تعبیر خواب

تعبیر خواب خرما – خوردن خرما در خواب چه تعبیری دارد؟

4.7/5 - (8 امتیاز)

تعبیر خواب خرمای تازه + تعبیر خواب خرمای نارس

 

تعبیر خواب خرما - خوردن خرما در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خرما – خوردن خرما در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب خرما چیست؟ دیدن خرما در خواب بسیار نیکوست. خرما به خواب دیدن بیانگر منفعت و شادی و بدست آوردن مال حلال است. اگر در خواب دیدید که خرما می‌خورید شادی به شما می‌رسد. بهره ای می‌برید. توفیقی حاصل می‌کنید. اگر دیدید خرما به کسی می‌دهید به او سود می‌رسانید. برای مطالعه بقبه تعابیر گفته شده با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب خرما

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن خرما، مال حلال بود، از جهت رییسی کریم

محمدبن سیرین می گوید:

خرما درخواب. مال و خواسته است.

ابراهیم کرمانی می گوید:

 • خرما به خواب دیدن منفعت و شادی بود که از مهتری به وی رسد.
 • اگر بیند درخانه خرمای بسیار داشت، دلیل که به قدر خرما از ضیاع و عقار خویش مال حاصل کند.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

دیدن خرما در خواب بسیار نیکو است.

در سر زمین رویاها آمده:

 • به شما خرما می دهند : مشکلات شما را همراهان نادرست بوجود می آورند .
 • به شما خرما هدیه می کنند :مجبور خواهید شد که به یک سفر ناخوشایند بروید .

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب انجیر ، خوردن انجیر های شیرین و خوشمزه چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خرمای نارس

ابن سیرین می گوید:

اگر بیند خرمای نارسیده بخورد، دلیل که میراث فرزندان یابد.

 

تعبیر خواب خریدن خرما

در سر زمین رویاها آمده:

شما خرما می خرید : یک شخص از جنس مخالف شما را بسیار تحسین می کند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید خرما خریده اید و به خانه می برید معاش شما گسترش می یابد و اگر ببینید نخل می کارید زنی خوش نیت و خوش طبع خواهید خواست.

 

تعبیر خواب خرما - خوردن خرما در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خرما – خوردن خرما در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خوردن خرما

ابن سیرین می گوید:

 • اگر بیند خرما همی خورد، دلیل که اگر از اهل علم است علمش زیاده شود، اگر بازرگان است، مالش زیاد گردد.
 • اگر بیند خرما بخورد و دانه‌اش بینداخت، اگر از اهل علم بود، دلیل که احکام شریعت را به جای آورد، اگر بازرگان بود از خیانت دور بود
 • اگر بیند خرما خورد، دلیل که میراث یابد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر در خواب دیدید که خرما می‌خورید شادی به شما می‌رسد. بهره ای می‌برید. توفیقی حاصل می‌کنید.
 • اگر دیدید خرما به کسی می‌دهید به او سود می‌رسانید. چنان چه در خواب ببینید که خرما خیرات می‌کنید بهره ای نصیب شما می‌شود که هم وسیع است و هم زیاد.
 • اگر در خواب دیدید که خرما می‌خورید و هسته‌اش را به زمین می‌افکنید سود بی دغدغه می‌برید.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید از خرمای بسته بندی شده می‌خورید، علامت کمبود و پریشانی است.

در سر زمین رویاها آمده:

شما خرما می خورید : خود را محتاج خواهید کرد .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی دید که خرمای خوشمزهای را میخورد، سخنان مطلوب و نیکی را خواهد شنید و به سود و منفعت فراوان دست مییابد و اگر کسی در خواب احساس کند که کامش چنان شیرین شده است که گویی خرما خورده است، شیرینی ایمان را خواهد چشید.

 

داستان

مردی به نزد محمدبن سیرین آمد و گفت:

به خواب دیدم که بر در سرای سلطان چهل خرما بیافتم. گفت: فردا تو را بر در سرای سلطان چهل چوب زنند. روز دیگر وی را چهل چوب زدند. سال دیگر همین مرد به نزد محمد بن سیرین آمد و گفت: به خواب دیدم که بر در سرای سلطان چهل خرما بیافتم. گفت: چهل هزار درم سیم بیابی. مرد گفت: پارسال تعبیر این خواب را به گونه دیگر کردی، امسال به خلاف آن تاویل می کنی؟ گفت: پارسالدرختان خشک بودند و خرما بر درخت نبود و امسال درختان سبزند و خرما بر درخت است، دلیل که سیم و زر یابی. پس آن مرد یک هفته دیگر، آن چهل هزار درم سیم را یافت.

 

تعبیر خواب خرما فروش

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن خرمافروش در خواب، بر به دست آوردن پول از راه کسب حلال یا بر آگاهی یافتن از سنت پیامبرص دلالت دارد.

 

 

تعبیر خواب خرما - خوردن خرما در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خرما – خوردن خرما در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خرمای تازه و خشک

امام صادق (ع) فرمودند:

دیدن خرمای تازه، دلیل روشنائی چشم و فرزند نیکو بود.

ابراهیم کرمانی می گوید:

 • اگر بیند خرمای تازه داشت، دلیل که به قدر خرما نعمت و مال به سختی حاصل کند
 • اگر بیند خرمای تازه یا خشک همی خورد، دلیل که حلاوت ایمان بیابد و کارش به نظام شود.
 • اگر بیند خرما بن خشک می‌برید، دلیل که کاری که در دست دارد ناتمام و بی نظام گردد.

ابن سیرین می گوید:

 • اگر بیند در سرای او خرمای خشک بود، چنانکه بار بسیار داشت، دلیل که با شخص اصیلی پیوسته کند به نکاح و از وی منفعت یابد. اگر بیند آن خرما بن خشک بود، دلیل که میان ایشان جدایی افتد.
 • اگر دید در سرای او خرما خشک شد و باز سبز گردید، دلیل که اگر بیمار است شفا یابد.

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب توت ، مفهوم دیدن توت سفید و شاه توت در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب درخت خرما

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب خرما بر درختان نخل ببینید ، نشانه پیوندی فرخنده است .

ابن سیرین می گوید:

 • به خواب دیدن درخت خرما، دلیل و راهنماست بر مردی شریف و عالم بزرگ.
 • اگر خواب بیند درخت خرمائی در خانه داشت دلیل که بامردی شریف وبزرگ دوست و آشنا شود .

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

 • اگر ببینید که درخت نخل در خانه دارید زنی خواهید داشت که فرزندان صالح می‌آورد.
 • آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب خرما بر درختان نخل ببینید، نشانه پیوندی فرخنده است.

لیلا برایت مى‌گوید:

 • اگر خواب ببینید که از درخت خرما، خرما مى‌چینید، بیانگر موفقیت در امور عاشقانه است.
 • اگر خواب ببینید که به کسى خرما مى‌دهید، نشانه‌ى آن است که به شخصى به خصوص ابراز علاقه مى‌کنید.

 

تعبیر خواب خرما - خوردن خرما در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خرما – خوردن خرما در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب چیدن خرما از درخت

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی با دست خرما چیده‌ای، یـعـنـی با زن ثروتمندی ازدواج می‌کنی، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: مال و اموال به دست می‌آوری، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَهُزِّی اِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَهِ تُسَاقِطْ عَلَیْکِ رُطَبًا جَنِیًّا _ تنه درخت را سوی خود تکان بده که خرمای تازه بر تو بیفکند. (مریم-25) 

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب انگور، خوردن انگور در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب طلع و غوره خرما

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای طلع عبارتند از:

1- فرزند

2- نعمت

3- مال و اموال.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی طلع داری، یـعـنـی صاحب فرزند می‌شوی،‌‌‌‌‌ و اگر ببینی آن را خورده‌ای تعبیرش مال و نعمت می‌باشد. اگر ببینی طلع‌های فراوانی داری و از آن‌ها می‌خوری، ولی به کسی نمی‌دهی، یـعـنـی «پادشاه» مال و اموال تو را با قهر و غضب گرفته و تصاحب می‌کند.

معبران می گویند:

اگر در خواب غوره خرما ببینی، تعبیرش دین درست و پاک و مال حلال می‌باشد.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۲ دیدگاه ها

 1. در خواب دیدم که در دستم هسته خرما هست واز کنار آن جوانه ای سبز شده و در حال رشد است.تعبیر خوابم چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا