تعبیر خواب

تعبیر خواب شانه + تعبیر خواب شانه زدن مو

5/5 - (3 امتیاز)

تعبیر خواب شانه – معنی شانه زدن مو در خواب 

تعبیر خواب شانه + تعبیر خواب شانه زدن مو
تعبیر خواب شانه + تعبیر خواب شانه زدن مو

تعیبر خواب شانه چیست؟ دیدن شانه در خواب نشانه مشکلات روحی و پریشانی بیننده خواب است و تعبیر دیگر می‌تواند نماد سر و سامان دادن به مشکلات و مسائل پیچیده باشد. همانطور که معبرین غربی گفته اند شانه زدن مو در خواب بیانگر این است که نیاز دارید افکارتان را سازماندهی و دسته بندی کنید شما نیاز دارید که به دنبال فاکتور هایی باشید که در یک موقعیت یا رابطه برای شما روشن نیست. با ما همراه باشید.

شما می توانید تعبیر خواب آرایش کردن و تعبیر خواب آرایشگاه را در سایت نماگرد ببینید

 

تعبیر خواب شانه زدن مو از دیدگاه روانشناسی

کارل گوستاو یونگ عقیده دارد شانه زدن موها در خواب از منظر روانشناسی نشانگر آن است که شما احتیاج دارید افکار خود را سازماندهی و طبقه بندی کنید. شما نیازمند آن هستید که به جستجوی عوامل ناشناخته ای که با یک موقعیت یا یک رابطه مرتبط هستند بپردازید. تعبیر دیگری که در این رابطه می توان بیان کرد آن است که شانه زدن موها ممکن است بیانگر این مساله باشد که شما بیش از حد بر روی زیبایی و ظاهر خود حساسیت داشته و به آن اهمیت می دهید.

تونی کریسپ در رابطه با تعبیر خواب شانه زدن مو می گوید: شانه زدن موها در خواب به معنای مرتب کردن افکار و اندیشه هاست.

 

تعبیر خواب شانه

ابن سیرین می گوید:

شانه در خواب، دلیل بر مردی بود که او را حسبی و نسبی نبود و در دین او نفاق بود.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

خود شانه نشانه پریشانی فکر و خیال است. نه به معنی غم و اندوه بلکه تردید در اتخاذ تصمیم و گاه تردید در انتخاب.

لیلا برایت می‌گوید:

اگر خواب ببینید که موهاى بچه‏‌اى را شانه می‌زنید، بیانگر آن است که اخبار خوبى به گوش شما می‌رسد.

اگر خواب ببینید که شانه‏ خود را گم می‌کنید، بیانگر اختلاف و نزاع است

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن شانه در خواب، برای کسی که بخواهد در امری مشارکت کند، نشانه خیر و برکت است. شانه به مردی عادل نیز، تعبیر میشود.

 

تعبیر خواب شانه شکسته

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر شانه ای در خواب ببینید که دنده‌هایش شکسته زیان می‌بینید و تسلسل و توالی کارهایتان از دست می‌رود.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن شانه کهنه و شکسته ، علامت بیماری است .

 

تعبیر خواب خریدن شانه

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در رؤیا ببینید که شانه ای دارید یا شانه ای خریده‌اید یا شانه را کسی به شما داده چندی گرفتار پریشانی از نوع تردید در تصمیم گیری خواهید شد.

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که شانه‏‌اى خریده‏‌اید، به این ‏معنا است که در کارها موفق و پیروز می‌شوید.

در سر زمین رویاها آمده:

یک شانه نو می خرید : یک دوره عالی شروع میشود.

 

تعبیر خواب شانه + تعبیر خواب شانه زدن مو
تعبیر خواب شانه + تعبیر خواب شانه زدن مو

 

تعبیر خواب هدیه دادن شانه

تعبیرگری می گوید:

دیدن شانه در خواب تعابیر مختلفی به همراه دارد.

 • اگر شما در خواب شانه‌ای را به کسی هدیه دادید نشان دهنده پیشرفت قابل توجه در روابطتان در زندگی واقعی است. این پیشرفت می‌تواند شراکت کاری و یا پیدا کردن دوستی خوب باشد.
 • اگر زنی در خواب ببیند که شانه‌ای را به مردی هدیه می‌دهد نشان دهنده علاقه مند شدن به مرد مورد نظر است.

 

تعبیر خواب شانه زدن موی بچه

معبران می گویند:

اگر کسی در خواب ببیند موهای بچه ای را شانه می زند به این معنی است که در روزهای آینده خبرهای خوبی به گوشش خواهد رسید.

 

تعبیر خواب شانه زدن موی سر زن

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

برای زنان شانه نشانه وجاهت معنوی است و زنی اگر در خواب ببیند موی خویش را شانه می زند در خانه و خانواده عزت و حرمت می‌یابد و نزد شوهر عزیز می‌شود.

آنلی بیتون می گوید:

اگر زنی خواب ببیند به گیسوان زیبای خود شانه می زند ، علامت آن است که در امور مربوط به خود چندان دقتی به خرج نمی دهد و با این کار موقعیت پیشرفت ، در زندگی را از دست می دهد

 

تعبیر خواب شانه زدن مو

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند ریش را شانه کرد، دلیل زکات مال بدهد و دیدن شانه تراش در خواب، دلیل بر مردی باشد که غم و اندوه از دل ببرد.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند ریش را شانه کرد، دلیل زکات مال بدهد و دیدن شانه تراش در خواب، دلیل بر مردی باشد که غم و اندوه از دل ببرد.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

 • اگر با شانه موی خویش را شانه کنید نیکو است چون از پریشانی فکر و از تردید و دودلی نجات می‌یابید و غم و رنج را از خود می رانید و کارهایتان روال مطلوب می‌گیرد.
 • اگر در خواب ببینید که موی را شانه می‌کنید و به شانه موی چسبیده، یعنی چند تار موی شما کم شده و ریخته و با شانه پایین آمده کاری در جهت تنظیم امور خود می‌کنید که به شان و حرمت شما لطمه می زند و به قدر مویی که از سرتان کم شده از آبروی شما کاسته می‌گردد.
 • بدهکاری اگر در خواب ببیند که موی خویش را شانه می‌کند آن طور که مویش صاف شده و شانه بر آن بند نمی‌شود و سر می‌خورد و پایین کشیده می‌شود از غم و اندوه بدهکاری فرج حاصل می‌کند و وام خویش را می‌پردازد.
 • اگر زن یا مردی مورد اتهام قرار گرفته باشد و ببیند که موی خویش را به طریقی که گفته شد شانه می زند و مویش صاف شده برائت حاصل می‌کند و از او رفع اتهام می‌شود.
 • اگر مریضی این را در خواب ببیند از بیماری و رنجوری شفا می‌یابد.
 • حال اگر ببینید که موی خود را شانه می‌کنید ولی موی چنان ژولیده است که شانه در آن فرو نمی‌رود و کار نمی‌کند و پایین نمی‌آید خوب نیست زیرا خواب شما می‌گوید با مشکلات بزرگ رو به رو می‌شوید و گره بر کارتان می‌افتد.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

شانه زدن مو : یک کار بیهوده

 

تعبیر خواب شانه + تعبیر خواب شانه زدن مو
تعبیر خواب شانه + تعبیر خواب شانه زدن مو

 

تعبیر خواب برس (شانه)

دیدن برس در خواب نمادی از تمایل شما برای مرتب کردن مشکلاتتان یا چیزی در زندگی تان است که نیاز به تمیز شدن و مرتب کردن دارد. شاید شما یک نگرش سهل انگارانه دارید که نیاز به توجه جدی دارد

هانس کورت می گوید:

مشاهده‏ى برس در خواى، دلالت بر بدشانسى و بدبیارى دارد. اگر در خواب برس لباس دیدید، یعنى کارهاى مشکل پیش رو دارید.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن برس در خواب ، نشانه بدبخت شدن در اثر نابسامانی کارهاست .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب برس : بر تعداد مشکلات اضافه می شود .

یک برس کهنه : ناکامی

از یک برس استفاده می کنید : آرزو اصلی شما برآورده می شود .

یک مغازه برس فروشی : بیماری

یک برس ساز : گیج خواهید شد

 

تعبیر خواب گم کردن برس

کارل یونگ:

اگر شما برستتان را گم کرده اید یا نتوانید پیدا کنید ، بیانگر این است که شما قادر به دسته بندی مشکلاتتان نیستید

 

تعبیر خواب برس لباس

آنلی بیتون می گوید:

دیدن برس لباس در خواب ، نشانه وظیفه سنگینی است که در آینده بر دوش شما خواهد افتاد .

اگر خواب ببینید لباس های خود را برس می زنید ، نشانه آن است که بزودی در مقابل کار دشواری که انجام می دهید ، پولی دریافت خواهید کرد .

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۳ دیدگاه ها

 1. سلام من خواب دیدم خونه عمم هستم پدر کمدش دنبال بورس میگردم یه بورس میبینم که یه عالمه مو بهش چسبیده خیلی زیاد اونو برمیدارم میرم شروع میکنم به تمیز کردنش و همه موهارو ازش جدا میکنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا