواب حرف زدن گرگ

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر خواب دیدید گرگی حرف می‌زند، به پیام آن توجه کنید، گرگ خویشتن یا غرور شما است که با شما صحبت می‌کند. این پیام ممکن است دقیقا به بعضی از بهانه‌هایی که شما را از انجام کارهای خاصی باز داشته است اشاره کند. به عنوان مثال، غرورتان ممکن است شما را از انجام کارهایی در آن زمینه باز دارد. روان شما ممکن است بر زندگی تان تاثیر منفی بگذارد، و باطن‌تان از طریق خواب دیدن گرگی که حرف می‌زند قصد دارد مسیر را به شما نشان بدهد.

 

تعبیر خواب گرگ و روباهی در حال جنگیدن

از دیدگاه روانشناسی یونگ

این خواب غیرعادی درواقع نمادی از رویارویی علنی شـما با کسی اسـت. شـما این ماجرا رابه تازگی تجربه کرده‌اید یا آنرا تجربه خواهید کرد. شاید اخیرا درگیری یا کشمکشی با یکی از آشنایان خودرا از سر گذرانده اید و شیوه رفتار این فرد و واکنش او در برابر گفتار یا رفتار خودتان را دوست نداشته اید.

 

تعبیر خواب گرگ - حمله و زوزه کشیدن گرگ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب گرگ – حمله و زوزه کشیدن گرگ در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب گرگی در لباس گوسفند

از دیدگاه روانشناسی یونگ

 • این خواب سمبل فردی در زندگی شـما اسـت کـه صد در صد چیزی را از شـما پنهان می‌کند. این فرد یکی از نزدیکان شـما اسـت. مراقب باشید و بـه نشانه هایی دقت کنید کـه بشما هشدار میدهند. این نشانه ها و هشدارها بشما در شناسایی این فرد کمک می کنند. شاید این فرد کسی باشد کـه هرروز همراه شـما اسـت یا حتی ممکن اسـت یکی از همکاران شـما باشد.
 • او می خواهد شهرت و محبوبیت شـما رابا توطئه ای کـه علیه شـما طراحی کرده اسـت خراب کند. مراقب باشید و اسرار و چیزهای محرمانه تان را از همه ی مخفی نگه دارید. اگر در خواب خودرا در حال غذا دادن بـه گرگی ببینید، این خواب از فرد خطرناکی خبر میدهد کـه شـما وی را خوب می شناسید و احتمالا او آسیبی بـه فرد دیگری می‌رساند.
 • این فرد تهدید قابل توجهی برای شـما بـه شمار نمی‌رود اما ممکن اسـت از شـما برای آسیب رساندن بـه دیگری استفاده کند. این خواب نشان می‌دهد کـه شـما اطلاعاتی را در مورد فرد دیگری در اختیار این فرد قرار میدهید و او بعد ها از این اطلاعات علیه آن فرد استفاده خواهد کرد. اگر این خواب را دیده اید، شاید بـه افراد خاصی مشکوک هستید. بـه موقع اقدام کنید تا بتوانید درصورت نیاز از خود و دیگران محافظت کنید.

 

تعبیر خواب گرگ سیاه

از دیدگاه روانشناسی یونگ

 • اگر در خواب گرگی سیاه ببینید، این خواب به فردی در زندگی شما دلالت می کند که مشکلات و دشواری های زیادی را برای شما به بار خواهد آورد. این فرد در ابتدا فردی اصیل و حقیقی به نظر می رسد اما طولی نمی کشد که چهره های زیاد دیگری را در او کشف می کنید.
 • بعلاوه اگر به او اجازه دهید که به لایه های عمیق تری در زندگی تان راه پیدا کند، باید بدانید که فردی بسیار خطرناک برای شما و زندگی تان خواهد بود. اطلاعات و عقاید شخصی تان را برای خودتان نگه دارید و در معاشرت و برخورد با افراد تازه وارد احتیاط کنید زیرا ممکن است غریزه شما دچار اشتباه شود و وقتی نوبت به ارزیابی یک فرد تازه وارد می رسد، همین غریزه تان شما را فریب دهد.
 • دیدن خواب گرگ سیاه بیانگر سایه شماست. (ویژگی هایی از گرگ هست که شما از تایید و ایجادش در خودتان سرباز می زنید)

 

تعبیر خواب گرگ قرمز

از دیدگاه روانشناسی یونگ

 • دیدن گرگ قرمز در خواب نمادی از وضعیت مالی شما یا بطور دقیق تر مسائل مالی شما است. شما بدهی های زیادی دارید که در طول سال ها روی هم انبار شده است و نمی دانید که چطور به تنهایی از عهده این مسائل برآیید.
 • شاید بهترین کار این است از کسی که تجربه بیشتری در این امور دارد و راهنمایی های ارزشمندی به شما می دهد، کمک بخواهید.

 

تعبیر خواب گرگ سفید

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن خواب گرگ سفید رنگ نشانگر شجاعت و پیروزی است.

 

تعبیر خواب گرگ - حمله و زوزه کشیدن گرگ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب گرگ – حمله و زوزه کشیدن گرگ در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب گرگ آبی رنگ

از دیدگاه روانشناسی یونگ

گرگ آبی رنگ در خواب نشانه‌ی خوبی است از این که توانایی دیدن نور را حتی در تاریک‌ترین ساعات عمرتان دارید، اما مجبور خواهید بود بر خرد و توان ذاتی خود تکیه کنید.

 

تعبیر خواب گرگ قهوه‌ای

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن گرگ قهوه‌ای رنگ در خواب نشانگر آن است که برای یک روز بیشتر دوام آوردن باید اهل کار و عمل باشید. با دیگران تعامل کنید و بخشی از جامعه‌ای باشید که در آن زندگی می‌کنید تا بتوانید روز دیگری را پشت سر بگذارید.

 

تعبیر خواب گرگ طلایی

از دیدگاه روانشناسی یونگ

مواجه شدن با گرگ زرد یا طلائی در خواب، نشانگر آن است که برای ریسک پذیری به جسارت و بی باکی نیاز دارید. درباره‌ی ریسک‌هایی که باید تقبل کنید تا به اهداف‌تان برسید و عایدی مالی نصیب‌تان شود اطمینان داشته باشید. به ویژه، عمیقا به روح خود بنگرید تا قدرت درونی لازم برای ادامه‌ی کارهای ریسکی را پیدا کنید.

 

تعبیر خواب گرگ و روباهی در حال جنگیدن

از دیدگاه روانشناسی یونگ

این خواب غیرعادی درواقع نمادی از رویارویی علنی شما با کسی است. شما این ماجرا را به تازگی تجربه کرده اید یا آن را تجربه خواهید کرد. شاید اخیرا درگیری یا کشمکشی با یکی از آشنایان خود را از سر گذرانده اید و شیوه رفتار این فرد و واکنش او در برابر گفتار یا رفتار خودتان را دوست نداشته اید.

اگر این فرد اهمیت و جایگاه قابل توجهی در زندگی شما دارد، پس اولین قدم را شما بردارید و در مورد رفتار خودتان به او توضیح بدهید. برخی اوقات ما قادر به دیدن رفتار خودمان نیستیم و در مورد برخی چیزها بیش از اندازه به ذهن خود اعتماد می کنیم.

 

تعبیر خواب گرگ - حمله و زوزه کشیدن گرگ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب گرگ – حمله و زوزه کشیدن گرگ در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب غذا دادن به گرگ

از دیدگاه روانشناسی یونگ

 • اگر در خواب خود را در حال غذا دادن به گرگی ببینید، این خواب از فرد خطرناکی خبر می دهد که شما او را خوب می شناسید و احتمالا او آسیبی به فرد دیگری می رساند. این فرد تهدید قابل توجهی برای شما به شمار نمی رود اما ممکن است از شما برای آسیب رساندن به دیگری استفاده کند.
 • این خواب نشان می دهد که شما اطلاعاتی را در مورد فرد دیگری در اختیار این فرد قرار می دهید و او بعدها از این اطلاعات علیه آن فرد استفاده خواهد کرد.
 • اگر این خواب را دیده اید، شاید به افراد خاصی مشکوک هستید. به موقع اقدام کنید تا بتوانید در صورت نیاز از خود و دیگران محافظت کنید.

 

تعبیر خواب گرگ در قفس

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب گرگی را درون قفس دیدید این خواب نشانه‌ی خوبی است و به موفقیت و کامیابی کاری اشاره دارد. این خواب می‌تواند حاکی از سلامتی نیز باشد. برای کسانی که ازدواج کرده‌اند، این خواب می‌تواند خبر از سفری خانوادگی در آینده‌ای نزدیک بدهد.

 

تعبیر خواب گرگ در باغ وحش

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب گرگی را در باغ وحش دیدید، چنین خوابی ممکن است نشان از آن داشته باشد که شخصی پشت سر شما علیه‌تان نقشه می‌کشد.

 

تعبیر خواب گرگی که به شما غذا می دهد

از دیدگاه روانشناسی یونگ

 • اگر در خواب گرگی را ببینید که به شما غذا می دهد، این خواب نماد فردی است که در زندگی شما حضور دارد و به شیوه های متعددی به شما در زندگی کمک می کند. سال هاست که این فرد حامی و محافظ شما شده است و شما احترام بسیار زیادی برای او قائل هستید.
 • بعلاوه این خواب می تواند نماد نوعی نیرو یا استعداد طبیعی باشد که شما از آن برخوردار هستید و موهبتی اساسی در پیروزی و موفقیت شما به شمار می رود. این نیرو یا استعداد از بدو تولد در شما وجود داشته است و شما نمی دانید اگر از چنین موهبتی برخوردار نبودید زندگی تان چگونه از آب در می آمد.

 

تعبیر خواب گرگ که طعمه را شکار می کند

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب ببینید که گرگی طعمه اش را شکار می کند، تعبیر آن است که دیگران از شما برای انجام کاری استفاده خواهند کرد. این افراد فقط برای بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز خود اطراف شما می پلکند و برای هر چیزی شما را سرزنش می کنند. از هر کسی که مشکوک به نظر می رسد یا می تواند تهدیدی احتمالی برای شما به شمار برود فاصله بگیرید.

 

تعبیر خواب گرگ - حمله و زوزه کشیدن گرگ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب گرگ – حمله و زوزه کشیدن گرگ در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب محاصره شدن در بین گرگ ها

از دیدگاه روانشناسی یونگ

 • اگر در خواب ببینید که گرگ ها دور شما را فراگرفته و شما در میان آن ها محاصره شده اید، این خواب نمادی از مشکلات خانوادگی شما است. یکی از افراد خانواده شما با مشکلاتی جدی روبرو خواهد شد.
 • اگر تصور می کنید یا احتمالا می دانید که قرار است چه اتفاقی برای یکی از افراد خانواده تان رخ بدهد، بهتر است به خانواده خود هشدار بدهید و به آن ها بگویید که از مسائل احتمالی فاصله بگیرند.

 

خواب نگهداری گرگ به عنوان حیوان خانگی

از دیدگاه روانشناسی یونگ

نگهداری یک گرگ رام شده در خواب، نشانگر آن است که کسی با فراهم آوردن حمایت و کمک غیر منتظره، از شما محافظت می‌کند. این خواب حاکی از آن است که ممکن است به نوع کمکی که این فرد به شما می‌کند اشراف پیدا کنید.

 

تعبیر خواب تبدیل شدن گرگ به توله

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اینکه خواب ببینید گرگی به توله گرگ تبدیل می‌شود به شخصیت پرورش دهنده‌ی شما اشاره دارد. شاید مدتی تنها بوده‌اید، و این خواب انعکاسی از آمادگی عاطفی و جستجوی شما برای یافتن یک رابطه باشد.

 

تعبیر خواب گرگ با چشم‌های قرمز

از دیدگاه روانشناسی یونگ

خواب گرگی با چشم‌های قرمز نشان‌دهنده‌ی آن است که شما عمیقا منکر چیزی هستید و آن را رد می‌کنید. افکار پنهان یا سرکوب شده باز خواهند گشت و باعث ترس و آسیب دیگران خواهند شد.

 

تعبیر خواب سر گرگ

از دیدگاه روانشناسی یونگ

این که در خواب سر گرگی را بر دار یا بریده شده ببینید، نشانگر رازهای خاصی است که بر شما فاش خواهد شد. این رازها کلید بقای شما یا سایر افراد خواهد بود. درباره‌ی اطلاعاتی که بر شما آشکار شده‌ است احتیاط زیادی داشته باشید.

 

تعبیر خواب گرگ - حمله و زوزه کشیدن گرگ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب گرگ – حمله و زوزه کشیدن گرگ در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر دیدن گرگ در آستانه‌ی درب خانه

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن گرگی بر درب خانه‌تان در خواب نشانگر حرکتی دزدکی و پنهانی است. افراد بدی ممکن است به دنبال راهی برای نفوذ در خانواده‌ی شما باشند تا نیات خود را عملی سازند.

 

تعبیر خواب خالکوبی یا تاتو گرگ

از دیدگاه روانشناسی یونگ

تاتو گرگ در خواب بازتابی از زیبایی و رمز و راز است. این خواب می‌تواند به معنی نحوه‌ای باشد که دوست دارید در نظر دیگران بیایید.

 

تعبیر خواب گرگ تنها

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن گرگی تنها در خواب نشان دهنده‌ی آن است که در تصمیم گیری تنها و مستقل عمل می‌کنید. شما می‌خواهید بدون دخالت دیگران کارهای‌تان را انجام بدهید.

 

تعبیر خواب گرگ هار

از دیدگاه روانشناسی یونگ

خواب گرگ هار یا مجنون نشانگر شخصی از اعضای تیم‌تان است که سرکش و نافرمان خواهد شد. گرگ هار شروع به انجام کارها بر خلاف مسیر حرکت شما خواهد کرد. این خواب پیش بینی از اعضای خاص تیم یا شریکی است که ممکن است کل پروژه یا عملیات‌تان را به مخاطره بیندازد.

 

تعبیر خواب پوست گرگ

از دیدگاه روانشناسی یونگ

پوشیدن یا استفاده‌ی پوست گرگ نشان دهنده‌ی آن است که خصلت‌هایی از گرگ هست که شما از اذعان به آن‌ها در وجود خود امتناع می‌کنید. شاید می‌خواهید معتمد به نفس‌تر و پرخاشگرتر به نظر برسید. یا اینکه آرزو دارید کل یک خانواده حامی‌تان باشند.

 

تعبیر خواب گرگ - حمله و زوزه کشیدن گرگ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب گرگ – حمله و زوزه کشیدن گرگ در خواب چه تعبیری دارد؟

 

خواب ببینید گرگی از شما محافظت می‌کند

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب دیدید گرگی از شما حمایت و محافظت می‌کند، چنین خوابی ممکن است نشان از دریافت کمک یا حمایتی غیر منتظره داشته باشد.

 

خواب اینکه گرگی نتواند طعمه را شکار کند

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر خواب دیدید گرگی نمی‌تواند طعمه‌اش را شکار کند، چنین خوابی احتمالا درباره‌ی پیشنهادهای جدیدی هشدار می‌دهد که ممکن است در آینده‌ای نزدیک دریافت کنید. باید به دقت قبل از پذیرفتنشان فکر کنید.

 

تعبیر خواب فنک

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن فنک درخواب، دلیل مردی توانگر غریب است و گوشت و پوست و استخوان، او را به خواب دیدن مال و خواسته است. اگر با فنک جنگ کرد، دلیل که با غریبی خصومت کند. اگر بیند فنک را بکشت و پوستش را بکند، دلیل که مال غریبی تلف کند.

 

[ type=”green”]برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

 1. سلام وقتتون بخیر به شدت فکرم درگیره ارامشو از زندگیم برده
  من خواب دیدم اول داخل حیاط خانه مادر بزرگ پدر بزرگم تو روستا بودیم گرگا رو رو ایوان خانه همسایه ، که می خورد به بالای دیوار حیاط خودمون دیدم که دنبال راهی بودن بیان پایین یا دنبال غذا اگه اشتباه نکنم زوزم می شنیدم

  اول چون بلند بود و دسترسی نداشتن کاری نداشتم ولی وقتی دیدم خانه همسایه اومدن تو ایوان و ی گرگ بچه همسایه رو از مادرش دزدید ، سریع با چوب جلوش رو گرفتم و زدمش که نتونست ببره

  ی گرگ از ی نرده بان چوبی ک ی سرش روی دیوار تا اون حیاط روی دیوار بود می خواست فرار کنه که نرده بان رو شکستم گرگ افتاد تو حیاط
  گرگ اول هی فرار می کرد اما بعد رفت تو طویله ای که گوشه حیاط بود سگی تو حیاط بود که جرعت نداشت به گرگ حمله کنه
  من هر بار که گرگه می امد باهاش می جنگیدم
  رفتم تو خانه که چاقو و اسلحه اوردم اما وقتی برگشتم تو حیاط خواستم شلیک کنم به اون گرگ تازه فهمیدم اسلحم فشنگ ندارم اما اون گرگ هی تعقیبم کرد
  برگشتم تو خانه فشنگ بیارم که دیدم تو حیاط پر شده از گرگ و گوسفند
  از پایین درم ی نایلون کوچیک به جای پوشش سوراخی از در وصل بود که ی توله گرگ می خواست بیاد داخل با قنداق اسلحم زدم به سرش ولی بقیه گرگا فهمیدن از اونجا می شه امد داخل به دری که قفل نداشت فشار می اوردن که بیان داخل منم پشتش مقاومت می کردم
  در عین حال بچه فامیلمانم هی از ترس جیغ و فریاد می کشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا